اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد

 

 

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در اين مرحله  پذيرفته شده‌اند، ضرورت دارد كليه پذيرفته‌شدگان با توجه به برنامه‌زماني ثبت‌نام و با در دست داشتن مدارك ذيل در زمان مقرر با در نظر داشتن نكات اعلام شده براي ثبت‌نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.             الف) برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگي
روز و تاريخ ثبت نام ترتيب حرف اول نام خانوادگي
شنبه 5/12/91 الف تا س
يكشنبه 6/12/91 ش تا ي
  ب) مدارك لازم براي ثبت نام 1- هريك از پذيرفته‌شدگان مي‌بايست بر حسب مورد يكي از موارد ذيل را درزمان ثبت نام ارائه نمايند: - اصل ‌مدرك گواهينامه دوره چهار ساله و يا شش ساله نظام قديم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان به انضمام يك برگ تصوير آن كه نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد. -  اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم ‌آموزش متوسطه ويا داوطلبان داراي مدرك شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با نضمام يك برگ تصوير آن كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل ديپلم و دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد. -   اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي آن (كه تا تاريخ 30/10/91 اخذ شده باشد) براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي بانضمام يك برگ تصوير آن كه نوع  رشته تحصيلي دوره پيش دانشگاهي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد. - اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌ديپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جديدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ براي داوطلبان نظام جديدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بانضمام‌يك‌برگ‌تصويرآن‌كه بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك تحصيلي ديپلم نظام جديدوسال ما قبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص باشد. - اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه(رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي). - اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگان دوره‌هاي معادل (دارندگان مدرك معادل كارداني ) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي‌ گسترش ‌آموزش‌ عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فنآوري برگزار شده‌ باشد و مدارك معادل آنان مورد تاييد وزارت متبوع باشد. تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تاييد مي باشد. بديهي است در صورت پذيرش در مقطع كارداني قبولي آنان لغو خواهد شد. - اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ 30/11/91 مشخص شده باشد، بانضمام‌ تصوير آن. - اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني(حداكثرتا تاريخ 30/11/91) مشخص شده باشد، بانضمام ‌تصوير آن. تبصره: مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي باشد لذا اين دسته از پذيرفته شدگان(دارندگان مدرك مذكور) مي توانند در مقطع كارشناسي به ادامه تحصيل بپردازند. بديهي است كه دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذيرش در دوره كارشناسي پيوسته مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني،‌ كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76 قابل معادل سازي نمي‌باشد. - اصل يا گواهي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان براي دارندگان مدرك دوره‌هاي كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل در آن درج شده باشد. 2- اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن 3- اصل كارت ملي بانضمام 2 برگ تصوير از پشت و روي آن.. 4- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري. 5- مدركي‌ كه ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه ‌آنها را (براي برادران) با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه 140 دفترچه راهنماي ثبت‌نام. 6- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت. ج–توضيحات سهميه هاي نهادي - معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك از روساي ارگانهاي مذكور. مهم: هريك از معرفي‌ نامه‌هاي فوق الذكر لازم است‌ حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال‌ اول ‌‌سال تحصيلي93-1392 توسط پذيرفته‌شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط ‌به ‌موسسه ‌آموزش عالي تحويل و يا ارسال‌گردد، در غيراينصورت براي نيمسال اول سال‌تحصيلي‌93-92 از ثبت‌نام‌ پذيرفته شده ممانعت بعمل‌ مي‌آيد، لذا لازم است پذيرفته شدگان ذينفع در اين خصوص پيگيري لازم را از موسسه آموزش عالي و ارگان ذيربط داشته باشند. توضيح بسيار مهم: با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع مي‌رساند داوطلباني ‌كه‌ با هر يك از سهميه‌هاي ذيل پذيرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تاييد سهميه ثبت‌نامي ‌خويش‌ نمي‌باشند و ملاك‌ عمل‌ براي ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوي سازمان سنجش مي باشد. سهميه‌ شاهد: شامل ( فرزند معظم‌ شهيد،اسير و يا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزيز70 درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزيز50 درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزيز آزادگان ) سهميه خانواده شهدا: شامل ( برادر، خواهر، پدر و مادر شهيد، اسير و يا مفقودالاثر) سهميه رزمندگان: شامل همسران معظم (شهيد، اسير و يا مفقودالاثر، آزادگان عزيز، همسر جانبازان عزيز 50 درصد به بالا) سهميه جانبازان: شامل جانبازان عزيز 25 الي 69 درصد سهميه آزادگان: شامل آزادگان عزيز سهميه فرزندان و همسران جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 49 درصد: سهميه ثبت‌نامي ‌ايندسته ‌از پذيرفته‌شدگان‌ باتوجه به مناطق سه‌گانه در نظرگرفته شده است و سهميه تخصيص داده شده در گزينش نهايي به آنان با توجه به ظرفيت خالي و پرنشده سهميه شاهد علاوه بر ظرفيت درج شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، در هر يك از كد رشته  محل‌هاي انتخابي مي باشد. توجه: ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته ‌شده‌اي ازسوي‌ ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران ‌مورد تاييد قرار نگيرد ‌مراتب‌ از سوي‌ سازمان سنجش ‌تا ‌قبل ‌از  ‌شروع نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 براي جلوگيري و ممانعت از تحصيل آنان به اطلاع دانشگاه ذيربط خواهد رسيد. تذكر: پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور علاوه بر رعايت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل اقدام نمايند    پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك فوق الذكر مدارك ذيل را ارائه نمايند نام نويسي از پذيرفته شدگان اين دانشگاه ‌به صورت غيرحضوري از طريق سامانه جامع دانشگاهي به آدرس http://reg.pun.ac.irانجام خواهد شد براي اطلاع از زمان و نحوه اقدام به سايت اين دانشگاه مراجعه گردد. 1-يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل با توجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام‌نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام باشد. 1-1- محل اخــذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه. 2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1389 تا 31/6/1391 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه. 3-1-محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1390 تا 31/6/1391 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه. 4-1-محل اشتغال حداقل تا تاريخ 30/11/91 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه. 2-معرفي نامه‌هاي مندرج در بند «ب» توضيحات سهميه هاي نهادي اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه‌هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام‌نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي مذكور از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولي آنان»كان لم يكن« تلقي مي‌گردد. 3-اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد. تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشي هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است. - کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند  و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد. جهت اطلاع كليه داوطلبان: - باتوجه به كنترلهاي متعدد و بررسي هايي كه به صور مختلف به عمل آمده، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته شدگان، اطمينان حاصل شده است، عليهذا داوطلبان درصورتي كه منحصراً درباره كد رشته هاي انتخابي و سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/12/91 منحصراُ از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان ، اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداُ خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات اينترنتي و يا امكانات كه از طريق ديگري بعد از تاريخ 15/12/91در اين باره صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهدشد. داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان‌ بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند


مطالب مشابه :


برنامه كلاسي نيمسال دوم 92-91

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
راهنماي ،ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش بدون آزمون در دانشگاه پيام نور

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور از امروز آغاز شد

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه پیام نور تمدید شد / تاریخ حذف و اضافه

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
حفظ جزء 30قرآن كريم

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
اطلاعیه اخبار پیام نور : دانشجویان ترم آخر پیام نور حتما این مطلب را بخوانند!

دانشگاه پیام نوراسلامشهر دانشگاه پیام نوراسلامشهر پورتال دانشگاه پیام نوراستان
برچسب :