عنوان خط مشی: در خواست، مصرف و کنترل داروهای مخدر

عنوان خط مشی:

در خواست، مصرف و کنترل داروهای مخدر

هدف و محتوای خط مشی :

ارتقاء کیفیت خدمات درمانی رعایت حقوق بیماران و تامین آسایش آنها  و ایجاد وحدت رویه در خط مشی های درمانی جهت تسکین درد بیماران و جلوگیری از سوء مصرف

روش اجرایی خط مشی :

داروهای مخدر  مورد مصرف در بخش عفونی عبارتنداز : متادون(قرص و آمپول)-آمپول پتدین آمپول مورفین

1-  دستور کتبی پزشک جهت تزریق داروی مخدر به بیمار توسط پرستا ر چك شده و و در کاردکس داروئی ثبت می گردد.

2-  به علت نبودن استوک داروی مخدر در بخش عفونی برگه در خواست داروئی مخدر در 2 برگ نوشته شده و توسط پزشک مهر و امضاء می گردد و سپس پرستار بعد از چک مجدد مشخصات برگه آن را مهر و امضاء می نماید.

3-  پرستاربرگه درخواست داروی مخدر را به همراه پرونده به تایید سوپروایزرشیفت می رساند.

4-  پرستار با مراجعه به داروخانه کشیک با ارائه برگه دارو را از داروخانه دریافت می نماید.(داروی تزریقی در سرنگ کشیده شده و پوکه تحویل داروخانه می شود)

5-  پس از شناسایی صحیح بیمار با دو شناسه (خط مشي شماره14) دارو طبق دستور پزشک به بیمار تجویز می شود.

6-پس از تزریق بیمار از نظر افت تنفسی ایست قلبی واکنش های آنافیلاکتیک شوک کما تشنج کنترل می شود.

دوز  و نام دارو زمان و تاریخ مصرف- راه تجویز در گزارش پرستاری قید می گردد.

 


مطالب مشابه :


9 راه حل ایمنی

2-شناسایی بیمار (وجود خط مشی و رویه مشخص برای شناسایی بیمار )
خط مشی شناسايي صحيح بيماران قبل ازانتقال خون

روش اجرای خط مشی: خون اطلاعات مندرج بر روی باند شناسایی بیمار را با مشخصات پرونده
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

مسئول مراقبت از بیمار شناسایی زمانی که وضعیت بیمار یا خط مشی بیمارستان
عنوان خط مشی: نحوه تزریق خون وفراوردهای خونی

روش اجرایی خط مشی : از انتقال صحیح به بیمار صحیح باید فرآیند شناسایی و تجویز به طور
روش اجرايي 9 راه حل ايمني بيمار

در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز مشابهت های دارویی در دست خط بیمار جهت شناسایی صحیح
گاید لاین شناسایی صحیح بیماران

افتادن" باشد ، مشخصات شناسایی بیمار با رنگ الزامیست در آزمایشگاه خط مشی و ضوابط
خط مشی روش صحیح دارو دادن

روش اجرای خط مشی: با مشخصات بیمار کنترل شناسایی با توجه به دستبند شناسایی
عنوان خط مشی: در خواست، مصرف و کنترل داروهای مخدر

روش اجرایی خط مشی : داروی مخدر به بیمار توسط پرستا ر چك شناسایی صحیح بیمار با
استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار شناسایی می شوند ولی خط مشی های
برچسب :