جزوه مشارکت در ساخت

 *بسمه تعالی*

                                              (( قراردادمشارکت درساخت))

درسالهای اخیرباتوجه به افزایش قیمت املاک بخصوص املاک به اصطلاح کلنگی وقدیمی که   احتیاج به تخریب ونوسازی دارندوهمچنین بالابودن هزینه های ساخت وسازبرای مالکین این املاک نوع جدیدی ازقرارداد درمیان اقشارجامعه رواج پیداکرده است بنام (((مشارکت درساخت))).

قراردادمشارکت درساخت نیزهماننددیگرعقودی که درارتباط بااموال غیرمنقول بسته میشودجزئی ازعقودنامعین یاغیرمعین محسوب میگرددهمانگونه که میدانیم یک نوع ازطبقه بندی عقودشامل عقدمعین ونامعین میباشدکه طبق تعریف عقدمعین عقدی است که قانونگذارصراحتا"برای آن تعریف خاص ومقررات ویژه ای وضع نموده است ولی عقدنامعین عقدی است که درقانون اسمی از آن برده نشده وتعریف خاصی نداردوهرقراردادی شرایط خاص خودراداشته وبرمبنای توافقاتی که بین طرفین صورت میگیرد منعقدمیگردد.ولی همین شرایط نیزبایدجنبه حقوقی لازم راداشته وازاصول اصلی یک قراردادمنحرف نگرددزیراکه چه بسادرموردعقودنامعین چنانچه کلیه جوانب حتی مواردجزئی نیزدرنظرگرفته نشودمشکلات عدیده ای برای طرفین قراردادایجادنماید.ازدیگر عقودنامعین میتوان به قراردادپیش فروش ویاقراردادتعمیرونگهداری اشاره نمود.

بابررسی قوانین موجودمتوجه میشویم که درهیچ کجای قانون اسمی ازعقدمشارکت درساخت ویاعقدپیش فروش وجودنداردالبته قانون زائیده نیازجامعه است وهرکجااجتماع نیازبه قانونی رااحساس کندآنرا وضع میکندوچه بسا درسالهای آتی بااحساس نیازقراردادمشارکت درساخت ودیگرعقودنامعین نیزجزوعقودمعین قرارگرفته وشکل قانونی به آنهاداده شودوبرای آنهانیزتعریف خاصی داشته باشیم.

باتوجه به همین حساسیتهاوعدم وجودقوانین خاص درقرارداد(مشارکت درساخت)اختلاف زیادی بین نهادهای مختلف درموردمتولی تنظیم قراردادمشارکت درساخت وجوددارد.

برخی براین عقیده اندکه چون این قراردادجنبه فنی وساختمانی داردبایدتوسط نظام مهندسی ودفاترمهندسی منعقدگرددوعده ای نیز براین باورندکه بایدتوسط افرادحقوقی ماننددفاتراسنادرسمی ویا وکلای دادگستری انجام گردد.                                                                                                                                1

ازطرفی چون این قراردادارتباط مستقیم بامسکن واموال غیرمنقول داردواکثرا"حمل بر ((بیع ))میباشد یکی ازقراردادهائی است که بایدحتما"توسط مشاورین املاک منعقدوتنظیم گردد.

هم اکنون انعقاداین قراردادهادردفاترمشاورین املاک انجام میگرددکه این دفاترنیزبا تلفیقی ازکارشناسان فن ساختمان سازی ومشاوره ای ایشان وهمچنین رعایت مسائل حقوقی بایاری افرادحقوقدان بسیاری ازمسائل مبهم قراردادمرتفع شده وکمتربامشکل مواجه میگردد.

به هرحال هرقرارداد مشارکت درساخت شرایط خاص خودرادارا میباشدولی بازنکات مهمی وجودداردکه حتما"بایدموردتوجه قرارگیرد.

((مفادقرارداد))

بنابه تعریف عقدکه عبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفرمتعهد به امری میکنندوموردقبول واقع میشودپس بنابراین قراردادمشارکت ساخت نیزهمانندعقوددیگرمانندمبایعه نامه.اجاره نامه وغیره دارای طرفین قرارداد میباشد.که دردرجه اول باید اهلیت آنهامورد توجه قرارگیردو سمت آنهادرقراردادازقبیل اصالت،وکالت،قیومیت،ولایت ویاوصایت مشخص گردد.

طرف اول:درقراردادمشارکت طرف اول مالک ویامالکین هستندکه ممکن است،یکنفرمالک یک ملک ویاچندنفر دریک ملک ویادوملک تجمیع شده که هرکدام دارای چنذین مالک باشند.

طرف دوم: سازنده ملک میباشدکهبازممکن است یکنفریا چندنفربوده باشند.

*درمواردی که هریک ازطرفین بیش ازیک نفرمیباشدبهتراست قراردادبصورت تضامنیانجام گرددوهریک ازآنها به تنهائی درقبال عدم ایفای تعهدات توافق شده نسبت به طرفهای دیگرمسئول باشند.

*همچنین درموردشرکتهای سازنده که اشخاص حقوقی محسوب میگردندبهتراست ازانجام قراردادبااشخاص حقوقی حتی الامکان پرهیزنمود،البته چه بسااینکه ساخت توسط این دسته ازسازندگان دارای کیفیت بالاتری باشدوچنانچه قصدتنظیم قراردادباشخص حقوقی داشته باشیم بهتراست بنام یکی ازاعضای شرکت نوشته شود.

موضوع قرارداد:مشــــارکت درجهت احداث بنا میباشدواینکه که بنا دارای چند طبقه،درهرطبقه چندواحد،حدودمتراژهریک ازواحدهاوهمچنین کاربری آنهانیزمشخص گردد.                                          2     

آوردۀ طرفین:آوردۀ طرفین قراردادبایدمشخص گردد که

 آوردۀطرف اول:که مالک یامالکین ملک میباشدعبارت است از((6 دانگ )) یک قطعه زمین بامساحت مشخص ویااگرتجمیع باشد،دوویاهرچندقطعه زمین که هرکدام((6دانگ))وبامساحتهائی که هرکدام دارا میباشند،باارزش ریالی آنها که این امرتوسط کارشناس رسمی ویاخبرۀمحلی(آژانسهای املاک)صورت میپذیردولی میتوان ارزش ملک راطبق توافق طرفین تعیین نمود.

      ****ذکر این نکته حائزاهمیت است که ملک یااملاک موردقراردادبایدحتما"((6دانگ))باشند**** 

آوردۀطرف دوم: درقراردادمشارکت درساخت عبارت است ازآوردۀنقــــــــــدی به میزان مجموع هزینه های ساخت که طرف دوم پرداخت آنرادرطول مدت قراردادتضمین مینماید. صورت کلیه هزینه هائی که باید توسط سازنده پرداخت گردد به تفکیک بایددرقراردادذکر شود که این هزینه ها شامل اخذ پروانه ساختمانی،تخریب ابنیه موجوددر ملک،خاکبرداری،احداث ساختمان طبق نقشه های عمرانی،گرفتن انشعابات برق وآب وگازوپرداخت هزینه این انشعابات ،اخذپایان کارشهرداری،تفکیک وتحویل اسنادمالک یامالکین وغیره خواهد بود.

آوردۀنقدی دیگری که دراکثر قراردادهای مشارکت درساخت وجوددارد شامل مبالغ نقـــــدی است که ازطرف سازنده بعنوان قرض الحسنه برای اسکان موقت ومبلغی که با عنوان بـــــلاعـــــوض به مالک پرداخت میشود.

 

نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافقی که بین طرفین قراردادانجام میپذیرد سهم هریک ازطرفین اعم از عرصه واعیان وحقوق مربوط به فضاهای تجاری،انباری،پارکینگ وغیره مشخص میگردد.

مدت قرارداد

زمان شروع مشارکت ومدت اجرای طرح وتاریخ خاتمه پروژه حتما"بایدذکر گردد.                                 3

شرایط قرارداد

*تمامی قراردادهای مشارکت درساخت دارای پیوستی جامع وکامل میباشندکه درآن صورت کلی از مصالح ولوازم ومنصوبات بکاررفته درساخت ساختمان باذکرریزآنهادرهربخش وفضاهای آن از قبیل نوع،رنگ،قیمت،ابعاد، جنس،کشور سازندۀ کلیه لوازم وغیره مشخص گردیده که این پیوست جزو لاینفک قرارداداصلی میباشدکه حتی دربرخی ازقراردادهای مشارکت درساخت ،قرارداداصلی وپیوست آن دریک جا تلفیق میگردد.

*نحوه افرازسهم هر یک ازطرفین،که این مسئله باتنظیم تقسیم نامه ای بین طرفین صورت میپذیردودرهمان اول قرارداد طبقات وواحدهای هر یک از شرکا مشخص میشود.                                                        

*هزینه های تنظیم سندرسمی،مالیات نقل وانتقال،عوارض نقل وانتقال درهرمرحله چه در مراحل انتقال بین کاروچه درپایان کارباید مشخص شودکه سهم هر یک ازشرکابه چه میزان خواهدبود.

*بایدمشخص شودمدت زمان تنظیم سندوانتقال رسمی پس ازصدورپایان کارواخذصورت مجلس تفکیکی ازآخرین گواهی چندروزخواهدبود.

*درصورت وقوع حواذث غیرمترقبه(قهری)چنانچه ادامه کار موثر نباشددرتاخیرانجام کارهیچ یک ازطرفین مسئولیتی درجبران خسارت طرف دیگرنخواهدداشت.

*نحوه فروش واحدهاویاپیش فروش آنها باید مشخص گرددوطرفین بایکدیگرتوافق نمایند که در چه مرحله ای اجازه این کارراخواهندداشت.معمولا"مالکین به سازندگان چنین اجازه ای راتاپایان پروژه نمیدهند زیراکه ممکن است سازنده واحدهای خودرا به یکنفر ویابه چندنفربفروشدوازادامه کارسرباززده ومتواری شود ولی چه بسابرخی ازسازندگان دراثرکمبودنقدینگی دربه پایان رسانیدن پروژه بامشکل مواجه شده وآن رانیمه کاره رها نمایندکه اگراجازه فروش راداشتندپروژه متوقف نمی شدوکاربه پایان میرسید.وبالعکس سازندگان دوست دارندهرچه زودتر واحهای خودرا فروخته وپروژۀ دیگری را شروع نمایند.

*کلیه خیارات قانونی بغیراز تدلیس باتوافق طرفین دراین قراردادساقط گردد.

*حل اختلاف احتمالی درقراردادهای مشارکت درساخت با توجه به اینکه مدت انجام پروژه طولانی است وافرادباسلیقه های مختلفی درانجام کاردخیل میباشنداحتمال بروز اختلاف زیاد بوده ازهمین رو دراکثر4 قراردادهابرای رسیدگی به این موضوع یکنفرداورازطرف مالک یامالکین ویکنفرداورازطرف سازنده ویکنفرکه معمولا"املاک تنظیم کننده قرارداد میباشدبعنوان داورمرضی الطرفین تعیین می گردد.

*مشکلات داوری

البته تعیین داوردرقراردادهابیشتربه این منظورصورت میگیردکه ازمراجعه افرادبه دادگاه ومراجع قضائی جلوگیری وبارقوۀقضائیۀکمترشودولی دربرخی مواردوجودهمین داورممکن است که کاررسیدگی به پرونده رادرمحاکم عقب بیاندازدزیراوقتی قراردادی دارای داورباشدوداورنتوانداختلاف بین طرفین راحل نمایدهیچ دادگاهی به آن رسیدگی نخواهدکردزیرااگرداورنظرندهدویاازدادن نظرعاجزبماندقاضی دادگاه نیزپرونده رارد میکندویاممکن است داوربه نفع یکی ازطرفین رای بدهدوطرف دیگرازدادگاه تقاضای ابطال رای داوررابخواهد  

که دراین صورت رسیدگی به پروندۀ اختلاف طرفین مدتهای مدیدی بطول خواهدانجامید،از همین رو اکثر( وکلا) وقضات خیلی به مسئله داوری نظرمثبتی ندارندواعتقاددارندبهتراست بجای تعیین داور،بنویسیم:درصورت بروزاختلاف طرفین به دادگاه مراجعه نمایند.زیراحل اختلاف درآنجاحداقل توسط افراد خبره وحقوقدان صورت میگیرد.ولی برای مواردجزئی مانند تشخیص مصالح ویانوع موادمصرفی وجود داورلازم وبهتراست.

*تعهدات طرفین

تعهدات طرف اول:1-دراختیارقراردادن اسناد مدارک ملک ودادن وکالت کاری به طرف دوم جهت انجام تشریفات اداری دریافت پروانه ساخت وسپس ملک رادراختیاراوقراردادن برای شروع کار.درقراردادهای مشارکت معمولاشروع مدت زمان قراردادراتاریخ تحویل ملک توسط مالک قرارمی دهندکه این تحویل بایدباصورتجلسه کتبی به عمل آید.

2-تعین زمان و انتقال بخشی از سندرسمی بنام طرف دوم به میزانی که طرفین به توافق رسیده اند.ازآنجائی که سندرسمی بنام مالک میباشدسازنده خواستارتنظیم سندبه نام خودش به نسبت سهام وی درمال موردمشارکت می باشدولی باتوجه به اینکه هنوزسازنده آورده ای نداردلذابهتراست پس ازپیشرفت پروژه به میزان50درصد به همین میزان ازسهم سازنده به نام وی تنظیم سندشودوالباقی درپایان کاروبرای این کارنیزازمالک تضمین لازم  دراین خصوص اخذشود.                                                                                                        5

3-ضمانت اجراهای لازم ازقبیل تعیین وجه التزام کافی تاخیرروزانه درعدم انجام تعهدات طرف اول درمورد تحویل ملک،تنظیم سندوغیره

تعهدات طرف دوم:1-احداث ساختمان طبق کیفیت ومشخصات موارد توافق شده که درمتن یاپیوست قراردادذکر شده است.

2-انجام تعهدات ظرف مهلت مقررشده وتعیین خسارت ضرروزیان درتاخیرروزانه عدم انجام تعهدات طرف دوم دراجرای پروژه.

3-بیمه نمودن کارگران وکارکنان درمقابل حوادث کارگاهی

4-مسئولیت طرف دوم درموردبروزحوادث ناشی ازکاروخسارت به اشخاص ثالث و املاک مجاورچه ازلحاظ مالی وچه جانی و اینکه طرف دوم مسئول جبران آن خواهدبودوطرف اول هیچ مسئولیتی دراین قبال نخواهدداشت.

*مواردفسخ قرارداد

لازم است برای اجرای هرکدام ازتعهدات درقراردادکه دارای اهمیت بالاتری میباشدضمانت اجراهائی راپیش بینی نمودمثل حق فسخ برای مالک ومطالبه وجه التزام اما بایداین نکته رایادآورشدکه یک قراردادخوب درهرحالتی یک قراردادمتوازن است.اما بهتراست بدانیمقراردادمشارکت درساختعقدلازماست وتقریبافسخ آن بی معناو امکان پذیر نمیباشدزیرافسخ یک امری قضائی است وبایدتوسط مراجع قضائی صورت گیردواگر طرفین درمتن قراردادشرطی رابرای فسخ توافق نموده باشندطرف مدعی با توجه به همین شرط فسخ وتنفیذآن رااز دادگاه می خواهدوعمل فسخ بایدبارای لازم الاجرای قاضی یارای اوصورت پذیرد.پس اگردرقراردادحق فسخی لحاظ میشودبایدتوسط کارشناس مشارکت درساخت وبرمبنای نیازقراردادودرمواردخاص وحساس این امر صورت گیردچه بسا شروط زیاددرقراردادجنبه معکوس داشته وبرای قراردادتعهدآورباشد. 

 

 *اگربه حقوق طرفین درهنگام عقدقراردادبی توجهی شوددرحین کارمشکلاتی پیش*

            *می آیدکه حــــل آن سالـــــــــهابدرازا خواهدکشید*         6

ضمانت های اجرائی درقرارداد

ضمانت اجرائی مالک:مالک بابت هرگونه وجهی که درزمان قراردادیادرمسیرصدورجوازویاهرنوع پرداخت دیگرازطرف سازنده به نفع ملک قبل ازانتقال سندوتحویل ملک کلنگی،بایدمعادل آنراچک یاسفته به عنوان ضمانت به املاک تنظیم کننده قراردادبسپاردیابه همان نسبت وکالت انتقال سهم رابدهدکه صورت عدم اجرای تعهدات مالک این چک ویاوکالت قابل اجرا می باشد.

مثال:دریک قراردادمقررشده است مالک 80میلیون دریافت نماید40میلیون بلاعوض و40 میلیون قرض الحسنه است که20میلیون آن رادرزمان عقدقرارداددریافت نموده است،سازنده نیزقبل ازتحویل ملک بابت صدورجواز حدودا"بایدمبلغ80میلیون پرداخت نمایدبنابراین مالک یک فقره چک بمبلغ100میلیون بعنوان تضمین نزد دفتر املاک تنظیم کننده قرارداد،قرارداده است.                                                                           

ضمانت اجرائی سازنده:درمشارکت بایدمواردی به عنوان تضمین قراردادویاوجه التزام ناشی ازعدم اجرای قراردادمنظورگرددتاهم مالک بااطمینان بیشتری قراردادراامضانمایدوهم سازنده مجبوربه اجرای قراردادبه نحو مطلوب گردد.مانندچک،میزان مالکیت سازنده،وجوه پرداختی

*چک:دراکثرقراردادها چک ضمانت به ارزش حق السهم سازنده ازسازنده دریافت میشودکه این چکهای  صادره به عنوان تضمین قراردادنمیتواندباشدزیرامشخصات چک وبابت آندرقراردادذکرمیگرددواین چک فاقد ضمانت اجرای کیفری است وصرفا"اقدام حقوقی علیه صادرکننده میتوان انجام دادبهر حال چک سندمحکم و بازدارنده ای میتواندباشدوباید بدقت صادرشود.

*میزان مالکیت سازنده:کیفیت انتقال سنددرمشارکت درساخت بنام سازنده،میتواندبعنوان یک تضمین محکم برای مالک بحساب می آید.

*وجوه پرداختی:وجوهی که ازطرف سازنده به مالک به صورت قرض الحسنه جهت اسکان موقت وتازمان آماده شدن ساختمان پرداخت میگرددکه میتوان آن رابعنوان تضمین،درقراردادبه آن اشاره نمود،ودرصورت تاخیر درساخت وسازمبالغ توافق شده درتاخیرات ویاضرروزیان ازآن کسر نمود.   گردآورنده :انجمن حقوقی(جعفر یزدانی داریان دانشجویی رشته خدمات ملکی)

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد

اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد

تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود

برای قرارداد های مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد

پس از اتمام سقف وستون ودیوارچینی حتماً فی ما بین شریک سازنده ومالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به خود تنظیم شود

انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده  نباید فراموش شود

انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی صورت پذیرد

حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید

کیفیت ساخت آپارتمان ها ی متعلق به مالک وشریک سازنده یکسان و برابر باشد

برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت وداوری استفاده شود

توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریک شود

به جای فسخ واِقاله قراردادمشارکت در ساخت، قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب  ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد

برای انتخاب نقشه معماری و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشید

اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود

در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود

حتما موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء در ضمن قرارداد رعایت وتوجه شود

مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً مشخص شود

حتماً آزمایش خاک ازشریک سازنده مطالبه شود

مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری وسایر ادعا ها به عهده شریک سازنده) گذاشته شود

قبل امضاء قرارداد مشارکت راجه به کم وکیف اجرای تعهدات و قول وقرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود

موضوع هارد شیپ  (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود

برای اجرای تعهدات شریک سازنده ، امتیاز و تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود

مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و... می باشد

 

واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش واجاره صریحاً مشخص شود

کیفیت تحویل آپارتمان ها براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب وایرادی باید همراه باشد

پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ ویک نسخه به مالک تحویل شود

قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید

تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را مشخص کنید

تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود

در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالک ونحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید

تعیین تکلیف هزینه های شارژ و نگهداری ساختمان پس از تحویل ملک ونحوه تعیین هئیت مدیره ساختمان و... مشخص شود

هزینه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو... مشخصاً و صراحتاً توافق شود

ازتنظیم قراردادمشارکت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود

مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی و...دقیقاً مشخص شود

قرارداد به امضاء شهود طرفین برسد

محل نگهداری اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت وهم چنین کیفیت وکا لت نامه به نام شریک سازنده توافق شود

اساس مشارکت در ساخت، شناخت کامل شریک مبنی بر تجربه، خودشناسی، توانایی مالی، وفاداری به پیمان و قرارداد است. بنابراین تحقیق لازم صورت پذیرد

تعیین قدرالسهم شرکاء بسیار متفاوت و متغیر است مثلاً مشارکت با یک آرشیتکت خوشنام و خوش ذوق و خلاق، مالکین ترجیح میدهند درصد کمتری بگیرند، چرا که آپارتمان هایی که آرشیتکت می سازد  بسیار گرانتر از سازه های بنّایی است

در قدرالسهم اعیانی، مشارکت در ساخت نباید طمع ورزید

   ضمانت اجرایی قابل قبولی را در این گونه قراردادها باید تعریف کرد

  تقسیم­نامه ­بین شرکاء تنظیم شود با تعیین شرایط حق فروش واحدهای متعلق به هریک از دو شریک

  انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده

  انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، پس از پرداخت کل هزینه تراکم و جواز و پس از اِتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد

حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر غیرمتعارف و تعطیلی تعمدی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج، پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید

 

کیفیت سازه­ها چه متعلق به قدرالسهم شریک سازنده باشد و چه مالک باید برابر باشد

  برای حل اختلاف احتمالی، داورِ مرضی­الطرفین تعیین شود

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

   فرم نمونه  قرارداد مشاركت در ساخت

قرارداد مشاركت در ساخت

به لطف خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ ............ به منظور ساخت ............. بين ٓاقاي/خـانم ........ فرزنـد ........ بـه شـماره شناسـنامه ........... متولد ......... صادره ........... به نشاني ........ از يك طرف به عنوان مالك و طرف/ٓاقاي - طرفين/ٓاقايان .......... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... متولد .......... صادره .......... به نشاني ........... به عنوان مجري / مجريان با شرايط و مفاد زير كه مـورد قبـول و پـذيرش طرفين است منعقد مي گردد. لذا طرفين قرارداد متعهد شدند خداوند يكتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و كليه مفاد اين شراكت نامه را اجرا نمایند

 

.ماده1 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ساخت .......... بر روي قطعه زميني با ملك كلنگي به شماره پالك ثبتي ............ به شماره به ثبت ......... به شماره صفحه ........ شماره ورقه مالكيت ......... و شماره دفتر ..... بخش ..... واقع در ...........

ماده2

مساحت .......

ماده3- مدت زمان اجراي قرارداد

زمان اجراي قرارداد از تاريخ تخليه ملك به مدت ......... ماه شمسي ميباشد.

ماده4- سهم مالك و مجري / مجريان

مقرر گرديد پس از اتمام عمليات اجرائي ساختمان ....... به مالك / مالكين تعلق گيرد و مابقي كه به قرار ذيل است ................ بـه مجـري / مجريان تعلق خواهد گرفت.

ماده5- مشخصات عمومي ساختمان

مجري / مجريان متعهد ميگردند تا مشخصات عمومي ساختمان  را در كليه  طبقات و مشخصات  مربوط به واحدهاي ٓان را كـه متعلـق بـه مالك است به شرح زير انجام دهند.

 

    نوع اسکلت

    دربهاي ورودي ساختمان

    تاسيسات حرارتي

   تاسيسات برودتي

  پنجرهها

  چهارچوب دربها

 انشعاب برق

  سيمها و سيم كشي

  كليد پريزها

شيرٓاالت

    لوله هاي ٓاب

 لوله هاي فاضالب از نوع

  دستگير ٓه الات

  سرويس هاي بهداشتي

 دربهاي ورودي واحدها

 انشعاب ٓاب

كابينت

  ٓاسانسور

 راه پله

    پشت بام

  انباري

  نقاشي

  پاركينگ

  حمام

  پاسيو

   سراميك از نوع

    كاشيها و قرنيز از نوع

  گچبري

  شيشه ها

    لوله كشي گاز

 

    چاه فاضلاب : حفر .................. حلقه چاه فاضالب با ............... به ارتفاع حداقل ................... متر متراژ مجموع چاه حداقل .......... متر مكعب

 

1-6-

 مجري/مجريان متعهد ميگردند تا ساختمان دقيقا بر مبناي پروانه شهرداري و نقشههاي مصوب و توافق حاصله بـا مالـك/مـالكين زيرنظر مهندس ناظر احداث شود و نحوه اسكلت بندي ، جزئيات و ابزارٓاالتي كه در ساختمان به كـار خواهـد رفـت دقيقـا طبـق شـرح مندرج در ماده 5 همين قرارداد ٓاورده شده است جزء الينفك ٓان بوده مجري/مجريان موظف به اجراي ٓان هستند.

2-6-

 اجراي كار بعد ار عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشكيل پرونده ، اخذ جواز ، تنظيم سند ملك بـه صـورت مشـاع ، تهيـه نقشـه هـاي معماري و مهندسي ، خاكبرداري ، خريد مصالح ، اجراي فونداسيون ، ساخت و تكميل و تحويل ساختمان ، اخذ پايان كار ، صدور سندخريد انشعاب ٓاب و برق و گازو كليه

هزينه هاي مربوط اعم از ماليات – دارايي – هزينه تفكيكي ، صـدور سـند و .........ـ

به عهده شریک می باشد

3-6-

مجري / مجريان متعهد ميگردند در   هنگام ساختن بنا كليه  جوانب احتياطي و قوانين مربوطه رارعايت نمايند و اگر هرگونه حادثـه يا سانحه ) از هر حيثي كه باشد جاني يا مالي( از ابتدا تا پايان احداث ساختمان حادث شود مسئوليت ٓان به عهده مجري/مجريان است.

ماده7- تعهدات مالك

1-7

-مالك/ مالكين به توافق رسيده تا ملك مورد قرارداد را به كليه ملحقات و مصالح مربوط به ملك در اختيار   مجري/  مجريان   قرار  بدهد و حداكثر ظرف

 .............. روز از تارييخ اخذ جواز توسط ............ نسبط به تخليه ملك اقدام نمايد.

2-7-

مالك/مالكين متعهد ميگردد تا در حين قرارداد در دفترخانه   شماره .......... حاضر شده و يك وكالت كاري در مورد  شش دانگ  سـند پلاك ثبتي ملك فوق به نام مجري/مجريان دهد.

ماده8- تاخيردر تحويل ملك

در صورتيكه مجري/مجريان در زمان مشخص شده در ماده 3 نتوانند ساختمان احداثي را به مالك  تحويل دهند، متعهد ميگردنـد  تـا بـه   ازاي هر روز تاخير در تحويل مبلغ ............. ريال به عنوان جريمه ديركرد به مالك/مالكين پرداخت نمايند.

ماده 9- ساير موارد

1-9-

 اگر در انجام تعهدات طرفين قرارداد حوادث غير مترقبه از قبيل: سيل – زلزله – جنگ – ٓاتش سوزي غير عمد و ممنوعيـت هـاي دولتي كه از حيطه اختياران مجري/مجريان خارج باشد شامل جريمه ديركرد نخواهد شد.

2-9-

 ذر صورت بروز هرگونه اختالف در مفاد قرارداد اعم از تعبير و تغيير يا در اجراي ٓان طرفين متعهد ميشوند كه سـعي در صـلح و سازش خارج از دادگاه نمايند و در صورت لذوم نظر مقامات ذيصالح قضايي مالك اعتبار خواهد بود.

3-9

- نظارت بر كنترل كيفيت و شرايط ساخت توسط مالك/مالكين بالمانع است و چنانچه هريك از طرفين نظر به فسخ قـرارداد  داشـته باشند ميبايست كليه ضرر و زيان طرف مقابل را كال پرداخت نمايند و تضمينات اخذ شده از طرف فسخ كننده به عنوان خسـارت قابـل وصول خواهد بود.

4-9-

 مجري/ مجريان بدون موافقت مالك حق واگذاري و   انتقال  موضوع قرارداد را به غير ، تحت  هيچيك  از  عناوين  حقوقي اعم از صلح –  وكالت – بيع

– مشاركت – نمايندگي و غيره را نخواهد داشت

5-9-

 كليه عوايد ناشي از تخريب و فروش نخاله هاي ساختماني متعلق به .......... است.

6-9-

 در صورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به فوت – محجوريت يا ورشكستگي طرفين   قرارداد شود ، مسئوليت  اجراي  كليه  تعهـدات  طبق  مفاد اين قرارداد بدون كم و كاست به عهده وارث ، قيم ، يا مدير تسويه مربوطه خواهد بود.

7-9-

 چنانچه در اظهارات تعهدات طرفين قرارداد خالف و فسادي كشف شود فرد خاطي از نظر قانوني مسئول و جوابگو بوده و بايد از عهده كليه خسارات وارده به طرف مقابل نيز برٓايد.

كليه مفاد اين قرارداد براي طرفين قرائت و تفهيم شد و  بنابراين  ضمن عقد خارج  لازم صيغه مشاركت ایجابا و قبوال جاري شد و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است و  اسقات كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش از طرفين به عمـل ٓامـده اسـت  و  هيچكـدام  از طـرفين  مشاركت حق نكول بر هيچيك از مفاد مندرج در متن را نداشته و نكول كننده ملزم به پرداخت كليه خسارات وارده به طرف ديگر است.

اين قرارداد با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدني و رعايت شرعي و قانوني معامالت در كمال صـحت و سـالمت و بـا ارادهي شـخص طرفين منعقد گرديد.

نوسانات ايجاد شده در طول مدت اجراي قرارداد  كه باعث افزايش قيمت ملك يا مصالح ساختماني و غيره  شود هيچ  گونـه خللـي  در روند اجرايي اين قرارداد نخواهد داشت

حق الزحمه و مشاوره تنظيم كننده اين قرارداد طبق تعرفه از طرفين اخذ ميگردد

توضيحات

امضاي مالك/مالكين    امضاي مجري/مجريان    مهر و امضاي مشاور امالك


مطالب مشابه :


فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
برنامه کسب و کار یک صفحه‌ای

برنامه‌های کاری خود - ساخت اولین نمونه در برگه‌ای جداگانه، درصد شراکت سهم
جزوه مشارکت در ساخت

این قدرالسهم درهنگام شراکت با نمونه قرارداد انواع دادخواستها و لوایح و برگه
نمونه اي براي طرح سریال ...

از آنجا كه ارائه طرح بسيار به نحوه ي ارتباط و آشنايي دو طرف قرارداد کاری بهزاد شکل
شناخته شده ترین ضرب المثل های فارسی همراه با معنی

آن سعی شده نمونه ای از قرارداد 30 درصد هنگام موجود برگه پیش ثبت نام را
راهنمای تازه واردین به مونترال

شراکت در ماشین: یکی بستن قرارداد. استفاده شخصی از موبایل یا استفاده کاری ، میزان مکالمه
فرهنگ واژگان فنی حقوق مالکیت فکری

نام پنیر Roquefort نمونه ای کاری که قابلیت نمادی که برای شناسایی و تمایز شرکت ها، شراکت ها و
نوشتن طرح کسب و کار یا طرح تجاری

طرح لزومی به خلاصه کردن بیش از حد آن نیست، بلکه باید تمام برنامه‌ کاری‌تان را دقیق در
برچسب :