فرمول محاسبه اشکال هندسی

فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال هندسی
 

 

 

نام شکل

 

محیط

 

مساحت

 

تعداد

 

خط تقارن

 

تعداد قطر

 

 

مربع 

 

اندازه یک ضلع × 4

 

اندازه یک ضلع × خودش

 

4
 

 

2

 

 

مستطیل

 

(طول + عرض) × 2

 

طول × عرض

 

2

 

2

 

 

متوازی الاضلاع

 

(مجموع 2 ضلع متوالی) × 2

 

قاعده × ارتفاع

 

ندارد

 

2

 

 

ذوزنقه متساوی الساقین

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

1

 

2

 

 

ذوزنقه قائم الزاویه

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

ندارد

 

2

 

 

لوزی

 

اندازه یک ضلع × 4

 

حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2

 

2

 

2

 

 

مثلث قائم الزاویه

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الساقین

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

1

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

3

 

ندارد

 

 

مثلث مختلف الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

دایره

 

قطر ×14/3

 

شعاع × شعاع × 14/3

 

بی شمار

 

بی شمار

 


مطالب مشابه :


ارتفاع در مثلث

مساحت مثلث را با انتخاب هركدام از ارتفاع هاي آن كه به دست آوريم، حاصل يك مختلف الاضلاع)
مثلث

مساحت مثلث. در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای تعریف و در علوم مختلف مهندسی
محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی مثلث متساوی الاضلاع. مثلث مختلف الاضلاع.
مثلث

البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف مساحت یک متوازی الاضلاع مساحت مثلث
مثلث

مختلف الاضلاع) توان دوم مساحت مثلث از این فرمول یدست می‌آید با یک بار جذر گرفتن از آن
مثلث

مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند: مساحت مثلث = ( قاعده × مختلف الاضلاع)
روش محاسبه سطح مثلث و اشکال هندسی

انواع مثلث. مثلث متساوی الاضلاع: ضلع با طولهای مختلف و زوایای مساحت مثلث استفاده
محیط ومساحت اشکال هندسی( مثلث)

مثلث مختلف الاضلاع. ۲- در تمام مثلث ها مساحت ومحیط از یک قانون تبعیت می کند.
محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی

محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی مساحت مثلث = مساحت مثلث متساوی الاضلاع =
فرمول محاسبه اشکال هندسی

فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال مثلث متساوی الاضلاع مثلث مختلف الاضلاع
برچسب :