ويژگيها وروشهاي آزمون پسته مكانيك خندان

ويژگيها وروشهاي آزمون پسته مكانيك خندان


پيشگفتار

استاندارد پسته مكانيك خندان در دويست و چهلمين جلسه كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذايي مورخ 77/11/28تصويب گرديد و اينك به استناد بند 1ماده 3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميگردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
1- استاندارد ملي ايران - شماره 15- تجديدنظر سوم مهرماه 1376- پسته - ويژگيها.
2- آزمايش هاي انجام شده در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .
3- استفاده از معيارهاي موجود در تجارت .
4- استفاده از تجربيات توليدكنندگان ، صادركنندگان و بازرگانان داخلي .
UNTED STATES STANDARDS FOR GRADES OF PISTACHIO NUTS IN THE SHELL-1991
پسته مكانيك خندان - ويژگيها و روشهاي آزمون
1- هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، طبقه بندي ، بسته بندي ، نشانه گذاري ، نمونه برداري و روشهاي آزمون پسته مكانيك خندان مي باشد.
2- دامنه كاربرد
اين استاندارد درباره هر بهر از پسته هاي مكانيك خندان ايران از رقم هاي گوناگون كه پوست اول (پوست نرم بيروني ) جدا شده و به صورت خام و يا فرآوري شده و به صورت بار بازرگاني عرضه مي گردد، كاربرد دارد.

3-تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي شود:
3-1- پسته : ميوه درختي است با نام علي . Pistacia Vera Lاز خانواده Anacardiaceaeكه گونه اهلي آن داراي رقم هاي گوناگون مي باشد.
3-2- پسته خشك : به پسته اي گفته مي شود كه رطوبت آن پس از برداشت و گرفتن پوست اول باندازه مشخص شده در بند 4-1- 13اين استاندارد كاهش يافته باشد.
3-3- پسته مكانيك خندان : به پسته اي گفته مي شود كه به گونه سرشتي خندان نبوده و با بهره گيري از ابزارهاي مكانيكي و فرآيندهاي فيزيكي خندان شده باشد.
3-4- پسته خام : به پسته اي گفته مي شود كه پس از برداشت ، جدا كردن پوست نرم بيروني ، خندان كردن و خشك كردن ، هيچگونه فرآيند ديگري روي آن صورت نگرفته باشد.1
3-5- فرآوري : به هر كاري گفته مي شود كه انجام آن باعث دگرگون شدن پسته از ديد بافت رنگ ، بو و مزه شود، مانند بو دادن ، نمك زدن ، ترشي زدن و ديگر فرآيندها.
3-6- پسته فرآوري شده : به پسته اي گفته مي شود كه عمل فرآوري بر روي آن انجام شده باشد.
3-7- ارقام پسته : نام هايي است كه پس از گروه بندي پسته ها بر پايه همگوني و همساني يك يا چند ويژگي گياه شناسي (مانند شكل ، اندازه ....) و براي شناسائي آسانتر روي هر گروه گذاشته مي شود.
در اين استاندارد پسته ها از نظر شكل ظاهري به دو رقم گرد و كشيده تقسيم مي گردد.
3-7-1- پسته كشيده : در اين رقم نسبت طول به بزرگترين قطر بيش از 1/5خواهد بود.
3-7-2- پسته گرد: در اين رقم نسبت طول به بزرگترين قطر 1/5و يا كمتر از آن خواهد بود.
3-8- پوست پسته : به بافت هاي گياهي نرم و يا سختي گفته مي شود كه به گونه مستقيم يا غيرمستقيم مغز پسته را مي پوشاند و پسته داراي سه پوست به شرح زير مي باشد.
3-8-1- پوست اول : به پوست نرم بيروني و بيروني ترين پوشش پسته گفته مي شود.
3-8-2- پوست دوم : به پوست سخت و يا شاخي (استخواني ) پسته گفته ميشود كه زير پوست اول قرار دارد.
3-8-3- پوست سوم : به پوست نازكي گفته ميشود كه مغز پسته را مي پوشاند.
3-9- اندازه (درشتي ) : به شمار پسته در يكصد گرم گفته مي شود.
3-10- يكنواختي : به يكدست بودن پسته از ديد رقم و اندازه گفته مي شود.
3-11- ناخندان : به پسته اي گفته ميشود كه پوست سخت آن در راستاي درز و برجستگي طولي شكاف برنداشته و يا شكاف ايجاد شده به اندازه اي كوچك باشد كه شاخص به ضخامت 0/4ميليمتر و پهناي 6ميليمتر از آن نگذرد، و پسته ناخندان مي تواند داراي مغز و يا بدون مغز باشد.
3-12- خندان : به پسته اي گفته مي شود كه شاخص بند 3- 11به آساني از شكاف آن بگذرد.
3-13- پوك خندان : به پسته خندان شده اي گفته مي شود كه سنگيني (وزن ) مغز آن كمتر از 25درصد سنگيني پسته باشد.
3-14- مواد خارجي : به هر چيزي جز پسته مانند پوست سبز، پوست سخت بدون مغز و يا پسته پوك خندان ، لاشه شش پايان ، سنگريزه و غيره گفته مي شود كه با چشم غيرمسلح در پسته يا نمونه ديدني و به راههاي گوناگون قابل جدا شدن باشد.
3-15- مغز پسته آزاد : به مغز پسته اي گفته مي شود كه از درون پوست سخت بطور كامل بيرون آمده و در نمونه وجود داشته باشد.
3-16- آفت : هرگونه ارگانيسم زنده مانند شش پايان ، كنه ها، قارچ ها و باكتريها (در هر يك از مراحل رشد) است كه هنگام بالندگي يا پس از برداشت مغز پسته را خورده و روي آن نشو و نما كرده و مايه آلودگي و كاهش كمي و كيفي آن گردد.
3-17- آفت زدگي : به آثار برخاسته از كار آفات كه با چشم غيرمسلح بر روي مغز پسته ديدني باشد گفته مي شود. اين آثار به شكل حفره هاي محل تغذيه شش پايان ، كنه ها، وجود تنيده ها و فضولات پوسته هاي تخم ، لارو، شفيره ، كپك زدگي و قارچ زدگي و مانند آن پس از برداشتن پوست سوم در مغز پسته ديدني است .
3-18- آفت زدگي آشكار، (انباري ): به آفت زدگي گفته مي شود كه بدون جدا كردن پوست سوم ديدني باشد.
3-19- تندي : به مزه ناخوشايند برخاسته از اكسيد شدن چربي در مغز پسته گفته مي شود.
3-20- طعم غيرطبيعي : به بو و مزه غيرطبيعي برخاسته از آلودگيهاي پيرامون و شيميايي (مانند نفت و نفتالين ) در پسته و يا مغز پسته گفته مي شود.
3-21- طعم سوختگي : به طعم غيرطبيعي كه ممكن است در اثر شرايط نامطلوب فرآوري (درجه حرارت بالا و زمان طولاني ) ايجاد گردد، گفته مي شود.
3-22- رنگ پوست پسته :
3-22-1- رنگ پوست پسته خام : عبارت است از رنگ طبيعي پوست سخت كه برحسب رقم و نوع كارهاي پس از برداشت معمولا از شيري تا كرم رنگ متغير است .
3-22-2- رنگ پوست پسته فرآوري شده : عبارت است از رنگ پوست سخت پسته كه برحسب نوع فرآوري مي تواند متغير باشد.
3-23- بدرنگي : به حالتي گفته مي شود كه پوست سخت در 1/4سطح كل و يا 1/2سطح يك لبه رنگ طبيعي خود را نداشته باشد. تغييررنگ آن به زرد، خاكستري تيره تا سياه رنگ صورت گرفته باشد. (تغيير رنگ ناشي از اثرگذاري رنگ پوست سوم در بخش داخل كه صورتي است ، بدرنگي محسوب نمي شود)
3-24- بدشكلي : به حالتي گفته مي شود كه پسته شكل عادي ، متقارن و موزون خود را نداشته باشد.
3-25- ته خندان : به حالتي گفته مي شود كه پسته بطور مكانيكي از بخش ته (جاي پيوستن دم به پسته ) خندان شده باشد.
3-26- گوي : به پسته اي گفته مي شود كه پوست اول آن جدا نگرديده و يا بيش از سطح كل پوست سخت را دربرگرفته باشد.
3-27- رطوبت : به آب آزاد موجود در پسته گفته مي شود.
3-28- آفلاتوكسين : زهرابه اي است كه از سوي شماري از گونه هاي قارچ آسپرژيلوس 2 در دوره بالندگي (رشد و نمو) در شرايط ويژه اي توليد مي گردد.
3-29- مانده سموم : به آن بخشي از سموم بكار رفته در آفت زدايي پسته گفته مي شود كه پس از كارهاي مبارزه با آفات زراعي و انباري در پسته مانده باشد.
3-30- عيار : به درصد نسبت سنگيني مغز پسته به سنگيني پسته مورد آزمون گفته مي شود. عيار معمولا يك عدد اعشاري مي باشد و بايد به عدد صحيح گرد شود.
3-31- بار بازرگاني (محوله ): 3 مقداري از كالاست كه برابر پيمان در يك نوبت حمل و يا تحويل شود يك بار بازرگاني مي تواند داراي يك يا چند بهر باشد.
3-32- بهر: 4 بخشي از يك بازرگاني است كه داراي ويژگيهاي يكسان باشد.
3-33- كد ويژه استاندارد پسته مكانيك خندان : نشانه هايي از حرف و شماره است كه نمايانگر اندازه پسته ، مكانيك خندان بودن ، رقم و عيار است كه برابر پيوست تعيين مي گردد.
4- ويژگيها
ويژگيهاي پسته مكانيك خندان خام و فرآوري شده به شرح زير است : 4-1- ويژگيهاي پسته مكانيك خندان خام :
4-1-1- بو و مزه : فاقد بو و مزه غيرطبيعي باشد.
4-1-2- پراكسيد : بيشينه 1ميلي اكي والان در كيلوگرم در نمونه چربي استخراجي از مغز پسته تند باشد.
4-1-3- آفات زنده : نداشته باشد.
4-1-4- يكنواختي : برابر با بندهاي 4-1-4- 1و 4-1-4- 2اين استاندارد باشد در غير اينصورت مخلوط 5 تلقي مي گردد.
4-1-4-1- يكنواختي رقم : بيشينه 6درصد اختلال با رقم ديگر داشته باشد.
4-1-4-2- يكنواختي اندازه : بيشينه 1/5براي نسبت وزن 15درصد از درشت ترين دانه ها به 15درصد از ريزترين دانه ها و بيشينه 1/7براي نسبت وزن 5درصد از درشت ترين به 5درصد از ريزترين دانه ها، باشد.
4-1-5- مواد خارجي : بيشينه 2درصد مشروط بر آنكه مواد خارجي غير از پوست پسته و پسته هاي پوك خندان بيشتر از 0/3درصد وزني نباشد.
4-1-6- مغز پسته آزاد : بيشينه 2درصد وزني باشد.
4-1-7- ناخندان : بيشينه 6درصد دانه ها باشد.
4-1-8- گوي : بيشينه 1درصد دانه ها باشد.
4-1-9- آفت زده : بيشينه 6درصد مشروط بر آنكه آفت آشكار بيش از 1/5درصد و كپك زدگي بيش از 0/2درصد دانه ها نباشد.
4-1-10- بدرنگ : بيشينه 6درصد دانه ها باشد.
4-1-11- بدشكل و ته خندان : بيشينه 20درصد مشروط بر آنكه بدشكلي بيش از 3درصد دانه ها نباشد.
4-1-12- عيار : كمينه 47درصد باشد.
4-1-13- رطوبت : بيشينه 6درصد باشد.
4-1-14- سموم آفلاتوكسين : مجموع انواع G2 , G1 , B2 , B1 بيشينه 15و نوع B1 بيشينه 5ميكروگرم در كيلوگرم باشد.
يادآوري : درباره پسته صادراتي پيروي از مرز پذيرش كشور خريدار الزامي است .
4-1-15- باقيمانده سموم آفات كش : حدود مجاز تعيين شده از سوي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي قابل قبول است .
4-2- ويژگيهاي پسته مكانيك خندان فرآوري شده :
4-2-1- دارا بودن ويژگيهاي بند 4- 1جز بند 4-1-13
4-2-2- طعم سوختگي : بيشينه 1درصد دانه ها در پسته بو داده باشد.
4-2-3- رطوبت : در پسته بو داده بيشينه 3درصد باشد.
4-2-4- نمك در پسته نمك زده بيشينه 3درصد باشد.
4-2-5- بهره گيري از شكر، نشاسته ، آب ليمو، جوهرليمو و ادويه در فرآوري پسته بلامانع است . جهت بهره گيري از ساير مواد كسب مجوز از مؤسسه استاندارد الزامي است .

 


مطالب مشابه :


پسته و صادرات

درخت پسته در فروردين ماه شكوفه ميدهد و مغز پسته سنجش ميشود و طيف سايز هاي پسته صادراتي
پسته وصادرات

مغز پسته يك ماده غني از پروتئين و چربي و صنعتي و صادراتي كشور ضرورت ايجاب مي‏كند با
تغذیه درختان پسته

دكتر پسته - مرجع محصولات استراتژيك و صادراتي ايرن مي باشد در اين وبلاگ سعي مغز پسته )
وضعيت پسته در ايران

در سالهاي نه چندان دور بيش از 70% پسته صادراتي ايران به ـ اگر مغز پسته رقم كرمان
اهمیت پسته دراقتصاد کشاورزی

اهميت صادراتي پسته و از طرفي با توجه به اين که پسته منطقه جرقويه داراي مغز سبز رنگ
ارزش غذائي :

دكتر پسته - مرجع استراتژيك و صادراتي ايرن مي باشد در اين 100 گرم مغز پسته حدوداً 626
1-پسته ایران گوی رقابت را از آمریکا ربود--2-گلايه مديران صنايع صادراتي از ثبات نرخ ارز8/10/88

شرکت مواد غذايي طوس - 1-پسته ایران گوی رقابت را از آمریکا ربود--2-گلايه مديران صنايع صادراتي
شب پره هندي

دكتر پسته - مرجع استراتژيك و صادراتي ايرن مي باشد در از مغز پسته‌ و تنيدن‌ تار و
جغرافياي جديد صادرات و واردات ایران

در ميان اقلام اصلي افزايش يافته صادراتي تنها پسته و مغز پسته است كه 30 درصد افزايش آن ربطي
ويژگيها وروشهاي آزمون پسته مكانيك خندان

4-1-6- مغز پسته آزاد : درباره پسته صادراتي پيروي از مرز پذيرش كشور خريدار الزامي است .
برچسب :