بیمه عمر و پس انداز

هوالحي

 بيمه عمر و سرمايه گذاري "طرح آتيه"

 طرح آتيه يکي از انواع بيمه نامه هاي عمر مختلط پس انداز و سرمايه گذاري بوده که در حال حاضر آخرين و بهترين نوع بيمه نامه عمر مي باشد و در آن فرد بيمه شده يا ذينفغ هاي بيمه نامه هم سرمايه حيات (سرمايه گذاري با سود تضميني) و هم سرمايه فوت به صورت قابل انعطاف دريافت مي کنند. تفاوت اين بيمه نامه با عمر و پس انداز معمولي در اين است که ميزان اقساط حق بيمه پرداختي توسط خود بيمه گذار معين و مشخص ميگردد ولي در بيمه هاي عمر و پس انداز با شرايط معمولي ميزان حق بيمه پرداختي بيمه گذار توسط بيمه گر معلوم ميشود. شرايط حاکم بر اين بيمه نامه به شرح  ذيل اعلام مي گردد.

 

ويژگي هاي اصلي بيمه عمر و سرمايه گذاري "طرح آتيه"

•    مدت بيمه نامه:

سن بيمه شده به اضافه مدت بيمه نامه بايستي کمتر از 70 سال باشد تا جهت بيمه شده بيمه نامه صادر شود.

حسن اين بيمه نامه نسبت به ساير رشته هاي عمر اين است که در اين نوع بيمه نامه افراد از بدو تولد قابل بيمه شدن مي باشند.

•    حق بيمه:

حداقل حق بيمه قابل پرداخت از سوي بيمه گذار 1،000،000 ريال به صورت ساليانه مي باشد.

اقساط حق بيمه به صورت کاملا انعطاف پذير(يکجا، ساليانه، شش ماهه، سه ماهه) قابل پرداخت است.

جهت حفظ و جلوگيري از ريزش بيمه نامه ها حداقل هر قسط 500،000 ريال در نظر گرفته مي شود به اين صورت که چنانچه حق بيمه ساليانه 1،000،000 ريال باشد آن بيمه نامه حداکثر در 2 قسط ، 2،000،000 ريال در 4 قسط ، و براي اقساط ماهيانه حداقل حق بيمه ساليانه 6،000،000 ريال خواهد بود.

در صورت تاخير بيش از يکماه سود پرداختي به بيمه گذار بصورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حق بيمه متعلق به اين بيمه نامه و ضمائم آن ساليانه بوده ليکن در صورتيکه روش پرداخت اقساطي انتخاب شود در روش ماهيانه 7 ، سه ماهه 5 و شش ماهه 3 درصد حق بيمه ساليانه بعنوان کارمزد تقسيط به حق بيمه اصلي اضافه خواهد شد.

 

•    دريافت سرمايه زندگي:

سرمايه فوت به هر علت در اين بيمه نامه از حداقل 10،000،000 ريال تا حداکثر،۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال ميتواند از سوي بيمه گذار انتخاب شود.

سرمايه فوت از 1 تا ۲5 برابر حق بيمه ساليانه قابل انتخاب مي باشد.

•    امکان همراهي حق بيمه با درآمد بيمه شوندگان و تغيير شرايط بيمه

بيمه شدگان مي توانند هر ساله با توجه به کاهش يا افزايش درآمدشان نسبت به کاهش يا افزايش حق بيمه ساليانه بيمه خود اقدام نمايند.

تغيير حق بيمه يا کم کردن ارزش سرمايه زندگي پس از درخواست بيمه گذار امکان پذير، همچنين ساير شرايط تعيين شده در بيمه نامه با درخواست بيمه گذار و تاييد بيمه توسعه قابل تغيير خواهد بود.

 

•    امکان همراهي بيمه با نرخ تورم

بيمه گذار براي مقابله با اثرات ناشي از تورم و حفظ قدرت خريد سرمايه خود ميتواند حق بيمه پرداختي و سرمايه بيمه عمر خود را بصورت ساليانه تعديل نمايد.

•    امکان لحاظ کردن حق بيمه در اندوخته سرمايه گذاري

بيمه گذار مي تواند در صورت تغيير شرايط زندگي شخصي و عدم توانايي پرداخت ، حق بيمه خود را از محل اندوخته خود پرداخت نمايد.

 

•    امکان لحاظ کردن هزينه هاي اضافي در اندوخته سرمايه گذاري

پوششهاي اضافي ارايه شده از سوي شرکتهاي بيمه داراي هزينه جداگانه مي باشد. شما مي توانيد هزينه پوششهاي اضافي هر سال را از محل اندوخته خود پرداخت نماييد. در صورت تمايل، امکان پرداخت جداگانه هزينه پوششهاي تکميلي نيز وجود دارد.

 

•    صندوق سرمايه گذاري

با خريد اين بيمه نامه بيمه گذار از سود سپرده گذاري خود به صورت تضميني با شرايط يکسان بانکي بهره مند مي شود. در کنار اين سود سپرده گذاري امتيازي که مي توان براي اين بيمه نامه برشمرد امکان دريافت سود مشارکت در منافع مي باشد.

1۸%  تضميني براي ده سال و نرخ پيش بيني ۲۴%

•    اندوخته رياضي (ذخيره فني)

حق بيمه ساليانه منهاي هزينه هاي بيمه گري به علاوه سود حاصل از سرمايه گذاري (بهره فني)

•    امکان ادامه خودکار بيمه تا سن 70 سالگي

شما مي توانيد تا سن 70 سالگي خود از مزاياي اين بيمه نامه استفاده کنيد. نکته مهم اينجاست که بيمه هاي عمر داراي اندوخته معمولاً با مدتهاي 5 ،10، 15 و يا 20 ساله و تا سن 70 سالگي صادر مي شوند، در حاليکه تنها محدوديت، بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه توسعه سن 70 سالگي بيمه شونده است. براي نمونه يک فرد 35 ساله مي تواند تا سن70 سالگي ( به مدت 35 سال)، بدون نياز به هيچگونه پذيرش مجدد و يا انجام آزمايشهاي پزشکي از اين بيمه استفاده کند. لازم به توضيح اينکه بزودي اين مدت تا 75 سالگي بيمه شده ادامه خواهد يافت.

•    امکان استفاده از پوشش هاي اضافي

استفاده کنندگان از بيمه عمر و سرمايه گذاري "طرح آتيه" در صورت تمايل مي توانند از پوششهاي اضافي گوناگون ارايه شده به شرح ذيل برخوردار گردند.

¨    پوشش اضافي از کار افتادگي کامل و عدم توانايي در پرداخت حق بيمه (معافيت)

چنانچه بيمه شده دچار از کارافتادگي کامل و دائم شود از زماني که از کارافتادگي به تأييد پزشکي قانوني و پزشک بيمه گر رسيد، بيمه گذار از پرداخت حق بيمه معاف مي شود و بيمه گر جهت پرداخت اقساط حق بيمه تا روز سررسيد يا تصفيه بيمه نامه، جايگزين بيمه گذار مي گردد.

¨    پوشش اضافي درآمد ازکارافتادگي

بيمه توسعه با ارايه مبتکرانه اين پوشش، تعهد مي کند که در صورت وقوع بيماري يا حادثه اي که منجر به از کارافتادگي کامل (دايم يا موقت) بيمه شدگان شود، علاوه بر معافيت از پرداخت حق بيمه، دو و يا سه برابر آخرين حق بيمه پرداختي را به عنوان مستمري ازکارافتادگي به بيمه شده پرداخت مي نمايد. اين پوشش همراه با پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه ارايه مي گردد.

¨    پوشش اضافي بيماري هاي خاص

بيمه توسعه با ارايه پوشش بيماريهاي خاص تعهد مي کند که در ابتلا به بيماريهاي زير، معادل 30% از سرمايه فوت بيمه شده گان را حداکثر تا سقف 150.000.000 ريال پرداخت نمايد:

•     انفارکتوس (قلبي) سکته 

•     سکته مغزي

•     جراحي عروق قلب (کرونري)

•     سرطان

•     پيوند اعضاي اصلي بدن، شامل قلب، ريه، کبد، کليه

•     پيوند مغز استخوان جهت معالجه سرطان خون

در اين صورت کليه هزينه هاي بيمارستاني پرداخت نشده از طريق بيمه هاي تامين اجتماعي و بيمه هاي تکميلي درمان نيز تا سقف تعيين شده زير پوشش خواهند بود. لازم به توضيح است که در صورت وجود بيمه هاي درماني اين پوشش ثانويه تلقي شده و آنچه را تحت پوشش قرار نگرفته شامل خواهد شد. 

¨    هزينه پزشکي

هزينه پزشکي ناشي از حادثه يکي از مواردي مي باشد که جزء تعهدات بيمه گر در صورت انتخاب بيمه شده به شمار مي آيد و شامل هزينه هاي پزشکي مي باشد که ناشي از حادثه رخ داده باشد و حداکثر سقف تعهد آن به ميزان 10% سرمايه فوت به هر علت مي باشد.

¨    پوشش اضافي فوت در اثر حادثه

بيمه توسعه با ارايه پوشش حادثه تعهد ميکند که در صورت وقوع هرگونه حادثه که منجر به فوت بيمه شده شود، معادل 1 تا 4 برابر مبلغ سرمايه فوت را حداکثر تا سقف 2،000،000،000 ريال بپردازد. 

¨    پوشش اضافي از کار افتادگي دايم در اثر حادثه

بيمه توسعه با ارايه اين پوششش تکميلي تعهد مي کند که در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به از کارافتادگي دايم (کلي يا جزيي)، معادل 100% سرمايه فوت را به شخص بيمه شده بپردازد. شايان ذکر است که در صورت پرداخت سرمايه از کار افتادگي، سرمايه فوت بيمه شده همچنان بر اساس جدول بيمه وي باقي خواهد ماند.

نقص عضو ناشي ازحادثه يکي ديگر از تعهداتي مي باشد که اين بيمه نامه داراست و شرايط آن به اين صورت است که اگر بيمه شده دچار نقص عضو جزئي يا کلي ناشي از حادثه شود به ميزان درصدي که پزشک قانوني مشخص مي کند از سرمايه نقص عضو خود به صورت بلاعوض مي تواند بهره مند گردد.  

¨    پوشش اضافي آخرين سال حيات

بيمه توسعه با ارايه اين پوششش تکميلي تعهد مي کند، چنانچه معلوم شود که بيمه شده در سال پاياني حيات خود قرار دارد، 25 % از سرمايه فوت به شخص بيمه شده پرداخت مي گردد در واقع بيمه شده  مي تواند علاوه بر موجودي اندوخته خود از 25% سرمايه فوت نيز استفاده کند. اين پوشش بدون پرداخت حق بيمه اضافي به کليه بيمه شدگان ارايه مي گردد. 

¨       پوشش بيمه موقت فوت ناشي از حادثه

بيمه توسعه با ارايه اين پوششش تکميلي تعهد مي کند که از زمان تکميل پرسشنامه تا زمان تحويل بيمه نامه، در صورت وقوع هرگونه حادثه که منجر به فوت هر يک از بيمه شدگان شود، معادل سرمايه فوت تا سقف مبلغ 50،000،000 ريال را بپردازد. اين پوشش بدون پرداخت حق بيمه اضافي ارايه شده و به بيمه شدگاني تعلق مي گيرد که هنگام تاييد پرسشنامه پيش پرداخت حق بيمه را نيز بپردازند. 

ساير مزايا 

•    امکان دريافت وام

از ديگر مزاياي اين بيمه نامه مي شود به اين امکان اشاره کرد که بيمه گذار از محل اندوخته قانوني خود پس از پرداخت حق بيمه سال دوم مي تواند به ميزان90% ارزش بازخريدي بيمه نامه، وام بدون ضامن دريافت نمايد.

مدت استهلاک وام 2 تا 5 سالهمي باشد.

اندوخته بيمه نامه بعنوان ضمانت بازپرداخت اقساط وام مي باشد. 

•    معافيت مالياتي

مطابق با ماده 136 قانون ماليات هاي مستقيم، سرمايه هاي بيمه عمر در تمام رشته هاي اين بيمه نامه به همراه اندوخته رياضي از پرداخت ماليات معاف مي باشند.

ساير موارد 

•    بازخريد بيمه نامه

شرايط بازخريد اين بيمه نامه با ساير بيمه هاي پس اندازي و سرمايه گذاري متفاوت مي باشد. بيمه گذار چنانچه بخواهد بيمه نامه را بازخريد و پول خود را دريافت نمايد از پايان سال اول مي تواند حداکثر 90% اندوخته رياضي سال اول خود را دريافت نمايد. سال دوم تا پنجم هم به ترتيب92%، 94% ، 96% ،98% و از سال ششم به بعد 100% اندوخته رياضي براي بازخريد به بيمه گذار عودت داده مي شود.

•    پرداختي در زمان فوت

در صورتي که بيمه شده به هر علت فوت نمايد، سرمايه فوت به هر علت و اندوخته رياضي سالي که فوت اتفاق بيافتد به وراث قانوني پرداخت خواهد شد و چنانچه فوت ناشي از حادثه باشد سرمايه مربوط به فوت به علت حادثه هم به مبلغ فوق افزوده مي شود.  

بيمه عمر و سرمايه گذاري "طرح آتيه" بيمه توسعه در يک نگاه

 

ويژگيها

تعهدات

مدت بيمه نامه

از بدو تولد تا سن 70 سالگي

روش پرداخت حق بيمه

(يکجا، ساليانه، شش ماهه، سه ماهه )

حق بيمه

حداقل 1،000،000 و حداکثر 100،000،000 ريال

پرداختي در زمان فوت

سرمايه فوت + اندوخته رياضي

پوشش اضافي فوت در اثر حادثه

دريافت 1تا 4 برابر سرمايه فوت

پوشش اضافي معافيت از پرداخت حق بيمه

معافيت از پرداخت حق بيمه بر اثر ازکارافتادگي

درآمد ازکارافتادگي

پرداخت 2يا 3 برابر برابر آخرين حق بيمه پرداختي به بيمه شده در اثر ازکارافتادگي علاوه بر پوشش معافيت

پوشش اضافي از کارافتادگي و نقص عضو دراثرحادثه

دريافت معادل 100% سرمايه فوت

پوشش اضافي بيماريهاي خاص

معادل30% سرمايه فوت تا سقف 000/000/150 ريال

هزينه پزشکي

پرداخت هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه تا 10% سرمايه فوت

رابطه سرمايه فوت و حق بيمه

سرمايه فوت حداقل يک برابر حق بيمه و حداکثر تا جايي که هرينه هاي بيمه گري را پوشش دهد.

بيمه نامه موقت قابل ارايه در زمان تکميل پرسشنامه

پوشش 50،000،000 ريالي فوت در اثر حادثه بدون پرداخت حق بيمه اضافي

پوشش اضافي آخرين سال حيات

پرداخت 25% ازسرمايه فوت در آخرين سال حيات به بيمه شده

برداشت از اندوخته

از پايان سال اول، تا100% ارزش بازخريدي

انتخاب شيوه سرمايه گذاري

بر اساس انتخاب بيمه گذار

نرخ سود سرمايه گذاري

 ۱۸% براي ده سال تضميني و نرخ پيش بيني ۲۴%

دريافت وام بدون ضامن

امکان استفاده از وام تا 90% ارزش بازخريدي از سال دوم به بعد

بهره وام

نرخ سود قطعي صندوق درسال گذشته + 2%

بازپرداخت اقساط وام

مدت استهلاک وام 2 تا 5 ساله مي باشد

 

 مطالب مشابه :


بیمه عمر

بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه در این نوع بیمه، بیمه گذار برای مدت معین 15 تا 20
راهکارهای توسعه بیمه عمر

بیمه - راهکارهای توسعه بیمه عمر - آشنائی هر چه بهتر با صنعت بیمه کشور و همچنین آشنائی با
موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور

یادداشت های بیمه ای - موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور - اخباری از صنعت بیمه و
موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور

فرهنگ بیمه - موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور - وبلاگ تخصصی صنعت بیمه
راهکارهایی برای توسعه بیمه عمر در ایران و موانع آن

بیمه آسیا-نمایندگی عزیزپور - راهکارهایی برای توسعه بیمه عمر در ایران و موانع آن - معرفی
بیمه عمر و پس انداز

نمایندگی بیمه توسعه در تبریز کد۵۰۱ - بیمه عمر و پس انداز - صنعت بیمه در هزاره سوم و نگاهی
پيش‌شرط‌هاي توسعه بيمه‌هاي عمر و تشكيل سرمايه

فرهنگ بیمه - پيش‌شرط‌هاي توسعه بيمه‌هاي عمر و تشكيل سرمايه - وبلاگ تخصصی صنعت بیمه
بیمه عمر طرح آتیه

بیمه توسعه شرح و شرايط بيمه نامه زندگي شركت بيمه توسعه:))) عمر و تامين آتيه
برچسب :