استشهاديه انحصار وراثت

در صورتیکه هر یک از وراث متوفی بخواهند گواهی انحصار وراثت تهیه نمایند می بایست به ترتیب زیر عمل نمایند :

  1. تهیه و تکمیل فرم استشهاديه انحصار وراثت در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضاء شهود در آن در حضور سردفتر اسناد رسمی و گواهی امضاء شهود در آن توسط سردفتر .
  2. مراجعه به اداره دارایی مربوط به ارث و تشکیل پرونده در اداره دارایی و گرفتن گواهینامه تقدیم اظهارنامه مالیات بر ارث از اداره دارایی جهت ارائه به شورای حل اختلاف .
  3. مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی به همراه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی فوت متوفی و همچنین اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه به همراه اصل استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و اصل گواهی تقدیم اظهارنامه مالیات برارث و تقدیم دادخواست مربوط به گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف .
  4. چنانچه ارزش و بهای ترکه ( دارایی متوفی ) بیش از 30,000,000 ريال (سه میلیون تومان) نباشد بدون انتشار آگهی ، گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ محدود به سی میلیون ریال صادر خواهد شد .
  5. چنانچه بهای ترکه (دارایی متوفی) بیش از 30,000,000 ريال (سه میلیون تومان) وکیل - باشد درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می شود و پس از انتقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در صورتیکه معترضی نباشد گواهی انحصار وراثت با قید از حیث مبلغ نا محدود صادر میگردد .
  6. پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، چند عدد کپی برابر با اصل از آن را از شوای حل اختلاف تهیه نماید .


مطالب مشابه :


فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

شوک حسابداری - فرم اظهارنامه مالیات بر ارث - دانستنی های فرم اظهارنامه مالیات بر
نحوه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین شد

نحوه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از
ماليات بر ارث

مالیات - ماليات بر ارث ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي فرم تماس با
ماده های مالیات بر ارث

اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله فرم های
دانلود نمونه قراردادها

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث. 5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد
دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به تکمیل بخش های مختلف اظهارنامه مالیات بر ارزش فرم هاي اطلاعات بر ارث. انواع
دانلود نمونه قراردادها

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث . 5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد
استشهاديه انحصار وراثت

تهیه و تکمیل فرم گرفتن گواهینامه تقدیم اظهارنامه مالیات بر ارث از اداره دارایی
جدیدترین دانلود های مربوط به حسابداری

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث . 5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد
دانلود فرم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

دانلود فرم اظهار نامه مالیات بر مالیات تکلیفی اظهارنامه مالیات بر ارث
برچسب :