مراحل حسابداری در طول دوره مالی

مراحل حسابداری در طول دوره مالی

سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند.

در این چرخه حسابداری مراحل 1 تا 4 بطور مستمر در طو دوره مالی و مراحل 5 تا 9 در پایان دوره مالی انجام می گیرد. این مراحل در چرخه حسابداری، امکان ترکیب و تلخیص معاملات و عملیات مالی را در دو گزارش مختصر و موجز یعنی ترازنامه و سود و زیان فراهم می کند.

1.        جمع آوری اطلاعات مالی

2.        تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

3.        ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

4.        انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

5.        تهیه تراز آزمایشی

6.        اصلاح حسابهای دفتر کل

7.        تهیه صورتهای مالی

8.        بستن حسابهای موقت

9.        تهیه تراز آزمایشی  اختتامی


مطالب مشابه :


راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

- ثبت گزارش امتناع پس از تکمیل صورت معاملات راهنمای معاملات فصلی به
راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی گزارش امتناع پس از تکمیل معاملات. راهنمای
ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

ارسال صورت معاملات فصلی آموزش تکمیل و ارسال به گزارش رسانه مالياتي
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:مشکلات ثبت الکترونیکی اسناد را رفع می کنیم

نحوه ارسال صورت معاملات فصلی سه ماه که با گزارش هایی با راهنمای تلفنی
چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟

چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی راهنمای تهیه
گزارش ضوابط‌‌ و نحوۀ افشای ‌اطلاعات در ایران و سایر کشورها

گزارش ضوابط‌‌ و - چنانچه تغييرات قيمت يا حجم معاملات يا صورت‌های مالی فصلی
دانلود نمونه قراردادها

سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی. دانلود فرم گزارش هیئت دانلود راهنمای
استاندارد گزارش‌ عملكرد مالی (شماره 6)

استاندارد گزارش پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی راهنمای رفع سوءاثر
آئین نامه معاملات دولتی

ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی رابطه با معاملات فصلی تکمیل چرخه
حسابداری ضایعات

( همیشه بر اساس معادل و درصد تکمیل در جدول گزارش با معاملات فصلی راهنمای رفع
برچسب :