قطب نما

 

 قطب نما

 

 

  Slide 1 Slide 2       تبديل تقه هاي قطب نماي نظامی M1 و قطب نمای منشوری

براي تبديل تقه هاي قطب نماي M1 از رابطه زير استفاده مي نمائيم.

چون يك تقه M1 برابر 3 درجه ميباشد پس :

هر تقه برابر است با 50 ميليم شرقي (50 = 7/16 × 3 )

هر تقه برابر است با 4/53 ميليم غربي ( 4/53 = 8/17 × 3 )

براي تبديل تقه هاي قطب نماي منشوري از رابطه زير استفاده مي نمائيم.

چون يك تقه قطب نماي منشوري برابر يك ونيم ( 5/1 ) درجه ميباشد پس :

هر تقه قطب نماي منشوري برابر 25 ميليم شرقي است ( 25 = 7/16 × 5/1 )

هر تقه قطب نماي منشوري برابر 7/26 ميليم غربي است ( 7/26 = 8/17 × 5/1 )


تبدیل گرای شرقی و غربی به درجه و بلعکس با قطب نمای نظامی M1

تبديل گرا به درجه :

يك درجه برابر است با 7/16 ميليم شرقي 7/16 = 66/16 = 360 : 6000

يك درجه برابر است با 8/17 ميليم غربي 8/17 = 77/17 = 360 : 6400

گرا بر حسب درجه = 7/16 : گراي شرقي

گرا بر حسب درجه = 8/17 : گراي غربي

تبديل درجه به گرا :

ميليم شرقي = 7/16 × درجه

ميليم غربي = 8/17 × درجه


  تبدیل گرای شرقی به غربی و بلعکس با قطب نمای نظامی M1

يك فرد نظامي لازم است بتواند ميليم شرقي و غربي وهمچنين تقه ها را به يكديگر تبديل نمايد. وبراي اين كار ناگزير به استفاده از روش مناسب و اصول چهار عمل اصلي در رياضي ميباشد.

براي تبديل گراي غربي به گراي شرقي و بالعكس از رابطه هاي زير استفاده مي كنيم .

گراي شرقي = 16 : 15 × گراي غربي

مثال ) گراي 2400 ميليم غربي را به گراي شرقي تبديل كنيد ؟

ميليم شرقي 2250 = 16 : 15 × 2400

گراي غربي = 15 : 16 × گراي شرقي

مثال ) گراي 4500 ميليم شرقي را به گراي غربي تبديل كنيد ؟

ميليم غربي 4800 = 15 : 16 × 4500


تخمین مسافت با قطب نمای نظامی M1

ازمحل خود گراي هدف را برحسب ميليم ميگيريم وسپس به اين گرا 1600ميليم اضافه يا كم مي كنيم وبا گراي بدست آمده جديد يك نقطه نشاني پيدا مي كنيم و به سمت آن نقطه پيش مي رويم و مسافت دلخواه طي شده را محاسبه مي كنيم . بار ديگر گراي هدف را اندازه ميگيريم و از رابطه زير مسافت در عمق را بدست مي آوريم.

مسافت دلخواه طي شده ( به متر ) = مسافت مبدأ تا هدف ( كيلو متر )

اختلاف دو گراي هدف (به ميليم )

 

گرای مرکب - گرا گيري از كنار اجسام آهني با قطب نمای نظامی M1
در مباحث قبلي ذكر شد كه هنگام كار با قطب نما بايد به مقدار مناسبي از ميدانهاي مغناطيسي (آهن و …) و ميدانهاي الكتريكي (برق فشار قوي و …) فاصله گرفت و در بعضي موارد مجبوريم از كنار اجسام فلزي (دكل ديدباني ) گراگيري را انجام دهيم در اينحالت روي عقربه مغناطيسي اثر گذاشته و عقربه را به چپ و راست منحرف ميكند . در نتيجه گراي واقعي را نمي توانيم اندازه گيري كنيم براي رفع اين مشكل بايد مقدار انحراف عقربه را محاسبه و با توجه به جهت آن به گراهاي بعدي اضافه و يا كم نمائيم كه براي انجام اين امر لازم است موارد زير را انجام دهيم.

الف) ابتدا از كنار يك جسم غير فلزي گراي مركز دكل را دقيقاً اندازه گيري نماييد(گراي واقعي و مستقيم)

ب ) اكنون گراي واقعي و مستقيم را معكوس نمائيد.

ج ) بداخل دكل فلزي مراجعه كرده و از مركز آن گراي نقطه نشاني غير فلزي را اندازه گيري كنيد.

د ) در اين حالت دو گرا ، يكي واقعي و ديگري غير واقعي در اختيار داريم كه تفاضل دو گرا را محاسبه مي نمائيم و طبق موارد زير در گراهاي بعدي مقدار انحراف را دخالت ميدهيم.

حالت 1 :

اگر گرائي كه از كنار اجسام آهني گرفته شده كوچكتر از گراي معكوس جسم غير آهني باشد بدين معني است كه جسم آهني روي قطب نما اثر گذاشته و گراها را كمتر از گراي واقعي نشان ميدهد. لذا بايد تفاضل ايندو گرا را به گراهاي بعدي اضافه نمود تا گراي واقعي امتدادها بدست آيد.

مثال : 4500 › 4450 = گراي واقعي › گراي غير واقعي

تفاضل دو گرا 50 = 4450 - 4500

رابطه يك :

گراي تصحيح شده = مقدار انحراف + گراي اندازه گيري شده هدف

گراي تصحيح شده 4750 = 50 + 4700

حالت 2 :

اگر گرائي كه از كنار اجسام آهني گرفته شده بزرگتر از گراي معكوس جسم غير آهني باشد به اين معني است كه جسم آهني روي قطب نما اثر گذاشته و گراها را بيشتر از گراي واقعي نشان مي دهد لذا بايد تفاضل اين دو گرا را از گراهاي بعدي كم نمود تا گراي واقعي امتدادها بدست آيد.

مثال: 4750 ‹ 4800 = گراي واقعي ‹ گراي غير واقعي

تفاضل دو گرا 50 = 4750 - 4800

رابطه دو :

گراي تصحيح شده = مقدار انحراف - گراي اندازه گيري شده هدف

گراي تصحيح شده 1650 = 50 - 1700


گرای مرکب - عبور از موانع با قطب نمای نظامی M1

در عمليات گشتي ، شناسائي و يا مأموريتهايي كه لازم است ستون راهپيمائي در منطقه دشمن مسير مشخصي را از مبدأ به مقصد طي كند درطول مسير امكان داردبه موانع پيش بيني نشده و احتمالي از قبيل (رودخانه ، ميدان مين ، مواضع دشمن و ) برخورد نمايد.و از طرفي انتخاب يك مسيرمستقيم بين نقطه مبدأ و مقصد اغلب امكان پذير نيست از اين رو ناگزير مسير راهپيمائي متناسب با عوارض ميان راه بصورت خط شكسته انتخاب ميشود و گراها و فواصل اين خطوط بطور جداگانه محاسبه و يادداشت ميشود. بطوركلي موانع را ميتوان به دو صورت تقسيم كرد :

۱ – موانعي كه آن طرفشان پيداست :

در رابطه با اين موانع بعد از برخورد به دو روش ميتوان عمل نمود.

روش اول : ميخواهيم از عرض رودخانه اي عبور كنيم براي اين منظوركافي است در امتداد گراي مورد نظر يك نقطه نشاني درآنطرف رودخانه در نظر گرفته و با طي مسافتي از عرض مانع عبور نمائيم سپس كنار نقطه نشاني قرار گرفته و در راستاي همان گرا ، مسير را ادامه داده تا به مقصد برسيم.

روش دوم : چنانچه آن طرف مانع نقطه نشاني مناسبي در امتداد گرا وجود نداشته باشد بايد در اين سوي مانع با علامت گذاري دو نقطه كمكي به فاصله چند متر از يكديگر در امتداد مسير كه از آن سوي مانع قابل رؤيت باشد ايجاد كنيد و پس ازعبور از مانع طوري قرار بگيريد كه هر دو علامت را در يك راستا منطبق بر هم مشاهده كنيد سپس در محل كنترل ،گراي امتداد مورد نظر ( هدف ) را دوباره گرفته و به حركت خود ادامه ميدهيم.

۲ – موانعي كه آن طرفشان پيدا نيست :

در اينگونه مواقع بايد بررسي شود كه از كدام سمت مانع حركت كنيم تا زودتر از مانع عبور نمائيم. اگر خواستيم از سمت راست حركت كنيم بايد 90 درجه يا 1500 ميليم شرقي يا 1600 ميليم غربي به گرايخود اضافه كنيم.

اگر خواستيم از سمت چپ حركتكنيم بايد 90 درجه يا 1500 ميليم شرقي يا 1600 ميليم غربي از گرايخود كم كنيم.

تذكر :

چنانچه گراي حركت در طول مسير كمتر از 90 درجه باشد و بخواهيم به سمت چپ حركت كنيم كافي است محاسبه زير را انجام دهيم.

مثال : گراي حركت در چپ ــــــــــ 90 درجه - (گراي حركت + 360 )

در صورتيكه گراي حركت بيش از 270 درجه باشد و بخواهيم به سمت راست تغيير مسير دهيم كافي است محاسبات زير را انجام دهيم.

مثال : گراي حركت از راست ــــــــــ 360 درجه - (گراي حركت + 90 )


گراي معكوس با قطب نمای نظامی M1 هر مسيري را كه در نظر بگيريد داراي دو گرا ميباشد . يكي گراي رفت و ديگري گراي برگشت .(گراي اصلي همان زاويه ايست كه عقربه مغناطيسي قطب نما نشان ميدهد) اما گراي معكوس درست بر عكس و خلاف جهت مسير اصلي بوده و بعبارتي ۱۸۰ درجه با آن اختلاف دارد .كه به اين گرا ، گراي معكوس گفته ميشود. براي پيدا كردن گراي معكوس در مسير كافيست اين ۱۸۰ درجه اختلاف را در گراي اصلي تأثير بدهيم . بدين ترتيب كه اگر گراي اصلي از ۱۸۰ درجه بيشتر بود بايد ۱۸۰ درجه از آن كم كنيم و چنانچه گراي اصلي از ۱۸۰درجه كمتر بود بايستي ۱۸۰درجه به آن اضافه كنيم.

۱۸۰ درجه + يا - گراي رفت = گراي برگشت

۳۰۰۰ ميليم شرقي + يا - گراي رفت = گراي برگشت

۳۲۰۰ ميليم غربي + يا - گراي رفت = گراي برگشت


  تعيين امتداد يك گرا (گرا بستن ) در شب با قطب نماي نظامی M1

۱ – درب قطب نما را با زواياي ۱۲۰ الي ۱۵۰درجه باز و تيغه نشانه روي را از روي صفحه بلند مي كنيم تا صفحه مدرج آزاد شود.

۲ – طوقه كار در شب را آنقدر مي گردانيم تا خط فسفري در امتداد دونقطه فسفري دوسر تار موئي منطبق شود. سپس قطب نما را بطور افقي و تراز در دست نگاه مي داريم.

۳ – گراي داده شده را تقسيم بر۳ مي كنيم تا تعداد تقه ها مشخص شود . سپس طوقه كار در شب را به تعداد تقه ها در جهت خلاف عقربه ساعت مي چرخانيم .

۴ – سپس دور خود بچرخيد تا عقربه شمال مغناطيسي زير خط فسفري منطبق شود. بدون اينكه اين انطباق بهم بخورد قطب نما را بالا آورده و از داخل شكاف تيغه نشانه روي و شكاف بالاي نقاط شبنما به جلو نگاه كنيد و تار موئي روي هر چيز قرار گرفت (درخت ، سنگ ، بوته ، خودرو …)آنرا بعنوان نقطه نشاني در نظر مي گيريم و به سمت آن حركت مي كنيم.

تذكر ۱ : (چون در شب ديد محدود است و نقطه نشاني يا كمكي را نمي توان دور انتخاب نمود و بايد نقطه كمكي را نزديك انتخاب كرد در نتيجه تعداد آنها زياد خواهد شد و بايد اين عمل را بيشتر تكرار كنيد.چنانچه نقطه نشاني مشخصي وجود نداشت ميتوانيد يكنفر را به جلو بفرستيد تا جائيكه ديده شود و او را به چپ و راست هدايت كنيد تا روي تار موئي قرار گيرد و بعد بطرف او حركت كنيد ).

تذكر ۲ : (از آنجائيكه همه اعداد بر ۳ قابل قسمت نيستند و عدد مشخصي براي تقه ها بدست نمي آيد لازم است اينگونه اعداد را با كم و يا اضافه كردن ۱ درجه به يكي از مضارب عدد۳ تبديل كنيم و سپس تبديل به تقه كرده و به قطب نما ببنديم. در اينحالت بعد از ۱۰۰۰متر طي مسافت اگر يك واحد به گراي اوليه اضافه كرده باشيم ، بايد ۱۸ متر به چپ و اگريك واحد از گرا كم كرده باشيم ، ۱۸متر به راست مسير بيائيم تا انحراف ايجاد شده ناشي از تغيير اعداد درجه تصحيح شود.


تعيين گراي يك امتداد (گرا گرفتن ) در شب با قطب نماي نظامی M1

۱ – درب قطب نما را با زواياي ۱۲۰ الي ۱۵۰ درجه باز و تيغه نشانه روي را از روي صفحه بلند مي كنيم تا صفحه مدرج آزاد شود.

۲ – طوقه كار در شب را آنقدر مي گردانيم تا خط فسفري در امتداد دونقطه فسفري دوسر تار موئي منطبق شود. سپس قطب نما را بطور افقي و تراز در دست نگاه مي داريم.

۳ – از داخل تيغه نشانه روي و شكاف بالاي درب قطب نما به هدف نگاه مي كنيم و بدون حركت دادن قطب نما ، به آهستگي تيغه نشانه روي را با شصت دست چپ مي خوابانيم تا صفحه مدرج قفل شود.

۴ – طوقه كار در شب را در جهت خلاف عقريه ساعت مي چرخانيم تا خط فسفري واقع بر طوقه كاردرشب روي عقربه شمال مغناطيسي كه شبنماست منطبق شود . در همين حال تعداد تقه ها را شمرده و در عدد 3 ضرب مي كنيم تا گراي هدف بدست آيد.

(براي سرعت عمل بيشتر درصورتيكه تعداد تقه ها از ۶۰ بيشتر بود ، يعني عقربه مغناطيسي از گراي ۱۸۰ رد مي شود ميتوانيد طوقه كار در شب را در جهت حركت عقربه ساعت بچرخانيد و تعداد تقه هاي بدست آمده را از ۱۲۰ كم كنيد و حاصل را در ۳ ضرب كنيد تا گراي مورد نظر يدست آيد)

 

صفحه مدرّج قطب نمای نظامی M1

صفحه مدرّج : صفحه ايست لغزنده كه عقربه مغناطيسي روي آن نقش بسته است .بر روي اين صفحه دو گونه تقسيم بندي وجود دارد.

الف : تقسيم بندي داخلي كه برحسب درجه صورت گرفته و به رنگ قرمز ميباشد كه به ازاي هر 5 درجه علامت گذاري وهر 20 درجه عددگذاري شده است.(محيط دايره به 360 قسمت مساوي تقسيم شده و زاويه بين دو شعاع دايره كه يك قسمت را فرا گرفته است ، يك درجه نام دارد).

ب : تقسيم بندي خارجي كه برحسب ميليم غربي و برنگ سياه است كه به ازاي هر 20 ميليم علامت گذاري و هر هر 200 ميليم عددگذاري شده است ولي دو صفر سمت راست آن اعداد بمنظور اختصار حذف شده است.(در اين تقسيم بندي محيط دايره به 6400 قسمت تقسيم شده كه هر قسمت آنرا يك ميليم گويند).

  تعيين امتداد يك گرا (گرا بستن ) در روز با قطب نماي نظامی M1

Compass shooting azimuth.jpg

براي تعيين يك امتداد با مشخص بودن گراي آن به ترتيب زير عمل مي نمائيم.

۱ – درب قطب نما را بطور قائم باز مي كنيم و انگشت شصت دست راست را داخل حلقه نگهدارنده قرار مي دهيم و قطب نما را بصورت كاملاً افقي و تراز در دست ميگيريم.

۲ – تيغه نشانه روي را بصورت ۴۵ درجه نسبت به صفحه مدرج باز مي كنيم و به همراه قطب نما دور خود مي چرخيم تا عدد مربوط به گراي مورد نظر زير خط شاخص سياه قرار بگيرد.

۳ – در اين حال امتداد شكاف تيغه و تار موئي ، امتداد مورد نظر است. و اگر بخواهيم به سمت گراي مورد نظر حركت كنيم ضمن اينكه قطب نما را بدون حركت نگاه داشته ايم ، از داخل شكاف تيغه و شكاف درب قطب نما به جلو نگاه ميكنيم ، تار موئي روي هر شيئي را كه در جلو ديده شود بعنوان نقطه كمكي در نظر مي گيريم سپس قطب نما را بسته به طرف آن نقطه حركت ميكنيم . اين مراحل را تا رسيدن به هدف تكرار مي كنيم. (البته بايستي در نظر داشت كه حتماً مسافت طي شده را بايد ثبت كرد ).


تعيين گراي يك امتداد ( گرا گرفتن ) در روز با قطب نماي نظامی M1

Compass to Cheek Technique.jpg

۱ – درب قطب نما را بطور قائم باز مي كنيم و انگشت شصت دست راست را داخل حلقه نگهدارنده قرار مي دهيم و قطب نما را بصورت كاملاً افقي و تراز در دست ميگيريم.

۲ – تيغه نشانه روي را بصورت ۴۵ درجه نسبت به صفحه مدرج باز و قطب نما را به چشم نزديك مي كنيم و از داخل شكاف تيغه نشانه روي و شكاف درب قطب نما طوري به هدف نگاه مي كنيم كه تار موئي درست روي هدف باشد.

۳ – در همين حال از داخل عدسي چشمي به صفحه مدرج لغزنده بدون حركت دادن دست نگاه مي كنيم و عددي را كه زير خط سياه شاخص قرار دارد مي خوانيم اين عدد گراي هدف مورد نظر است.


نكاتي كه قبل از كار باقطب نماي نظامی M1 بايد به آن توجه كرد

الف - اطمينان از سالم بودن قطب نما :

هر فرد بايد هنگام كار با قطب نما در بدو امر اطمينان از سالم بودن كليه قسمتهاي آن داشته باشد كه موارد آن به شرح زير است :

۱ – قسمت خط كشي كاملاً صاف و خوانا باشد و مدرّجات آن ضربه نخورده باشد.

۲ – طوقه كار درشب سالم باشد و صداي تق تق داشته باشد.

۳ – اهرم ثابت كننده صفحه لغزنده سالم باشد و بتواند اين صفحه را ثابت كند.

۴ – بهنگام تثبيت صفحه لغزنده قطب نما را تكان داده تا از عدم حركت آن اطمينان حاصل شود.

۵ – خط شاخص سياه رنگ و شكاف تيغه و تار موئي روي هم قرار داشته باشند(در امتداد هم باشند).

۶ – با چرخش ۳۶۰ درجه اي قطب نما اطمينان از صحيح كاركردن صفحه لغزنده و عقربه مغناطيسي داشته باشيد.

۷ – مدرّجات گرا ، درجه و قسمتهاي فسفري كار در شب كاملاً خوانا و سالم باشند.

ب – صحيح در دست گرفتن قطب نما :

۱ – درب قطب نما در روز ۹۰ درجه و در شب ۱۲۰ الي ۱۵۰ درجه باز شود.

۲ – تيغه نشانه روي با زاويه 45 درجه باشد.

۳ – انگشت شصت را داخل دستگيره قرار داده.

۴ – قطب نما را بصورت تراز و افقي روبروي چشم قرار دهيد.


ساختمان قطب نماي نظامی M1

۱ – دستگيره يا شصتي : حلقه اي است كه در انتهاي قطب نما قرار دارد و براي نگهداشتن قطب نما به حالت تراز در موقع استفاده بكار مي رود.

۲ – درب قطب نما : درپوشي است آلومينيومي كه در وسط آن تار موئي قرار دارد و كاربرد تارموئي مانند مگسك اسلحه است و دو سر تار موئي دو نقطه فسفري (شبنما) وجود دارد و در موقع كار شبانه از آن استفاده مي شود .در حاشيه درب قطب نما خط كشي تعبيه شده است و بر اساس مقياس 000/50 : 1 بر مبناي كيلومتر مدرج شده است.

۳ – تيغه نشانه روي و عدسي چشمي : تيغه ايست كه بالاي آن شكاف كوچكي همانند شكاف درجه اسلحه است و با زاويه 45 درجه نسبت به صفحه مدرج قرار ميگيرد و در موقع گرا گرفتن با كمك تار موئي بكار مي رود. در اين حال توسط عدسي چشمي كه در وسط تيغه تعبيه شده اعداد مربوط به گراي هدف نشانه روي شده قرائت مي شود. خواباندن تيغه بر روي صفحه قطب نما سبب قفل شدن صفحه مدرج مي شود.

۴ – بدنه : كليه اجزاي قطب نما در داخل بدنه كه از جنس آلومينيوم است قرار دارد. در كنار اين محفظه خط كشي تعبيه شده كه با باز شدن كامل درب قطب نما ، خط كشي قطب نما را كامل ميكند.

۵ – طوقه كار در شب : طوقه متحركي است كه جداره خارجي آن دندانه دار است و تعداد 120 دندانه دارد اين دندانه ها با زائده اي در كنار قطب نما در تماس است كه به هنگام چرخش تق تق صدا ميدهد و هر تقه برابر 3 درجه است . بر روي صفحه طوقه يك خط و يك نقطه فسفري مشاهده مي شود كه در موقع كار در شب از آن استفاده ميشود.(زاويه بين خط و نقطه 45 درجه و 15 تقه است)

۶ – صفحه ثابت : در زير طوقه كار درشب صفحه شيشه اي ثابتي قرار دارد كه روي آن يك خط سياه بنام شاخص تعبيه شده . اين خط درست در امتداد شكاف تيغه نشانه روي و تار موئي قرار دارد كه در موقع گرا گرفتن هر عددي زير شاخص باشد گراي آن امتداد است.

۷ – صفحه مدرّج : صفحه ايست لغزنده كه عقربه مغناطيسي روي آن نقش بسته است .بر روي اين صفحه دو گونه تقسيم بندي وجود دارد.

الف : تقسيم بندي داخلي كه برحسب درجه صورت گرفته و به رنگ قرمز ميباشد كه به ازاي هر 5 درجه علامت گذاري وهر 20 درجه عددگذاري شده است.(محيط دايره به 360 قسمت مساوي تقسيم شده و زاويه بين دو شعاع دايره كه يك قسمت را فرا گرفته است ، يك درجه نام دارد).

ب : تقسيم بندي خارجي كه برحسب ميليم غربي و برنگ سياه است كه به ازاي هر 20 ميليم علامت گذاري و هر هر 200 ميليم عددگذاري شده است ولي دو صفر سمت راست آن اعداد بمنظور اختصار حذف شده است.(در اين تقسيم بندي محيط دايره به 6400 قسمت تقسيم شده كه هر قسمت آنرا يك ميليم گويند).


تعاريف و اصطلاحات قطب نما

۱ – قطب نما (Compass) : وسيله اي است داراي عقربه مغناطيسي كه اين عقربه در حالت آزاد جهت شمال مغناطيسي را نشان مي دهد و بوسيله آن ميتوان زوايا را نسبت به شمال مغناطيسي اندازه گيري نمود.

۲ – شمال مغناطيسي Magnetic North)) : امتدادي را كه نوك شمالي عقربه مغناطيسي در حالت رهائي نشان ميدهد را شمال مغناطيسي گويند و علامت آن خطي است كه نوك آن بشكل نيم پيكان است (قطب شمال مغناطیسی در سال ۱۹۸۰ میلادی در شمال غربی کانادا و در جنوب جزیره کینگ کریستین در حدود عرض جغرافیایی ۷۷ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی و ۱۰۲ درجه طول غربی قرار داشته است .قطب مغناطیسی از آن زمان بطور متوسط حدود ۲۴ کیلومتر در سال به سمت قطب شمال جابجا شده است ).

۳ – درجه Degree)) : اگر محيط دايره را به 360 قسمت مساوي تقسيم كنيم و آنها را به مركز دايره امتداد دهيم هر يك از زواياي بدست آمده را يك درجه گويند.(هر درجه برابر 60 دقيقه minutes))و هر دقيقه 60 ثانيه second)) است كه آنها را به ترتيب با علائم ( ْ)براي درجه و( َ)براي دقيقه و ( ً) نيز براي ثانيه نمايش ميدهند.

۴ – ميليُم Mil)) : يكي از واحدهائي است كه بيشتر در امور نظامي مورد استفاده قرار ميگيرد و عبارتست از زاويه ديد يك شيئي يك متري در مسافت 1000 متري با توجه به تعريف ميليم و فرمول محيط دايره (14/3 × قطر ) محيط دايره به شعاع 1000 متر به 6280 قسمت تقسيم شده كه هر قسمت را يك ميليم گويند. 6280 = 14/3 × 1000 × 2

(كشورهاي بلوك شرق جهت آسان كردن محاسبات ،محيط دايره را به 6000 قسمت و كشورهاي بلوك غرب به 6400 قسمت تقسيم كرده اند).

۵ – امتداد-خط مبنا(Base Lin) : خط واصل بين محل توقف خود و نقطه مورد نظر را امتداد گويند.

۶ – گرا (Azimuth) : زاويه ايست افقي بين امتداد شمال مبنا و امتداد مشخص يا هدف (درجهت حركت عقربه هاي ساعت ).

۷ – نقطه نشاني : نقطه ايست مشخص و ثابت كه در امتداد گراي مورد نظر قرار ميگيرد يا بعبارتي ديگر نقطه يا شيئي ثابت بغير از هدف(نقطه اي كه براي نشانه روي و… مورد استفاده قرار ميگيرد) .

۸ – نقطه كمكي : نقطه ايست غير ثابت كه در صورت نبودن نقطه نشاني از آن بعنوان نقطه نشاني استفاده ميشود.

۹ – انحراف : زواياي بين امتداد شمالها را انحراف گويند .اندازه اين انحرافها توسط نمودار شمالها در حاشيه هر نقشه نشان داده ميشود.

۱۰ – گراد (Grad) : واحد اندازه گيري زاويه در سيستم متريك است كه اساس آن فوق العاده ساده و منطقي است و آنرا به ترتيب زير ميتوان شرح داد.

هرگاه هر ربع دايره را به 100 قسمت و يا بطور كلي هر دايره را به 400 قسمت برابر تقسيم كنند .هر قسمت آنرا يك گراد مي نامند (هر گراد به 100 دقيقه 100 قسمتي بنام سانتي گراد centigradsو هر سانتي گراد به 100 ثانيه 100 قسمتي بنام ميلي گراد (miligrads) تقسيم ميگردد.

منبع : وبلاگ آموزش نطامی


مطالب مشابه :


قطب نمای نظامی ام 1

قطب نمای m1. ساختمان قطب نماي m1. 1 – دستگيره يا شصتي : حلقه اي است كه در انتهاي قطب نما قرار
قطب نما

رایان کوثر نور - قطب نما - يك فرد نظامي لازم است بتواند ميليم شرقي و غربي وهمچنين تقه ها را
طرز کار قطب نما

آموزش علوم تجربی - طرز کار قطب نما - نگاهی تازه به علوم و آموزش آن
ميدانستيدبعضی از آهنگ ها اگر ا از آخر به اول پخش کنید یك آهنگ دیگر میشود؟

قطب نما - ميدانستيدبعضی از آهنگ ها اگر ا از آخر به اول پخش کنید یك آهنگ دیگر میشود؟ - عاقبت
قطب نما

قطب نما وسیله کوچکی است به اندازه ساعت جیبی و یا کمی بزرگتر و مانند آن دارای صفحه مدرج و
رييس بودن يا نبودن ...

قطب نما - رييس بودن يا نبودن - عاقبت قطب نما قبله نما خواهد شد - قطب نما
اختراع قطب نما

آورده اند که چینی ها، حدود چهار هزار و پانصد سال پیش قطب نما را اختراع کردند. این اختراع به
بهانه به دست رسانه‌های بیگانه ندهید

قطب نما - بهانه به دست رسانه‌های بیگانه ندهید - عاقبت قطب نما قبله نما خواهد شد - قطب نما
برچسب :