تست ادبیات فارسی

اجزای گزاره

1-کدام یک از اجزای گزاره در بیت زیر به کار نرفته است؟

به تنها یکی کینه ور لشکرم            به رخش دلاور زمین بسپرم

الف- مسند       ب- مفعول           ج- قید           د- مضاف الیه

2-در همه گزینه ها مفعول وجود دارد به جز گزینه.....

الف- شب اسیران را خروش بام ها         مژده ی بگسستن زنجیر بود

ب-نغمه ی الله اکبر می ربود                خواب نوشین از سر خود کام ها

ج-نکویی به هرجا چو آید به کار          نکویی گزین وز بدی شرم دار

د-می کشد آب دامنش را نرم              بر تن پاک ماسه های کبود

3-در بیت زیر چند مسند به کار رفته است؟

آتش است این بانگ نای و نیست باد         هر که این آتش ندارد نیست باد

الف- یک            ب- دو           ج- سه                 د- چهار

4-در بیت زیر "مفعول" و " مسند" کدام است؟

 ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد/ چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

الف-جام عقیقی- چشم نرگس     ب-ارغوان-نگران    ج-جام-نگران       د-ارغوان- شقایق

5-ضمیر پیوسته(_ َ ش) در مصراع دوم بیت زیر مضاف الیه کدام نقش است؟

نمودش بس که دور آن راه نزدیک           شدش گیتی به پیش چشم تاریک

الف- مضاف الیه                   ب- متمم           ج- مسند           د-قید

6-نقش دستوری واژه های مشخص شده ی زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گر کسی درد دلی گوید تو را از حال خویش       گوش با درد دل آن عاجز دل ریش کن

الف- نهاد- مفعول- صفت       ب-مفعول-مفعول-مضاف الیه     ج-مفعول-متمم- مضاف الیه    د-نهاد-متمم- مضاف الیه

7-در مصراع " رفتیم تا اوج با او از عطر گلها رهاتر" چند متمم وجود دارد؟

الف- یک          ب- دو         ج- سه              د- چهار

8-در بیت زیر به ترتیب چند " مسند- صفت- و متمم" وجود دارد؟

مپیچ از ره راست بر ره کج             چو در هست حاجت به دیوار نیست

الف-دو-دو-دو        ب-یک-دو-سه      ج-دو-سه-دو           د-یک-سه-سه

9-با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟

کاهل وار برخاستند و خویشتن را به پای آن دیوار افکندند و نهفتی جستند و بیارامیدند و هم خطا بود که بر گذر سیل بودند

الف- کاهل وار- قید      ب-دیوار- مضاف الیه       ج-نهفتی-مفعول        د-سیل- مسند

10-با توجه به عبارت زیر کدام گزینه درست است؟

روز شنبه میان دو نماز بارانکی خردخرد می بارید چنان که زمین ترگونه می کرد و گروهی از گله داران در میان رود فرود آمده بودند و گوسفندان بدان جا بداشته

الف-خردخرد- صفت          ب-بارانکی-مفعول        ج-فرود آمده بودند- فعل        د-گروهی از گله داران- نهاد


مطالب مشابه :


تست هشتم

ادبیات - تست هشتم - مطالب ادبیات به نام تواناترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا
نمونه تست ادبیات فارسی اول دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی شادگان - نمونه تست ادبیات فارسی اول دبیرستان - - زبان و ادبیات فارسی
تست کنکورزبان و ادبیات فارسی

تست های ادبیات غنایی. 1. مناسب ترین کلمه ها برای تکمیل عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه
تست ادبیات فارسی

sssssssss - تست ادبیات فارسی - آب - sssssssss اجزای گزاره. 1-کدام یک از اجزای گزاره در بیت زیر به کار
تست درس اول ادبیات فارسی(1) (با پاسخ)

تست و نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات - تست درس اول ادبیات فارسی(1) (با پاسخ) - تست و نمونه
تست های آرایه های ادبی

ادبیات پارسی - تست های آرایه های ادبی - / در كدام گزينه يكي از اركان تشبيه محذوف است؟
تست درس چهارم زبان فارسی(2)

تست و نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات - تست درس چهارم زبان فارسی(2) - تست و نمونه سوالات
تست ششم ابتدایی

ادبیات - تست ششم ابتدایی - ادبي -1کدام واژه با بقیه متفاوت است؟ (1لابد 2) ناگزیر 3) ناگریز 4
برچسب :