پرسش و پاسخ

۳٠ - آيا امتياز دارندگان نشان هاي دولتي و فوق العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

امتياز دارندگان نشان هاي دولتي و فوق العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت نيست بلکه امتياز موارد مذكور به صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي گردد.

٣١ - نحوه انطباق جانبازان و آزادگاني که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتي درمي آيندبا جدول حق شغل چگونه است؟

جانبازان و آزادگاني كه در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتي درمي آيند جهت تطبيق با جدول حق شغل،جدول شماره ( ١) براساس مدارك تحصيلي موضوع جدول شماره ( ٥) از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي باشند براي مثال چنانچه جانباز يا آزاده اي با مدرك تحصيلي فوق ديپلم به استخدام دستگاه دولتي درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلي دارندگان كارشناسي) تخصيص مي يابد. اين عزيزان علاوه بر امتياز مذكور از فوق العاده ايثارگري موضوع بند ( ٤) دستورالعمل مذكور نيز حسب مورد برخوردار مي شوند.

٣٢ - نحوه تأمين ايمني و سلامت شغلي کارکنان چگونه است؟

هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي برخي از كارمندان دولت از جمله تهيه و تحويل شير به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهايي خواهد بود که در آيين نامه اجرايي ماده ٣٩ قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد.

٣٣ - آيا در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به مشاغل جديد نيز حق لباس تعلق خواهد گرفت؟

تا تعيين ضوابط و استانداردهاي ماده ٣٩ قانون مديريت خدمات كشوري افزودن عنوان پست هاي سازماني به ليست موجودكه از حق لباس برخوردار مي گردند، ميسر نمي باشد.

٣٤ - آيا شرايط بازنشستگي کارکنان در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري متفاوت است؟

در ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از سطح سازماني مشاغل براي بازنشستگي به ميان نيامده است، لذا بازنشستگي كارمندان دولت در مشاغل مديريتي و غير مديريتي صرفاً با حصول شرايط مندرج در ماده ١٠۳ قانون مذكور و بندها و تبصره هاي آن انجام مي پذيرد.

٣٥ - نحوه بازنشستگي در اجراي ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

براساس بند الف ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر وهمچنين آزادگان وجانبازان دارنده مدرك تحصيلي كارشناسي، كه در مشاغل تخصصي اشتغال به كار دارند و در پايان ٣٠ سال خدمت سن آنان كمتر از ٧٠ سال است مي توانند با درخواست خود براي سنوات بالاتر از ٣٠ سال ادامه كار دهند لذا موافقت دستگاه اجرايي براي بازنشستگي اينگونه كارمندان در پايان ٣٠ سال خدمت ملاك عمل نمي باشد.

٣٦ - آيا استفاده از تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مديريت و قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨٦ به طور همزمان امکان پذير است؟

استفاده از مزاياي تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش  از موعد كاركنان دولت موضوع تصويب نامه شماره ٢١٣١٩١ /ت ٣٨٤٣٤ ك مورخ ٢٧/۱۲/۱۳۸۶كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيات وزيران به طور همزمان مجوزي ندارد.

٣٧ - نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

 كارمنداني كه از تاريخ۱/۱/١٣٨٨ به بعد با ٣٠ سال سابقه خدمت دولتي و يا به استناد  آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد بازنشسته مي شوند كماكان حقوق بازنشستگي براساس ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت آنان محاسبه مي گردد. ضمناً بر اساس ماده ١٠٧ قانون مديريت خدمات كشوري خدمت مازاد بر ٣٠ سال در پرداخت پاداش پايان خدمت موضوع اين قانون قابل احتساب نمي باشد.

٣٨ - تفاوت موجود در ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال ١٣٨٧ با بازنشستگان سال١٣٨٨ چيست؟

تفاوت ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال ١٣٨٧ در مقايسه با بازنشستگان سال ١٣٨٨ به دليل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمهيداتي در دست بررسي مي باشد که به محض حصول نتيجه مراتب به اطلاع خواهد رسيد.

٣٩ - نحوه کسر پس انداز کارمندان دولت در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه است؟

تا تعيين و اصلاح مقررات جديد در تطبيق با احكام و الزامات قانون مديريت خدمات کشوري ، نحوه محاسبه ٣۵ % حداقل حقوق مبنا موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس انداز کارمندان دولت در سال جاري كماكان براساس ماده ٥ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز کارمندان دولت با اعمال ضريب٦٠۰ ريال سال جاري ضربدر عدد مبناي موضوع حداقل حقوق مبناي ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ٤٠٠ تعيين مي گردد كه مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاري ٨٤٠٠٠ ريال مي باشد.

٤٠ - تمديد قرارداد كاركنان پيماني چگونه است؟

تمديد قرارداد پيماني تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري كماكان طبق مقررات قبلي استخدام پيماني صورت مي پذيرد.

٤١ - آيا امتياز تجربه به نسبت کسر سال قابل محاسبه است؟

امتياز سنوات تجربي مربوط و مشابه به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي باشد.

٤٢ - حداکثر زمان محاسبه سنوات تجربي کارکنان چند سال مي باشد؟

حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي سنوات تجربي كاركنان سي سال مي باشد

٤٣ - آيا مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه مي باشد؟

مدت خدمت وظيفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمي شود.

٤٤ - آيا امتيازي براي تجربه غير مربوط نيز در قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي شود؟

با توجه به اينكه در امتياز حق شاغل (جدول شماره ٣) امتياز سنوات به صورت جداگانه از امتياز تجربه مربوط و بيشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراين به نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در امتياز سنوات نيز منظور شده است.

٤٥ - ملاک تشخيص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعي مي باشد؟

( ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره ( ٣) بند ( ٣) دستورالعمل براساس مفاد ماده   ١٤ آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشد.

٤٦ - نحوه محاسبه امتياز سنوات و تجربه افرادي که در طول خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار شده اند چگونه است؟

نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه افرادي كه در طول دوران خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار بوده اند متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي باشد. به عبارت ديگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارك متفاوت برخودار بوده است به نسبت، سنوات و تجربه او هم براساس مدارك تحصيلي مكتسبه محاسبه خواهد شد.

٤٧ - نحوه تخصيص کارکناني که در سال ١٣٨٨ استخدام شده اند چگونه است؟

نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال ١٣٨٨ در دستگاه هاي مشمول اشتغال مي يابند به جدول حق شغل براساس مدرك تحصيلي به شرح جدول شماره ( ٥) دستورالعمل مي باشد.

به جدول حق شغل چگونه است؟ (

Ph.D) ٤٨ - نحوه تخصيص دارندگان دکتراي تخصصي

همانگونه كه در رديف ٣ فصل دوم بخشنامه قيد گرديده است تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه از امتياز (

Ph.D.) تخصيص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي رديف ٦ جدول شماره يك بخشنامه صدرالاشاره بهره مند مي گردند.

٤٩ - نحوه محاسبه حقوق و مزاياي کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبري چگونه است؟

با توجه به اينكه براساس رديف ٤ تصويبنامه شماره ٥٧٧١٨ /ت ١٧٦٩٩ ه هيات وزيران حقوق و مزاياي كارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبري مي بايست توسط دستگاه اعزام كننده پرداخت گردد، لذا وضعيت اينگونه ماموران براساس آخرين حكم كارگزيني و براساس سطح شغل مورد تصدي در دفتر مذكور با قانون مديريت خدمات كشوي تطبيق وضع داده شده و مزاياي مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

بند ٤ فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي باشد؟ « پ» ٥٠ - رديف

بند ٤ فصل دوم ناظر بر كاركناني مي باشد كه قبل از سال ١٣٨٨ در دستگاه هاي اجرايي اشتغال « پ» رديف داشته اند.

بند ٤ فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي باشد؟ « ث» ٥١ - رديف

بند ٤ فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادي مي باشد كه در سال ١٣٨٨ ، استخدام دستگاه هاي « ث» رديف اجرايي در مي آيند.

٥٢ - نحوه تطبيق رتبه معلمان که به صورت توأمان از طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان وماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به صورت توامان از فوق العاده ويژه موضوع طرح مسيرارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده ( ٨) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره مند شده اند، از بالاترين رتبه مأخوذه در يكي از موارد فوق برخوردار مي گردند. به عنوان مثال فردي كه در طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده باشد، لكن در همترازي موضوع ماده ( ٨) يادشده از مزاياي رديف دوم جدول مشمولين بهره مند گرديده در تطبيق با جدول حق شغل، از همان رديف دوم بهره مند خواهد شد.

٥٣ - آيا ابلاغ انشايي مستندي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مي باشد؟

تعيين و برقراري حقوق و مزايا براي کارمندان دولت صرفاً بر اساس حكم كارگزيني آنان صورت خواهد پذيرفت.

خاطر نشان مي سازد ابلاغ انشايي دستگاه هاي اجرايي مستندي براي پرداخت حقوق و مزايا نمي باشد.

٥٤ - نحوه برقراري فوق العاده سختي کار کارمندان چگونه است؟

در مورد برقراري و حذف اقلامي مانند سختي كار كارمندان ( به دليل تغيير پست و جابجايي بخش ) براساس قسمت آخر تبصره ١ رديف ٦ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام مي گردد.

٥٥ - آيا با تغيير عنوان شغلي مستخدمين شاغل در رشته هاي شغلي تغييري در طبقات و رتبه هاي آنان ايجاد خواهد شد؟

در صورت تغيير عنوان مستخدمين شاغل در رشته هاي شغلي هر يك از رسته ها از جمله رسته بهداشتي، درماني به ساير رسته هاي غيرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه هاي آنان در جدول شماره يك بخشنامه تغييري ايجاد نمي شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبيق عينا" برخوردار مي گردند.

٥٦ - در صورتي تغيير شغل مشاغل آموزشي موضوع تبصره ٣ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات کشوري امتياز حق شغل آنان چگونه تعيين مي شود؟

كارمنداني كه درشمول تبصره ٣ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند در صورت تغيير شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذكور، امتياز شغل آنان به ميزان ١٠ درصد از حق شغل مربوطه كاهش مي يابد كه نتيجتاٌ از مبلغ انتهاي حكم آنان كسر مي شود. خاطر نشان مي سازد تفاوت تطبيق اين قبيل افراد تغيير نمي كند.

٥٧ - آيا تفاوت تطبيق مانع افزايش حقوق مي باشد؟

به استناد جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ كل كشور، تفاوت تطبيق مانع از افزايش حقوق نخواهد بود و

در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

٥٨ - حقوق و مزاياي مشمولين تبصره ٨٧ (تقليل ساعات کاري) چگونه تعيين مي شود؟

با توجه به مفاد تبصره ٨٧ قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق و فوق العاده هاي كارمنداني كه از مزاياي اين تبصره بهره مند مي شوند متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.

٥٩ - نحوه تعيين تقليل ساعت کار روزانه کارکنان چگونه است؟

سقف تقليل ساعت كار روزانه موضوع تبصره يك ماده ٨٧ قانون مديريت خدمات كشوري يك چهارم ساعات كار روزانه و حداكثر ١١ ساعت در هفته مي باشد. ضمناً سال هايي كه كارمند مي تواند به اين صورت ادامه خدمت دهد در آيين نامه هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد. اضافه مي نمايد كاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نيمه وقت بانوان كماكان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال مي باشد.


مطالب مشابه :


بخشنامه احتساب تفاوت تطبیق از جمله حقوق ثابت در سال 89

مدیریت منابع انسانی - بخشنامه احتساب تفاوت تطبیق از جمله حقوق ثابت در سال 89 - موضوعات مربوط
نحوه محاسبه تفاوت تطبیق ( قانون مدیریت خدمات کشوری) در احکام کارگزینی

ظفر - نحوه محاسبه تفاوت تطبیق ( قانون مدیریت خدمات کشوری) در احکام کارگزینی - آشنایی با برخی
مستندات ثابت بودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان :

اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز بخشنامه ها و آئين نامه هاي قانون
بخشنامه تفاوت تطبيق كارمندان 88 و بخشنامه ارتقاء طبقه و گروه و رتبه كارمندان

ايذه آنلاین - بخشنامه تفاوت تطبيق كارمندان 88 و بخشنامه ارتقاء طبقه و گروه و رتبه كارمندان
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

تفاوت تطبیق مرحله یک بر طبق بند 2 بخشنامه شماره 54017 مورخ 89/3/9 ضریب تفاوت تطبيق
مستندات ثابت بودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان

اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق جمهور ابلاغ شده طي بخشنامه شماره ۶۰۱۳۲/۸۸/۷۰۰ مورخ
شرایط لازم برای پرداخت تفاوت تطبیق به افراد جدیدالاستخدام در وزارت آموزش و پرورش

کارمندان پیمانی 1388 - شرایط لازم برای پرداخت تفاوت تطبیق به افراد جدیدالاستخدام در وزارت
پرسش و پاسخ

همانگونه كه در رديف ٣ فصل دوم بخشنامه قيد گرديده است تا تهيه و آيا تفاوت تطبيق مانع
برچسب :