انتخاب رشته دانشگاه آزاد سری 2

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

توصیه‌های مهم:
1- تحصیل در پاره‌وقت هیچ تفاوتی از نظر اساتید و مکانبرگزاری کلاس با نظام تمام‌‌وقت ندارد و تنها تفاوت آن در این است که در نوعپاره‌وقت دانشجو می‌تواند(اگر بخواهد) هر ترم واحد کمتری را انتخاب کند. پس درحقیقت نوع پاره‌وقت نه نتها دارای عیب نیست بلکه دارای فرصت هم هست، چرا که در نوعتمام‌‌وقت شما مجبور هستید در حداکثر 12 ترم تمامی واحد‌های ارائه شده را بگذرانید،ولی در نوع پاره‌وقت این عدد به 16 ترم افزایش می‌یابد. بنابراین:
حتماً انتخابپاره‌وقت را نیز انجام دهید.

2- در رشته‌هایغیر‌پزشکی تمام‌‌وقت، یک انتخاب در اولویت هفتم و در رشته‌های پزشکی، یک انتخاب دراولویت پنجم در نظر گرفته شده است، که در صورتی‌که شما در هیچ‌کدام از(رشته/ شهر)‌های انتخابی خود پذیرفته نشدید، دانشگاه با توجه به تراز و محدوده‌ی انتخابیشما یک رشته برایتان انتخاب می‌کند. به شما توصیه می‌کنیم این فرصت را از دستندهید. یادتان باشد که اکنون زمان تصمیم‌گیری نیست. شما بعداً می‌توانید انتخابکنید که در این رشته‌ تحصیل کنید یا نه. ولی اکنون هرگونه انتخاب را برای خود حفظکنید. پس:
 
در انتخاب هفتم (غیر پزشکی) و پنجم(پزشکی) گزینه بلی  • را انتخابکنید.

3- تمامی انتخاب‌ها دریک مجموعه
قبل از اینکه به این قانون مهم بپردازیم می‌خواهیم مجموعه وزیر‌‌مجموعه را تعریف کنیم.
 مجموعه:vگروهی ازرشته‌ها است که مواد درسی امتحانی آن‌ها یکسان است.

رشته ریاضی تجربی انسانی زبان هنر
مجموعه 1 2 3 و 4 5 6

 زیر‌مجموعه:در یکمجموعه رشته‌هایی که ضرایب دروس مختلف در آن مانند هم می‌باشد، در یک زیر‌مجموعهقرار می‌گیرند.
در انتخاب رشته‌ی دانشگاه آزاد(در آزمون غیر‌پزشکی) تمامیانتخاب‌های شما باید در یک مجموعه باشد ولی لزومی ندارد که از یک زیر‌مجموعه باشد. با توجه به اینکه ملاک اصلی انتخاب، اولویت اول است. اگر انتخاب‌های بعدی شما ازمجموعه‌ی انتخاب اول‌تان نباشد، انتخاب‌ای بعدی شما حذف خواهد شد.
ج)چگونه انتخاب کنیم؟ (اصول انتخاب رشته‌ی دانشگاهآزاد)

برای انتخاب رشته باید معیارهای زیر را در نظربگیرید:
اصل 1:علاقه و امکانات
اصل2:توانایی علمی
اصل 3:نمره‌ی آخرین فرد قبولی در رشته‌ی مربوطه در سال گذشته

 
اصل اول- علاقه و امکانات:vهمان‌طورکه در قسمت اولتوضیح دادیم، باید در این مورد خیلی حواستان را جمع کنید. اگر‌چه خیلی‌ها هستند کهدر دانشگاه رشته‌ی دیگری خوانده‌اند و اکنون کار دیگری انجام می‌دهند اما این کاراتلاف وقت است.

فکر می‌کنید که هیچ امتحان و کنکوری وجود ندارد و شمامی‌توانید در هر رشته‌ای که می‌خواهید ثبت‌نام کنید. آن وقت چه رشته‌ای را انتخابمی‌کردید؟

«
با خود خلوت کنید و جواب این سوال رابیابید» بعد سراغ اصول بعد بروید. در انتخاب خود به امکانات موجود نیز توجه کنید. مثلاًممکن است در رشته‌ی خاصی پیدا کردن شغل برای شما راحت‌ باشد(البته توجه به اینموضوع نباید به قیمت در‌نظر نگرفتن علاقه باشد، اما بی‌توجهی به آن نیز کارعاقلانه‌ای نیست).

اصل2- توانایی علمی:vبسیاریار داوطلبان (متأسفانه) مطابق توانایی‌های خود انتخاب رشته نمی‌کنند و در نتیجه یادر دانشگاه پذیرفته نمی‌شوند و یا در رشته‌ای که حق آن‌ها نیست پذیرفتهمی‌شوند.

در آزمون شماره‌ی 3 و نیز این آزمون(شماره‌ی 4) برگه‌ای باعنوان«مشاوره‌ی انتخاب رشته‌ی دانشگاه آزاد» (علاوه بر 2 کارنامه‌‌ای که همیشه دراختیار شما قرار می‌گرفت)، دریافت کرده‌اید، دراین که تراز شما در دانشگاه آزد براساس اطلاعات موجود محاسبه ومعین شده است. شما می‌توانید با استفاده از این عددتراز، نگاه واقعی به توانایی‌های خود داشته باشید.
یادتان باشد که اگر پیشرفتقابل توجهی داشته باشید، می‌توانید در آزمون سراسری پذیرفته شوید.

پیشنهاد می‌کنم:از بین رشته‌ی اول پاره‌وقت و رشته‌ی اولتمام‌‌وقت، یکی را بر‌اساس توانایی فعلی و دیگری را کم‌تر از وضعیت فعلی خود انتخابکنید. با‌ این‌‌کار هر وضعیتی که برایتان اتفاق بیافتد حتماً در یکی از رشته‌هایمورد علاقه‌ی خود پذیرفته شده‌اید. یعنی اگر پیشرفت کنید در آزمون سراسری و اگروضعیت فعلی را حفظ کنید یا افت کنید در انتخاب‌های اول(تمام‌وقت یا پاره‌وقت) پذیرفته می‌شوید.

اصل 3-نمره‌ی آخرین فرد قبولی (رشته‌/شهر) مربوط در سال گذشته
هر ساله دفترچه‌ای به چاپ می‌رسد که در آننمره‌ی آخرین فرد قبول شده(رشته/ شهر)‌ها در آن به چاپ می‌رسد. یعنی در سال گذشتهآخرین نفری که در(رشته/ شهر) مربوط پذیرفته شده است، چه نمره‌ای گرفته است(که البتهدقیقاً قابل استفاده نیست و ممکن تغییر کند.) ولی معیاری است که در اختیارداریم.

همان‌طور که گفته شد در انتخاب‌های اول(تمام‌وقت و پاره‌وقت)‌خود،یکی را منطبق بر توانایی‌ فعلی و یکی را پایین‌تراز توانایی فعلی خود انتخاب کنید. یعنی با توجه به تراز فعلی خود در آزمون‌های آزمایشی یک انتخاب(از بین اول تمام‌وقتو اول پاره‌وقت) را پایین‌تر از(نمره‌ی آخرین فرد قبولی) و یکی را نزدیک خود انتخابکنید.
در آزمون‌ آزمایشی مرحله‌ی 3 و 4 گزینه‌ی دو مشاوره‌ای در این زمینهبه‌صورت کارنامه‌ی تکمیلی ارائه شده است.    

 ترتیب اولوت برای¯رشته‌ها

 انتخاب اول:vمهم‌ترینانتخاب برای شما انتخاب اول است. یعنی اگر داوطلبی در انتخاب اول خود پذیرفته نشود،احتمال قبولی در(شهر/ رشته)‌های بعدی بسیار کم است. (دلیل این مورد را در قسمت بعدخواهید دید).

 تراز کیفی و انتخاب‌های دومvبه بعد:اگر یک‌(رشته/ شهر) به‌جای اینکه در اولویت اول انتخاب شود دراولویت‌های دوم به‌ بعد انتخاب شود حدود 800 نمره به‌طور میانگین به نمره‌ی تراز،برای قبولی در آن رشته افزوده می‌شود که به آن تراز کیفی می‌گویند.
البته اینعدد میانگین است و ممکن است از 200 تا 1600 نمره در حال تغییر باشد. ولی مهم ایناست که بدانید

1-
 در انتخاب اول خود بسیار دقتکنید چرا که احتمال قبولی در انتخاب‌های دوم به بعد بسیار کم است.

2-
 اگر خواستید(رشته/ شهر) را در اولویت دوم به بعدانتخاب کنید به حداقل نمره‌ی تراز لازم(که در دفترچه‌های موسسات) به چاپ می‌رسد درانتخاب دوم به بعد توجه کنید.

نکته مهم:ترازکیفی انتخاب‌های دوم به بعد تقریباً یکسان است. یعنی حداقل نمره‌ی لازم برای قبولیدر(رشته/ شهر) دوم و سوم و ... تقریباً با هم برابر یا نزدیک هستند.

برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید ترازداوطلب A =(6312) و تراز داوطلب B =(5751) محاسبه شده است. انتخاب اول داوطلب A(برق- الکتونیک- تهران مرکزی) است که حد نصاب لازم برای قبولی در سال مربوط (6890) بوده است و انتخاب دوم داوطلب A(مهندسی برق- الکترونیک- تفرش) باشد که حد نصابقبولی در آن(5281) می‌باشد. اما داوطلب B(مهندسی برق- الکترونیک- تفرش)  را درانتخاب اول خود قرار داده است.

با توجه به نحوه‌ی گزینش دانشگاه آزاد(کهابتدا انتخاب اول همه‌ی داوطلبان را به‌ترتیب نمره‌ی تراز آن‌ها بررسی می‌کند و بعدهم انتخاب دوم را مورد برسی قرار می‌دهد و ...) داوطلب A در رشته‌ی اول خود(به‌دلیلاینکه تراز او از حد نصاب تعیین شده برای قبولی پایین‌تر است) پذیرفته نمی‌شود. اماداوطلب B در رشته‌ی خود پذیرفته می‌شود. در مرحله‌ی بعد که انتخاب دوم مورد بررسیقرار می‌گیرد به‌دلیل کاهش میزان ظرفیت‌های بعضی از رشته‌ها(در همان انتخاب اول) حدنصاب لازم برای قبولی افزایش می‌یابد، که مثلاً در مورد انتخاب دوم داوطلب A ، حدنصاب از عدد(5281) به(6433) می‌رسد که به آن همان تراز کیفی گفتهمی‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید داوطلب A با اینکه تراز بالاتری نسبت بهداوطلب B داشت، اما در آزمون پذیرفته نشد و این همان تفاوت انتخاب رشته دانشگاهآزاد و سراسری است.   

«اشتباهات رایج در انتخاب رشته‌‌یدانشگاه آزاد»

عدم تسلط به قوانین ثبت‌نام دانشگاه و نیز آشنانبودن برخی داوطلبان به سیستم گزینش دانشگاه، درسال‌های قبل سبب بروز اشتباهاتیغیر‌قابل جبران شده است. خوشبختانه در 2 سال گذشته به‌دلیل هوشمند شدن سیستمثبت‌نام، امکان اشتباه و خطا تقریباً غیر ممکن شده است. چون سیستم هوشمند ثبت‌نامبدین صورت است که اگر شما خطایی داشته باشید، اجازه‌ی این خطا را به شما نخواهدداد. در ادامه می‌خواهیم اشتباهات رایج داوطلبان سال‌های قبل را در انتخاب رشته‌یدانشگاه آزاد را مورد بررسی قرار دهیم.

1- 
مجموعه‌یانتخاب‌ها:
در آزمون غیر‌پزشکی 6 مجموعه وجود دارد که در ستون روبروی هررشته مشخص شده است. طبق دفترچه‌ی ثبت‌نام دانشگاه آزاد تمامی انتخاب‌ها باید از یکمجموعه باشد و انتخاب اول نظام تمام‌وقت تعیین کننده‌ی این مجموعهاست.

بسیاری از داوطلبان، انتخاب اول خود را از یک مجموعه و انتخاب‌های بعدیخود را از مجموعه‌های دیگر انتخاب می‌کنند. که این‌کار سبب حذف انتخاب‌های دومبه‌بعد می‌شود.
لازم به توضیح است که انتخاب های شما می‌تواند از چند زیر‌مجموعهباشد ولی باید فقط از یک مجموعه باشد

2- شرط بومی بودن:
بعضی از رشته‌ها، دارای شرط بومی بودن است. اگر بومی استان محل تحصیل رشته‌یمورد‌ نظر نباشید و رشته‌ی مورد‌ نظر را انتخاب کنید، انتخاب شما حذف خواهد شد. (بومی بودن به معنی تولد، دریافت مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اقامت قبل از پذیرفته شدندر محدوده‌ی استان مورد‌ نظر است).

3- رشته‌هایستاره‌دار:
در کنار بعضی از رشته‌ها، علامت * وجود دارد. اگر این رشته‌هادر انتخاب دوم به بعد نوشته شوند، حذف خواهند شد. در اصل (رشته/ شهر)‌های *‌دار فقطباید در انتخاب اول قرار گیرند.

4- تواناییفعلی:
انتخاب رشته‌ی دانشگاه آزاد 5 ماه قبل از برگزاری آزمون است. بههمین دلیل برخی از داوطلبان به تصور اینکه میزان توانایی آن‌ها تغییر قابل توجهیپیدا خواهد کرد، بیش از سطح توانایی خود به انتخاب می‌پردازند. درحالیکه انتخابمنطقی باید بر اساس توانایی فعلی صورت پذیرد.

البته چون در انتخاب رشته‌ی دانشگاه آزاد در نظامتمام‌وقت و پاره‌وقت، 2 انتخاب (و برای داوطلبان علوم‌ پزشکی، 3 انتخاب)  وجوددارد، بهتر است یکی از این انتخاب‌‌ها را متناسب با توانایی فعلی و یکی بر اساسآرزوی ما باشد.

5- سیر نزولی حد‌نصاب لازم برایقبولی در انتخاب‌ها:
در سیستم گزینش دانشگاه آزاد هر سال، در هر رشته یکحد‌نصاب لازم برای قبولی تعیین می‌شود. البته، این اعداد نمی‌تواند معیار دقیقیبرای انتخاب رشته باشد. اما آن‌ها تنها معیار موجود است.

دقت کنید حد نصابلازم انتخاب‌های شما از انتخاب اول به بعد سیر نزولی داشته باشد. چرا که اگر شما باترازی که به‌دست آورده‌اید، در انتخاب اول پذیرفته نشوید و حد‌نصاب لازم انتخاب دومشما بیشتر از حد نصاب لازم انتخاب اول باشد، آن انتخاب را از دستداده‌اید.

 


مطالب مشابه :


نحوه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 92

نحوه انتخاب رشته کنکور پذيرش داوطلبان در کد رشته‌هاي دانشگاه آزاد در کنار ساير
دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

دفترچه انتخاب رشته دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد به رشته پزشکی
دانلود دفترچه انتخاب رشته های کنکور دانشگاه آزاد سال 93 و گروه پزشکی

برچسب‌ها: دفترچه انتخاب رشته, انتخاب رشته ازاد, انتخاب رشته گروه پزشکی ازاد
انتخاب رشته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد دفترچه انتخاب رشته دانشگاه که به رشته پزشکی
کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی

همچنین فناوری نانو امكان استفاده از سيستمهاي آزاد انتخاب رشته پزشکی (بر اساس دفترچه
جزئیات ظرفیت پذیرش در کنکور ارشد پزشکی و پرستاری

داوطلبان آزمون می توانند پس از انتخاب پزشکی تهران در 6 رشته رشته،دفترچه
انتخاب رشته دانشگاه آزاد سری 2

انتخاب رشته دانشگاه آزاد. طبق دفترچه‌ی ثبت (و برای داوطلبان علوم‌ پزشکی، 3 انتخاب
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری 93

بهترین مشاوره؛ بهترین انتخاب رشته - دفترچه راهنمای انتخاب رشته مرکز آزمون دانشگاه آزاد
برچسب :