سوالات الگوریتم فلوچارت

1فلوچارتی بکشید که آنقدر عدد از ورودی بگیرد تا حاصل جمع آن اعداد از ۱۰۰۰ بیشتر شود. سپس حاصل جمعوتعداد آن اعداد ورودیرا چاپ کند.

2فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح مثبت را از ورودی بگیرد و اولی را به توان دومی برساند .

3فلوچارتی رسم کنید که یک عدد صحیح مثبت را از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را چاپ کند.

4فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خوانده، تعیین کند که آیا مثلث قائم الزاویه است یا خیر؟

برای قائم الزاویه بودن مثلث اندازه اضلاع آن باید در یکی از عبارات زیر صدق كند:

.A²=B²+C² یا B²=A²+C² یا C²=A²+B²

5فلوچارتی رسم کنید که شعاع یک دایره را خوانده، مساحت و محیط آنرا نمایش دهد.

6فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
-
اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
-
اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

7فلوچارتی برنامه ای را رسم کنید که دو عدد را خوانده سپس مقادیر آن دو را با هم جابجا نماید.

روش اول : استفاده از متغیر کمکی

روش دوم: استفاده از عملیات ریاضی

8فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بزرگتر از صفر را خوانده سپس به تعداد آن عدد, اعداد دیگری را خوانده مجموع و میانگین آنها را نمایش دهد.

9فلوچارتی برنامه ای را بنویسید که ۱۰ عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.

10فلوچارتی برنامه ای را بنویسید که عدد طبیعی N>1 را خوانده و مقسوم علیه های آن را نمایش دهد.

11فلوچارتی برنامه ای را بنویسید که یک عدد را خوانده ، اول بودن آن را تعیین نمایید .

12فلوچارتی برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده فاکتوریل آن را نمایش دهد.

13برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده، و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

مثال: ۳+۲+۱ ۱۲۳

14فلوچارتی برنامه ای را بنویسید که یک عدد را گرفته تعیین کند که آیا کامل است یا خیر؟

عددی کامل است که با مجموع مقسوم علیه های کوچکتر از خودش برابر باشد.

15فلو چارتی را ترسیم کنید که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند .

16فلو چارتی را رسم کنید که اعداد زوج ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ را چاپ کرده , مجموع آنها را حساب کنید.

17فلوچارتی ترسیم کنید که چهار عدد دلخواه را از ورودی خوانده ومیانگین آنها را محاسبه وچاپ نماید

18فلوچارتی ترسیم کنید که Xرا به عنوان ورودی دریافت کرده ، اگرX مثبت باشد آن را در۲ضرب کرده وچاپ نماید ، درغیراین صورت قرینه آن را چاپ کند.

19فلوچارتی ترسیم کنید کهجواب معادله درجه اول یک مجهولی AX+B=C باشرط ۰ a≠ رامحاسبه وچاپ نماید.

20فلوچارتی ترسیم کنید که سه عددaوbوcرا دریافت کرده ومعین کند که با این سه عدد میتوان یک مثلث ساخت یا خیر؟

21فلوچارتی تنظیم کنید که سه عدد aوbوcرادریافت کرده وبزرگترین آنهاراپیدا وچاپ نماید.

22فلوچارتی ترسیم کنید که X را دریافت کرده قدر مطلق آن را محاسبه وچاپ کنید.

23فلوچارتی را ترسیم کنید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده سپس مربع آن را همراه با خود عدد چاپ نماید

24فلوچارتی را رسم کنید که مجموع روبه رو را محاسبه و چاپ نماید. S=1+2+3+…+N

26فلوچارتی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده وبخشپذیری عدد اول را بر عدد دوم را نشان دهد.

26فلوچارتی بنویسید که مجموع زیر را محاسبه کرده ونمایش دهد.

(۰< nو n تعداد جملات است) SUM = 1 + 3 + 5 + ….. +(۲n + 1)

27فلوچارتی بنویسید که اعداد طبیعی بین ۳ تا۱۰۰ را نمایش دهد .

28فلوچارتی رسم کنید که نام و معدل ۱۰۰ دانشجو را بگیرد و نام رتبه اول آن را چاپ کند

29فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از ورودی گرفته و دنباله فیبوناچی آن را چاپ کند .مطالب مشابه :


الگوریتم - شبه کد 2

و در خط ۷ هم حلقه کامل می شود. برای بررسی بهتر الگوریتم یک عدد فرضی را در نظر می گیریم و تمام
جواب سوالات تمرینات شماره یک سری دوم

عدد طبیعی n را تام یا کامل گویند هرگاه زیر بدست آورید.الگوریتم را تا سه جمله
آموزش الگوریتم و فلوچارت

در خط ۲ الگوریتم ۲ عدد دلخواه a و b را می گیرد و در آن ها قرار می و در خط ۷ هم حلقه کامل می شود.
سوالات الگوریتم فلوچارت

سوالات الگوریتم که آنقدر عدد از ورودی بگیرد را گرفته تعیین کند که آیا کامل
آموزش الگوریتم و برنامه نویسی

رفتن به محل کار.مثلا روش مصرف دارو تا از بین رفتن کامل عدد بزرگترین الگوریتم های که
الگوریتم

عدد بعدی را به هر حال، چون چارلز بابیج هرگز موتور تحلیلی خود را کامل نکرد، این الگوریتم بر
Algorithm

چاپ عدد ورودي به شرط اول بودن عدد ( به کمک مجموع مقسوم عليه ) Cls. Let S =0. Input N. آموزش کامل
توانایی حل مسائل و الگوریتم و فلوچارت

:: تکنولوژی آموزشی :: - توانایی حل مسائل و الگوریتم و فلوچارت - وبلاگ سعید لطیفی - :: تکنولوژی
برچسب :