تعبیر دیدن ' پا ' در خواب

تعبیر دیدن ' پا ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر شخص صالح و درستکاری در خواب ببیند پایش شل شده است بر فزونی دیانت او دلالت دارد و اگر ببیند پایش با ریسمان به هم بسته است از کسی به او سود و منفعت می رسدو اگر ببیند پا ندارد و با چوب راه می رود به شخص بی وفلیی اعتماد می کند و اگر فردی از ماموران پادشاه را ببیند هر دو پایش بریده است از کارش معزول و مالش تلف می شود و اگر دید پایش اهنی است مالش افزایش می یابد و اگر دید پایش از نقره و قوزک پایش از طلاست تعبیرش همین است و اگر دید پایش در قید و بند است زیانی به او می رسد و اگر ببیند پایش به ستون بسته است تعبیرش بهتر است .

اگر ببیند پایش در تله و دامی گرفتار شده یا در جایی فرو رفته است به قدر فشار دام و تله به مکر و حیله ای گرفتار می شود . اگر ببیند پایش در مکانی یا گودالی لغزید از کار دین و دنیا باز می ماند یا کسی به او حرفی می زند که باعث رنجش او می گردد و اگر دید سوار بر چارپایی پای خود را تکان می داد در رسیدن به مقصود خود بسیار کوشا است .

دانیال (ع) می گوید : اگر کسی ببیند یک پایش بریده یا شکسته است نیمی از مالش را از دست می دهد و اگر هر دو پایش بریده یا شکسته است همه مالش تلف می شود یا خودش می میرد . معبران می گویند : اگر کسی هر دو پای خود را بریده یا شکسته ببیند به سفر می رود و اگر ببیند پایش اهنی یا مسی است عمرش زود تمام می شود و مالش باقی می ماند و اگر ببیند پایش شیشه ای است عمرش زود سپری می شود و مالش نیز باقی نمی ماند زیرا شیشه دوام و استحکام ندارد و اگر ببیند پایش شل یا علیل شده است از خیر و شر به دنبال هرچه باشد ضعیف و ناتوان است .

کرمانی می گوید : تعبیر دو پا پدر و مادر است و هر ضعف و نقصی در پای ببیند به پدر و مادر مربوط می شود و اگر ببیند تعداد زیادی پا دارد به سفر می رود و اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و دیدن جلوی پای خود زینت مرد و دستیابی به مال و تئفیق طاعت است .

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند پایش مثل پای شتر یا گاو است نیرو و مالش زیاد می شود و اگر ببیند پایش مانند پای اسب یا خر است نیرو و مقامش افزایش می یابد و اگر مانند پای درندگان است چیز حرامی به دست می اورد و اگر مانند چنگ پرندگان است نیرومند می شود و کسب معاش می نماید و بر دشمن پیروز می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر پا بر 7 وجه است : 1.عیش 2. عمر 3. سعی و کوشش 4. طلب مال 5. قوت و نیرومندی 6. سفر 7. زن .

و رقص و پایکوبی در خواب غم و مصیبت است . 

 


مطالب مشابه :


تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید
حباب

تعبیر خواب ابن سیرین. حباب آب و حباب هايي که بچه ها از صابون و با دميدن هواي دهان درست مي
خنده

تعبیر خواب ابن سیرین. براي جوان بدي خنديدن کمتر از سالمند است و براي بچه هيچ بدي ندارد و
خفاش

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر خفاش بچه کرده بود دشمني است که ريشه دوانيده و انهدامش دشوار شده
بازي

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر ببيند که بچه ها بازي مي کنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط
تخت خواب

تعبیر خواب ابن سیرین. بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين
بالن

تعبیر خواب ابن سیرین. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي
تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب

تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب . ابن سیرین می توی کیسه می اندازد معلم بچه ها می شود و انها
خرگوش

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر ديديد خرگوش در خانه شما بچه کرده زني در خانه تان مقيم مي شود و مي
تعبیر دیدن ' کبوتر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' کبوتر ' در و کبوتر بازی در خواب دلیل بر کاری باطل و ناروا
برچسب :