میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1393 - ضریب حقوق سال 93 جزئیات افزایش 20 درصدی

جزئیات میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1393 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و .... 

خلاصه مصوبه  افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1۲/۱۲/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:

 

1- ضریب حقوق سال 139۳ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان هفده هزارو یکصد و نود (۱۷۱۹۰)ریال تعیین می شود.

2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 139۳ به میزان هزار و دویست و هفت  (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 139۳ به میزان هزار و دویست و هفت  (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 139۳ به میزان هزار و دویست و هفت  (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

5-  حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 139۳ به میزان بيست درصد( ۲۰%) نسبت به سال 139۲ افزایش می یابد

۶-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۳) این تصویب نامه  در سال 139۳ به میزان شش میلیون(۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

۷-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان شش میلیون(۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

-  حداقل حقوق کارمندان مشمول  بند (3) این تصویب نامه در سال 139۳ با احتساب فوق‌العاده ويژه و فوق‌العاده جذب به میزان شش میلیون(۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.  تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود .

معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری


مطالب مشابه :


قانون مدیریت خدمات کشور

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی

گلستان کارگزینی صنعت ، معدن و تجارت - دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1394مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 27/۱۲/93

كارمندان و كارگران -employees & workers - میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ب

"وبلاگ کارمندان وکارگران " با هدف سهولت دسترسی مردم بویژه کارمندان و کارگران عزیز و مسئولین
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

برای تعیین حقوق و مزایای قطعی کارمندان در سال 1388، کل چامعه حسابداران رسمی
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی- شماره140521 مورخ 13/11/

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1393 - ضریب حقوق سال 93 جزئیات افزایش 20 درصدی

طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران) - میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال
دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان ماده 1- کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی
الزام کارکنان دولت به ثبت‌نام در سایت کارمند ایران

این سامانه فقط برای کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی دولت یعنی یکی از دستگاه های اجرایی
برچسب :