مقاله ۲۰۱۳: مطالعه پارامتر های شیمیایی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی پایه ها و کلاهک های قارچ شی تاکه خشک

مقاله ۲۰۱۳: مطالعه پارامتر های شیمیایی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی پایه ها و کلاهک های قارچ شی تاکه خشک شده با روش های مختلف

Comparative studies on chemical parameters and antioxidant properties of stipes and caps of mushroom shiitake as affected by different drying methods

  1. Ning Zhang,
  2. Haixia Chen*,
  3. Yu Zhang,
  4. Lishuai Ma,
  5. Xufeng Xu

 

Abstract

Background

Shiitake, the second cultivated mushroom, is famous for its high nutritional value and medicinal properties. In this study, some of the chemical parameters and antioxidant properties of caps and stipes of shiitake dried by different methods (freeze drying, shade drying and hot air drying) were comparatively investigated with spectrophtotometric assays, high performance liquid chromatography (HPLC), 1,1’-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay, ferric reducing power assay and lipid peroxidation inhibition assay, respectively.

Results

The results showed that the contents of amino acids, neutral sugar and total phenolics in stipes were higher than those of caps of shiitake, while the caps showed advantages in terms of the contents of protein and eritadenine. The chemical parameters and antioxidant activities of shiitake were significantly affected by the drying methods.

Conclusion

The contents of total phenolics, amino acids and neutral sugar in stipes were higher than those of caps of shiitake, which suggested that stipes were more nutritional than caps in some content. The hot air condition at 50°C was good for the high contents of total phenolics, amino acids, uronic acid, neutral sugar and antioxidant activities that could be useful for the application of shiitake and related production in food industry.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.6151/abstract


مطالب مشابه :


مراکز فرهنگی شهر کرج

مراکز فرهنگی شهر کرج لیست مشاغل کتابخانه عمومی حافظیه با صدها جلدکتاب و دو سالن
لیست کتابخانه های عمومی شهرستان کرج

لیست کتابخانه های عمومی شهرستان کرج می یابد که مطالعه، کار جنب سالن
مقاله 2013: مطالعه ای بر روی تهویه و دمای سالن در فارم های تولید قارچ صدفی

مطالعه ای بر روی تهویه و دمای سالن در فارم های تولید قارچ صدفی تلفن دفتر کرج
جاهای دیدنی کرج - اماکن دیدنی کرج - اماکن طبیعی و توریستی شهر کرج و حومه

واقع شده و مهمترين سالن اجتماعات را نیز مطالعه در کرج لیست
طرح مطالعه آفات و بیماری های قارچ صدفی و مدیریت آنها

طرح مطالعه آفات و بیماری های مشاوره ای جهت راه اندازی سالن های کرج (فقط برای
باشگاه های تنیس تهران

1 سالن سرپوشیده بزرگراه تهران ، کرج لیست فروشگاهها
مقاله 2013: مطالعه اختصاصی برای تعیین امکان تجاری سازی قارچ صدفی صورتی

ارائه محصولات مختلف قارچی و خدمات مشاوره ای جهت راه اندازی سالن کرج (فقط برای مطالعه
پاورپوینت معماری - مرکز آموزشی آرونوف

وبلاگ نیازمندیهای کرج سالن امتحانات سالن مطالعه سالن چند
مقاله ۲۰۱۳: مطالعه پارامتر های شیمیایی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی پایه ها و کلاهک های قارچ شی تاکه خشک

مطالعه پارامتر های شیمیایی و خصوصیات مشاوره ای جهت راه اندازی سالن های کرج (فقط برای
مقاله 2013: تاثیر مصرف قارچ کفیر بر روی سیستم ایمنی بدن: مطالعه بر روی سایتوکینین

ارائه محصولات مختلف قارچی و خدمات مشاوره ای جهت راه اندازی سالن کرج (فقط برای مطالعه
برچسب :