آگهی استخدام در بیمارستان های لامِرد و اشکنان

آگهی استخدام در بیمارستان های لامِرد و اشکنان

آگهي استخدامي شماره دوسال 90 (قراردادی)

آگهـــي استــــخدام قراردادی داخلي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  استان فارس )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به استناد تبصرههاي 3 و 4 ماده 2 آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه و تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تعداد 206 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي عمومي و تخصصي و مصاحبه و انجام مراحل گزينش به صورت قراردادی براي خدمت در واحدهاي تابعه به شرح ذيل استخدام مي نمايد .


توجه : الف )کلیه داوطلبان می بایست از هر دو طریق پستی و الکترونیکی ( از طریق سایت ) اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک نمایند .

                ب )  متقاضيان شهرستانها بايستي صرفاً بومي شهر یا شهرستان (بر اساس شرایط اعلام شده جهت هر منطقه) با توجه به متن آگهی باشند .

رديف

عنوان رشته  شغلي

محل جغرافيائي خدمت  - جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرايط احراز

توضيحات

1

پرستار

بیمارستان لارستان 4 نفر مرد یا زن

بیمارستان زرین دشت 3 نفر مرد یا زن

بیمارستانهای ارسنجان  و استهبان هر کدام 2 نفر مرد یا زن  .

بیمارستانهای قیروکارزین ، اقلید هر کدام یک نفر مرد یا زن

مراکز بهداشتی درمانی قطرویه نی ریز ، مشکان نی ریز، خبریز ارسنجان ، شوراب ارسنجان  ، ایج استهبان ،کره ای بوانات ِ، کارزین قیر ، جویم لارستان ، مبارک آباد قیروکارزین هر کدام یک نفر مرد یا زن . شبکه کوار یک نفر مرد یازن

مراکز بهداشتی درمانی دبیران زرین دشت ، میمند فیروزآباد ، بنارویه لارستان هر کدام یک نفر مرد یا زن . . مرکز بهداشتی درمانی سیدان مرودشت یک نفر زن .

27

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري

مراکز بهداشتی درمانی قطرویه نی ریز ، مشکان نی ریز ، خبریز ارسنجان ، شوراب ارسنجان ، ایج استهبان ،کره ای بوانات ، مبارک آباد قیروکارزین اولویت با فرد بومی شهر مورد نظر باشد و در صورت عدم متقاضی از سایر نقاط شهرستان مورد نظر استفاده میگردد .

2

كاردان اتاق عمل

بیمارستانهای زرین دشت ، پاسارگاد ، خرمبید ، اشکنان لامرد ، ممسنی ، لارستان ، لامرد هر کدام یک نفر مرد یا زن  . بیمارستان استهبان یک نفر مرد

8

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته اتاق عمل

 

3

 

كاردان هوشبري

بیمارستان اشکنان لامرد یک نفر مرد یا زن

بیمارستان زرین دشت یک نفر مرد

بیمارستانهای خنج و ممسنی هر کدام 2 نفر مرد یا زن

6

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هوشبري

 

4

بهيار

درمانگاه امام رضا شیراز 3 نفر زن . بیمارستان کازرون یک نفر مرد یا زن . بیمارستان زرین دشت (داروخانه) یک نفر مرد یا زن . بیمارستان استهبان یک نفر مرد

6

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه در رشته بهياري

 

5

كمك بهيار

بیمارستان اعصاب و روان 2 نفر مرد  . بیمارستان لارستان 2 نفر مرد یا زن .

4

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رشته بهياري یا علوم تجربي (به شرط  دارا بودن گواهينامه شش ماهه كمك بهياري)

کپی گواهینامه همراه با مدارک پست گردد

6

كارشناس آزمايشگاه

بیمارستان علی اصغر شیراز و سروستان هر کدام یک نفر مرد یا زن .

بیمارستان اعصاب و روان یک نفر زن .

بیمارستان نی ریز یک نفر مرد یا زن (با اولویت اول مرد)

بیمارستان داراب و فیروزآباد هر کدام یک نفر مرد یا زن .

بیمارستانهای سپیدان ، خنج هر کدام یک نفر مرد

بیمارستان بوانات یک نفر مرد یا زن (با اولویت اول مرد)

دانشکده پیراپزشکی گراش یک نفر مرد یا زن .

(مرکز تحقیقات پیوند اعضاء و بیمارستان نمازی ) مشترکاً یک نفر مرد یا زن

11

دارا بودن مدرك لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی  .

 

7

کاردان / کارشناس آزمایشگاه

بیمارستان اقلید یک نفر مرد ، بیمارستان بیرم لار یک نفر مرد یازن ( با اولویت مرد )  

2

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان یاکارشناس در رشته علوم آزمایشگاهی

 

8

کاردان آزمایشگاه

بیمارستان مهر یک نفر مرد یا زن ( با اولویت مرد)

بیمارستان قیروکارزین یک نفر مرد . شبکه کوار 2 نفر مرد یا زن

مرکز بهداشت کارزین قیر یک نفر مرد یا زن . بیمارستان فیرروز آباد یک نفر مرد یا زن .

6

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان در رشته علوم آزمایشگاهی

 

9

كاردان راديولوژي

بیمارستان فیروزآباد یک نفر مرد

بیمارستان ممسنی یک نفر مرد یا زن  . بیمارستان داراب 2 نفر مرد یا زن

بیمارستان کازرون یک نفر  زن . شبکه سروستان یک نفر مرد یا زن .

بیمارستانهای استهبان ، زرین دشت ، ارسنجان ، خنج یک نفر مرد یا زن

بیمارستان سپیدان یک نفر زن . شبکه بهداشت و درمان کوار یک نفر مرد

مرکز شبانه  روزی آباده طشک نی ریز یک نفر مرد

شبکه بهداشت و درمان فراشبند یک نفر مرد یا زن

مرکز بهداشتی درمانی افزر قیروکارزین یک نفر مرد یا زن

15

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته راديولوژي

 

10

كارشناس راديولوژي

گروه رادیوتراپی بیمارستان نمازی یک نفر مرد یا زن

بیمارستان مرودشت یک نفر مرد . بیمارستان کازرون یک نفر مرد

بیمارستانهای لارستان ،  نی ریز و قیروکارزین هر کدام یک نفر مرد یا زن

6

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته راديولوژي

 

11

ماما (لیسانس)

بیمارستان حضرت زینب شیراز 3 نفر زن

بیمارستان حافظ 2 نفر زن . بیمارستانهای نی ریز ، آباده ، قیروکارزین ، داراب ، اقلید هر کدام یک نفر زن . مرکز یهداشتی درمانی مصیری رستم یک نفر زن .

11

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مامائي

 

12

ماما (کاردان)

واحدهای تابعه شیراز 5  نفر زن .

شبکه بهداشت ودرمان آباده یک نفر زن .

6

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته مامائي

 بعنوان دستیار امور پزشکی

13

كاردان بهداشت خانواده

شبکه های بهداشت و درمان  شهرستان استهبان و کازرون هر کدام یک نفر زن

2

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته بهداشت خانواده  يا مامائي

 

14

کارشناس بهداشت خانواده

شبکه کوار یک نفر زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت خانواده  یا بهداشت عمومی

 

15

حسابدار

واحدهای تابعه شیراز 4 نفر مرد یا زن . شهرستانهای زرقان ، خرامه ، آباده طشک نی ریز ، قیرو کارزین ، اشکنان لامرد ، کازرون هر کدام یک نفر مرد یا زن

9

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته حسابداري

اولویت پذیرش جهت اشکنان لامرد با بومی می باشد

16

مسئول خدمات مالی (انباردار)

بیمارستان اقلید و مرکز بهداشت خرامه، منطقه زرقان ، شبکه سپیدان ، شبکه پاسارگاد هر کدام یک نفر مرد .

5

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته های حسابداري ، مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

آزمون و مصاحبه

17

مسئول خدمات مالی (کارپرداز)

بیمارستان اقلید و شبکه های بهداشت ودرمان ارسنجان  ، استهبان و سروستان هر کدام یک نفر مرد

4

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته های حسابداری  ، مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

آزمون و مصاحبه

18

کارشناس امور روانی

واحدهای تابعه شیراز 3 نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  یا فوق لیسانس در رشته روانشناسی بالینی یا عمومی

 

19

کارشناس امور روانی (بالینی)

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه  یک نفر زن  و یک نفر مرد

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته (روانشناسی بالینی)

دارا بودن دو سال سابقه کار مفید در حوزه بهداشت روانی و متاهل

20

راننده

مرکز فداغ شبکه گراش یک نفر مرد  . بیمارستان پاسارگاد یک نفر مرد (بعنوان راننده آمبولانس)

2

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه و گواهينامه رانندگي

کپی گواهینامه همراه مدارک پست گردد . آزمون و تست رانندگی

21 الف)

متصدی امور دفتری  (الف)

بیمارستان شهید دستغیب شیراز یک نفر مرد یا زن.

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کاردان کامپیوتر،حسابداری

دارا بودن گواهینامه  ICDL جهت حسابداران الزامیست.

21 ب)

متصدی امور دفتری  (ب)

شبکه بهداشت ودرمان فراشبند و منطقه زرقان هر کدام  یک نفر مرد یا زن

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کاردان کامپیوتر،حسابداری  یا دیپلم متوسطه

(جهت منطقه زرقان بعنوان منشی و تایپیست  و شبکه فراشبند به عنوان منشی با شرط دارابودن مدرک  ICDL جهت مدارک دیپلم متوسطه و فوق دیپلم حسابداری )

22

کارشناس امور بیمارستانها (1)

بیمارستان اقلید (واحد درآمد و مدارک پزشکی) یک نفر مرد یا زن.

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

جهت  اشتغال در واحد پذیرش  و درآمد

23

سرایدار

شبکه بهداشت ود رمان داراب 2 نفر مرد و متاهل  . درمانگاه ولیعصر اقلید و مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 استهبان هر کدام یک نفر مرد .

شبکه بهداشت ودرمان استهبان یک نفر زن و یک نفر مرد

6

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه

( گواهینامه رانندگی جهت آقایان)

دارای آزمون کتبی و عملی  انجام کلیه امور مربوط به سرایداری نگهبانی، پذیرش ، تنظیفات و رانندگی شبکه بهداشت و درمان مربوطه و خوابگاه دانشجویان استهبان

(کپی گواهینامه پیوست گردد)

24

کارگزین

واحدهای تابعه شیراز و مرکز آباده طشک نی ریز یک نفر مرد ، منطقه زرقان  یک نفر مرد  یا زن.

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی .

جهت آباده طشک نی ریز مدرک  کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی نیزمورد قبول          می باشد جهت منطقه زرقان کارشناس ارشد مدیریت دولتی یا صنعتی نیز مورد قبول          می باشد .

25

مسئول فوريتهاي پزشكي (کاردان ، کارشناس)

پایگاههای اورژانس شیراز 16 نفر مرد . منطقه آباده طشک نی ریز 2 نفر مرد

18

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  در رشته پرستاری یا فوق دیپلم فوریتهای پزشکی یا کاردان هوشبری

جهت شهرستان شیراز

اولویت اول پرستار اولویت دوم کاردان فوریتهای پزشکی

اولویت سوم کاردان هوشبری

26

مسئول فوریتهای پزشکی (کاردان)

شبکه کوار یک نفر مرد .

بیمارستان ارسنجان یک نفر مرد.

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته فوریتهای پزشکی

 

27

کارشناس آزمایشگاه (1)

بیمارستان امیر یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته هماتولوژی

 

28

کارشناس کالبدشناسی

دانشکده پزشکی یک نفر مرد یا زن (گروه آناتومی)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته آناتومی

فرد پذیرفته شده 5 سال حق شرکت در آزمون دکتری ندارد موضوع پایان نامه در زمینه سلولهای بنیادی باشد .

29

کارشناس آزمایشگاه(2)

دانشکده پزشکی یک نفر مرد یا زن ( بخش فارماکولوژی)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در

رشته های فیزیولوژی یا بیوشیمی یا زیست شناسی

 

30

کارشناس آزمایشگاه (3)

دانشکده پزشکی یک نفر زن (گروه زنان)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته زیست شناسی تکوینی جانوری یا سلولی، ملکولی

 

31

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

دانشکده بهداشت وتغذیه یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس یا کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

آزمون و مصاحبه

32

کارشناس رادیولوژی (2)

بیمارستان نمازی 2 نفر زن

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی

آزمون و مصاحبه

33

کارشناس رادیولوژی (رادیوتراپی)

بیمارستان نمازی دو نفر زن ویک نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته رادیوتراپی

 

34

کارشناس مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی، بهداشتی

شبکه بهداشت ود رمان سپیدان یک نفر مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه ،تغذیه

 

35

کارشناس تغذیه و رژیمهای غذایی

بیمارستان شهید فقیهی یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم تغذیه - تغذیه

 

36

متصدی امور دفتری (ج)

بیمارستان خرامه و مرکز بهداشتی درمانی وراوی  مهر هرکدام یک نفر مرد یا زن .

2

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه  و دارا بودن گواهینامه ICDL

شرط بومی الزامیست

37

ماشین نویس

شبکه بهداشت و درمان سپیدان یک نفر زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم  کامل متوسطه و گواهینامه های ICDL و تایپ فارسی

کپی گواهینامه همراه مدارک ارسال گردد  (آزمون و مصاحبه)

38

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی 1

درمانگاه پوستچی شیراز یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته آمار و مدارک پزشکی

 

39

مسئول پذیرش ومدارک پزشکی (کاردان یا کارشناس)

بیمارستان قیروکارزین یک نفر زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته آمار ومدارک پزشکی

 

40

مهندس تجهیزات پزشکی

(بیمارستان نمازی و دانشکده توانبخشی) یک نفر مرد  یا زن.

ستاد مرکز بهداشت استان یک نفر مرد  . بیمارستان (بوانات و خرمبید) مشترکاً یک نفر مرد .

2

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مهندسی پزشکی یا برق (الکترونیک)

آزمون و مصاحبه – جهت بوانات و خرمبید بومی هر دو شهرستان مورد قبول است.

41

کارشناس  شبکه

بیمارستان مرودشت یک نفر مرد یا زن  .( بیمارستان ودانشکده ممسنی) مشترکاً یک نفر مرد یا زن  . شیراز بک نفر مرد یا زن .

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار یا نرم افزار کامپیوتر) یا علوم کامپیوتر یا تکنولوژی نرم افزار

آزمون کتبی و مصاحبه

42

کارشناس مبارزه با بیماریها (فوق لیسانس آموزش بهداشت)

معاونت بهداشتی دانشگاه یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته آموزش بهداشت

 

43

کارشناس امور آموزشی

دانشکده بهداشت یک نفر مرد ویک نفر زن (به عنوان کارشناس آموزش)

دانشکده دندانپزشکی  یک نفر مرد یا زن ( به عنوان کارشناس آموزش پژوهشی)

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشکده ها

44

کارشناس امور بیمارستانها  (2)

بیمارستان آباده یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

45

کارشناس بهداشت محیط

شبکه بهداشت و درمان لامرد ، لارستان هر کدام یک نفر مرد یا زن

مرکز بهداشتی گودرز رستم یک نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط

بومی گودرز نسبت به بومی رستم در اولویت است .

46

کاردان بهداشت محیط

مرکز بهداشتی درمانی بالاده کازرون یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت محیط

بومی بالاده نسبت به بومی کازرون در اولویت است .

47

کارشناس بهداشت حرفه ای

شبکه بهداشت و درمان نی ریز یک نفر زن یا مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای

 

48

کاردان /کارشناس مبارزه با بیماریها

مرکز آباده طشک نی ریز یک نفر مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماریها)

 

49

بهداشتکار دهان ودندان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت دهان و دندان

 

50

کاردان دندانسازی

دانشکده دندانپزشکی یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  در رشته پروتزهای دندانی

 


مطالب مشابه :


آگهی استخدام بیمارستان و زایشگاه کوثر واقع در ایلام -بهمن 92

آگهی استخدام آگهی استخدام بیمارستان و زایشگاه کوثر استخدام کارشناس آزمایشگاه
آگهی استخدام بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان-مهلت30 بهمن 92

آگهی استخدام بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان-مهلت30 بهمن 92 استخدام کارشناس
استخدام بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر استان زنجان-مهلت:10 اسفند

استخدام بیمارستان آگهی استخدام زنجان 27بهمن 92, آگهی استخدام استخدام کارشناس
آگهی استخدام در بیمارستان های لامِرد و اشکنان

آگهی استخدام در بیمارستان های لامِرد و کارشناس رادیولوژی (2) اخرین وضعیت استقلال تهران:
آگهی استخدام کاردان و کارشناس پیمانی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آگهی استخدام کاردان و کارشناس بیمارستان میلاد در تهران. کارشناس رادیولوژی :
دانشگاه علوم پزشكی تهران پرستار عضو هیئت علمی پیمانی استخدام می کند

دانشگاه علوم پزشكی تهران پرستار عضو هیئت علمی پیمانی استخدام رادیولوژی
معرفی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان کوثر

آگهی استخدام. کارشناس رادیولوژی سعید محمودیان کارشناس رادیولوژی در بیمارستان شهید
آگهی استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان 92

استخدام تهران; آگهی استخدام کارشناس در پزشک متخصص داخلی، رادیولوژی. ۲-بیمارستان
آگهی استخدام ۸۸۱ نفر در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

استخدام بیمارستان میلاد در تهران. استخدام بانک تجارت 92. کارشناس رادیولوژی:
استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سال ۹۱

ارشد92.استخدام 92. نیاز خود در بیمارستان ها و مراکز رشته رادیولوژی . 4-3 . 20 . کارشناس
برچسب :