خانواده سهره : سهره مغولی - سهره خاکی - سهره گلی - سهره نوک قیچی - سهره دمگاه سفید - سهره نوک بزرگ -

 

خانواده سهره<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Family Fringillidae

 

پرندگاني هستند دانه‌خوار با منقاري كوتاه ، مخروطي و قوي ، پروبال رنگارنگ

بيشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعي ديده مي شوند .

نر و ماده آنها غالبا همشكل نيست .

روي درختان بوته‌ها و يا زمين لانه مي سازند .

غير از دانه‌ها گاهي از حشرات نيز تغذيه مي كنند .

 

 

سهره مغولی

 

سهره مغولی - Mongolian Finch

سهره مغولی - Rhodopechys mongolica

سهره مغولی - Mongolian Trumpeter Finch

 

انگليسي :Mongolian Trumpeter Finch

فرانسوي :Bouvreuil de Mongolie

لاتين :Rhodopechys mongolica

 

مشخصات :

13 سانتي‌متر ؛ شبيه ماده سهره صورتي است با سطح پشتي قهوه‌اي‌تر و كمتر خاكستري كه منقارش چندان كلفت نيست و به جاي قرمز نارنجي ، قهوه‌اي مايل به زرد كمرنگ است . پرنده نــر ابروي صورتي مشخصي دارد . سطح شكمي اين پرنده نخودي مايل به صورتي مي باشد . بال‌هايش قهوه‌اي است و شاهپرهاي آن حاشيه صورتي و نوك سفيد دارد . دمش قهوه‌اي است و حاشيه شاهپرهاي آن كم و بيش سفيد مي باشد . سهره مغولی  ماده شبيه سهره مغولی نــر است ولي پروبالش رنگ صورتي كمتري دارد . رفتارش شبيه سهره صورتي است .

 

زيستگاه :

تپه‌هاي سنگي خيلي برهنه و خشك و شيب‌هاي سنگي كوهستان . در مقايسه با زيستگاه سهره صورتي ، معمولا در ارتفاع بيشتري ديده مي شود .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره مغولی 

سهره مغولی پرنده‌ای‌ست بومی ایران و در مناطق مختص به خود از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است

 

 

 

سهره خاکی

 

سهره خاکی - Desert Finch

سهره خاکی - Rhodopechys obsolete

 

انگليسي :Desert Finch

فرانسوي :Bouvreuil de Lichtenstein

لاتين :Rhodopechys obsolete

 

مشخصات :

14 سانتي‌متر ؛ پروبالش يكدست قهوه‌اي خاكي كمرنگ است كه در ناحيه شكم كمرنگ‌تر مي باشد . منقاري مخروطي ، كلفت و سياه يا تقريبا سياه دارد . سهره خاکی  نــر لكه‌اي در پس منقارش ديده مي شود . شاهپرهاي بالش سياه است با حاشيه پهن سفيد و يك لكه بزرگ صورتي رنگ روي پوش‌پرها و شهپرهاي ثانوي دارد . دمش دو شاخه و سياه رنگ است و پره خارجي شاهپرهاي آن سفيد مي باشد . سهره خاکی ماده كمرنگ‌تر از پرنده نــر است ، پرنده‌اي است رام و زود انس ( رجوع شود به سهره صورتي )

 

زيستگاه :

مناطق باز ، زمين‌هاي زراعتي ، كوهپايه‌ها با بوته‌ها و درخت‌هاي پراكنده .عموما در باغ‌ها و بوته‌هاي كنار جاده ديده مي شود . روي درخت يا بوته لانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره خاکی 

به‌طور کلی سهره خاکی پرنده‌ای‌ست بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است.

 

 

کلیک کنید

عکس های ارسالی سعید محدثی  

 

 

 

سهره گلی

 

سهره گلی جنس نر - Male Common rosefinch

سهره گلی جنس نر - Scarlet Rosefinch

سهره گلی جنس نر و ماده - Female & Male Common rosefinch

سهره گلی جنس ماده - Female Common rosefinch

 

انگليسي : Scarlet Rosefinch or Common rosefinch

فرانسوي :Roselin cramoisy

لاتين :Carpodacus erythrinus

 

مشخصات :

۱۴.۵ سانتي‌متر ؛ پرنده نــر سر ، سينه و دمگاه قرمز درخشان ، منقار كلفت ، بال‌هاي قهوه‌اي پررنگ با دو خط بالي نامشخص و شكم سفيد دارد . توصيف سهره گلی ماده و سهره گلی نــر سال اول و پرنده نابالغ تا حدي دشوار است : سطح پشتي آنها قهوه‌اي مايل به زرد مي باشد ، كه در ناحيه دمگاه روشن‌تر و روي سرشان خاكستري رنگ‌تر است . سطح شكمي نخودي با رگه‌هاي ظريف قهوه‌اي دارد . بهترين نشانه‌هاي تشخيص آنها ، عبارت است از جثه خپله ، چشم‌هاي سياه و برجسته ، سر و بزرگ گرد ، دو خط بالي كمرنگ و دم دو شاخه . پرواز اين پرنده موجي است .

 

زيستگاه :

بيشه‌ها ، بوته‌ها و درخت‌هاي كوتاه نزديك به آب . لانه‌اش را خيلي پايين ، معمولا در ميان گياهان مناطق باتلاقي و در بعضي نقاط در جنگل‌هاي بلوط مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره گلی 

سهره گلی پرنده ای است که تابستان‌ها فراوان است و نیز به صورت مهاجر عبوري در همه جاي ايران ديده مي شود .

 

 

 

سهره نوک قیچی

 

سهره نوک قیچی جنس نر - Male Common Crossbill-oxia curvirostra

سهره نوک قیچی جنس ماده - Famale Common Crossbill

سهره نوک قیچی نابالغ - Immature Common Crossbill

 

انگليسي :Crossbill

فرانسوي :Bec-croise des sapins

لاتين :loxia curvirostra

 

مشخصات :

16 سانتي‌متر ؛ پرنده‌اي است وابسته به گياهان تيره مخروطيان ؛ از قبيل سرو ، كاج و امسال اينها كه با منقار متقاطع ، دم دوشاخه و رفتاري طوطي مانند در هنگام تغذيه مشخص مي شود . پرو بال پرنده نــر قرمز آجري است با دمگاه روشن‌تر و بال‌ها و دم تيره . نــر نابالغ قهوه‌اي مايل به نارنجي مي باشد . پرنده ماده زيتوني است با دمگاه و سطح شكمي زرد رنگ . پرنده نابالغ خاكستري مايل به سبز است و در سطح شكمي رگه‌هاي فراوان و مشخصي دارد . پرنده‌اي است اجتماعي و رام ، پروازش سريع و موجي است و در اين حالت سر بزرگ و دم كوتاهش جلب توجه مي كند .

 

زيستگاه :

جنگل‌هاي تيره مخروطيان

 

پراكندگي :

سهره نوک قیچی پرنده ای است که در پائيز و زمستان به تعداد كم و نامنظم و بيشتر در شمال ايران ديده مي شود ولي در جنوب ايران تا ناحيه مركزي فارس و بلوچستان نيز گزارش شده است .

 

 

 

سهره دمگاه سفيد

 

سهره دمگاه سفید جنس نر - Male Bullfinch

سهره دمگاه سفید جنس نر - Male Common Bullfinch

سهره دمگاه سفید جنس ماده - Female Common Bullfinch

 

انگليسي : Bullfinch , Common Bullfinch or Eurasian Bullfinch

فرانسوي :Bouvreuil pivoine

لاتين :pyrrhula pyrrhula

 

مشخصات :

۱۴.۵ سانتي‌متر ؛ نــرش پرنده‌اي است جالب توجه با سطح شكمي قرمز روشن و مشخص ،سطح پشتي خاكستري مايل به آبي . چانه ، پيشاني و تاركش سياه است و منقاري مخروطي و خيلي كلفت دارد . روي بال‌هاي سياهش نوار پهن سفيدي ديده مي شود ؛ دمش نيز سياه است .پرنده ماده با پرنده نــر همشكل است ، ولي در سطح شكمي قهوه‌اي مايل به صورتي و در سطح پشتي قهوه‌اي مايل به خاكستري مي باشد . پرواز اين پرنده موجي است و اغلب در اختفا بسر مي برد . و به ندرت در فضاي باز ديده مي شود .

 

زيستگاه :

كشتزارها ، بيشه‌ها ، پرچين‌ها و باغ‌هاي ميوه . روي درختان و داخل پرچين‌ها لانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره دمگاه سفید 

سهره دمگاه سفید از جمله پرندگان بومي ایران است و این در حالیست که تعداد آن بسيار كم است .

 

 

 

سهره نوک بزرگ

 

سهره نوک بزرگ جنس نر - Coccothraustes Coccethraustes

سهره نوک بزرگ جنس نر - Male Hawfinch

سهره نوک بزرگ جنس ماده - Female Hawfinch

 

انگليسي :Hawfinch

فرانسوي :Gros-bec casse noyaux

لاتين :Coccothraustes Coccethraustes

 

مشخصات :

18 سانتي‌نتر ؛ منقار خيلي بزرگ ، قطر زياد گردن ، دم كوتاه با نوك سفيد ، نوار پهن سفيد روي بال‌هاي سياه مايل به آبي از نشانه‌هاي مهم تشخيص اين پرنده مي باشد . سرش به رنگ قهوه‌اي خاكي و پشتش قهوه‌اي سير است . سطح شكمي آن قهوه‌اي مايل به صورتي كمرنگ ، گلو و پس منقارش سياه مي باشد . منقارش در بهار به رنگ آبي فلزي و در زمستان شاخي كمرنگ است . پرنده ماده كمرنگ‌تر و رنگ تاركش كمتر مايل به خرمائي است . پرنده‌ نابالغ راه‌راه قهوه‌اي و لكه گلويي زردرنگ دارد . پروازش سريع است و معمولا در ارتفاع زياد پرواز مي كند ، ولي در فواصل كوتاه با حركتي جست مانند جابه‌جا مي شود ، در پرواز منظره سر بزرگ و دم كوتاهش تشخيص آن را آسان مي سازد ، و از زير يك نوار شفاف در سراسر شاهپرهاي نخستين آن مشاهده مي شود . با قدرت جست مي زند ، با قامتي راست راه مي رود و راه رفتنش شبيه اردك است .اغلب در زمستان به صورت گله ديده مي شوند كه در ميان جنگل و روي زمين تغذيه مي كند . پرنده‌اي است بينهايت محتاط و گوش به زنگ .

 

زيستگاه :

به‌طور كلي درخت‌زي است . در جنگل‌ها ، پارك‌ها  و ميوه‌زارها  ديده مي شود . نوك درخت ، روي شاخه‌هاي افقي پايين درخت ، يا روي تنه درخت و اغلب به‌صورت دسته‌هاي پراكنده لانه‌سازي و زادوولد مي كند .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره نوک بزرگ 

سهره نوک بزرگ از جمله پرندگان بومی ایران است و این در حالی ست که جمعیت این پرنده به شدت رو به کاهش نهاده ، اما در مناطق خاصی از پراکندگی نسبتا خوبی برخوردار است  .

 

 

 

سهره سياه

 

سهره سیاه جنس نر

سهره سیاه جنس نر

سهره سیاه جنس ماده

 

انگليسي :Withe-winged Grosbeak

فرانسوي :Gros-bec a alies blanches

لاتين :Mycerobas carnipes

 

مشخصات :

21 سانتي‌متر ؛ يك سهره خيلي بزرگ با منقاري مخروطي و بسيار كلفت .پروبالش تماما قهوه‌اي مايل به سياه است ، به‌جز دمگاه زرد درخشان ، قسمت زرد پايين شكم و لكه سفيد و مشخص قاعده شاهپرهاي نخستين بال .پرنده ماده قدري كمرنگ‌تر و قهوه‌اي‌تر از پرنده نــر است . اين پرنده درخت‌زي است و كمتر از سهره‌هاي ديگر اجتماعي مي باشد . پرواز اين پرنده خيلي موجي است .

 

زيستگاه :

جنگل‌هاي سرو كوهي در نواحي كوهستاني در ازتفاع بين 2800 تا 3500 متر . روي سرو كوهي لانه مي‌سازد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره سیاه

سهره سیاه پرنده ای است بومي و به تعداد خيلي كم ديده مي شود .

 

 

خانواده گنجشک از تعداد گونه‌هاي متعددي تشكيل شده

و به دليل دسترسي آسانتر و راحتر مطالب و عكسها ، مطالب به دو صفحه تقسيم شده است

 

                    

Click-home.gif

مطالب مشابه :

سهره های استان مرکزی

پرندگان آوازخوان ایران - سهره های استان مرکزی - ( آشنایی با انواع سهره , بلبل و سایر پرندگان
خانواده سهره : سهره معمولی - سهره کوهی - سهره سینه سرخ - سهره بال سرخ - سهره صورتی - سهره دمگاه زرد

پرندگان ایران - خانواده سهره : سهره معمولی - سهره کوهی - سهره سینه سرخ - سهره بال سرخ - سهره
سهره

سهره - سهره می‌گذارد ودر هر بار ۴ تا ۵ تخم می‌گذارد. این پرنده از پرندگان مهاجر به شمار می
پرندگان مهاجر

شکارچی - پرندگان مهاجر - کمک به عبور قوچها از بزرگراه: گونه و زیر گونه های ببر
تفاوت سیره نر و ماده

سهره های نر دارای سر بزرگتری نسبت به سهره های ماده هستند ـ قرمزی سر سهره های نر تا آخر چشمشون
خانواده سهره : سهره مغولی - سهره خاکی - سهره گلی - سهره نوک قیچی - سهره دمگاه سفید - سهره نوک بزرگ -

پرندگان ایران - خانواده سهره : سهره مغولی - سهره خاکی - سهره گلی - سهره نوک قیچی پرنده مهاجر.::
مقدمه و آشنایی با پرندگان آوازخوان و سهره های ایران

پرندگان آوازخوان ایران - مقدمه و آشنایی با پرندگان آوازخوان و سهره های ایران - ( آشنایی با
عادات و رفتار - مهاجرت - 1

بیشتر پرنده شناسان بر این باورند که پرندگان در ابتدا مهاجر نبوده اند ، ولی در سهره ها فقط
خانواده چکاوک : چکاوک سهره ای - چکاوک سنگلاخ - چکاوک سر دم سیاه - چکاوک هدهدی - چکاوک پنجه کوتاه - چ

پرندگان ایران - خانواده چکاوک : چکاوک سهره ای - چکاوک سنگلاخ - چکاوک سر دم سیاه پرنده مهاجر.::
نکاتی در مورد پرورش سهره

سهره های دیگر با دیدن دانه ها یا خار به در این زمان سهره های مهاجر زیاد هستند و در اصطلاح
برچسب :