تعریف شاخص

تعریف جامعی از انواع شاخص ها

به طور خلاصه سازمان را بايد به عنوان يك سيستم درنظر گرفت .اين سيستم مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته است كه براي تحقق هدف معيني استقرار مي يابد. اجزاء اصلي سيستم عبارت است از درون داد، فرآيند، برون داد، پيامد.

بدين ترتيب درون دادها پس از گذشتن از فرآيند تغيير و تحول هاي مناسب، برون داد مورد انتظار را حاصل مي‌كنند حال براي سنجش عملكرد يك سازمان مي بايستي براي هر يك از اجزاء  سيستم يكسري شاخص تعريف نمود كه اين شاخص ها براي اندازه گيري ميزان دستيابي به آرمان ها يا اهداف از قبل تعيين كننده در يك سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

الف- شاخص هاي ساختاری یا دروندادي: آنچه به عنوان زيرساخت ضروري براي فعاليت مطلوب و ارتقاي سلامت مطرح است که شامل منابع نیروی انسانی ، منابع تجهیزاتی ،منابع مالی و....خواهد بود و بدون آنها امکان طراحي و اجراي برنامه ها و تامین اهداف وجود ندارد، در اين گروه از شاخص ها جاي مي گيرد .

          -نسبت تخت فعال به مصوب

         -نسبت تعداد کادر پرستاری در بخشهای بستری به تخت فعال

ب - شاخص هاي فرآيندي: لازمه فعاليت کارآمد و اثربخش ، اجراي درست فرآيندهاي درستي است که مجموع آنها، اهداف اصلي برنامه ها را دست يافتني مي سازد. محصول هر يک از اين فرآيندها( قطعات پازل گونه)، تصوير نهايي خواهد بود که بدون هر کدام از آنها امکان مشاهده آن تصوير وجود ندارد.

         نحوه ارائه خدمات،روش ها وبرنامه هایی است که باید برای دستیابی به اهداف سازمانی بکارگرفته شود.

       - وجود کمیته های بیمارستانی

          - وجود برنامه HIS

  ج - شاخص هاي پيامدي یا بروندادی: آنچه براي فعالان عرصه سلامت و به ويژه براي تصميم گيرندگان اهميت دارد دستيابي به اهداف مورد انتظار از برنامه ها (اثربخشي) و صرف هزينه کمتر براي دستيابي به آن اهداف (کارايي) و در نهايت ترکيبي از هر دو (بهره وري) است. واحدهایي که فرآيندهاي درستي را طراحي و اجرا کرده اند ولي با عملياتي کردن آنها به نتايج مطلوب دست پيدا نکرده اند و يا هزينه صرف شده براي دستيابي به اين اهداف معقول نبوده است، نبايد انتظار حمايت مديران حوزه سلامت از برنامه هاي خود را داشته باشند.

       توضیحات:

1-    استانداردکشوری متوسط اقامت بیماران در بیمارستان جنرال 5/3 روز، روانپزشکی 19 روز و تروما 5/4 روز تعیین شده است.

2-   استاندارد فاصله چرخش تخت بسته به نوع بیمارستان متفاوت می باشد. در بیمارستان های جنرال 1 روز می باشد.


به استناد از معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج


مطالب مشابه :


حسابداری مالی چیست؟

تعریف حسابداری مالی: سامان‌دهی و یكپارچه‌سازی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخصهای كمی از
مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

ریسك نیز براساس ضریب حساسیت بازدهی دارایی به بازدهی شاخص فراگیر بازار تعریف شاخص های مالی
شاخص بورس چیست

مشاور مالی تعریف شاخص کل بورس و در این برنامه، قصد داریم درباره شاخصهای بورس و انواع
خطاهای مربوط به شاخص NPV

جهت پیش بینی و محاسبه شاخص های مالی نظیر irr توسط کاربر تعریف نمود بلکه این شاخص ها
توسعه مالی، ابزار توسعه اقتصادی

نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بی‌توجهی به برخی مسائل مهم و شاخصهای های مالی
معرفی چند مفهوم مالی

بخش 1 معرفی چند مفهوم مالی. بخش 2 شاخص اوراق قرضه قیمت‌گذاری دارائی‌های مالی
تعریف ضریب بتا

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - تعریف در زمینه های حسابداری - مالی های مالی شاخص
تعریف شاخص

تعریف شاخص. انسانی ، منابع تجهیزاتی ،منابع مالی و سعی داریم شاخص های بهداشتی
برچسب :