وظايف نگهبان:اصول نگهباني

 
 

مطالب ذيل برداشت آزاد از كتاب اصول نگهباني حراست وزارت علوم است كه به صورت خلاصه و فشرده ، در حد آشنايي با برخي از وظايف محوله به نگهبانان تهيه و تنظيم شده است.
·         مقدمه
·         فصل اول (آموزش اصول نگهباني)
·         فصل دوم(كنترل عبـور و مــرور)
·         فصل سوم(مناطق ساختماني و مبارزه با سرقت)
·         فصل چهارم(مراقبت)
·         فصل پنجم (گزارش نويسي)
مقدمه كتاب:

با گذشت زمان شاهد اهميت يافتن نقش انتظامات براي بالا بردن ضريب امنيت در دستگاههاي مختلف اعم از وزارتخانه‏ها ، مؤسسات و شركتها و... هستيم كه اين بصورت يك امر اجتناب ناپذير اجتماعي در آمده و در دستور كار متصديان قرار گرفته است بنحوي كه به مرور زمان سيستمهاي پيشرفته‏اي در حفاظت و كنترل اماكن به كار گرفته مي‏شود ولي سيستم حفاظت فيزيكي و انتظامات در ايران بخصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كماكان به همان شيوه‏هاي سنتي و قديمي كه توانائي پاسخگوئي به نيازمنديهاي مطابق روز نيست ، متكي بوده و همگام با رشد و پيشرفت علمي و تكنولوژيكي حركت نكرده است . منجمله اينكه مسئله آموزش كه از مهمترين روشهاي بهينه سازي در هر بخشي به حساب مي‏آيد ناديده گرفته شده و پرسنل شاغل در انتظامات از اطلاعات كافي در زمينه وظايف خود برخوردار نيستند در حالي كه اصولي‏ترين روش دستيابي به نتايج بهتر در هر امري بايد مبتني بر آموزش و آگاهي علمي از نحوه اجراي آن استوار باشد. در يك بررسي اجمالي معلوم مي‏شود كه علي رغم اهميت حفاظت فيزيكي متأسفانه اين بخش از ابتدائي‏ترين آموزشهاي مربوطه محروم مانده است و لازم است در طي برنامه منطقي نسبت به آموزش نيروهاي اين مجموعه )انتظامات دانشگاههاو حتي ساير مراكز( اقدام نمود و در همين راستا با بررسي پاره‏اي از مسائل مربوط به نوع فعاليتهاي متعدد كه در هر مجموعه انتظامات را به چالش وامي دارد به تهيه كتابي موجز كه بيانگر اصول ايمني و حفاظت كه دربرگيرنده اصول نگهباني، شرح وظايف، منش رفتاري، همگرائي نظم و امنيت، اطفاي حريق و فوريتهاي امدادي است اقدام گرديد كه اميد است مفيد واقع شود.
 

فصل اول:«تعاريف»

 نگهباني:
 به روشهائي كه موجب حفظ و حراست از اموال دولتي ، اماكن ، تأسيسات و يا ايجاد مقررات انتظامي مي‏شود اصول نگهباني گويند.
  اجزاء نگهباني: 
1- نگهبان 
2- سرشيفت
3-  مسئول انتظامات
نگهبان: فردي است كه بمنظور پائيدن و مراقبت يك منطقه و جلوگيري   از غافلگير شدن گمارده مي‏شود.
  وظايف نگهبان:شامل وظيفه عمومي و وظيفه اختصاصي است.
كارهائي كه براي نگهبان ممنوع مي‏باشد:
 1.ترك پست 2.خوابيدن 3. اجازه عبور به اشخاص غير مجاز 4.حركت بيمورد 5.استعمال دخانيات 6.غذا خوردن سر پست 7.پوشاندن سرو گوش بحديكه نتواند بشنود 8.گوش دادن به راديو 8. نگاه كردن به تلويزيون 10. روشن كردن آتش در شب 11. كليه اعماليكه باعث غفلت مي‏شود
 سرشيفت: فردي است جهت نظارت و هماهنگي و برطرف كردن نيازمنديهاي نگهبانان
 مسئول انتظامات: فردي است كه مسئوليت كل نگهبانان منطقه و محيط استحفاظي مربوطه رابعهده دارد.
 موضع نگهباني: محلي است كه نگهبان جهت مراقبت محيط و حفاظت خود در آن قرار مي‏گيرد
   نگهباني در حال گشت: گشت در مواقعي است كه بايد پستها كنترل شود يا منطقه حساس بوده يا تعداد پست نسبت به وسعت منطقه كم است.
  انواع گشت :  (الف) پياده  -  (ب) موتوري
  وسائل و ملزومات نگهباني و گشت:
1- چراغ قوه مجهز به آويز:جهت گشت زني و كنترل موانع ، حصارها، قفل‏ها، دربها و پنجره‏ ها و نقاط تاريك در شب.
2- سوت: جهت اطلاع به نگهبانان ديگر در صورت بروز حادثه و متوقف نمودن شخص يـا خودرو.
3- تابلوي دستي ايست( كفكيرك ايست):جهت متوقف نمودن خودرو
4- پانچو:جهت اوقات باراني
5- نورافكن: جهت روشن نمودن محدوده و منطقه استحفاظي و ديد بهتر   در منطقه
6-  موانع ايست و بازرسي: جهت انتظام در امر عبور و مرور و جلوگيري   از ورود افرادمتفرقه.
7-  وسائل موتوريزه: جهت گشت موتوري بخصوص در مناطقي كه داراي   وسعت زياد مي‏باشند.
8- وسائل ارتباطي مانند تلفن ، بي سيم: جهت ارتباط پست‏ها با يكديگر و هماهنگي و اطلاع در صورت بروز موارد مشكوك.
 

 

فصل دوم:كنترل عبور و مرور«بازرسي»:

  كنترل تردد و رفت و آمد در شرايط و حالات مختلف اعم از افراد و خودروها را كنترل عبور و مرور گويند. حدود اختيارات نگهبان در اين راستا بايد از طرف مسئولان بالاتر تهيه  و به ايشان ابلاغ مي‏گردد.
 نكاتي كه بايد در كنترل رعايت شود:
 1. نگهبان بايد بداند بدنبال چه مي‏گردد و چگونه بايد كنترل نمايد و نسبت به ماموريت خود توجيه شود تا دچار سردرگمي و اشتباه نشود.
 2. نگهبان بايد بداند در چه زمان و شرايطي كنترل انجام دهد.
 3. جهت كنترل خودرو و افراد بايد در محلهاي مورد نظر ايجاد موانع و مواضع بازرسي نمايند.
 4. وسايل و امكانات كنترل فراهم باشد.
 5. مواضع كنترل در نقاط ورودي و معابر وصولي قرار گرفته باشد.
 6. وسايل محدود كننده ديد در محل وسايل نباشد.
 ملزومات لازم جهت كنترل:
 1. موانع
 2. وسايل شب نما
 3. تابلوي ايست
 4. نورافكن
5. چراغ قوه
6. ليست‏هاي كنترل عبور و مرور و برگه ملاقات
 7. موضع بازرسي
 8. وسايل ارتباطي
نحوه بازرسي: به دو قسمت تقسيم مي‏شود:
 الف) بازرسي افراد. ب) بازرسي خودروها
(الف) بازرسي افراد: افــراد ممكـن اســـت
1. اداري
2. دانشجو3. اتباع بيگانه4. مقامات كشوري و لشگري5.نيروهاي فني و كارگري شركتهاي پيمانكار6. متفرقه باشند.(ب) بازرسي خودرو: به سه قسم :الف)خودروي اداري (ب) خودروي شخصي( ج) متفرقه
 

 

فصل سوم:«مناطق ساختماني و مبارزه با سرقت»

  منطقه شناسي: عبارت است از شناخت نقاط و مكانهاي مختلف از لحاظ ساختار محيطي، تراكم فيزيكي و موقعيت اجتماعي.
 تقسيم ‏بندي از لحاظ ساختار محيطي:
(لف) مناطق باز
(ب) مناطق بسته
(ج)مناطق پوشيده(مستور)
  تقسيم بندي نقاط حساس يك اداره دولتي:
 1. اداري
 2. مخابرات و پست برق.
 3. تاسيسات و انبارها.
 4. مالي و اقتصادي
 5. آزمايشگاهها
 اهداف حمله به مناطق ساختماني:
 1. اهداف سياسي(جاسوسي)
 2. خرابكاري (ايجاد ناامني و برهم زدن نظم)
 3. ضربه فرهنگي و علمي( از بين بردن كتابها و آزمايشات مهم)
 4. اهداف مالي و اقتصادي (سرقت)
 سرقت:عبارت است از ربودن مال ديگري يا اموال دولتي و ملي به طرز پنهان.
  عوامل سرقت:
 1. فقر و نداري
 2. شرايط خانوادگي و اجتماعي
 3. عدم وجود كار يا تن ندادن به آن
 4. عدم تامين معاش
 5. دوست ناباب
 6. اعتياد بمواد مخدر
 7. انتقام شخصي
 8. عوامل سياسي مانند جاسوسي و تضعيف مديريت
 9. عوامل روحي و رواني
 10. ضعف انگيزه‏هاي‏هاي اعتقادي
 سارق: شخصي است كه بر اثر عوامل فوق اموال دولتي يا ملي و شخصي را مي‏ربايد.
  خصوصيات سارقين:
 1. از غفلت استفاده مي‏كنند
 2. از نقاط تاريك جهت ورود و سرقت استفاده مي‏كنند
 3. از راههاي نفوذي و مخفي و نقاطي كه داراي حصار و حفاظ نيست يا كم   مي‏باشد نفوذ مي‏نمايند
 4. بيشتر در تاريكي شب اقدام به سرقت مي‏نمايند
 5. سارقين با افراد آشنا هستند يا در محل سرقت آشنا دارند
 6. جهت نقل و انتقالات وسايل سرقتي خود از خودرو استفاده مي‏كنند
 7. افرادي سريع العمل و چابك مي‏باشند
 8. بدليل انجام عمل خلاف داراي ترس و هراس مي‏باشند.
 9. داراي محدوده و تخصص بخصوص خود مي‏باشند.
 10. قبل از سرقت هر محل ممكن است چند روزي حوالي آن محل جهت   شناسائي بيشتر پرسه بزنند
 11. نقاط مالي ، تأسيسات ، انبارها ، آزمايشگاهها را مورد سرقت قرار   مي‏دهند
 12. از حوادث غيرمترقبه يا شلوغي جهت سرقت استفاده مي‏كنند.
 13. از عدم كارائي و غفلت و سهل انگاري و دقت نگهبانان استفاده   مي‏نمايند. 
  راههاي نفوذ به ساختمان:
 1. زواياي بيروح (نقاط كور).
 2. مناطق تاريك و دور از ديد عمومي .
 3. نقاطي كه داراي حصار كوتاه يا بدون حفاظ مي‏باشند.
 4. مناطق مستور(پردرخت).
 5. مناطق بسته ( داراي ساختمانهاي بهم فشرده)
 6. مناطقي كه داراي نقاط اختفاء و پوشش مناسب مي‏باشند.
 7. درهاي قفل نشده يا داراي قفلي ضعيف.
 8. پنجره‏هاي بدون حفاظ.
 9. هواكشها و كانالهاي كولر.
 10. شبكه‏هاي پنجره زيرزمين كه در سطح پياده رو مي‏باشد.
 11. مناطقي كه حفاظت از آنها كمتر بوده يا اصلاً نيست (نگهبان ندارد)
 12. مناطقي كه داراي سيستم‏هاي اعلام خطر و ارتباطي نيستند(دزدگير ، تلفن ، بي سيم)
 13. مناطقي كه از سكنه خالي مي‏باشد.
 14. از شلوغي و رفت و آمد زياد استفاده مي‏نمايند.
 15. كانالهاي بدون حفاظ فاضلابها كه در زير ساختمانها و خيابانها تعبيه گرديده ‏اند.
   اقدامات عامل: به اعمالي گفته مي‏شود كه فرد جهت خنثي كردن خطر(تهديد) بكار مي‏برد.
 1. آشنائي با قوانين كارهاي حفاظتي
2. شناختن رؤسا ، مديران و   كارمندان و محل كار آنها.
 3. دانستن ساعات كار واحدها و زمان تعطيل شدن آنها.
 4. داشتن تلفن و آدرس مسئولين ذيربط و مراكز نظامي و انتظامي و   امدادي.
 5. دانستن محل زنگ‏هاي خطر ، مراكز حساس و كنترل همه روزه و اطمينان از سالم بودن آنها.
 6. آشنائي با وسايل حفاظتي
 7. آشنائي باانواع كارتهاي شناسائي ، امضاء مسئولين و مهرهاي محل كار
 8. دانستن محل پست‏هاي برق و مخابرات و كنترل همه روزه آنها و داشتن   برق اضطراري.
9.  كنترل همه روزه حصارها ، حفاظها و پيرامون محيط و ساختمانها و راههاي نفوذ
 10. كنترل ورود و خروج افراد متفرقه ‏اي كه به محيط وارد مي‏شوند
 11. دادن سمت و حدود نگهباني و ديده باني و شناساندن نقاط مظنون به نگهبان.
 12. شناخت انواع اتومبيل‏ها و رنگهاي آن و انواع پلاكها و نوع و مدل خودروها.
13. شك نمودن به خودروهائي كه چند روز در پيرامون محوطه قرارگرفته ‏اند
 14. مراقبت و كنترل بيشتر افرادي كه سابقه خوبي در گذشته نداشته اند
 15. دانستن محل و موقعيت كار از لحاظ اقتصادي و اجتماعي.
 16. اداره محيط بر اساس نيازها و خواسته ‏هاي آن
 17. دانستن اينكه در محيط اطراف محل كار چه گروهي از مردم زندگي   مي‏كنند
 18. دانستن اين مطلب كه شبها بيشتر از روزها ، نقاط شلوغ بيشتر از نقاط   كم جمعيت نياز به مراقبت بهتر و بيشتر دارد.
 

 

فصل چهارم : «گزارش نويسي»

 تعريف:  انتقال پاره‏اي اطلاعات به كسي كه از آن بي خبر است.
 انواع گزارش:  1. شفاهي  2.كتبي
 انواع گزارش كتبي: شامل گزارشهاي اداري ، اجرائي ، بازرگاني ، جزائي ، نظامي ، ستادي ، اطلاعاتي و گزارش قضائي.
 گزارش اداري: گزارشي است كه در رابطه با امور ادارات و مقررات و دستورات تهيه مي‏شود.
   متن گزارش:
 گزارش نگهباني بعنوان سند وقايع و يكي از مراجع تصميم‏گيري در پيگيري آتي كاربرد خوهد داشت. اصولاً گزارشهاي با فوريتهاي بالا بايد بطريق ارتباطات تلفني يا بي سيم و... در اسرع وقت به اطلاع مسئولان تصميم گيرنده برسد تا ارزش عملياتي داشته باشد. چون اكثر وقايع غير مترقبه بر اساس فوريت زماني ارزش عملياتي دارند كه اگر به سلسله مراتب مكاتبات طولاني وقت دچار شود ارزش اوليه و اساسي خود را از دست خواهد داد و نگهبان بايد گزارش تلفني يا شفاهي را بصورت كتبي بعنوان صورتجلسه براي استناد در آينده تهيه و در اختيار مسئولان مربوطه قرار دهد. از جمله اين  وقايع غير مترقبه مي‏توان آتش سوزي، ريختن آوار، برق گرفتگي، سقوط از ارتقاع، خرابي آسانسور، تركيدگي لوله ‏هاي آب و گاز و... را نام برد
 

فصل پنجم: شرح وظايف انتظامات:

  نظارت بر ورود و خروج كالا و كنترل آن :
خروج هرگونه كالا ، اموال و اشياء مربوط به دانشگاه ) اعم از سرمايه‏اي و مصرفي ( بمنظور جابجائي ، تعمير ، استفاده در مكان ديگر و ... صرفاً با ارائه برگه خروج كالا كه با امضاء مسئولان ذيربط و هماهنگي با اداره امين اموال امكان پذير خواهد بود.
 نظارت بر ورود و خروج وسايط نقليه و كنترل آن :
تردد وسايط نقليه دانشگاه كه بمنظور انجام امور خدماتي ، اياب و ذهاب ، مأموريت ، انتقال كاركنان يا دانشجويان و... انجام مي‏شود صرفاً با ارائه برگه تردد وسايط نقليه كه به امضاء مسئولان مربوطه رسيده باشد، امكان پذير خواهد بود.
در خصوص تردد وسايل نقليه دانشگاه يا متفرقه كه بمنظور جابجائي كالا به مقصد دانشگاه ، در محيط تردد دارند دقت شود تا تمامي اموالي كه بايستي در محيط تخليه نمايند، تخليه گردد.
 ورود كليه وسايط نقليه متفرقه به محوطه دانشگاه ممنوع است مگر با اخذ مجوز از واحد مربوطه و ارائه آن به انتظامات.
نظارت بر تردد افراد و كنترل آن :
1. ورود افراد متفرقه(كليه افرادي كه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارند)  به محيطهاي مختلف دانشگاه صرفاً با رعايت موارد ذيل امكان پذير است:
احراز هويت شخص (اخذ كارت شناسائي معتبر)
تماس با واحدي كه قرار است فرد به آنجا مراجعه نمايد و اخذ تاييديه تلفني.
صــدور برگه ملاقات توسط انتظامات و ارائه آن توسط مراجعه كننده كه به امضاي ملاقات شونده رسيده باشد پس از انجام ملاقات به
 انتظامات
 
نكته:
در خصوص اتباع خارجه مراتب بايستي قبلاً توسط مسئول واحد مدعو باطلاع مراجع مربوطه و از طريق آنها به انتظامات دانشگاه برسد و انتظامات در اولين فرصت حضور مدعوين را به سرپرستي خود گزارش نمايد.
 در صورت عدم اطلاع قبلي از سوي مسئول واحد مدعو و حضور اتباع خارجه در محل ورودي محيطهاي دانشگاه بلافاصله موارد باطلاع حراست برسد و پس از اخذ تاييديه به انجام مراحل قانوني ( اخذ كارت شناسائي معتبر و صدور برگه ملاقات ) اقدام نمايد.
 
2. ورود افراد متفرقه ( كليه افرادي كه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارند) به محيطهاي مختلف دانشگاه بمنظور شركت در مراسماتي نظير كنفرانس،)سمينارها و گردهمائيها و دوره‏هاي كوتاه مدت آموزشي و رويدادهاي علمي ، جشنواره‏ها)علمي ، فرهنگي ، هنري( ، منوط به طي مراحل ذيل مي‏باشد :
 
اطلاع قبلي توسط مسئول واحد برگزار كننده مراسم به همراه اطلاعات مورد نياز از قبيل :
- تاريخ، مكان، زمان مراسم افتتاحيه و اختتاميه.
- نمونه كارتهاي مدعوين، مسئولان اجرائي و ثبت نام شدگان.
- ريز برنامه ‏هاي اجرائي.
- فوق برنامه‏هاي جانبي كنفرانس.
- ليست اسامي مدعوين يا ميهمانان (خارجي و داخلي)
 - ليست اسامي داوطلبان ثبت نام شده براي شركت در كنفرانس.
 - ليست اسامي كادر اجرائي كنفرانس.
 - ليست اسامي شركتها و مراكزي كه در نمايشگاه شركت كرده ‏اند.
- محل اسكان ميهمانان خراجي و ميهمانان ويژه.
- اعلام بلامانع بودن ورود افراد مذكور به انتظامات دانشگاه جهت حفظ نظم، هوشياري و مراقبت كامل ورود و خروج افراد بمنظور جلوگيري از خروج اموال جلوگيري از اتفاقات غير مترقبه.
 
3. خروج كليه كاركنان دانشگاه از محيط كار در ساعات اداري ) باستثناء  اعضاء هيئت علمي و مديران ارشد دانشگاه
( منوط به ارائه برگه   مرخصي تائيد شده توسط مسئولين ذيربط به انتظامات خواهد بود.
 
4. حضور كليه كاركنان دانشگاه از ساعت 18 به بعد و در ايام تعطيل در  محيط كار، منوط به هماهنگي قبلي و كتبي مسئول واحد مربوطه و   تاييديه سرپرستي و اعلام به واحدهاي انتظامات مي‏باشد.
 
5. حضور كليه دانشجويان در محيط آموزشي تا سقف برنامه‏هاي آموزشي    بلامانع  و در ايام تعطيل صرفاً در صورت داير بودن كلاسهاي آموزشي    امكان پذير است و در صورتي كه دانشجويان بخواهند بصورت   انفرادي يا گروهي در ساعات غير اداري و ايام تعطيلات رسمي در   محيط دانشگاه حاضر و به فعاليت‏هاي فوق برنامه دانشجوئي بپردازند    بايد تقاضاي حضور آنان از طرف سرپرست مربوطه به حراست و يا    هر جائي كه سرپرستي انتظامات را بعهده دارد، ارائه و با تائيد   سرپرست انتظامات خواهد بود.
 
6. در خصوص استفاده از كارگاهها و لابراتورهاي مختلف بعد از ساعت    آموزشي و در ايام تعطيل منوط به هماهنگي قبلي از سوي مسئولين    مربوطه با ذكر اسامي به سرپرست انتظامات دانشگاه و تائيد آن   مي‏باشد.
 
 7. ورود و خروج كليه عوامل يا كارگران متفرقه كه بمنظور انجام امور   عمراني و تأسيساتي وارد محيط مي‏شوند صرفاً با هماهنگي مسئولان   دفتر فني و رعايت دقت و مراقبت در تردد آنان و وسايل همراهشان   امكان پذير خواهد بود.
 
 8. بهنگام ورود و خروج افراد متفرقه ، در صورت همراه داشتن ساكهاي    بزرگ ، كيف دستي يا بسته‏هاي حجيم بجهت انجام اقدام تأميني و   امنيتي از محتويات كيف بازديد لازم بعمل خواهد آمد.
 
 9. انجام تصويربرداري از مراكز دولتي به هر منظور ) مصاحبه ، ساخت    فيلم و...( منوط به هماهنگي قبلي تصويربردار يا گروه تصويربرداري    با روابط عمومي و ارائه تائيديه كتبي مي‏باشد.در صورتيكه   تصويربردار يا گروه تصويربرداران بيرون از محيط دانشگاه مشغول   تصويربرداري از محيط دانشگاه مي‏باشند بلافاصله مراتب باطلاع   سرپرست انتظامات يا واحد حراست مستقر در محيط رسانده شود.
 
10. انجام مصاحبه خبرنگاران جرايد و نشريات در صورت حضور در    محيط دانشگاه منوط به هماهنگي قبلي با و ارائه تائيد كتبي مي‏باشد.
 
11. پخش يا نصب هرنوع آگهي يا فرم در محيط دانشگاه توسط افراد   متفرقه و مراجع غير دانشگاهي منوط به هماهنگي قبلي با روابط    عمومي )اخذ تائيديه كتبي ( و ارائه آن به انتظامات مي‏باشد.
 
12. حضور كليه پرسنل نظامي يا انتظامي در محيط ) به هر علت از قبيل    ابلاغ حكم قضائي ، تحقيقات ، دستگيري و...( ممنوع مي‏باشد. مگر با    تائيد بالاترين مقام مؤسسه يا دانشگاه.
- انتظامات صرفاً موظف به كنترل تردد افراد ، وسايط نقليه و اموال    به تحت پوشش خود مي باشد، تا نسبت به حفظ ساختمان و جلوگيري از سرقت ، آتش سوزي و... اقدام نمايد.
- تردد دانشجويان صرفاً با ارائه مجوز صادر شده توسط معاونت دانشجوئي يا كارت سكونت در خوابگاه امكان پذير است.
- تردد ميهمانان دانشجويان نيز با ارائه مجوز صادر شده توسط معاونت دانشجوئي امكان پذير است. (در مورد ميهمانان خواهر يا دانشجويان دختر در مواقع اضطراري - بخصوص شب‏ها - در صورت موجود نبودن مدارك فوق الذكر با رعايت جوانب حفاظتي موقتاً و با اخذ كارت معتبر همكاري لازم صورت گيرد).
 درخصوص خروج اموال، ارائه برگ خروج كالا كه به امضاء مسئولان ذيربط رسيده باشد، الزامي است.
توجه:  انتظامات  هيچگونه مسئوليتي در خصوص محتواي محموله ‏هاي پستي ندارد.
 - امور داخلي خوابگاهها و اجرائيات داخل مديريتها و قسمتهاي مختلف بطور مستقيم هيچگونه ارتباطي به انتظامات ندارد
- در خصوص وقايع اتفاقيه در خوابگاهها ) اعم از تجمعات   دانشجوئي ، درگيري بين دانشجويان،استفاده از مواد مخدر،سوء رفتار   دانشجويان درداخل خوابگاه ‏و...( انتظامات حق مداخله وبرخورد ندارد وتنها مي‏بايست موارد رابه اطلاع حراست برساند.
 
 مواردي كه مي‏بايست طي هر شيفت انتظامات كنترل گردد:
1. گشت در محيط و كنترل داخل ساختمانها (بخصوص پس از ساعت اداري) از لحاظ كنترل مسائل امنيتي و حفاظتي يا مشكل در سيستم برق ، آب ، گاز، فاضلاب و... پس از ساعت اداري علاوه بر موارد فوق الذكر كنترل خاموش بودن چراغها ، دستگاه‏هاي خنك كننده يا گرم كننده ، بسته بودن پنجره‏ها و درب اتاقها ، آتش سوزي ، سرقت ، خرابي تأسيسات ( بنحويكه به اماكن دانشگاه خسارت وارد شود) و... . گشت در محيط و كنترل داخل ساختمانها (بخصوص پس از ساعت اداري) از لحاظ كنترل مسائل امنيتي و حفاظتي يا مشكل در سيستم برق ، آب ، گاز، فاضلاب و... پس از ساعت اداري علاوه بر موارد فوق الذكر كنترل خاموش بودن چراغها ، دستگاه‏هاي خنك كننده يا گرم كننده ، بسته بودن پنجره‏ها و درب اتاقها ، آتش سوزي ، سرقت ، خرابي تأسيسات ( بنحويكه به اماكن دانشگاه خسارت وارد شود) و...
2. در صورت بروز اتفاقات غير مترقبه از قبيل سرقت ، آتش سوزي ، خرابي تأسيسات ) بنحويكه به اماكن دانشگاه خسارت وارد شود( و... ضمن حفظ خونسردي و دقت لازم ، مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهند و بعد موضوع را بررسي و در طي صورتجلسه كاملي به مسئولان مربوطه ارائه نمايد تا بر اساس آن اقدامات آتي پيگيري گردد.
 
به هنگام بروز آتش سوزي نيز موارد ذيل بصورت خاص مورد توجه قرار گيرد:
 - مراتب را بلافاصله به سازمان آتش نشاني منطقه و در فرصت بعدي به مسئولان اطلاع دهيد.
- در هر آتش سوزي شير اصلي گاز يا سيلندري را فوراً ببنديد و   هرگونه منابع تشديد كننده آتش را از محيط دور كنيد.
- در آتش سوزيهاي بزرگ حفظ جان از حفظ اموال واجب تر است سريعاً جمعيت را از محل آتش سوزي متفرق نموده و افراد آسيب   ديده را منتقل نمائيد.
- راههاي اضطراري و وروديهاي اختصاصي محيط را به مأموران آتش نشاني نشان دهيد.
 
توجه : هرگونه پيگيري‏هاي بعدي در خصوص اتفاقات روي داده در محيط اعم از سرقت ، آتش سوزي و ساير اتفاقات غير مترقبه، بر اساس گزارش انتظامات با مسئولان بالاتر خواهد بود و انتظامات هيچگونه مسئوليت پيگيري و اجرائي نخواهد داشت..
 
 نكاتي جهت يادآوري: 
- ارسال گزارش روزانه انتظامات به سرپرستي انتظامات ، ثبت كليه وقايع ، ثبت تردد كاركنان ، مراجعين و كليه وسايط نقليه ) اعم از وسايط نقليه دانشگاه و متفرقه ( ، ثبت ساير امور محوله توسط واحدهاي انتظامات پس از پايان هر شيفت و در طول مدت شيفت الزامي است .
- انجام ساير امور مانند پاسخگوئي و راهنمائي مراجعين ، پاسخگوئي به تلفن‏ها نيز از وظايف جانبي واحدهاي انتظامات مي‏باشد.
- تجمع افراد متفرقه (اعم از همكاران اداري ، دانشجويان و... )در محل اتاق انتظامات ممنوع مي‏باشد.
- حتي المقدور از دريافت و نگهداري اموال يا اشياء اماني خودداري شود، در صورت اضطرار ، اخذ امانت و نگهداري آن، با دقت در نوع اشياء دريافتي و بررسي لازم در حضور شخص درخواست كننده ميسور خواهد بود. - هنگام برقراري ارتباط تلفني مواظب تخليه تلفني افراد ناشناس باشيد ، هر يك از مقامات مسئول دانشگاه در صورت تماس با واحدهاي انتظامات موظفند بطور كامل خود را معرفي نمايند ، لذا در صورت عدم شناسائي كامل فرد تلفن كننده از ارائه هرگونه اطلاعات خودداري ، تماس را قطع و مراتب را به حراست اطلاع دهيد.
در راستاي نظم بخشيدن و ساماندهي به كيفيت اجرائي دستورالعملها و شرح وظايف اجرائي كه از مسئولان بالاتر به انتظامات ابلاغ مي‏گردد، فرمهائي پيش بيني گرديده است كه نمونه‏هائي از آنها به قرار ذيل مي‏باشد با ذكر اين نكته كه ممكن است بر اساس ظرفيتهاي مختلف از قبيل محيط كار، گستردگي تعداد افراد اعم از دانشجو، كارمند، استاد و عوامل اجرائي و فني و... فرمها متغير باشد


مطالب مشابه :


شرح وظایف نگهبانی

شرح وظایف نگهبانی. شرح 11- سوت زدن نگهبان شب به فاصله هر نيم ساعت از ساعت 23 الي 6 صبح .
وظايف نگهبان:اصول نگهباني

حارسان - وظايف نگهبان:اصول نگهباني - HARESAN Informatics Education Blog - حارسان
شرح وظایف نگهبانی

شرح وظایف نگهبانی -3 حفظ كليه اطلاعات ساكنين محرمانه بوده و در صورت بروز دادن آن با نگهبان
شرح وظایف نگهبان مجتمع مسکونی مبین

مجتمع مسکونی مبین - شرح وظایف نگهبان مجتمع مسکونی مبین - وبلاگ اطلاع رسانی مجتمع مسکونی مبین
شرح وظایف نگهبانی مجتمع ++ جهت اطلاع ساکنین محترم++

شرح وظایف نگهبانی مجتمع مسکونی 21-نگهبان موظف به دریافت برگ تسويه حساب شارژ واحد
وظایف سرایدار

مجتمع مسکونی بیمه - وظایف سرایدار - اساسنامه و آیین نامه های مجتمع مسکونی بیمه
وظایف دفتر فنی

شرح وظایف عوامل گشت زنی در داخل محوطه و پیرامون داخلی پروژه و یك نفر در داخل كیوسك نگهبان
شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می‌باشد.
برچسب :