فهرست علف های هرز

فهرست علف‌ها

فهرستی از نام گیاهان علفی:

 • ازمک (Cardaria draba)
 • اسفناجspinacea
 • اویارسلام (Cyprus rotundus)
 • بابونه
 • بادرنجویه (فرنجمش)
 • بارهنگ سرنیزه‌ای کاردی (Plantago lanceolata)
 • باقلاvicia faba) )
 • برنج
 • بومادران (Achillea millefolium)
 • بیدگیاه علف گندمی (Agropyrum repens)
 • پر سیاوشان
 • پنیرک (Malva neglecta)
 • پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)
 • تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)
 • تاجریزی (Solanum nigrum)
 • تربچه وحشی (Raphanus sativus)
 • ترتیزک
 • ترخون Artemesia dracunculus
 • ترشک (Rumex crispus)
 • ترهAllium porrum
 • توتونnicotina tabacom
 • توق (Xanthium strumarium)
 • جعفریpetrocelinum crispum
 • جعفری فرنگی
 • جغجغک (Vaccaria pyramidata)
 • جو موشی (Hordeum morinim)
 • چچم (Lolium temulentum)
 • چسبک چسبونک (Setaria viridis)
 • خارخسک (Tribulus terrestris)
 • خارشتر (Alhagi psuedalhagi)
 • خارکنگر گنگر صحرایی یا خارلته (Cirsium arvense)
 • خاکشیر (Sisymbrium alttissimum)
 • خربق سیاه
 • خردل وحشی (Sinapis arvensis)
 • خرفه پروین (Potulaca oleraceae)
 • خیار خر
 • خورنال
 • درشتوک Malcolmia africana
 • دژگال سوروف (Echinochloa crus galli)
 • دم‌روباهی باریک (Alopecurus myosuroides )
 • ریحان
 • زراوند
 • سس (Cuscuta sp)
 • سلمک سلمه‌تره (Chenopodium album)
 • سنبل‌الطیب
 • سنبل رومی
 • سیرموک سیر وحشی (Allium canadense)
 • شقایق وحشی گل چشم زرد (Papaver SP)
 • شنبلیلهtrigonella
 • شنگtrogopogon
 • شویدanethum graveolens
 • شیرپنیر بیتیراخ (Galium aparine)
 • شیرسگ فرفیون (Euphorbia helioscopia)
 • شیرین‌بیان (Glycyrrhza SPP)
 • عشقهhedera helix
 • علف پشمکی برموس آویخته (Bromus tectorum)
 • علف چشمه
 • علف قناری علف خونی یا خونی‌واش (Phalaris minor)
 • علف هفت‌بند (Polygonum persicaria)
 • غازیاغی
 • فلفل سبزcapsicum annum
 • قلب
 • قلیانک کوزه قلیانی یا سیلن (Silene conoidea)
 • قوزک کنف وحشی (Hibiscus trionum)
 • قیاق ذرت خوشه‌ای (Sorghum halapense)
 • کاسنیcichurium intybus
 • کاهوی وحشیlactuca ativa
 • کدوcucurbita sp
 • کرفس
 • کلم
 • کنگر
 • کنگر فرنگی
 • کیسه کشیش (Capsella bursa-pastoris)
 • گاوچاق‌کن کاهوی وحشی (Lactuca scariola)
 • گشنیز
 • گل جالیز (Orobanche SP)
 • گل قاصد (Taraxacum officinale)
 • گل گندم شش بر تیغ (Centaurea iberica)
 • گون (Astragalus bisulcatus)
 • گیاه نوروزی
 • لبلاب‌الارض
 • لوئی (نی (Typha latifolia)
 • مارچوبهAsparagus
 • ماش
 • مرزهsaturia
 • مرغ (Cynodon dactylon)
 • منداب (Euroca sativa)
 • نعناعmentha
 • هویجdacu carrota
 • هویج وحشی (Daucus carota)
 • یولاف وحشی جو دوسر (Avena fatua)
 • یونجهmeicago

 

 • ازمک - بجند - بلقسط
 • اسپرس - اسپرس حقیقی
 • اسپرس پشته‌ای - اسپرس کوهی
 • اسپرک سفید
 • اسفرزه - بارهنگ کتانی
 • اسفناج صحرائی - اسفناج دشتی
 • اسفند - اسپند
 • آفتاب‌پرست
 • افسانی - اسپرک زرد - ورث
 • آلاله - پنجه گربه
 • آلالهٔ خزنده
 • آناگالیس - آناغالیس - دلپسند
 • اویارسلام - آبیارسلام - سلام علیک
 • اویارسلام - مول - سلام‌علیک
 • بابونه - بابونه سگ - اربیان
 • بابونهٔ رشتی - بابونهٔ صحرائی
 • بارهنگ برگ نیزه‌ای - کاردی - کاردی بزرگ
 • بارهنگ کبیر - بارهنگ نماچی برگ - قاشق واش
 • برازمبل
 • برگ زبر - علف چسبک
 • بنگ‌دانه - سنیکران
 • بومادران - گل بویرون
 • بومادران - هزار برگ - پونک
 • بونو - چمن شور پاگربه‌ای
 • بی‌تی‌راخ - شیرپنیر
 • بید گیاه - چمن انگلیسی - مَرغ - چمن گندمی رونده
 • پامچال هفت‌رنگ - پامچال الوان
 • پلپیک - دم موشی - کموشک - جوموشک - جارو علفی هرز - جارو علفی تالشی
 • پنجه‌مرغی، پنجه غازی، مَرغ
 • پنیرک - سوله - پنیرک قرمز
 • پنیرک - گل ریز
 • پنیرک - نان کلاغ - سار - گل خبّازی کوکار
 • پونه - پودنه - پورچینک
 • پونهٔ آبی - سوسنمبر
 • پونهٔ رسمی - پونهٔ معطر - خال واش - کوت‌کوتی
 • پیچک خطی - پیچک پاکوتاه
 • پیچک صحرائی - پیچک
 • پیچک‌بند - دارجینک - هفت‌بند پیچکی
 • تاج ریزی زرد - سکنگو زرد
 • تاج ریزی سیاه - انگورک - سگ انگور
 • ترشک زیبا
 • ترشک کوژ - اسک - ترشک مواج - ساق ترشک
 • تَزک - پیزِر - علف بوریا - لوح
 • تلخه - تلخه گیجه
 • توت روباه - چُفا
 • جاروی قزوینی
 • جغجغک
 • جغجغه - کهورک - کویره
 • جوهرز - گندم نیای سه‌لایه
 • چمن تشی مزرعه - پوشوک - خورنال
 • چوچاخ - شقاقل - خاروخسک
 • چیک واش - چیک علف
 • خارخسک - خارخشک
 • خارشتر - علف ترنجبین
 • خاکشیر - خاکشیر ایرانی
 • ختمی
 • خرفه - شورداکو - لونک
 • خُلّر
 • خون فام زوفائی
 • داتوره - تاتوره
 • درمنه - گندم‌نما - گندواش - گندجارو
 • دم روباهی صحرائی - دم روباهی کشیده
 • دم‌اسب - دم‌گرگ - ریش‌بز
 • زبان در قفا - زبان پس قفا - گل ملیچی
 • زبان در قفای شاهانه
 • زنبق صحرائی - زنبق بیابانی - زنبق گل چمنی
 • ساق ترشک - ترشک میشی
 • سُدابی - مورد کاذب
 • سرخک - آدونیس - قطرهٔ خونی
 • سس
 • سلمه تره - سلمک
 • سنبلک سرمه کلاغ - کلاغک
 • سوزن چوپان - شانه ونوس
 • سوف - بوریا - سازو
 • سیاه تخمه - سیاهدانه - علف‌ چنگ - حبه سودا - سیاه تخمه گندم
 • سیب پیرزن - علف کبکی - پیاز دانه
 • سیزاب آبی الوندی
 • سیزاب ایرانی - مُشک‌بُن - سیزاب رسمی - علف بواسیر
 • شاخ بر سر - گل آفتاب‌رو
 • شاه‌افسر زرد - یونجهٔ زرد - اکلیل‌الملک - شبدر شیرین
 • شاه‌تره - شاه‌ترنج
 • شاه‌تره گل‌ریز
 • شبدر تشی - لوبیای خاردار
 • شبدر چهار برگ - شبدر ترش - ترشک - شبدر ترشک
 • شقایق - خشخاش هرز
 • شمعدانی غده‌دار - سوزن چوپان غدّه‌دار
 • شوکران کبیر
 • شیر پنیر - غاز اوتی - علف شیر
 • شیرپنیر - علف ماست - علف شیر
 • شیرین‌بیان
 • صابونک - کوزهٔ قلیائی - سیلن هرز - سیلن مزرعه روی
 • طوسک صحرائی
 • عدسک آبی
 • علف پشمک - جومیش
 • علف سیر - شب‌بوی جنگلی
 • علف شور
 • علف مار - کَوَر - کَبَر - خاورک
 • علف هفت‌بند
 • علف یاغی
 • علف‌‌چای - گل‌راعی دیهیمی
 • غافث - دوای جگر - گل چسبک
 • غربیلک - گزنه پنجه کلاغ - گزنه سای ساقه‌آغوش
 • فاستونک - خارخروسک
 • فانوس آبی - حلقه کرکی
 • فرفیون فرانسوی - فرفیون
 • فَرنَدول - سورمارنخال
 • قدومه - قدومهٔ کرک‌دار
 • قوزک - کنف وحشی - ختمی سه‌رنگ - بستان گلی - گل یک‌ساعته
 • قیچ - اسفندک
 • کاسنی - هندپا - کاسنی وحشی - کاسنی تلخ
 • کاغذ مصری - پاپیروس
 • کاکوتی
 • کلم پایک‌دار
 • کیسه کشیش - خورجینک
 • گاوپنبه - آبسنا - دیوکنف - شال کنف
 • گاوزبان بدل - گاوزبان ایتالیائی
 • گچ دوست واژگون - گچ دوست چلچراغی
 • گچ‌دوست کم‌رنگ
 • گرگ‌زبان - گرگ‌چهره
 • گزنه بزرگ - گزنه دوپایه
 • گل جالیز - علف جالیز - گُلک
 • گل جالیز مصری
 • گل دختر - شقایق شاخدار
 • گل ستاره‌ای - گل صفاری
 • گل عروس بنفش
 • گل عقربی - گوش برّه - تونسل - رنگینک
 • گل گندم - گل کبود - گل مغرب
 • گل ماهور - خرگوشک - دُر ماهی - زر ماهی
 • گلایول سیاه - گلایول وحشی - گلایول اصفهانی
 • گلرنگ وحشی - زعفران بیابانی - تیغ گرگی
 • گندمک - سوله‌ماش - دانه قناری
 • گوش برّه
 • گوش خرگوش
 • لوتوس - یونجهٔ زرد - یونجهٔ پاکلاغی - بندواش
 • مریم نخودی آمریکائی
 • منداب
 • موچه
 • ناخنک - سینه‌کفتری
 • نوک لک‌لکی - منقار لک‌لک - سوزنک
 • هشترخانی - سلمه - سلمهٔ تاتاری
 • هفت‌بند دوزیست
 • هوفاریون - هزار چشم
 • هویج وحشی - هویج خودروی
 • ورک - علف خرس - رُز ایرانی
 • یاسمن صخره‌ای
 • یولاف وحشی - جودوسر - یولاف پوچ - گندم کاهو

 منابع


مطالب مشابه :


محاسبه فضای مورد نیاز ذخیره سازی

4- املاح و دانه­های شکسته همراه دانه (سوله) یکی به ارتفاع گندم ذخیره شده = ارتفاع کل منهای
پرورش شترمرغ

گونه های متعددی از شتر مرغ در (جو، گندم کنترل باشد، کف سوله های پس از بتن شدن با
مستند 4 قسمتی " زیبق نوروز "

دومین چهارشنبه را « سوله» می گفتندو در این کردن و کاشتن گندم و عدس برای سبزه های
واسنجي يا کاليبره کردن رديف کار گندم

برای دستیابی به این جمعیت گیاهی مورد نظر ، بایستی تلفات بوته های گندم در مزرعه فروش سوله
جوشکاری سوله

این پایان نامه در خصوص ساخت و مونتاژ سوله های صنعتی و غیر صنعتی و سیلو نگهداری گندم.
مدیر عامل آرد پرهام : شکوفایی صنعت سیلو سازی در گیلان ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور دارد

استان از سیلو های ذخیره گندم 100 هزار تنی ذخیره‌ای گندم با ایجاد سوله‌ ای به
گزارش سفر یک روزه به احمد آباد کوزه گران - ورامین 1391

سوله های گاوداری و کارگاه های صنعتی و ساختمانی، زمین های کشاورزی پوشیده از گندم های
فهرست علف های هرز

فهرست علف های گل گندم شش بر تیغ (Centaurea iberica) سوله - پنیرک قرمز ; پنیرک
خواص گیاهان دارویی

و پرلیت و خاک گیاهان آپارتمانی تولید وتوزیع مرغوبترین نهال های گندم خوزستانی سوله
برچسب :