دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران


8712    ارايه روابط تجربي براي تعيين نرخ توليد معادن.pdf
8713    ارايه طبقه بندي سنگ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي سنگ آهن گل گهر.pdf
8714    ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكان سنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس و تحليل سناريوهاي مختلف.pdf
8715    ارزيابي نقطهاي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون.pdf
8716    استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تكيه گاههاي سد بختياري.pdf
8717    اصلاح طرح تيكنر كارخانه زغالشويي شركت اينتركاربن با روش رقيق سازي خوراك.pdf
8718    افزايش ميزان پيشروي در حفريات آماده سازي معدن زغالسنگ همكار با استفاده از بهينه سازي پارامترهاي انفجار.pdf
8719    اكتشاف اورانيوم به روش ژئوفيزيك راديومتري هوايي در برگه 1100000 چادرملو.pdf
8720    اكتشاف سيستم كاني سازي رگه اي طلا و پورفيري طلا – مس تنورچه – كاشمر.pdf
8721    اكسيدها و اكسي هيدروكسيدهاي آهن به عنوان نشانگرهاي زيست محيطي زهكش اسيدي.pdf
8722    الگوهاي بهينه ژئوشيميايي جهت اكتشاف كاني زايي هاي مس – موليبدن در منطقه كيقال، سياهكلان – ناحيه ورزقان.pdf
8723    انتخاب بهينه مناطق اميدبخش در ناحيه ماهنشان با استفاده از تلفيق معيارهاي اكتشافي ژئوشيميايي و كاني سنگين در سيستم اطلاعات جغرافيايي.pdf
8724    انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند.pdf
8725    انفجار كنترل شده ديواره نهايي معدن چادرملو.pdf
8726    بازيابي استخراج كننده سيانكس 301 از محلول پسمان حاصل از استخراج مايع-مايع.pdf
8727    برآورد تخلخل و تراوايي در سازند هاي نفتي با استفاده از منطق فازي.pdf
8728    برآورد عدم قطعيت در مدل سازي داده هاي ئوفيزيكي با روش Dempster-shafer.pdf
8729    بررسي اثر آليازينگ در بهين هسازي شبكه برداشت مغناطيس و تعيين مرز با استفاده از سيگنال تحليلي.pdf
8730    بررسي امكان جايگزيني سلول فلوتاسيون ستوني با سلول مكانيكي در مرحله رافر روي سولفيدي كارخانه منصور آباد.pdf
8731    بررسي انتقادي روش هاي متداول طبقه بندي دسته درزها.pdf
8732    بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه.pdf
8733    بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت.pdf
8734    بررسي تاثير استفاده از جداكننده مارپيچي بر عملكرد مدار ريز دانه كارخانه زغالشويي زرند.pdf
8735    بررسي تاثير پارامترهاي كنترلي بر شرايط هيدرو ديناميك سلول فلوتاسيون ستوني با استفاده از طرح آزمايش تاگوچي.pdf
8736    بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر P و Fe , Ti در كانسار تيتانيوم قره آغاج، شمال باختري اروميه.pdf
8737    بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن.pdf
8738    بررسي چگونگي تغذيه ي سالن كارخانه سيمان كرمان (از معادن الوويوم و خاك رس).pdf
8739    بررسي خرد شوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران.pdf
8740    بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري ت كمحوره و س همحوره.pdf
8741    بررسي سرعت واكنش و مكانيسم ليچينگ اتمسفري كنسانتره كم عيار اسفالريت با استفاده از طراحي آماري آزمايش ها.pdf
8742    بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده از روش آگلومراسيون  فلوتاسيون.pdf
8743    بررسي مدار آسيا كني مجدد كارخانه تغليظ مس ميدوك با استفاده از روش Levine در به دست آوردن انديس كار.pdf
8744    بررسي مقدماتي پتانسيل توليد زهاب اسيدي  معدن با استفاده از روشهاي استاتيكي در كانسار مس پرفيري سونگون.pdf
8745    بررسي ميزان حلاليت فلزات سمي و سنگين به منظور جلوگيري از انتقال آنها به منابع آبي و خاكي در پسماند هاي سد باطله كارخانه فراوري سرب و روي لكان - اراك.pdf
8746    بررسي ناهنجاريهاي ژئوفيزيك هوايي جهت اكتشاف اورانيوم در فاز شناسايي منطقه ده بكري(شمال شرق جيرفت).pdf
8747    بررسي وابستگي فضايي پارامترهاي هندسي ناپيوستگيها.pdf
8748    به كارگيري روش هاي آماري و زمين آماري درارزيابي نوسانات عياري خوراك كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه.pdf
8749    بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز مركزي.pdf
8750    بهينه سازي معرفهاي شيميايي ميكروفلوتاسيون اسميتزونيت.pdf
8751    پتانسيل يابي سرب و روي با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي در سيستم GIS در منطقه ايرانكوه اصفهان.pdf
8752    تاثير غلظت اوليه پالپ بر سرعت ته نشيني ذرات در نواحي مختلف تيكنر.pdf
8753    تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق.pdf
8754    تأثير ويژگي هاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلول هاي و ميله اي، در قابليت شناورسازي آنها.pdf
8755    تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ TBM.pdf
8756    تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد هبندي كيفي شيب هاي سنگي SMR.pdf
8757    تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم.pdf
8758    تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغالدار طبس.pdf
8759    تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبيه سازي زمين آماري.pdf
8760    تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي.pdf
8761    تشخيص الگو در داده هاي ژئوشيميايي با استفاده از روش طيف مولتي فركتالي.pdf
8762    تعيين ابعاد بهينه كوپهاي استخراجي در مدلسازي كامپيوتري ذخاير سنگ تزييني.pdf
8763    تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل.pdf
8764    تعيين تابع شكست و تابع انتخاب كانسنگ فسفات اسفوردي توسط نرم افزار BFDS در آسياي ميله اي.pdf
8765    تعيين درجه آزادي كاني هاي فسفاته در كانسنگ فسفات موندون ايران.pdf
8766    تعيين سايز مناسب براي نمونه برداري از دپوهاي استخراجي با مطالعه موردي معدن سرب وروي چاه مير- بهاباد.pdf
8767    تعيين ضريب تمركز تنش مود كششي شكستگيهاي سنگ با استفاده از روش بدون مش گالركين و برونيابي جابجائي.pdf
8768    تعيين نحوه توسعه و راه اندازي روش ها و تجهيزات سيستم گسيل و پايش در معدن مس سرچشمه.pdf
8769    تكنيك Well logging و كاربرد آن در ارزيابي ذخيره ميدانهاي نفتي – مطالعه موردي سازند آسماري در ميدان كيلوركريم.pdf
8770    تلفيق دادههاي اكتشافي در محدوده انديس مس - طلا پورفيري دالي با استفاده از منطق فازي جهت تعيين نقاط حفاري.pdf
8771    توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز.pdf
8772    تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي.pdf
8773    جدايش PVC و PET با استفاده از فلوتاسيون.pdf
8774    حذف سرب، مس ، نيكل از آبهاي باطله صنعتي توسط بنتونيت.pdf
8775    خوشه بندي درزهاي منطقه مارخيل به روش ميانگين K داده.pdf
8776    رسم منحني توزيع غيرمعمول 1 در عمليات طبقه بندي هيدروسيكلون مطالعه موردي كارخانه زغالشويي زرند - كرمان.pdf
8777    روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج.pdf
8778    روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشمه.pdf
8779    شبيه سازي محصول آسياهاي گلوله اي اوليه كارخانه پرعياركني مس ميدوك.pdf
8780    شناسايي محدوده هاي اميدبخش جهت اكتشاف اورانيوم در برگه 1 50000 ترك بر مبناي داده هاي ژئوفيزيك هوايي.pdf
8781    طراحي پايه هاي زنجيري در روش جبهه كار بلند مكانيزه معدن زغالسنگ طبس.pdf
8782    طراحي محدودة بهينه نهائي در معادن روباز با استفاده از الگوريتم ژنتيك.pdf
8783    كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن مس سرچشمه.pdf
8784    كاربرد روش فركتالي عيار - مساحت جهت تعيين و جداسازي ناهنجار يها از زمينه در نقشه هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراه هاي.pdf
8785    كاربرد روش هاي آماري چند متغيره درشناسايي مناطق اميد بخش معدني مطالعه موردي درناحيه سركهنو.pdf
8786    كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگون.pdf
8787    كاربرد هيدروژئوشيمي در اكتشاف كاني هاي تبخيري درياچه شور اينچه در بخش شمالي آق قلا، استان گلستان.pdf
8788    كلاسترينگ دادههاي هيدروشيمي معدن گلگهر سيرجان با روشهاي گرافيكي و آماري.pdf
8789    مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و ناكسوارا رائو.pdf
8790    مطالعه پيش امكان سنجي وتحليل حساسيت و ريسك احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس.pdf
8791    مطالعه حضور اسفالريت در مدار فلوتاسيون سرب كارخانه فرآوري سرب و روي لكان با استفاده از روش طراحي آماري آزمايش ها.pdf
8792    مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادرملو.pdf
8793    معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرملو، كف ساز MIBC-F جهت استفاده در واحدهاي فلوتاسيون تغليظ مس، سرب،.pdf
8794    مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن روباز.pdf
8795    مقايسه كارايي روش هاي سيلابزني و ازدياد برداشت ميكروبي نفت در محيط هاي متخلخل ناهمگن با بهره گيري از ميكرومدل Glass bead.pdf


قبل از تماس حتما درخواست مقاله خود را از اینجا ثبت کنیدبرچسبها: دانلود، download، دریافت، مقاله،علمی، تحقیق،متن، مطلب،پروژه، گزارش کار،جزوه، جزوات، نمونه سوال،ضابطه، نشریه، آیین نامه، آرشیو، همايش، کنگره، کنفرانس، pdf، doc ، ppt ،رايگان، آماده، مهندسی، عمران، معماری، ساختمان، سازه، آب، فاضلاب، هیدرولیک، مكانيك خاک، پی، بتن، ترابری، حمل و نقل، ترافیک، زلزله، اصول مهندسی سد، راه، راهسازی، civil، تخصصی، مالی، انبارداری، کارآفرینی، حقوق دستمزد، ورد، اکسل، آزمایشگاه، عکس، NezamFani. نظام فني و اجرايي كشور، tec.mporg Codes، برنامه و بودجهمطالب مشابه :


آگهی استخدام گسترده در شرکت معدنی گل گهر

8-6- چنانچه داوطلب در يكي از شركتهاي پيمانكار و همكار شركت معدني و صنعتي گل گهر شاغل مي باشد
آگهی استخدام 257 نفر در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر-خرداد93

آگهی استخدام - آگهی استخدام 257 نفر در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر-خرداد93 -
پیمایش دره گهر رود، 3- دریاچه گهر به دره نی گا

ني‌گاي بزرگ از ابتداي دره گهر رود تا پايين در اين ميان تنها علي همكار كامران بود كه
دواسازی بیداد می کند

پیمایش دره گهر رود اين نظر سحر خانم كه احتمالاً در آينده همكار ما خواهد بود در زير يكي
سودجويان، نماينده‌ي زاگرس‌نشين‌ها را به دامنه‌ي البرز بردند

زماني كه تازه با آن‌ها همكار شده بودم، بعضي شما را به خدا براي تيم گهر كاري نمي‌كنيد
دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

ارايه طبقه بندي سنگ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي سنگ آهن گل گهر همكار با
آبشار آب سفيد را نمي توان به هيچ چيز جز خودش شبيه كرد

زيبايي اين سفر به اين بود كه يكي از دوستان همكار عضو تيم كوه درياچه ي گهر
شعر با موضوع امید و توکل

تـرا، ای گـرانمـایه، دیـرینه ایران ترا ای گــرامـی گــهر دوست دارم  تقدير از همكار
شعر در موردحجاب

تـرا، ای گـرانمـایه، دیـرینه ایران ترا ای گــرامـی گــهر دوست دارم  تقدير از همكار
عیدغدیرخم مبارک

تـرا، ای گـرانمـایه، دیـرینه ایران ترا ای گــرامـی گــهر دوست دارم  تقدير از همكار
برچسب :