اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

حشرات همه ساله خسارت قابل توجهی به محصولات انباری بخصوص غلات و حبوبات وارد می کنند(باقریزنوز، 1364. مدرس نجف آبادی،1381). اين خسارت در کشورهای فاقد تکنولوژیپيشرفته انبار داری 10 تا 40 درصد کل محصول است(Shaaya et al. 1997).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امروزه برای کنترل آفات انباری از سموم گازی مانند متيل برومايد و فستوکسين در سطح وسيع استفاده می شود. ولی به دليل اثرات سوء زياد اين سموم از جمله اثر روی موجودات غير هدف ، مسموميت برای انسان و ديگر پستانداران، بروز مقاومت در حشرات(Lee et al 2001). و آلودگيهای زيست محيطی(Haque et al 2000). تحقيق برای دسترسی به ترکيبات کم خطر برای کنترل آفات انباری ضروری است(Tunc et al 2000. Haque et al 2000).

از جمله اين ترکيبات کم خطر که سابقه ديرينه در کنترل آفات انباری دارند ترکيبات گياهی هستند. تعدادی از گياهان دارای ترکيباتی هستند که خواص حشره کشی دارند و گاهی بعضی از اين ترکيبات عامل مقاومت گياه در برابر آفات می باشد. حدود 17500 گونه گياهی دارای ترکيبات فرار هستند

 (Papachristos and Stamopolous, 2002. Keita et al 2000). اين ترکيبات عمدتا" در سه مسير اصلی بيو سنتزی Acetat Malonate، Acetat Mevalonat و Shikimik Acid در گياه ساخته می شوند که اهميت مسير بيو سنتزی Acetat Mevalonate از نظر حشره کشی بيشتر است(Panda and Kush, 1995).

محققين زيادی اثر ترکيبات گياهی بخصوص اسانس های گياهی را مورد بررسی قرار داده اند و به سميت تنفسی، دور کنندگی، بازدارندگی تخم ريزی ، بازدارندگی تغذيه ای، لاروکشی و تخم کشی روی آفات انباری پی برده اند. نتايج برخی از اين تحقيقات نشان داده است که تر کيبات گياهی برای انسان کم خطر است ولی برای حشرات بخصوص آفات انباری بسيار سمی بوده و سميت بعضی از   آنها قابل مقاِيسه با متيل برومايد است(Dunkel and Seares, 1998). بنا بر اين به نظر می رسد با توجه به کم خطر بودن اين ترکيبات برای انسان و محيط پيرامون(Isman, 2000).  می توان از اسانس های گياهی برای کنترل آفات و يا حد اقل به عنوان مدلی برای سنتز سموم شيميايی استفاده کرد.

منابع:

بقاليان، ک. و نقدی آبادی، ح. (1379). گياهان اسانس دار.نشر اندرز. 248 ص. 

شاکرمی، ج. کمالی، ک. محرمی پور،س. مشکوه السادات،م(1383). اثرات سه اسانس گياهی روی فعاليت های زيستی سوسک چهار نقطه ای حبو بات. مجله علوم کشاورزی ايران35(2):971-965.

شاکرمی، ج. کمالی، ک. محرمی پور،س(1383). سميت تنفسی و دور کنندگی اسانس گياه مريم گلی Saliva bracteata روی چهار گونه آفت انباری. نامه انجمن حشره شناسی ايران24(2):50-35.

Dunkel, F. V. and sears, J. (1998) Fumigant properties of physical preparation from mountain big sagebrush, Artemisia tridetata Nutt. Ssp. Vaseyana(Rydb). For control of stored grain insect. Journal of Stored Products Research. 34(4):307-321.

Haque, M., Nakakita, H., Ikenaga, H and Sota, N. (2000). Development- inhiditing activity of some tropical plants agaist Sitophilus zeamais Motschulsky(col: curculionidae). Journal of Stored Products Research, 36:281-287.

Isman, M. B. (200). Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection. 19:602-608.

Keita, S. M., Vincent, C., Schmidt, J. P. and Arnason, J. T. (2001). Insecticidal effects of thuja occidentalis(cuprwssaceae) essential oil on callosobruchus maculates(<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Col:Bruchidae). Canadian Journal of Plant Scince.81(1):173-177.

Lee, B. H., Choi, W. S., Lee, s.e. and Park, B. S. (2001). Fumigation toxicity of essential oils and their constituent compounds towards the rice weevil sitophilus oryzae L. Crop Protection. 20:317-320.

Panada, N. and Kush, C.S. (1995).Host plant resistance to insect. CabInternational. 429pp.

Papachristos, D. P. and Stamopoulos, D.C.(2002). Toxicity of vapours of three essential oils to the immayure stages of acanthoscelides obtectus (Say) (Coleopteran:Bruchidae). Journal of Stored Products Research. 38:365-373.

Shaaya, E., kostjukovski, M., Eilberg, J. and Sukprakarn,C. (1997). Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored – product insect. Journal of Stored Product Resarch.33(1):7-15.

Tunc, I., Berger, B. M., Erler, F. and Dagli, F. (2000).Ovicidal activity of essential oils from plants against two stored- product insect. Journal of Stoed Products Research. 36:161-168.

 

 


مطالب مشابه :


به سوالات زير پاسخ دهيد

49- در استان لرستان چگونه مي‌توان آهن در درختچه کاربرد فرمون ها را در مدیریت
اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

تجربی متوسطه اول استان لرستان درس علوم در منطقه ی راه آهن. و کاربرد
برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم

انجمن پرتونگاری استان لرستان از نانوذرات اكسيد آهن کاربرد مارکرها در
فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

200 كيلومتر راه آهن بين قزوين در استان لرستان در استان گیلان کاربرد
کاربرد دائمی سیمان در ساختمان سازی

اکسید آهن و است که در مجاورت هوا و سیمان هایی که در دندانپزشکی کاربرد دارند
بروشور آموزشی درس حرفه و فن (1)

فعالیت های گروه آموزشی حرفه وفن استان لرستان که گاهی اوقات آهن هم در آن کاربرد
برچسب :