اولین اصلاحیه دفترچه کنکور فنی وحرفه ای و کاردانش سال91دولتی

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله اصلاحات مربوط و هم‌چنين كد رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود دردفترچه راهنماي شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي كارداني نظام جديد (آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي) سال 1391 را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد. لذا كليه داوطلبان مي‌بايست ابتدا اصلاحات مربوط را در دفترچه راهنما اعمال و سپس نسبت به ثبت‌نام خويش در آزمون مذكور اقدام نمايند. اصلاحات: پذيرش رشته‌ مكانيك موتورهاي دريايي دوره شبانه (كد 4979) آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بندر انزلي و (كد 4980) آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران محمودآباد براي نيمسال دوم مي‌باشد. آدرس مؤسسه آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مهرآوران كرمان به شرح ذيل مي‌باشد: كرمان-خيابان نامجو (اقبال) حد فاصل چهارراه 24 آذر و سه‌ راه بهمنيار تلفن: 2445988-2468894-0341 فكس: 2444878-0341 كد رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما:   ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الکترونيك ـ الكترونيك عمومي (کد 11)

كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8012 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد کاردانی الكترونيك – الكترونيك عمومي 100 - * *
8013 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز کاردانی الكترونيك – الكترونيك عمومي 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الكتروتكنيك ـ برق صنعتي (کد 12)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8014 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز کاردانی الكتروتكنيك – برق صنعتي 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الكتروتكنيك ـ تأسيسات الكتريكي (کد 12)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8015 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي لقمان حكيم کاردانی الكتروتكنيك – تأسيسات الكتريكي 100 - * *
8016 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فنآوري آريان کاردانی الكتروتكنيك – تأسيسات الكتريكي 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي (کد 13)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8017 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ليان بوشهر کاردانی تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساخت و توليد ـ ماشين ابزار (کد 15)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8018 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و فن اروميه کاردانی ساخت و توليد ماشين‌ابزار 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه‌كشي عمومي ـ نقشه‌كشي و طراحي صنعتي (کد 16)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8030 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فنآوري سپاهان کاردانی نقشه‌كشي عمومي ـ نقشه‌كشي و طراحي صنعتي 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی مكانيك خودرو ـ مكانيك خودرو (کد 17)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8019 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوشيار گيلاني ـ رشت کاردانی مكانيك خودرو ـ مكانيك خودرو 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساختمان ـ كارهاي عمومي ساختمان (کد 22)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8032 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ياسين کاردانی ساختمان ـ كارهاي عمومي ساختمان 100 - * *
  ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساختمان ـ اجراي ساختمانهاي بتوني (کد 22)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8020 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت کاردانی ساختمان ـ اجراي ساختمانهاي بتوني 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه كشي معماري ـ معماري (کد 23)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8021 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوشيار گيلاني ـ رشت کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري 100 - * *
8022 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري 100 - * *
8028 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آفاروق ـ اروميه کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري 100 - * *
8029 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم‌ و فنآوري سپاهان کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه برداري ـ نقشه برداري (کد 24)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8033 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ياسين کاردانی نقشه برداري ـ نقشه ‌برداري 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی متالورژي ـ ريخته‌گري (کد 27)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8035 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميثاق ـ رفسنجان کاردانی متالورژي ـ ريخته‌گري 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري (کد 33)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8023 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عين‌القضات ـ ميانه کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري 100 - * *
8031 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و فنآوري شمس ـ تبريز کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري 100 - * *
8034 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پارس رضوي ـ گناباد کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري 100 - * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی مديريت خانواده ـ مديريت خانواده (کد 36)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8024 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان کاردانی مديريت خانواده 100 - *  
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی طراحي دوخت ـ طراحي دوخت (کد 37)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8025 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان کاردانی طراحي دوخت ـ طراحي دوخت 100 - *  
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی گرافيك ـ گرافيك (کد 39)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8026 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان کاردانی گرافيك ـ گرافيك - 100 * *
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی هنرهاي تجسمي ـ نقاشي (کد 40)
كدرشته محل محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دوره كارداني ظرفيت پذيرش جنس پذيرش
اول دوم زن مرد
8027 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان کاردانی هنرهاي تجسمي ـ نقاشي - 100 * *
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


کارت ورود به جلسه کنکور فنی و حرفه ای

(دانشگاه فني و حرفهاي و خزر-محمودآباد فني و حرفه اي پسران
مشکل مشاهده نکردن پی دی اف دفترچه دو کاردانی به کارشناسی حسابداری 90

روزانه 3178 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شبانه 3199 دانشگاه خزر - محمودآباد 60
دانشگاه هاي پذيرش كد رشته امتحان حسابداري

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اراك || دانشگاه موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد
دانلود دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91،و ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه

سال 91،و ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فني و حرفه اي پسران محمودآباد 80
اولین اصلاحیه دفترچه کنکور فنی وحرفه ای و کاردانش سال91دولتی

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های زیبا ! آری به راستی چشمهایی که
اطلاعات آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور - منطقه دو

اطلاعات آموزشکده های فنی و حرفه ای ساخت و تولید در دانشگاه فني محمودآباد.
ویرایش اطلاعات، تعداد سئوالات ، زمان هرسئوال ،رفع نواقص و شهرهای جدید کنکور کاردانی فنی و کاردانش س

به هنرجويان سال آخر شاخه هاي فني و حرفه اي و محمودآباد فني و حرفه اي پسران
اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی سال93

بديهي است درصورتي كه دانشگاه يا مؤسسه‌اي، در 5 محمودآباد فني و حرفهاي پسران
اعلام نتایج مسابقات علمی عملی کشوری هنرجویان هنرستانها ی فنی وحرفه ای

برای دختران و پسران خواهد داشت .و یا در فنی و حرفه ناوبری محمودآباد
برچسب :