تاريخچه پيدايش حلقه ازدواج


فلزهايي براي پيوند
دريونان مدرن، دوحلقه مورد استفاده قرارمي گرفت، حلقه طلايي براي داماد ونقره براي عروس كه به نشانه يگانگي وبرابري مبادله مي شد ولي درواقع ارزش بيش ترحلقه مردان نشان دهنده برتري موقعيت آنها بود. دردوره اي نيزحلقه آهني مرسوم بود! كه به نشانه تعهد براي نامزد(عروس) فرستاده مي شد. اين حلقه آهني به عنوان نماد دوام وپايداري پيمان ازدواج ساخته مي شد. ازنظرشكلي نيزيك حلقه ساده هميشه تنها شكل حلقه ازدواج نبوده وگاهي اشكال مختلفي روي آن تراشيده وكنده كاري شده مثل يك كليد براي نشان دادن اقتدارخانگي زن. 
اين مقاله ابتدا درسال 1986 به چاپ رسيد وبارها درمجلات گوناگون ودرسال هاي اخيرتجديد چاپ شده است. درگذشته رسمي بوده كه داماد حلقه اي را درانگشت نامزد خود مي كرده، اما مشخص وقطعي نيست كه اين رسم ازچه زماني آغازشده است. استفاده ازحلقه هم دردوره ازدواج وهم دردوره نامزدي تاريخچه اي بسيارطولاني دارد. براي مثال دريونان مدرن، دو حلقه مورد استفاده قرارمي گرفت، حلقه طلايي براي داماد ونقره براي عروس كه به نشانه يگانگي وبرابري مبادله مي شد ولي درواقع ارزش بيش ترحلقه مردان نشان دهنده برتري موقعيت آنها بود. درميان يهوديان قديمي انتخاب عروس همواره به وسيله بزرگ ترها ووالدين انجام مي شد وسپس اين انتخاب با انجام عقد وپيمان زناشويي كه همراه با هدايايي بود، تثبيت مي شد. به نظرمي رسد اين هدايا منشا هديه دادن حلقه ازدواج باشد. درانجيل اشاره اي به حلقه نامزدي نشده، اما درپيدايش به حلقه به عنوان نماد وفاداري ودوستي اشاره شده است. عقيده اي نيزوجود دارد كه دردوره حضرت موسي(علیه السلام) حلقه ازدواج وجود نداشته، اما به نظرمي رسد دردوره هاي بعد رواج يافته است. 
دردوره اي نيزحلقه آهني مرسوم بودكه به نشانه تعهد براي نامزد(عروس) فرستاده مي شد. اين حلقه آهني به عنوان نماد دوام وپايداري پيمان ازدواج ساخته مي شد. البته دردوره هاي قبل حلقه هايي ازجنس برنج ومس نيزديده شده است. ازنظر شكلي نيزيك حلقه ساده هميشه تنها شكل حلقه ازدواج نبوده وگاهي اشكال مختلفي روي آن تراشيده وكنده كاري شده مثل يك كليد براي نشان دادن اقتدارخانگي زن. درقرن هاي15 و16 ايتاليايي ها ازحلقه ازدواج استفاده مي كردند كه عمدتا ازجنس نقره بوده وبا ميناي سياه مينا كاري مي شد. اروپاييان قرون وسطي نيزازالماس براي حلقه ازدواج استفاده مي كردند وقدرت آن را حافظ پيمان ازدواج مي دانستند. دهقانان ايرلندي نيزبراين عقيده بودند كه ازدواج بدون حلقه اي ازجنس طلا، قانوني ومشروع نيست! 
دراركني (منطقه اي دراسكاتلند) دوميدان بزرگ به احترام! ماه وخورشيد وجود داشت. قرن ها پيش اگردوشيزه اي قصد ازدواج داشت به گردش دورسنگي مي پرداخت كه به نام ماه نامگذاري شده بود وپسرنيزبه دورحلقه خورشيد مي گشت؛ سپس هردودرمحل سنگي كه به نام آدين (خداي خدايان) نامگذاري شده بود به يكديگرملحق شده ودست هاي آنها درمحل حلقه زناشويي كه سوراخي در سنگ بود، به يكديگر مي رسيد وآنها به اين وسيله وفاداري وتعهد نسبت به يكديگررا اعلام كرده و زن وشوهرمي شدند. مراسم طلاق البته بسيارساده تربود، به گونه اي كه زن وشوهرمي توانستند با يكديگروارد كليسا شده و سپس هريك ازدري متفاوت بيرون بروند. درميان انگلونورمان ها حلقه درانگشت مياني دست راست قرارمي گرفت، اما دراواخر قرن17 اين رسم تغييركرد. كويكرها يعني اعضاي كليسايThe Society of Friends حلقه ازدواج را به عنوان بقاياي برتري مشركان وكافران رد كردند واكنون نيزبرخي پيوريتن ها سعي مي كنند به همان دليل، چنين رسمي را منسوخ كنند. گرچه حلقه براي ازدواج دركليساي انگلستان كاملاضروري بود، اما جنس آن اهميتي نداشت. درايسلند كه نامزدي وازدواج هردو به وسيله پول پذيرفته مي شد، حلقه كم ترضروري به نظرمي رسيد چرا كه انتظارمي رفت دخترهداياي خود را نقدي دريافت كند. با اين حال حلقه دراين كشورنيزاستفاده مي شد، اما به سختي حلقه انگشت نام مي گرفت چرا كه به اشكال مختلف ازاستخوان، سنگ، كهرباي سياه، طلاونقره ساخته مي شد وگاهي اوقات به حدي پهن بود كه اجازه نمي داد دست ازآن عبوركند. درمراسم نامزدي داماد چهارانگشت وكف دست خود را ازاين حلقه عبورمي داد وبا اين روش مي توانست دست عروس خود را بگيرد. 

حلقه وانگشتان رسم زده 
انداختن حلقه درانگشت چهارم دست چپ براساس اين اعتقاد قديمي صورت مي گيرد كه رگ اين انگشت به طورمستقيم به قلب مي رسد. البته اين واقعيت هم وجود دارد كه فلزكم استقامت تردرانگشت ودستي كه كم ترازدست وانگشتان ديگراستفاده مي شود، كم تردچار صدمه وآسيب مي شود. گفته مي شود كه حلقه درميان انگلونورمانها دردست راست انداخته مي شد و بعدها به دست چپ تغييركرد يعني همان دستي كه ازنظررتبه پايين تراست. همچنين عده اي معتقدند اين انگشت به دليل اين رسم قديمي برديگر انگشت ها مرجح شده كه انگشت اول(شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسروانگشت سوم را به نام روح القدس نامگذاري كرده اند. بنابراين داماد پس ازاين كه اين سه انگشت را نام برد وازآنها گذشت حلقه را به دست عروس مي اندازد. قديمي ترين گزارش ازتبادل حلقه ازدواج ازمصرباستان به دست آمده كه مربوط به4800سال پيش است. براي رومي ها پذيرش حلقه ازجانب بانوي جوان پذيرش نوعي محدوديت بود وپذيرش اين قانون كه دخترديگرآزاد نيست. اكنون نيز حلقه وپذيرش آن بخشي ازمراسم مذهبي دركليساست. اكثرمردم اكنون حلقه ازدواج را دردست چپ خود مي اندازند. گرچه برخي زنان اروپايي دردست راست هم ازآن استفاده مي كنند. دراسكانديناوي هم رسمي است كه برخي از زنان ازسه حلقه استفاده مي كنند. يكي براي نامزدي، يكي براي ازدواج وديگري براي مادري. عروس هاي يهودي نيزحلقه ازدواج را درانگشت سبابه مي اندازند، انگشتي كه با آن طبق آنچه درتورات خوانده اند به اين كتاب اشاره مي كنند. 

آيا مردان ازحلقه ازدواج استفاده مي كنند؟ 
استفاده مردان ازحلقه نسبتا جديد است. تا ميانه قرن 20بيشترزنان بودند كه حلقه دردست مي كردند كه شايد يادآورروزهايي بود كه زنان جزئي ازاملاك ودارايي هاي همسربودند. بعد ازجنگ جهاني دوم، بسياري ازمردان با جدايي هاي طولاني مدت از همسران خود مواجه شدند وازآن زمان آنها نيزشروع به استفاده ازحلقه به عنوان نشانه اي ازتاهل خود كردند يعني آنچه موجب مي شود همواره به ياد همسران خود باشند. 

نظر دین اسلام:
دین مبین اسلام فقط استفاده مردان از طلا را منع کرده است و الا صرف استفاده از حلقه اشکالی ندارد مخصوصا که برای استفاده آقایان از حلقه از جنس نقره با نگین هایی از جنس عقیق یا فیروزه و... تاکید زیادی شده و در دین مبین اسلام برای دست کردن آنها ثواب هم ذکر شده است .ولی برای خانمها منعی از استفاده حلقه طلا و دیگر جواهرات در دین مبین اسلام نشده است .


مطالب مشابه :


حلقه های نامزدی

دکوراسیون - تزئینات و خانه داری - حلقه های نامزدی - دکوراسیون و تزئینات،سایت آموزشی و از هر
تزئین جای حلقه(5-بالش کوچک)

♛تاج نقره راهنماي مراسم عروسي و جشن شما♛ - تزئین جای حلقه و تاریخ عقد را حک کنید.
خرید حلقه

خاطرات آشنایی قبل از عقد و دوران دوستی - خرید حلقه - بدون سانسور @@@@@
انواع حلقه های نامزدی

لباس سفید - انواع حلقه های نامزدی - همه چیز برای مراسم ازدواج و جشن عروسی
تاريخچه پيدايش حلقه ازدواج

آداب ازدواج - تاريخچه پيدايش حلقه ازدواج - اين وبلاگ در مورد آداب شرعي عروسي و شب زفاف و
انتخاب و خرید حلقه ازدواج

لیلیوم - انتخاب و خرید حلقه ازدواج - این جا همه چی درهمه! چرا که نه؟؟؟ - لیلیوم
برچسب :