بازی قیچی حروف

1-بازی قیچی حروف برای درس فارسی اول و دوم ابتدایی

آموزگاری می گفت : هیچ چیز شیرین تر از برق زدن چشمهای دانش آموزان موقع بازی های آموزشی  و گروهی در کلاس درس نیست. بازی قیچی حروف، یک بازی جذاب برای درس فارسی – بنویسیم کلاس اول و دوم ابتدایی است که در آن حروف الفبا از اول  یا آخر کلمات قیچی می شوند – حذف می شود – و کلمه معنی دار دیگری به وجود می آید

البته همه کلمات چنین قابلیتی را ندارند و کلمات محدودی هستند که با برداشتن حروف الفبا از اول یا انتهای آن ها ، کلمات معنی دارد دیگر به وجود می آیند.

 لیست کلمات برای بازی حروف الفبای فارسی قیچی :

سبد – بد

 شتر – تر

حامد – آمد – مد

کاخ – آخ

منظم – نظم

سبز – بز

بلال – لال

خیار – یار

نان – آن

ورامین – امین – مین – ین

کتاب – تاب – آب

روان – وان – آن

سلام – لام

بارش – آرش

آبگیر – بگیر – گیر

فکر – کر

مداد – داد 

مدیر – دیر 

آرام – رام 

زرنگ – رنگ

باران – ران – آن 

 بازی گروهی قیچی حروف  در کلاس درس فارسی دوم ابتدایی:

از بچه ها بخواهید کلماتی را بگویند که با برداشتن حروفشان به کلمات دیگری تبدیل شوند و کلمه ای برنده می شود که  تعداد کلمات معنی دار ساخت شده با کلمه اولی بیشتر باشد.

 این بازی را می توانید به بازی گروهی در کلاس درس تبدیل کنید و بچه های کلاس را به گروه های چند نفره تقسیم کنید و هر گروهی که کلمات بیشتری توانست بنویسد برنده است.


مطالب مشابه :


بازی‌های خاقانی با حرف‌ها و واژگان

زبان و ادبیات فارسی - بازی‌های خاقانی با حتا بازی با حروف الفبا هم، از سده‌های اول شعر
بازی قیچی حروف

1-بازی قیچی حروف برای درس فارسی اول و دوم ابتدایی. آموزگاری می گفت : هیچ چیز شیرین تر از برق
بازی قیچی حروف برای درس فارسی اول ابتدایی

بازی قیچی حروف برای درس فارسی اول ابتدایی آموزگاری می گفت : هیچ چیز شیرین تر از برق زدن
سری دوم حروف فارسی

بابای مدرسه موفق - سری دوم حروف فارسی - سفارش دانلود بازی زاویه های
بازی “سرو تهش کن” برای تمرین حروف الفبای فارسی

لحظه های آبی آموختن - بازی “سرو تهش کن” برای تمرین حروف الفبای فارسی - عملکرد دانش آموزان
دوم دبستان

بازی قیچی حروف، یک بازی جذاب برای درس فارسی – بنویسیم کلاس دوم ابتدایی است که در آن حروف
فارسی ساز htc

دانلود دانلود رایگان - فارسی ساز htc - دانلود رایگان&دانلودخانه &دانلود بازی جاوا&دانلود
کارت بازی با حروف الفبای فارسی

پیش دبستانی غنچه های محراب - کارت بازی با حروف الفبای فارسی - دستگرد قداده (پایگاه فاطمه بنت
دوم دبستان

بازی قیچی حروف، یک بازی جذاب برای درس فارسی – بنویسیم کلاس دوم ابتدایی است که در آن حروف
برچسب :