مجموعه چند چیستان مذهبی

مجموعه چند چیستان مذهبی

به نظر رسید که در میان چیستان هایی که مطرح می شود برای محافل و حلقه های دینی و مذهبی جوانان و نوجوانان جای طرح چیستان های قرآنی و مذهبی خالی است لذا چند ومجموعه از آنها ذکر میشود 

مستحظر هستید که یک روش خیلی خوب و مفید برای انتقال و تعلیم معارف و آموزه های دینی طرح آن به صورت سوال بلکه چیستان است و اگر کنارش جایزه ای معین شود انگیزه و جذابیت دو چندان می شود.

هم لحظات شادی با کودکان و نوجوانان و جوانان خواهید داشت هم معارف اسلامی را از این طریق  به آنها منتقل خواهید کرد پس زهی سعادت.......

۱-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام دارد؟

۲-ان چیست که اشرف دین است اولش (ب)و اخرش (سین) است؟

۳-کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست؟

۴-از کدام ایه قران استفاده می شود که ۱۰=۷+۳است؟

۵-کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

۶-کدام سوره قران است که همنام یکی از فلزات است؟

۷-کدام یک از سوره های قران یک کسره دارد؟

۸-نام دیگر سوره نور چیست؟

۹-نام دیگر سوره احزاب چیست؟

۱۰-ان چیست که از نظر قران از قتل بالا تر است؟

جواب ها

۱-سوره حمد

۲-قران که با حرف (ب)شروع می شود وباحرف(سین) تمام می شود

۳-سوره روم

۴-سوره بقره ایه ۱۹۶

۵-سوره حج

۶-سوره حدید(اهن)

۷-سوره توحید

۸-عفاف

۹-حجاب

۱۰-فتنه

 

 

اللهمّ صل علی محّمد و آل محّمد و عجّل الفرجّهم

 

« چیستان های  قرآنی با جواب جهت استفاده درحلقه ها »

 

 

 

1- كدام سوره به  مادر قرآن  معروف است؟

ج: سورۀ  ( حمد ) به مادر قرآن معروف است.

2- چند سورۀ با  الحمدلله  شروع مي شود؟

ج: پنج سورۀ با  الحمد الله  شروع مي‌شود. ( 1- حمد 2- انعام 3- كهف 4- سبأ 5-  فاطر ) .

3- كدام سورۀ قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

ج: سورۀ ( تكوير ) تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.

4- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن يك حرفي است؟

ج: نام سوره‌های ( ق- ص- ن )  يك حرفی است.

5- سوره‌ای كه هم نام يكی از فروع دين  است چه نام دارد؟

ج: سورۀ ( حج ) .

6: چند سوره با ( اِنّا ) شروع مي‌شود؟

ج: چهار سوره با  اِنّا  آغاز مي‌شود: ( 1- فتح 2- نوح 3- قدر4- كوثر ) .  

7- كدام سوره به سورۀ  امام حسين ـ عليه السلام معروف است؟

ج: سورۀ ( فجر ) به سوره امام حسين ـ عليه السلام ـ معروف است.

8-  سوره‌ای كه تعداد آياتش برابر با تعداد  چهارده معصوم ـ عليه السلام مي‌باشد چه نام دارد؟

ج: سوره ( صف ) تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ است.

كدام سوره همنام يكی از شهرهای ايران است؟

ج: سوره ( نور ) همنام شهرستان نور در استان مازندران است.

10- سوره‌هايی كه به مسبّحات مشهور هستند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( اسراء - حديد - حشر- صف – جمعه -‌ تغابن- اعلی )  به مسبّحات مشهور هستند.

11-  چه تعداد از سوره‌های قرآن مكی و چه تعداد از آن‌ها مدنی هستند؟

ج: 86(  سوره مكی و 28 سوره مدنی ) است.

12- كداميك از سوره‌های قرآن همنام  قبيله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم - است؟

ج: سورۀ : ( قريش ) همنام قبيله حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است.

13- كدام سوره به قلب قرآن معروف است؟

ج: سورۀ ( يس )  به قلب قرآن معروف است.

14- سور‌ه‌ای كه پنج بار كلمه الله در آن آمده است چه نام دارد؟

ج: در سورۀ ( حج ) پنج بار كلمۀ الله آمده است.

15:  كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) حرف ميم در آن به كار نرفته است؟

ج: در سورۀ ( كوثر ) به غير از بسم الله الرحمن الرحيم حرف ميم نمی ‌باشد.

16- چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با  اِذا‌  شروع مي‌شود؟

ج: سوره‌های: (واقعه – منافقون – تكوير- انفطار- انشقاق – نصر - زلزال)  با اذا شروع مي‌شوند .

17- كدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟

ج: سوره ( اخلاص ) به نسب نامه خداوند معروف است.

18- سوره‌هايی كه به عزائم مشهور هستند كدامند؟

ج: سوره‌ها ( سجده - فصلت - نجم - علق )  به عزائم مشهور هستند.

19-  كدام سورۀ همنام يكی از دانشمندان است؟

ج: سورۀ(  لقمان ) .

20-  سوره‌اي كه غير ازبسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟

ج: سوره‌ای كه غير از بسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كاربرده شده است سوره ( توحيد ) است.

21-  كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟

ج: سوره ( طارق ) تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهای يوميه است.

22- چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف الف مي‌باشد؟

ج: چهارده سوره است:  كه اول اسمشان حرف الف مي‌باشد:(1- آل عمران-2-  احزاب 3- اخلاص 4-  اعراف 5-  اعلی 6- انفال7- انبياء 8-  انعام 9-  انشقاق 10-  احقاف 11-  اسرائيل 12 -  ابراهيم 13- انشراح 14- انفطار) .

23-  چند سوره با  يا ايها النّبی  آغاز مي‌شود؟

ج: سه سوره با ( ايها النبی ) شورع مي‌شوند:(1- احزاب 2-  طلاق 3- تحريم ) .

 

24: سوره‌هايی كه حضرت محّمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند: آن سوره‌ها مرا پير كردند كدامند؟

ج: سوره‌های : (هود- واقعه- مرسلات- نبأ ) ميی باشد.

25: . كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از جنگ‌های پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است؟

ج: سوره ( احزاب ) همنام يكي از جنگ‌های حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ مي‌باشد.

26- در كدام سوره ماجرای هلاكت ‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟

ج: ماجرای فرعون و يارانش در سوره ( يونس ) بيان شده است .

27-  كدام سوره قرآن همنام يكی از فلزات است؟

ج: سوره ( حديد ) به معنای آهن است .

28: چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟

ج: سوره‌های : (سجده -  فصّلت - نجم - علق) سجده واجب دارند.

29: كداميك از سوره‌های قرآن همنام يكی از اصول دين است؟

ج: سورۀ ( توحيد ) همنام يكی از اصول دين مي‌باشد.

30- تعداد كلمات كدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ می‌باشد؟

ج: تعداد كلمات سوره ( العصر ) برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد.

 31- نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف ميم مي‌باشد؟

ج: پانزده سورۀ قرآن اول اسم‌شان حرف ميم مي‌باشد.(1-  مائده2-  مدثر، 3- منافقون 4 -  مؤمن  5- مطففين  6- مرسلات 7- معارج 8- مجادله 9- مؤمنون 10- ماعون 11- مريم  12- محمّد  13- ملك  14- ممتحنه 15- مزمّل) .

32- كداميك از سوره‌هاي قرآن  به زبان بندگان  نازل شده است؟

ج: سوره ( حمد ) به زبان بندگان نازل شده است .

33- كدام سورۀ است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟

ج: سورۀ ( تين ) .

34- كدام سوره است كه قرآن كريم در آن خلاصه شده است؟

ج: قرآن كريم در سوره ( حمد ) خلاصه شده است .

35- كدام سورة قرآن بسم الله الرحمن الرحيم ندارد؟

ج: سوره ( توبه ) .

36- كدام سوره به عروس قرآن معروف است؟

ج: سورۀ ( الرحمن ) به عروس قرآن معروف است.

37- سوره‌هايي كه به حامدات معروفند چه نام دارند؟

ج: سوره‌های : ( انعام- فاتحة الكتاب - كهف - سبأ - فاطر )‌ به حامدات مشهور هستند.

38-  كدام سورۀ است كه معادل يك سوم قرآن است؟

ج: سورۀ ( توحيد ) معادل يك سوم قرآن است.

39. چند يك از سوره‌هاي قرآن با صيغه قسم  شروع مي‌شود؟

ج: سوره‌های : (عصر- عاديات - ‌تين - ضحی- شمس – بلد - ‌فجر- طارق - بروج - نازعات - مرسلات- قيامت- ‌نجم- طور- ذاريات- صافات- ن- ص- ق - ليل) .

40- نام چند يك از سوره‌ها  نقطه  ندارد؟

ج: اسامی سوره‌های بی ‌نقطه عبارتند از: ( حمد -‌ رعد - طور - روم - مسد).

41- كدام يك از سوره‌هاي بزرگ قرآن به ‌طور كامل يك جا نازل شده است؟

ج: سوره ( مرسلات ) به صورت يك جا و كامل نازل شده است.

42- كدام سوره به ناقه صالح  معروف است؟

ج: سوره (شمس ) به ناقه صالح معروف است.

43- سوره‌هايی كه به  حواميم  معروفند چه نام دراند؟

ج: سوره‌های: ( زخرف - حم - ‌المؤمن - سجده - ‌حمعسق - احقاف - جاثيه - دخان ) به حواميم مشهور هستند.

44- چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ می‌باشد؟

ج: سوره‌های( طلاق - تحريم ) تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ می‌باشد.

45- كداميك از سوره‌هاي قرآن هم نام يكی از روزهای هفته است؟

ج: سورۀ ( جمعه ) .

46- چه تعداد از سوره‌های كوچك قرآن يك جا نازل شده است؟

ج: سوره‌ها ی( كوثر - نصر -‌ لهب - اخلاص ) به صورت كامل و يك جا نازل شده‌اند.

47- چند سوره قرآن با كلمه  قل  آغاز مي‌شود؟

ج: پنج سوره با كلمه قل آغاز مي‌شوند:(جن - كافرون - اخلاص- فلق - ناس) .

48- كدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد؟

ج: سوره ( نمل ) دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد .

49- كدام سوره قرآن ده نام دارد؟

ج: سوره ( حمد ) .

50- چه تعداد از سوره‌های قرآن با  حروف مقطعه  آغاز مي‌شوند؟

ج: تعداد ( 29 سوره قرآن با حروف مقطعه ) آغاز می شوند .

51- كدام سوره  دومرتبه  بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟

ج: سورۀ (  حمد ) دو مرتبه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده يك بار در مدينه و يك بار در مكه .

52- كدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام مي‌شود؟

ج: سورۀ ( صافات ) با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.

53- كدام سوره به نام موجود زنده‌ای است كه با چشم ديده نمی‌شود؟

ج: سورۀ ( جن ) .

54- كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمۀ الله آمده است؟

ج: سورۀ ( زمر ) هم در آيه اولش و هم در آيۀ آخرش كلمۀ الله آمده است.

55- سوره‌ای را نام ببريد كه نام يكی از ميوه‌هاست؟

ج: سوره‌ای كه به نام يكي از ميوه‌ها است سورۀ ( تين ) است.

56- چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج‌ تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است؟

ج: چهار سوره تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است: (1- فلق 2- لهب 3- فيل 4- قدر) .

57- كداميك از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟

ج: سوره ( بقره ) با دعا ختم می‌شود.

58- كدام سوره است كه  يك دوازدهم قرآن  را در خود جای داده است؟

ج: سوره‌ای كه يك دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره ( بقره ) است.

59-  كداميك از سوره‌های قرآن هم نام يكی از كشورها است؟

ج: سورۀ (روم ) هم نام يك كشور است.

60- در كدام سوره افراد عيب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟

ج: در سورۀ ( هُمَزه ) از افراد عيب‌جو انتقاد شده است.

61- كدام سورۀ قرآن است كه در تمام آياتش كلمۀ الله آمده است؟

ج: كلمۀ الله در تمام آيات سورۀ ( مجادله ) آمده است.

62- كدام سوره به  ريحانة القرآن  معروف است؟

ج: سورۀ ( يس ) به ريحانة القرآن معروف است .

63- كدام سورۀ قرآن است كه حرف  فاء  در آن نيست؟

ج: سورۀ ( حمد) .

64- در كدام سوره كلمه  الله  چهل بار آمده است؟

ج: در سورۀ ( مجادله ) چهل بار كلمه  الله  ذكر شده است.

65- كدام سوره هم نام يكی از ( اعياد اسلامی ) است؟

ج: سورۀ ( جمعه ) .

66- كدام سوره  دوجزء و نيم كل قرآن  را در خود جای داده است؟

ج: سورۀ ( بقره ) دو جزء و نيم كل قرآن را در خود جای داده است.

67- در سورۀ تكوير كلمه  اِذا  چند بار تكرار شده است؟

ج: در سوره تكوير كلمه اِذا ( 12 بار ) آمده است.

68- كدام سوره قرآن است كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است؟

ج: سورۀ ( حمد ) .

69- چند سوره با  الر  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( يونس-هود- يوسف-‌ ابراهيم - حجر) .

70- كدام سوره است كه آن را سورۀ ( حبيب نجّار ) نيز می نامند؟

ج: سوره‌ای كه آن را حبيب نجّار می‌نامند سورۀ ( يس ) است.

71- سوره‌هايی كه به نام  قيامت  هستند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( رعد- ‌قيامه - واقعه - قارعه - ‌نبأ - زلزال - جاثيه - ‌تغابن - حشر) .

72- سوره‌هايی كه به معوذتين  معروفند چه نام دارند؟

ج: سوره‌های  ( فلق - ناس ) به  معوذتين  معروفند.

73- در كدام سوره  دو سجدۀ مستحبی  قرار دارد؟

ج: سورۀ (‌ حج ) دو سجدۀ مستحبی دارد .

74-  نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره كدامند؟

ج: سوره‌های: ( ليل - تبت ) .

75- كدام سورۀ قرآن به  المصابيح  معروف است؟

ج: سورۀ ( فصّلت ) به المصابيح نيز معروف است.

76- سوره‌ای كه به ملائكه  نيز منسوب است چه نام دارد؟

ج: سورۀ ( فاطر) به ملائكه منسوب است.

77- كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده امّا به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ از (حورالعين ) نام نبرده است؟

ج: سورۀ ( انسان ).

78- نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي‌شود؟

ج: سورۀ( اعلی ) كه اگر حرف اول آن الف را برداريم می‌شود: علی  .

79- كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنيم نام نوعی از سبزيجات مي‌شود؟

ج: سورۀ ( ملك ).

80- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكی ديگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟

ج: سورۀ ( محّمد ) ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ كه اگر حرف اولش را برداريم می‌شود: حمد .

81- سوره‌هايی كه نام آنها از اولين كلمۀهمان سوره گرفته شده است كدامند؟

ج: سوره‌های: ( تبت - ليل -‌ شمس - عصر - قارعه - عبس و.... )

82- نام چند سوره را ببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟

ج: سوره‌های: ( فاطر- نور- رحمن- اعلی و ...) از صفات خداوند می‌باشد.

83- نام كدام سورۀ قرآن است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكی از شهرهای عربستان می شود؟

ج: سورۀ ( سجده ) اگر حرف اولش را برداريم می‌شود: جده .

84- چند سوره با كلمه ( الم ) آغاز می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( انشراح - فيل ) با كلمۀ اَلَم شروع می‌شوند.

85- كدام سورۀ به  السبع المثانی نيز معروف است؟

ج: سورۀ ( حمد ) به  سورۀ المثاني  معروف است.

86- به كدام سوره  العقود  نيز گفته مي‌‌شود؟

ج: سورۀ ( مائده ) .

87- به كدام سوره  موسی و فرعون  هم می‌گويند؟

ج: به سورۀ ( قصص )  موسی و فرعون  هم می‌گويند.

88- كدام سوره به  فسطاط القرآن  معروف است؟

ج: سورۀ ( بقره ) به  فسطاط القرآن معروف است.

89- چند سوره با  تبارك الذی آغاز می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( فرقان - ملك ) با  تبارك الذی آغاز می‌شوند.

90- سوره‌هايی را كه با  ايها الذين آمنوا  آغاز می‌شوند نام ببريد؟

ج: سوره‌های: ( ممتحنه - حجرات - مائده ) با  يا ايها الذين آمنوا  آغاز می‌شوند.

91-  يكی از نام‌های ديگر اين سوره المضاجع  می‌باشد اين سوره چه نام دارد؟

ج: المضاجع نام ديگر سورۀ ( سجده ) است.

92- سوره‌هايی كه با اين آيه  فسبح باسم ربك العظيم  ختم می‌شوند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( حاقه - واقعه ) با آيۀ فسبح باسم ربك العظيم ختم می‌شوند.

93- سوره‌های مدنی طی چند سالی نازل شده‌اند؟

ج: سوره‌های مدنی ( طی 10 سال ) نازل شدند.

94- در كدام سورۀ قرآن كريم داستان  فضيل عياض  بيان شده است؟

ج: داستان   فضيل عياض در سورۀ ( حديد آيۀ 17 ) آمده است.

95- چند سوره با كلمه  هَل  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های:  ( دهر - غاشيه ) با كلمه هَل  شروع می‌شوند .

96- سوره‌هايی كه به  طواسين  معروفند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( شعرا - نمل - قصص ) به  طواسين  معروفند.

97- سوره‌هايی كه به  زهروان  معروفند كدامند؟

ج: سوره‌ها ی: ( بقره - آل عمران ) به  زهروان  معروف هستند.

98- سوره‌های:  مكی طی چند سال نازل شده‌اند؟

ج: سوره‌های  مكی  طی ( 13 سال ) نازل شده‌اند.

99- سوره‌هايی كه به  عتاق  معروفند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( اسری - ‌كهف - ‌مريم - طه - انبياء ) به  عتاق  معروفند.

100- چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمۀ  قَد  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( مجادله - مؤمنون ) با كلمه  قد  شروع می‌شوند.

101-  سوره‌ای كه دربارۀ روزگار است چه نام دارد؟‌

ج: سوره‌ای كه در بارۀ روزگار است سوره ( دهر ) است.

102- كدام سوره قرآن منسوب به  اولين پيشوای شيعيان امام علی ـ عليه السلام ـ است؟

ج: سورۀ ( عاديات ) منسوب به   حضرت علی ـ عليه السلام ـ است.

103-  سوره‌هايی را كه به نام زمان‌هايی از شب و روز هستند كدامند؟

ج: سوره‌های: ( فلق  به معنای صبح) و ( ليل  به معنای شب) و ( فجر  به معنای سپيده ‌دم ) .

104- كدام سوره به  بنی اسرائيل  منسوب است؟

ج: سورۀ ( اسری ) به بنی اسرائيل  نيز معروف است.

105- چه تعداد از سوره‌های قرآن در  جزء 30  قرار دارند؟

ج:( 37 سوره )  قرآن در جزء 30 قرار دارند .

106-  سوره‌هايی كه توصيه شده در  نماز جمعه  خوانده شوند چه نام دارند؟

ج: سوره هايی كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: ( منافقون - جمعه ) .

107- سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف  دال  ختم می‌شوند كدام است؟

ج: سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف  دال  تمام می‌شود ( اخلاص ) است.

108- نام ديگر كدام سوره قرآن  النساء القصری  يعنی نساء كوتاه  می‌باشد؟

ج: سوره‌ای كه به  نساء كوتاه  نيز معروف است ( طلاق ) می ‌باشد .

109- كدام سوره در شأن  اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ  نازل شده است؟

ج: سوره‌ای كه درشأن اهل البيت عليهم السلام نازل شده است سورۀ ( دهر ) است.

110- كدام سوره قرآن است كه تمام آياتش با حرف  راء ختم می‌شوند؟

ج: سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف راء ختم می‌شوند ( كوثر ) می‌باشد .

111- در كدام سورۀ قرآن راجع به آفرينش انسان سخن به ميان آمده است؟

ج: در سورۀ ( حجرآيۀ 26 ) راجع به آفرينش انسان  اشاره شده است .

112- در كدام سوره به اوّلين قبلۀ مسلمين  بيت المقدس اشاره شده است؟

ج: راجع به اولين  قبلۀ مسلمين درسورۀ ( اسراء ) اشاره شده است .

113- نام كدام يك از سوره‌های قرآن است كه اگر آن را برعكس كنيم يكی از واجبات نماز می‌شود؟

ج: سورۀ ( تين ) كه بر عكس آن می‌شود نيّت .

114- در كدام سورۀ قرآن نام  پنج نوع عذاب الهی در يك خط آمده است؟

ج: سورۀ ( اعراف آيه 133 ) .

115- كدام سوره  سورۀ اخلاق و ادب  است؟

ج: سورۀ ( حجرات ) سورۀ اخلاق و ادب است .

116- در كدام سورۀ  حكم اسيران جنگی بيان شده است؟

ج: حكم اسيران جنگی در سورۀ ( نساء ) بيان شده است .

117- در كدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلی الله عليه و اله و سلّم ـ  دستور قرائت و تلاوت قرآن  را م ‌دهد؟

ج: سوره ( علق ) .

118- چند سوره با  طسم  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( قصص - شعراء ) با  طسم  آغاز می‌شوند.

119- نام كدام سوره‌ها از  دو حرف  تشكيل شده‌اند؟

ج: نام سوره‌های: ( حج - طه - يس - صفّ -‌ جنّ - عمّ ) از دو حرف تشكيل شده است.

120- الدين  نام ديگر كدام يك از سوره‌ها ی قرآن است؟

ج: سورۀ ( ماعون ) .

121- در كدام سوره به  قوانين مربوط به ازدواج  اشاره شده است؟

ج: در سورۀ ( نساء )  قوانين ازدواج  اشاره شده است.

122- نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنيم  نام يك پرنده می‌شود؟

ج:سورۀ ( روم ) می‌باشد كه بر عكس آن می‌شود  مور .

123- در كدام سورۀ قرآن به مطالعه در  اسرار آفرينش  سفارش شده است؟

ج: سورۀ ( حجر ) .

124- چند سوره با  تسبيح  آغاز می‌شوند؟

ج: سوره‌هايی كه با تسبيح شروع مي‌شوند عبارتند از: ( اسری - اعلی - جمعه -‌ تغابن - صف - ‌حديد - حشر ) .

125-  داستان  گوساله پرستي بنی اسرائيل  در كدام سوره بيان شده است؟

ج: اين داستان در سورۀ ( طه ) بيان شده است.

126- قانون ارث  در كدام سوره بيان شده است؟

ج: قانون ارث  در سورۀ ( نساء ) بيان شده است.

127- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم  يكی از نام‌های پسران  می‌شود؟

ج: سورۀ مورد نظر ( توحيد ) می‌باشد كه اگر حرف اولش را برداريم می‌شود  وحيد .

128-  در كدام سوره به داستان  شب تاريخی هجرت پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ از مكه به مدينه اشاره شده‌است؟

ج: سورۀ ( انفال ).

129- چند سوره با كلمه  وَيْل  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های: (مطففين - همزه ) با كلمۀ  ويل  آغاز می‌شوند.

130- در كدام سورۀ قرآن  بيست و هفت صفت از صفات الهی ذكر شده است؟

ج: در سورۀ ( حديد )  بيست و هفت صفت از صفات الهی بيان شده است.

131- در كدام سوره  سرگذشت آدم ـ عليه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان  بيان شده است؟

ج: سورۀ ( طه ) .

132- نام چه تعداد از سوره‌ها از  يك حرف  تشكيل شده است؟

ج: سوره‌ها ی: ( ص- ق - ن ) .

133- در كدام سوره به موضوع  اطاعت از رهبری اشاره شده است؟

ج: سورۀ ( نساء ) .

134-الانسان  و  الابرار  نام‌های كدام سوره هستند؟

ج: سورۀ ( دهر ) .

135- سوره‌ای كه تمام آياتش با  سین  ختم می‌شود كدام است؟

ج: سورۀ ( ناس ) تمام آياتش با  سین  ختم می‌شود.

136- الغافر  به كدام سورۀ گفته می‌شود؟

ج: به سورۀ ( مؤمن )  الغافر  نيز گفته مي‌شود.

137- چند سوره با حروف  الم  شروع می‌شوند و اين سوره‌ها كدامند؟

ج: سوره‌های: ( بقره- عنكبوت- آل عمران -‌ روم - لقمان - سجده ) .

138- به كدام سوره تبارك نيز گفته می‌شود؟

ج: به سورۀ ( ملك ) تبارك هم گفته می‌شود.

139- در كدام سوره راجع به  داستان جنگ بدر اشاره شده است؟

ج: در سورۀ ( انفال ) راجع به  جنگ بدر  اشار شده است.

140- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم  نام يكی از فلزات  می‌شود؟

ج: سوره مورد نظر سورۀ ( شمس ) می‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداريم می‌شود  مس .

141- چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمۀ  يا ايها الناس  شروع می‌‌شوند؟

ج: سوره‌ها ی: ( نساء - حج ) با كلمۀ  يا ايها الناس  آغاز می‌شود.

142- القتال  به كدام سوره اطلاق مي‌شود؟

ج: به سورۀ ( محمد )  القتال  اطلاق می‌شود.

143- در كدام سوره به  داستان قارون  اشاره شده است؟

ج: در سورۀ ( قصص ) به داستان  قارون  اشاره شده است.

144- نام‌های ديگر سوره توبه كدامند؟

ج: نام‌های ديگر اين سوره عبارتند از: ( العذاب-‌ الفاضحه - البحوث- الحافره - برائه و ...)

 

145- در كدام سورۀ قرآن خداوند متعال به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند كه از شرّ وسوسه ‌گران به خدا پناه ببرد؟

ج: سورۀ ( ناس ) .

146- الشريعه  نام ديگر كدام سوره است؟

ج: الشريعه  نام ديگر سورۀ ( جاثيه ) است.

147- نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معنای قدرت و توان  می‌شود؟

ج: سورۀ ( قمر ) می‌باشد كه برعكس آن می‌شود  رمق .

148- سوره‌ای كه تمام آياتش با  یاء ختم می‌شود چه نام دارد؟

ج: سورۀ ( ليل )  تمام آياتش با حرف  یاء ختم می‌شود .

149- در كدام سوره قرآن به موضوع  سجده كردن فرشتگان به آدم ـ عليه السلام ـ اشاره شده است؟

ج: درسورۀ ( ص ) به اين موضوع اشاره شده است .

150- اقتربت الساعه  نام ديگر كدام سوره است؟

ج: سورۀ ( قمر ) .

151- چه تعداد از سوره‌های قرآن با  حم  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های: ( مؤمن - فصلت - زخرف - دخان - جاثيه - احقاف ) با  حم شروع می‌شوند.

152- نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معنی  راز ‌ می‌شود.

ج: سوره مورد نظر(  زمر ) می‌باشد كه برعكس آن میشود (رمز ) .

153- الباسقات  نام ديگر كدام سوره است؟

ج: الباسقات  نام ديگر سورة ( ق ) مي‌باشد.

154- چند سوره با كلمه  اقْتَرَبَ  شروع می‌شوند؟

ج: سوره‌های ( قمر- انبياء ) .

 

 

      چیستان های مذهبی با جواب

 آن چیست که قفل آسمانهاست ؟ شرک

 

 آن چیست که کلید آسمانهاست ؟ شهادتین ( اشهد أن لا اله الله و اشهد أن محمداً رسول الله )

 

 آن چیست که کلید بهشت است ؟ نماز

 

 آن چیست که کلید نماز است ؟ وضو

 

 آن چیست که سلاح مؤمن است ؟ دعا

 

 آن چیست که اولین و آخرین علم ها در آن است ؟ قرآن

 

 آن چیست که جای رفتن است نه جای ماندن ؟ دنیا

 

 آن چیست که سرمایه دین است ؟ قرآن

 

 آن چیست که بهار قرآن است ؟ ماه رمضان

 

 آن چیست که ستون دین است ؟ نماز

 

 آن چیست که سپر آتش جهنم است ؟ روزه

 

 آن چیست که مزرعه آخرت است ؟ دنیا

 

 آن چیست که ایمان را ویران می سازد ؟ دروغ

 

 آن چیست که به شکل همه در می آید جز پیامبر (ص) و اوصیاء ایشان ؟ شیطان

 

 آن چیست که وسیله محو گناهان است ؟ استغفار

 

 آن چیست که جانشین خداوند بر روی زمین است ؟ انسان

 

 آن چیست که نوری است در قبر و نوری است در صراط و نوری است در بهشت ؟ صلوات

 

 آن چیست که بهترین اعمال است ؟ انتظار فرج

 

 آن چیست که حد فاصل دنیا و قیامت است ؟ برزخ

 

 

چیستان مذهبی باجواب

 

1-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام دارد؟

2-اسلحه دانشمند که همنام یکی از سوره های قران است چیست؟

3-ان چیست که اشرف دین است اولش (ب)و اخرش (سین) است؟

4-کدام زمینی که یک بار افتاب بر ان تابیده است؟

5-کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست؟

6-کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید؟

7-از کدام ایه قران استفاده می شود که 10=7+3است؟

8-کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

9-کدام سوره قران است که همنام یکی از فلزات است؟

10-کدام یک از سوره های قران یک کسره دارد؟

11-سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟

12-نام دیگر سوره نور چیست؟

13-نام دیگر سوره احزاب چیست؟

14-ان چیست که از نظر قران از قتل بالا تر است؟

چیستان های احکام

15-یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله جنگی می شود؟

16-مسجدی ساختم بلند پایه 8 در افتاب و 9در سایه؟

17-از واجبات نماز که اگر حرف اول ان را بر داریم یکی از شهر های عربستان می شود؟

18-یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟

19-ان چیست که اصلش مستحب است ولی فرعش واجب است؟

20-یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است؟

21-ان چیست که خوردن ان جنگ با خداست؟

22-کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود؟

23-کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند؟

24-کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی است؟

چیستان های نماز

25-اولین رکن نماز چیست؟

26-اولین ذکر نماز چیست؟

27-نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟

28-نماز های یومیه چند تشهد دارد؟

29-در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟

30-نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟

31-دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟

32-کدام نماز سوره ندارد؟

33-کدام نماز دو قنوت دارد؟

34-کدام نماز 9قندت دارد؟

چیستان های اخلاقی

35-ان چیست که اگر بریزد نمی شود جمع کرد؟

36-ان چیست که از شخص مودب زودتر وارد خانه می شود؟

37-ان چیست که اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟

38-ان چیست که اگر برود دیگر بر نمی گردد؟

39-ان چیست که از عسل شیرین تر واز زهر تلخ تر است؟

چیستان های پیامبران

40-کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت؟

41-کدام پیامبر بود که پدر نداشت؟

42-کدام پیامبر است که در کودکی پیامبر شد؟

43-کدام پیامبر بود که برادرانش او را به چاه انداختند؟

44-کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت؟

45-کدام پیامبر را خداوند در شکم نهنگ حفظ کرد؟

46-قبر کدام پیامبر در خوزستان است؟

47-کدام پیامبر کشتی ساخت؟

48-کدام پیامبر خواب یازده ستاره را خواب دید؟

49-کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند؟

50-کدام پیامبر الگوی صبر بود؟

51-کدام پیامبر دوازده پسر داشت؟

52-کدام پیامبر افراد کور راشفا می داد؟

53-کدام پیامبر به سفر اسمانی رفت؟

54-همسر کدام پیامبر بدون پدر ومادر بدنیا امده بود؟

55-کدام پیامبر بود که در گهواره سخن می گفت؟

چیستان های گوناگون

56-کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود؟

57-بند پوتین چند سوراخ دارد؟

58-اخر دنیا چیست؟

59-کدام کلیدی است که به هیچ دردی نمی خورد؟

60-چطور متوا با خودکار قرمز ابی نوشت؟

 

جواب1=سوره حمد

جواب2=قلم

جواب3=قران که با حرف (ب)شروع می شود وباحرف(سین) تمام می شود.

جواب4=زمین رود نیل که حضرت موسی ویارانش از ان عبور کردند.

جواب5=سوره روم

جواب6=حضرت یحیی

جواب7=سوره بقره ایه 196

جواب8=سوره حج

جواب9=سوره حدید(اهن)

جواب10=سوره توحید

جواب11=معراج

جواب12=عفاف

جواب13=حجاب

جواب14=فتنه

جواب15=زمین

جواب16=17رکعت نماز یومیه

جواب17=سجده

جواب18=خمس

جواب19=سلام

جواب20=وضو

جواب21=ربا

جواب22=حج

جواب23=استحاله

جواب24=تماس با بدن مرده

جواب25=نیت

جواب26=تکبیرةالاحرام

جواب27=20

جواب28=9بار

جواب29=20

جواب30=11رکعت

جواب31=اذان

جواب32= میت-احتیاط-غفیله

جواب33=میت

جواب34=عیدفطروقربانونماز باران

جواب35=ابرو

جواب36=سلام

جواب37=عمر

جواب38=سخن از دهان اگر خارج شود دیگر بر نمی گردد.

جواب39=زبان

جواب40=حضرت ادم

جواب41=حضرت عیسی

جواب42=حضرت عیسی

جواب43=حضرت یوسف

جواب44=حضرت داوود

جواب45=حضرت یونس

جواب46=دانیال در شوش

جواب47=حضرت نوح

جواب48=حضرت یوسف

جواب49=حضرت خضر و حضرت عیسی

جواب50=حضرت ایوب

جواب51=حضرت یعقوب

جواب52=حضرت عیسی

جواب53=حضرت محمد

جواب54=حضرت ادم

جواب55=حضرت عیسی

جواب56=کفاش

جواب57=سوراخ ندارد

جواب58=حرف الف(ا)

جواب59=کلید برق

جواب60=کلمه ابی می توان نوشت


مطالب مشابه :


مجموعه چند چیستان مذهبی

« چیستان های قرآنی با جواب جهت استفاده درحلقه ها چیستان های مذهبی با جواب آن
« چیستان های قرآنی با جواب جهت استفاده درحلقه های صالحین لرستان »

مناسبت های مذهبی. « چیستان های قرآنی با جواب جهت چیستان های قرآنی با جواب جهت
چیستان همراه با جواب

چیستان با جواب ؛ چیستان
مجموعه ای از چیستان ها با جواب

مجموعه ای از چیستان ها با جواب جواب چيستان ها و دانلود/مقاله/برق/مذهبی/اخبار
ده چیستان جالب انگلیسی همراه با جواب

ده چیستان جالب انگلیسی همراه با جواب ( مذهبی، علمی، کامپیوتر )
چیستان

عطر نگاه آنان همیشه با من o تقویت حس دینی و علایق مذهبی جواب چیستان ها را یاد بگیر ودر
برچسب :