نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

عنوان پایان نامه می بایست مختصر ، رسا و جامع باشد .

دانشجویان باید توجه داشته باشند ، دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حدکثر یک ساله به اتمام برسد.

عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه

موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد .

موضوع پایان نامه باید با رشته تحصیلی دانشجو مرتبط باشد .

دانشجویان لازم است تهیه مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مد نظر قرار دهند و به تحقیقی بپردازند ( موضوعی را انتخاب نمایند ) که امکان استخراج مقاله ( و یا در صورت امکان ثبت اختراع ) را داشته باشد . لازم به ذکر است که استخراج مقاله از پایان نامه در صورت پذیرش و چاپ علاوه بر نمره ، دارای امتیاز تشویقی نیز می باشد .

دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد. ( برای دریافت کمک هزینه ) جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص به دفتر ارتباط با صنعت واحد مراجعه شود.

 آدرس مجلات معتبر : ( مجلات مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و سایتهای مربوطه )

1- مجلات معتبر داخلی. مجله‌هایی که رتبه آنها توسط یکی از کمیسیون‌های زیر صادر شده باشد و در سه گروه عمده‌ی علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف. کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ب. کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

ملاک تعیین درجه علمی مجلات علمی پژوهشی کشور ، آخرین مصوبات و فهرست های منتشره توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ، وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و یا کمیسیون نشریات علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .

 1- مجلات معتبر خارجی. این مجلات دو دسته‌اند: ISI و غیر ISI  

ISI : 

سازمانی است که در دنیا برترین مقالات جهان را در سایت خود قرار می دهد و معیار ارزشی دانشمندان در اکثر نقاط جهان است . دانشگاه اطلاعات علمی بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست کردن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشر شده در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف است. شمار مجلات ISI ثابت نیست . یک مجله ممکن است در یک زمان از مجلات ISI محسوب شود اما به دلیل کاهش بار علمی بعدا" از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 16000 مجله در لیست  ISIقرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود 10% آنها به لیست ISI اضافه می شوند . در لیست، هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد . از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله ، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن ، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن است. لازم به ذکر است هیچ یک از این عوامل به تنهایی مــورد بــررسی و ارزیابــی قرار نمی گیرد، بلکه با بــررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد . از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجــه قرار دارد، این است که عنوان مقالات ، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد . همچنین توصیه می شود منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند . اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبان ها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد. زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع به کار رفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند . داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است .

ISI    بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم ؟

بهترین راه مراجعه به سایتهایی نظیر تامسون است . زیرا همچنان که گفته شد هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.

الف. مجلات ISIدر دو دسته‌بندی کلی تعریف می‌شوند:

الف. 1. مجلات(Web of Science) ISI. این مجلات در فهرست مجلات ISI وارد شده و دارای IF (Impact Factor) هستند. فهرست این مجلات از طریق کتابخانه دیجیتالی به صورت Online در دسترس واحدها قرار می‌گیرند.

الف.2. مجلات  .(Listed) ISIمجلاتی هستند که موفق شده‌اند در فهرست ISI وارد شوند، اما هنوز دارای IF نیستند.

ب. مجلات علمی خارجی غیر.ISI  مجلاتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند: دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و ... تولید می‌شوند، ولی در فهرست مجلات ISIوارد نشده‌اند.

 مجلات  .ISCمجله‌هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایهشده باشند.

 مجلات علمی غیر فارسی داخل کشور. مجلات علمی (به جز مجلات دانشکده‌های زبان‌های خارجی) که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر شوند.

آدرس و فهرست مجلات ISI:

سایت www.isinet.comکه البته این سایت بهhttp://scientific.thomson.com متصل می شود.

 JRK:

 نمایانگــر ضریب تاثیر مجلــه مــورد نظر در میــان مجله‌های همان رشته علمــی است که فهرست شده‌انــد. اطلاعــات این فهرست هر سال توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به روز می‌شود. آخـرین اطلاعات مذکــور را می‌تــوان از سایت‌ معــاونت پژوهشی به نشانی http://rvp.iau.irبرداشت نمود.

مجلات خارجی کم اعتبار و ناشناخته : 

با توجه به اینکه تعدادی از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان مقالات نسبت به چاپ مقالات بدون داوری اقدام می نمایند ( نشریات آنها فاقد ( نشریه چاپی )، اعتبار علمی و ایندکس معتبر جهانی لازم است و با ارائه نشانی جعلی در کشورهای آمریکا و کانادا موجب فریب نویسندگان می شوند ) یاد آور می شود که آگاهی از ارزش علمی و ساختار دفتر این مجلات ، از طریق شناخت اعضای هیات تحریریه و اجرایی و نیز پیگیری محل کار آنها نیز امکان پذیر است . مجلات مذکور از نظر دانشگاه آزاد اسلامی ناشناخته اند . لازم به ذکر است که چاپ مقاله در این مجلات مورد تایید نیست و نه فقط سبب فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجو نمی شود ، بلکه شامل تشویق و امتیازات هیات علمی نیز نمی گــردد. این مجــلات در آمار مقــالات واحــد نیز قرار نمی گیرند و امتیاز آنها برای واحد محاسبه نخواهد شد .

 

شرایط جلسه دفاع:

به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد، نظارت کیفی و آیین نامه ای حسب آیین نامه آموزشی به شماره 64860 /40 مورخ 4/8/84 ، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است :

 الف ) استاد ( استادان ) راهنما

ب ) استاد ( استادان ) مشاور

ج ) استادان داور ( یک نفر داور داخلی و یک نفر داور خارجی به پیشنهاد گروه تخصصی واحد ) و با تایید معاون پژوهشی واحد

د) نماینده گروه ( از اعضاء هیات علمی گروه ) یا واحد به عنوان ناظر ( بدون حق رای ) - با تایید معاون پژوهشی واحد

تبصره : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما، حداقل یک نفر از استادان داور و استاد ناظر رسمیت نخواهد داشت .

 

ارزشیابی پایان نامه :

پایان نامه توســط هیات داوران در 5 درجه ارزشــیابی شده و به هر درجــــه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود .

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب

نمره از 12 تا 14 : قابل قبول

نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول


مطالب مشابه :


اطلاعات آموزشکده های فنی حرفه ای سراسر کشور - منطقه سه

(ساخت و تولید) دانشکده فنی مهندسی بابل آموزشکده فنی زابل(فرخی سیستانی ) حاتم سلیمی .
لیست تمامی آموزشکده ها و دانشکده های کشور زیر نظر دانشگاه فنی

آموزشکده پسران زابل فرخی سیستانی دانشکده تربیت دبیرفنی میرزا کوچک خان صومعه سرا
دانشکده های فنی حرفه ای سراسر کشور

وب سایت http://afdz.edu.tvu.ac.ir آموزشکده پسران زابل - فرخی سیستانی زابل انتهای ir/ دانشکده تربیت
مشخصات روی جلد پایان نامه

دانشکده علوم توان از فرخی سیستانی؛ صاحب قصیده خاش، زابل، زاهدان، سراوان
اطلاعات آموزشكده های فنی حرفه ای سراسر کشور

دانشکده فنی دختران شریعتی آموزشکده فنی زابل(فرخی سیستانی ) حاتم سلیمی http
موقعیت استان س و ب

«ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ جولوغ‌ فرخی فرخیسیستانی ایرانشهر |چابهار |خاش |زابل
نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

(به جز مجلات دانشکده در شهرستان زابل توان از فرخی سیستانی؛ صاحب قصیده
فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

عناوين زير از اطلاعات موجود در دانشکده سیستانی و فرخی سیستانی
برچسب :