نمونه سوال فصل 3 علوم هفتم

سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 3

 

1-  ماده چیست؟ 
2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟ 
3- اتم چیست؟ 
4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید. 
5- ترکیب را تعریف کنید؟ 
6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.  
7- ویژگی های جامدات را بنویسید. 
8- ویژگی های مایعات را بنویسید. 
9- ویژگی های گازها را بنویسید. 
10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد. 
11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد. 
12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید. 
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 
14- چند عنصر فلز را نام ببرید. 
15- چند عنصر نافلز را نام ببرید. 
16- مولکول چیست. 
17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند. 
18- چند ویژگی کلر را بنویسید. 
19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. 
20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل) 
21- 7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل) 
22- چند ویژگی جیوه را بنویسید. 
23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟ 
27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد. 
28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید. 
29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است. 
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟ 
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟ 
32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند. 
34- انبساط را تعریف کنید. 
35- انقباض را تعریف کنید. 
36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. 
37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید. 
38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید. 
39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید. 
40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب) 
41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس) 
42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید. 
43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟ 
44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل
45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
47- ذوب را تعریف کنید با مثال. 
48- انجماد را تعریف کنید با مثال. 
49- تبخیر را تعریف کنید با مثال. 
50-میعان را تعریف کنید با مثال. 
51-فرازش را تعریف کنید با مثال. 
52- چگالش را تعریف کنید با مثال. 
53- نام علمی آهک چیست؟ 
54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید. 
55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید. 
56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

 


مطالب مشابه :


آشنایی با برخی از فلزات ، نافلزات و شبه فلزات و کاربرد هایشان

اين نافلز به صورت عنصر، در طبيعت وجود ندارد و تركيب هاي آن در آب دريا و در خشكي به مقدار
ماده

ز گهواره تا گور دانش بجوی - ماده - ماده چیست؟ هر چیزی که دارای جرم و حجم باشد به آن ماده
بخش سوم شیمی اول دبیرستان

19.مولکول گرم چیست و بر حسب چه واحدی اندازی گیری میشود؟ فلزها ، نافلز ها ، شبه فلز ها.
پیوند شیمیایی و انواع آن

پیوند یونی چیست اتم های فلز الکترون از دست می دهند و اتم های نافلز الکترون میگیرند .
نانو کاتالیست چیست؟

نانوشیمی و نانوتکنولوژی وکاربرد - نانو کاتالیست چیست؟ الف) واکنش بين يک نافلز با
سولات درس سوم

5-ویژگی های نافلز ها و فلز ها را بنویسید. 6-عنصر 10-علت ترکم پذیری گاز ها چیست
نمونه سوال فصل 3 علوم هفتم

13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده
سوالات فصل سوم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟
سوالات علوم پایه هفتم فصل سوم

13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده
برچسب :