بررسی رابطه باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه میان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور قزوین در سال 89 پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع پس از تعیین جامعه و حجم نمونه فرضیه ها ایجاد شده اند که عبارتند از : 1 – میان باورهای دینی و سلامت روان رابطه معنی دار وجود دارد . 2 – میان باورهای دینی و سلامت روان رابطه معنی دار وجود ندارد . برای بررسی موضوع از مقیاس دینداری و سلامت روان استفاده شده است ، داده ها پس از طبقه بندی با استفاده از روش آماری T-student و نرم افزار آماری Spss مورد ارزیابی قرار گرفتند ، در نهایت فرضیه اول مورد تائید قرار گرفت و مشخص شد که میان باورهای دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه معنی دار وجود دارد .   سایر عناوین موجود :   فصل اول - کلیات تحقیق   مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کلی هدف جزئی هدف جزئی هدف جزئی هدف کاربردی فرضیه فرضیه اصلی فرضیه فرعی فرضیه فرعی فرضیه فرعی   فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق   پیشینه نظری مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی: دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان: مفهوم سلامت در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870) نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت : نظریه کورت لوین)1890( در ارتباط با سلامت روان: نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان: دین تعاریف روانشناختی از دین تعریف ویلیام جیمز از دین : تعریف فروید از دین: ارتباط خدا و مذهب امروزه سکولار شدن با شش معنی مورد استفاده قرار می گیرد پیشینه تجربی : رابطه دین داری با تحمل فشارهای روانی رابطه بین دین داری وخلق و خوی مذهبی   فصل سوم - روش شناسی تحقیق   روش اجرای تحقیق متغیر ها تعاریف عملیاتی سلامت روان دینداری جامعه آماری نمونه آماری روش نمره گذاری   منابع   پرسشنامه دینداری ( گلاوک – استارک )
دانلود پروژه


مطالب مشابه :


نمره گذاری پرسشنامه‌ي فراحافظه یا ‌حافظه‌ي چند عاملي MMQ

نمره گذاری پرسشنامه‌ي فراحافظه روان شناسی.سلامت روان.اطلاع رسانی روش ها و آزمونهاي
هنجاریابی برخی آزمون ها در ایران

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان پرسشنامه 12 سؤالی سلامت با روش نمره گذاری
نرم افزار نمره گذاری و تفسیر mmpi-2

نرم افزار نمره گذاری و روان شناسی.سلامت روان.اطلاع رسانی.تحقیقات و روش ها و آزمونهاي
دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه سلامت » پرسشنامه شخصیتی روان کانرز نمره گذاری مربی. پرسشنامه
پرسشنامه های استاندارد به همراه روش نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع

به همراه روش نمره گذاری، روایی پرسشنامه شخصیتی روان پرسشنامه سلامت روانی
نمره‌گذاری اعتبار و روائی پرسشنامه راتر (فرم معلم )

شبکه تحقیقات سلامت روان . نمرهگذاری: روش تحقیق روان
بررسی رابطه باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان

در این پژوهش به بررسی رابطه میان باورهای دینی و سلامت روان روش نمره گذاری پرسشنامه
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراب سال 9

که بررسی سلامت روان فرد نمره گذاری برای پرسشنامه ها روش دیگر نمره گذاری
سوال: نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی

تقاضا دارم نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی را سلامت روان سلامت زنان
برچسب :