پرسشنامه سبک های تفکر

استرنبرگ شیوه­های متفاوت افراد را در پردازش اطلاعات «سبک تفکر»نامید. از نظر وی، سبک تفکر روش رجحان یافته­ی تفکر است، سبک تفکر یک توانایی نیست بلکه چگونگی استفاده فرد از توانایی­هایش است (استرنبرگ،1380). استرنبرگ اعتقاد دارد که سبک تفکر مفهوم گسترده­ای است و گستره­ای از موفقیت­های تحصیلی و غیرتحصیلی را پوشش می­دهد. در نظریه خود حکومتی ذهنی (ژانگ2004) مفهوم سبک تفکر بیانگر آن است که همان­گونه که راه­های متفاوتی برای مدیریت یک جامعه وجود دارد، افراد نیز برای بهره­ گرفتن از توانایی­های خود از شیوه­های متفاوتی استفاده می کنند. در این نظریه سبک­های تفکر شامل سه کارکرد، چهار شکل، دو سطح، دو قلمرو، و دو گرایش است که بر روی هم سیزده سبک تفکر را از هم مجزا می­کند.

مفهوم سبک های تفکر و نظریه خود حکومتی بسیار موضوع جالبی برای پژوهش در حوزه روانشناسی تربیتی است. در ادامه یک مقاله از خودم در این زمینه که در فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تربیتی ویژه نامه 1391 به چاپ رسید بعلاوه پرسشنامه 65 سوالی سبک های تفکر جهت استفاده عزیزان ارائه می شود. لازم به ذکر است پرسشنامه اصلی بر مبنای نظریه استرنبرگ 104 سوالی است که نسخه کوتاه شده آن 65 گویه دارد.

مقاله مربوط به ارتباط سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی

فرم کوتاه پرسشنامه سبک های تفکر
 


مطالب مشابه :


سبک های تفکر

سبکهای تفکر. رابرت استرنبرگ (1997) پرسشنامه سبکهای تفکر
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و وگنر(فرم کوتاه) (TSI)

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و وگنر tsi) [1]) (فرم کوتاه) پرسشنامه سبک های تفکر، یک آزمون مداد
پرسشنامه سبک های تفکر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ شیوه­های متفاوت افراد را در پردازش اطلاعات «سبک
پرسشنامه سبکهای تفکر نوع اول استرنبرگ و وگنر (TSI) (فرم کوتاه)

پرسشنامه سبک های تفکر نوع اول، یک آزمون مداد و کاغذی است که از 25سؤال تشکیل شده است.
سبک تفکر و یادگیری

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و سبک­های تفکر «استرنبرگ» مشتمل پرسشنامه از نظر
تست تعیین سبک تفکر

سبک تفکر به شناخت و خلق ایده های نو را پرسشنامه 13سبک تفکر سنجیده می شود
پرسشنامه های علمی- پژوهشی( دارای روایی ، پایایی ، شیوه نمره گذاری و تفسیر)

- پرسشنامه سبک های یادگیری پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ، واگنر و زانک -65 سوالی
انواع پرسشنامه

پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و پرسشنامه سبک رهبری تحولی آموزشی پرسشنامه شاخص های
پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ)

پرسشنامه سبک های سبک های اسنادی برای اندازه گیری سبک های تفکر پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ:
برچسب :