انشا

گام هایی برای انشا نویسی و عنوان مطالب کتاب فارسی 5 پایه ابتدایی گام هايي براي انشا نويسي:

الف) داستان، نقاشي:

1ـ خواندن داستان: معلم داستاني را براي بچه ها مي خواند و از آن ها مي خواهد مطابق برداشت خود آن را نقاشي كند)

2ـ نقاشي كردن: دانش آموزان بنابرآنچه از داستان دریافت كرده اند با تخيل خود آن را نقاشي مي كنند.

3ـ برپايي نمايشگاه: معلم از نقاشي هاي بچه ها نمايشگاهي برگزار مي كند و آن ها را به ديدن آن مي برد.

سپس از آنها مي خواهد آنچه از مجموع نقاشي ها دريافت كرده اند، به صورت انشايي كوتاه بنويسند.

ب) تقويت مهارت مشاهده و بيان يك تجربه:

1ـ گردش علمي: دانش آموزان را به حياط مدرسه يا گردش و يا ... مي بريم و از آن ها مي خواهيم آنچه مي بينند يا مي شنود به صورت نقاشي هاي كوچك ترسيم كنند.

2ـ ساخت كلاژ: از نقاشي كوچك بچه ها معلم روي يك صفحه بزرگ يك تصوير جديد مي آفريند در واقع از كنار هم گذاشتن آن نقاشي ها به صورت منطقي نقاشي برجسته اي (كلاژ) به وجود مي آيد كه بچه ها با ديدن آن احساس و دريافتشان را به صورت انشايي كوتاه مي نويسند.

3ـ اجراي پانتوميم: بچه ها مي توانند ديده ها و شنيده هاي خود را در كلاس به صورت پانتوميم اجرا كنند.

4ـ نوشتن تجربه: بعد از گردش علمي يا تفريحي و ... تجربه خود را به صورت انشايي مي نويسند.

ج) تقويت مهارت شنيدن:

1ـ پخش صدا در كلاس: صداهايي از طبيعت در كلاس پخش مي كنيم و از بچه ها مي خواهيم آن چه از آن احساس و دريافت مي كنند به صورت انشا بنويسند.

2ـ بيان تجربه اي واقعي: خواندن تجربه اي از زندگي واقعي يا سرگذشت بزرگان و نويسندگان

هـ) تابلوي نقاشي:

يك تابلوي نقاشي به كلاس مي بريم و از بچه ها مي خواهيم با فكر كردن درباره آن به موضوعي انتخاب كنند و بر اساس آن موضوع و تابلوي نقاشي به صورت گروهي جمله هايي بنويسند سپس با تلفيق جمله ها انشايي بسازند.

و) استفاده هم زمان از مراحل قبلي

 

 

راهي ساده براي شروع انشا نويسي:

1ـ ارائه موضوع انشا

2ـ طرح چند سؤال براي موضوع: شاگردان بايد با توجه به موضوع سؤالاتي طرح كنند و خود به آن ها پاسخ دهند. مثلا اگر درباره شخصيتي مي نويسند بايد چنين باشد: 1ـ او چه كسي است؟ 2ـ چه آثاري از او به جا مانده؟ 3ـ سال و محل تولد او؟ 4ـ كارهايي كه انجام داده؟ 5ـ سفرهايي كه رفته؟ 6ـ ...

3ـ تقدم و تأخر و پاسخ هايش

4ـ پيوستن منطقي جمله هايي كه در پاسخ سؤالات داده به طوري كه نه بتوان آن ها را از هم جدا كرد و نه نظم و ترتيب جمله ها را عوض كرد.

تذكر: براي حفظ انسجام جمله ها بايد از حروف ربط وابستگي يا ضمائر شخصي و اشاره اي، يا ديگر قواعد دستوري و نگارشي و نيز پاراگراف بندي استفاده كرد تا امكان جا به جايي جملات وجود نداشته باشد.

راه هاي ديگري براي شروع نوشتن:

1ـ خلاصه نويسي داستان

2ـ جمله سازي با تصاوير

3ـ تبديل متن شفاهي به كتبي

4ـ خاطره نويسي

5ـ مرتب كردن جمله هاي پراكنده

6ـ جمله سازي با كلمات پراكنده و سپس پيوستن جملات به شكل منطقي و ساختن يك متن انشا

7ـ بازگويي يك پيام شنيداري به صورت مكتوب

الگوهاي انشا نويسي

1ـ روش سنتي

2ـ روش الگوي نوشتاري: تقليد از سبك نوشتاري يك نويسنده معروف و يا بازنويسي متن ادبي از يك نويسنده بزرگ

3ـ الگوي مراحل نگارش:

ـ مرحله پيش از نگارش: فكر كردن درباره موضوع انشا، نوشتن جملاتي در باره آن و جمع آوري اطلاعات درباره موضوع

ـ مرحله نگارش: آن چه در مرحله اول نوشته ايم به نگارش كامل در مي آوريم و متني مرتب تهيه مي كنيم.

ـ ويرايش و بازنويسي: نوشته ها را به صورت گروهي با كمك خود بچه ها ويرايش مي كنيم و بعد از رفع اشكالات متن، آن را بازنويسي مي كنيم.

4ـ الگوي تلفيق جمله ها:

انتخاب و نوشتن جملاتي درباره موضوع از كتاب ها يا متن هاي مختلف از دانش آموزان مي خواهيم جملات داده شده را ابتدا ويرايش كرده سپس به شكلي منطقي و منسجم آن ها را تركيب كنند و انشاي مناسبي بسازند.

5ـ الگوي رابطه ها:

دانش آمو بايد درباره موضوع جملاتي بنويسد كه بين او و خواننده و موضوع ارتباط برقرار كند. يعني جملات از من محور ي به ديگر محوري تغيير يابد. در واقع بايد با پرورش فكر و انديشه خود، نوشته خود را از نظر مفهوم و نوع مخاطبان دست دهد.

6ـ نظريه جهاني:

كسب و جمع آوري اطلاعات كافي درباره موضوع + افزايش بينش و آگاهي پيدا كردن ديدگاهي روشن به مساله + قضاوت و ارزيابي موضوع و تجزيه و تحليل مطالب ـ در اين الگو نمي توان به صرف ارائه موضوع انشايي نوشت بلكه بايد با مطالعه و كسب اطلاعات لازم و كافي و تجزيه و تحليل آن ها و قضاوت درباره مطالب مطرح شده به نظري دقيق و سنجيده رسيد. آن گاه به نوشتن انشا مبادرت كرد.

املا نويسي

انواع نوشتن:

نوشتن غير فعال (دست ورزي)

نوشتن نيمه فعال 1(رونويسي)

نوشتن نيمه فعال2 (املا )

نوشتن فعال1 (جمله سازي)

نوشتن فعال2 ( متن سازي انشا، همراه با خلاقيت)

توضيحاتي درباره املا:

ـ املا روشي مهارتي (بياني(صحبت كردن) ـ زباني (نوشتن) است و بعد از مهارت هاي زباني (خواندن) ـ دريافتي (گوش كردن) پرورش مي يابد؛ پس يادگيري آن مشكل تر از خواندن است.

ـ املا يك مهارت ديداري است، پس براي تقويت آن بايد از روش هايي كه مبتني بر حس بينايي و حافظه ديداري است، استفاده كرد.

ـ در روز 15 دقيقه صرف كردن براي مطالعه ي املا (همراه با هدفمند بودن مطالعه) كافي است.

ـ همانطور كه حرف زدن از آواها و كلمات و ... شكل و تكامل مي يابد و داراي مراحل است، املا هم كه صورت مكتوب گفتار است، مراحلي دارد.

ـ يادگيري املا بايد با آموزش مستقيم باشد.

ـ يادگيري و آموزش املا به پيشرفت خواندن و يادگيري ديگر دروس كمك مي كند.

اصل آموزش املا:

1ـ فراهم كردن فرصت نوشتن هدفمند و مستمر

2ـ استفاده از تصاوير و تراكت حروف و لغات و قواعد دستوري در كلاس

3ـ تشويق شاگردان به اصلاح املاي ديگران و كشف غلط هاي آن و بازنويسي

4ـ تشويق شاگردان به ارزيابي پيشرفت در املا و ميزان تحقق اهداف املا نويسي و انجام فعاليت هاي جبراني

5ـ استفاده از روش هاي ديداري، شنيداري و لمسي يا تركيبي از سه روش

راه هاي آموزش املا:

1ـ انتخاب واژه هاي مشكل درسي و نوشتن روي تخته ـ سپس از بچه ها بخواهيم كه به ترتيب الفبا بنويسند.

2ـ معلم تعدادي كلمات را كه حروف هم صدا دارد روي تخته مي نويسد و مي خواهد كه بچه ها در جدولي مانند زير بنويسيد.

تغذيه ـ بعضي ـ ظرف ـ بغض و ... با نوشتن واژه در زير هر حرف (مثلا تغذيه كه 3 بار تكرار مي شود) به علت تكرار ، يادگيري سريع تر صورت مي گيرد.

ت

ط

ذ

ض

ظ

ع

ء

س

ص

ق

غ

تغذيه

 

تغذيه

بعضي

بغض

ظرف

بعضي

 

 

 

 

تغذيه

بغض

3ـ هر شاگرد 10 تا 20 واژه ي سخت انتخاب مي كند. بعد در گروه هاي 2 نفري هر كسي ورقه اش را به ديگري مي دهد. نفر دوم با كلمات دوستش جمله مي سازد تا او بنويسد. سپس هر نفر كلمات اصلاح شده را به فهرست كلماتش اضافه كند.

4ـ براي تحليل آوايي كلمات از روش زير استفاده مي كنيم: معلم كلمات سخت را مشخص مي كند و از بچه ها مي خواهد كلمات را مطابق نمونه تحليل كنند يعني هربار كلمه را تكرار كنند و حرف به حرف بنويسند:

مثلا: صحبت: 1ـ صُـ 2ـ صُحـ 3ـ صُحبـ 4ـ صُحبت

5ـ روشي براي املاس كلاسي:

1ـ انتخاب متن و نوشتن روي تخته و خواندن از روي آن (تهيه متن بايد : 1ـ از كلمات و جملات درسي باشد. 2ـ از آموخته ها باشد. 3ـ 20% از كلمات خارج از متن باشد)

2ـ معلم تخته را پاك مي كند. متن را مي خواند و بچه ها املا را در دفتر بنويسند.

3ـ تصحيح گروهي و تهيه فهرست غلط ها: 1ـ ثبت غلط هاي غيرتكراري روي تخته (معلم همه ي املاها يا تعدادي از آن ها را تصحيح مي كند سپس غلط ها را يكي يكي و غيرتكراري روي تخته مي نويسد. ) 2ـ اولويت بندي غلط ها

4ـ تمرين براي رفع اشكالات املايي (به اين صورت كه غلط ها را به صورت حرف نويسي ، كلمه نويسي ، كلمه سازي و جمله سازي تكرار و تمرين كنند.)

عوامل مؤثر بر اختلالات املايي:

1ـ عوامل برون برنامه اي: عواملي كه از بيرون برنامه آموزشي بر املا اثر مي گذارد.

عوامل زيستي: ضعف شنوايي، نقص عضو، خستگي

عوامل جامعه شناسي: مشكلات خانوادگي، بدي مسكن، نوع زندگي

عوامل رواني: ترسي از نمره ي بد، بي انگيزه اي

عوامل فيزيكي: زيادي شاگردان كلاس، سروصدا، كم يا زيادي نور، سرما و گرماي شديد

2ـ عوامل درون برنامه اي : عواملي كه در درون برنامه ي آموزشي تاثيرگذار است.

برنامه ي درسي غلط: روش تدريس بد (شيوه ي نامناسب، اجراي نادرست)

بدي محتواي درس

3ـ عوامل زبان شناختي: رسم الخط (اشكالات خط فارسي)

عوامل گفتاري ( لهجه داشتن معلم، رعايت نكردن فرايندهاي زباني و ... )

 

 

روشي براي تقويت املا

به جاي اين كه بچه ها در طول هفته همه درس هاي املا و لغات مهم را بخوانند و در پايان هفته املا بنويسند مي توان اين روش را به كار برد:

1ـ پيش آزمون 2ـ مطالعه 3ـ پس آزمون

استخراج غلط ها پس از گرفتن املا يعني ابتدا املا را برگزاري مي كنيم (پيش آزمون) سپس غلط ها را استخراج و دسته بندي مي كنيم و بعد بچه ها را به مطالعه و نوشتن صحيح كلمات غلط وامي داريم (مطالعه) بعد از مطالعه ي درست و يادگيري بيشتر دوباره املا گرفته مي شود (پس آزمون)

ارزشيابي

ارزشيابي يكي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است. كه تنها به پرسش هاي كلاسي يا آزمون هاي پاياني محدود نمي شود. وقتي كه محصول برنامه ي درسي به شكل بسته ي آموزشي در اختيار مخاطبان و مجريان قرار گرفت، انتظار مي رود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها و شيوه هاي توصيه شده براي ارزش يابي استفاده كنند. پيشنهاد مي شود در انتخاب شيوه هاي ارزشيابي اصول زير رعايت شود:

1ـ شيوه ي ارزشيابي با اهداف آموزشي و سايز عناصر برنامه متناسب باشد و معلوم هر كدام از شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشي را اندازه مي گيرد.

2ـ شيوه ي ارزشيابي بايد با رويكرد برنامه تناسب داشته باشد. مثلا در برنامه اي كه فعاليت محور است، شيوه هاي ارزشيابي در عين توجه به فرايند آموزش، نتيجه و محصول آموزشي را نيز مورد توجه و سنجش تراز مي دهد.

3ـ شيوه ي انتخاب شده نسبت به ساير شيوه ها، كارآيي بيش تري داشته باشد.

4ـ به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متعدد استفاده شود.

براي ارزشيابي از ميزان تحقق اهداف برنامه درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي راهنمايي، جهت گيري ها و رويكردهاي زير تيكه و تاكيد مي شود:

1ـ ار زشيابي از مهارت هاي شفاهي زبان

2ـ ارزشيابي تلفيقي از مهارت هاي كتبي زبان

3ـ ارزشيابي از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان

4ـ ارزشيابي مستمر و توصيفي در كنار ارزشيابي پاياني

با توجه به ماهيت برنامه ي درس زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع ارزشيابي حاكم بر آموزش، براي ارزشيابي اين درس روش هاي زير پيشنهاد مي گردد:

1ـ روش كتبي

2ـ روش شفاهي

3ـ روش مشاهده ي رفتار

جهت استفاده ي درست از روش هاي فوق و رعايت رويكردهاي ارزشيابي در اين برنامه، از ابزارهاي زير مي توان بهره گرفت:

1ـ آزمون كتبي شامل سوالات تكميل كردني، كوتاه پاسخ، انشايي و ... از مهارت نوشتن.

2ـ آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، گفتن و خواندن

3ـ چك ليست، ابزار اندازه گيري عملكرد دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي، توانايي هاي ذهني، شركت در فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان.

پيشنهاد مي شود نمره گذاري آزمون مستمر و پاياني به شكل زير باشد:

1ـ كتاب فارسي خواندن: شفاهي (20نمره)

معلم مي تواند نمره 20 نمره را بين دو آزمون مستمر و پاياني به طور مناسب و با توجه به شرايط و سطح دانش آموزان توزيع كند. (10 نمره مستمر + 10 نمره پاياني يا 12 نمره مستمر + 8 نمره پاياني)

آزمون مستمر مي تواند شامل اين موارد باشد: روخواني متن، درك مطلب، خودارزيابي، دانش هاي ادبي و زباني ، كار گروهي، شعرخواني، مشاركت در كار گروهي، انجام فعاليت هاي كلاسي.

آزمون پاياني نيز مي تواند دربرگيرنده اين موارد باشد: خواندن، درك مطلب، دانش هاي زباني و ادبي، حفظ شعر، معني واژگان در جمله .

2ـ املاي فارسي: كتبي (20نمره)

معلم مي تواند نمره اين درس را به صلاح ديد خود و با نظارت گروه آموزشي محل خدمت بين دو آزمون مستمر و پاياني توزيع كند.

الف) 20 نمره مستمر (10 نمره املاي تقريري + 10 نمره فغاليت هاي املايي كتاب نوشتن)

20 نمره پاياني (10 نمره املاي تقريري + 10 نمره فعاليت هاي املايي كتاب نوشتن)

نمره ي نهايي ميانگين دو آزمون

ب) 5 نمره مستمر + 15 نمره پاياني شامل يك متن تقريري + تعدادي سؤال املايي از كتاي نوشتن.

نكات مورد تاكيد در ارزشيابي املا:

1ـ خوانا و پاكيزه نويسي واحدهاي زباني

2ـ صحيح نويسي واحدهاي زباني

3ـ تنوع بخشي به بخش املا:

الف) املا از درس تعيين شده

ب) املا از درس هاي خوانده شده (تلفيقي)

ج) املا از ديگر كتاب هاي درسي همان پايه

توجه: از نكات زباني كتاب خواندن براي طرح سوال هاي املايي استفاده شود.

3ـ نگارش و انشاي فارسي كتبي (20 نمره)

معلم مي تواند نمره اين درس را نيز بين دو آزمون مستمر و پاياني تقسيم كند:

ـ 5 نمره مستمر: فعاليت هاي كلاسي + انجام تمرين هاي نگارشي كتاب نوشتن + نوشتن انشا و نگارش

ـ 15 نمره پاياني: نوشتن يك يا دو موضوع نگارشي و انشايي + تعدادي سوال نگارشي و انشايي از كتاب نوشتن.

نكات مورد تاكيد در ارزشيابي انشا:

1ـ رعايت نظم منطقي و پرورش موضوع

2ـ به كارگيري درست نكته هاي نگارشي، دستوري و املايي.

3ـ تاكيد و توجه به استفاده از جمله هاي نو و خلاقانه در انشا

4ـ بهره گيري از تخيل

5ـ توانايي توصيف

6ـ به كارگيري واژگان مناسب و خوش ساخت

توجه: از نكته هاي ادبي و نگارشي كتاب خواندن براي پرسش هاي آزمون انشا استفاده شود.

در صورت داشتن فضاي خلاقانه و نو مي توان از برخي از ضعف هاي نشانه گذاري و املايي صرفنظر كرد.

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

بخش هاي گوناگون و دانش هاي زباني و ادبي كتاب هاي «بخوانيم» دوره ابتدايي تصوير پردازي بسيار زيباي درس ها + مقدمه ها

 

سال اول دبستان

بقيه دوم دبستان

سال سوم دبستان

سال چهارم دبستان

پنجم دبستان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

بخش 1 (نگاره ها)

بخش 2 (آموزش نشانه ها1)

بخش 3(آموزش نشانه ها2)

22درس شامل متن،

حروف الفبا، شعر (با هم بخوانيم)

گوش كن و بگو

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

بازي و نمايش

كتاب خواني

آموزش تشديد ( ّ )

درس آزاد

فهرست كتاب هاي مناسب

سال دوم دبستان

تمحيديه + فصل هاي

1ـ نهاد ها

2ـ بهداشت

3ـ اخلاق فردي و اجتماعي

4ـ دانش و دانشمندان

5ـ دين

6ـ ملي و ميهني

7ـ طبيعت

8ـ هنر و ادب

فهرست كتاب هاي مناسب

22 درس شامل متن، گوش كن و بگو

درست ، نادرست

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

كتاب خواني

10 لطيفه + شعر (باهم بخوانيم) درس آزاد

واژه آموزي شامل : الف مقصوره مانند : حتّي

«و» معدوله

ترادف ـ تضاد ـ تشابه

با + اسم • صفت

بي + اسم • صفت

نا + صفت • صفت منفي

بي + اسم • صفت منفي

صفت فاعلي با « َ‌ نده »

صفت فاعلي با «كار»

صفت تفضيلي با « تر»

« ي » نكره بعد از « ه ـه» غيرملفوظ

جدانويسي

«ي» ميانجي بزرگ

تنوين ؟ « »

فرق «ه» ملفوظ و غيرملفوظ

تركيب وصفي

تركيب اضافي

نام آواها

جمع بستن با «ها»

جمع بستن با «گان»

هم خانواده هاي فارسي

ماضي ساده

مضارع اخباري ـ مستقبل

حروف الفباي متشابه

حروف اضافه

صفت اشاره

صفت مركب

ترتيب اجزاي جمله

پسوندهاي دان ـ گاه ـ گر

قيد پرسش

موارد بالا بدون اسم و فقط با مثال آمده است روان خواني جز امتحان نيست

تحميديه و هشت فصل

نيايش، واژه نامه و اعلام

فهرست كتاب هاي مناسب

10 لطيفه، 22 درس:

متن، گوش كن و بگو

درست، نادرست، نكته بگرد و پيداكن، به دوستانت بگو

بازي بازي بازي + كتاب خواني

10 لطيفه + واژه آموزي :

ترادف (بقيه)

برجسته سازي

هم خانواده هاي فارسي

مراعات نظير نهاد ـ فعل(بانام)

ضرب المثل

شعر، نثر، نظم، نثر

قصه سازي(باواژه هاي معلم)

املاي گزار و گذار

هم نويس ها (شُكرـ شِكر)

واحدهاي شمارش

جمع بستن با «ات»

يادداشت برداري

ضمير شخصي پيوسته ، كنايه

فرق گفتار و نوشتار

معاني مختلف واژه : خورد

حرف اضافه (بقيه)

فعل هاي گذشته حال آينده

ماضي مستمر و مضارع مستمر

صفت مطلق و تفضيلي عالي

پسوند هاي: ستان ، بان ، ين

مند ، زار، انه

2 درس آزاد، يك شعر آزاد

8 روان خواني (مطالعه)

تحميديه و 8 فصل، نيايش واژه نامه و اعلام+فهرست كتاب ها مناسب+22درس شامل: واژه آموزي،نكته ها، گفت و شنود، فعاليت هاي ويژه): پسوندهاي: گار نده – گاه – ناك – زاده – انه2

واژه هاي مشتق و مركب و جمع مكسر ، صفت مطلق – برتر- عالي

تركيب وصفي و اضافي مقلوب، معاني مختلف يك واژه (2)

هم خانواده هاي عربي

فارسي گفتاري و نوشتاري

مترادف (بانام) تفاوت آن ها

منادا ،

كاربرد حروف اضافه

جزء اصلي جمله(فعل)

فرق«وار» و«مند» ،اسم مصدر

انشا: صفت هاي گوناگون براي يك اسم

كنايه (با اسم توضيح)

ماضي ساده – استمراري بعيد

تك واژگذرا ساز «ان»

فعل ناگذر فعل گذرا

مانند دويد دوانيد

قيد زمان (با اسم)

مضارع مستمر(در حال انجام)

قافيه ، نامه ي دوستانه

واژه هاي دو تلفظي

اصطلاحات هررشته (كشتي)

صفت لياقت، فرايند واجي

/n/ " [m]

آوا واج

واحدهاي زنجيري: تكيه مكث و آهنگ

نشانه هاي: ويرگول يا درنگ نما (با اسم) و سه نقطه دو درس آزاد

روانخواني (غيرامتحاني)

«باهم بخوانيم» ها امتحاني است.

عناصرداستان: ضخصيت هاي مثبت و منفي – اوج و داستان سازي گروهي

تحميديه و 8فصل، نيايش پاياني واژه نامه و اعلام مفصل و فهرست كتاب هاي مناسب +22 درس شامل: متن فعاليتها(درك و دريافت، واژه آموزي، نكته ها، گفت و شنود

فعاليت هاي ويژه) حاوي:

نام عضو بدن انسان+ (ه ـه) (براي غيرانسان)

صفت مفعولي مركب

صفت فاعلي مركب

صفت لياقت

پسوندهاي: سار – گر – انه (3)

گين – ناك +1 (فاعلي) ، مترادف (3)

معاني مختلف يك واژه (3)

جمع سالم و مكسر(2)

صفت هاي شمارشي با ـــُــ م

ــُــ مين – ابن – بنت

معادل سازي فرهنگستان

واژه مركب (2)

فعل هاي پيشوندي

معادل فارسي واژه هاي عربي از .... تا

صفت + ا ! اسم

عدد + ه (ـه) ! اسم

گروه كلمه ها، واژه هاي گروهي

تركيب وصفي2 (و مقلوب آن)2

تركيب اضافي2 (و مقلوب آن)2

هم خانواده هاي عربي (2)

جان بخشي به اشياء (با نام)

نهاد و گزاره

مصراع بيت، فرق نثر و شعر

قافيه – رديف (وزن داشتن شعر*

حرف ربط (پيوند)

ماضي مضارع مستقبل (2)

مفعول همراه «را» و بدون آن

بازنويسي نثر قديم به نثر جديد

شخص و شمار فعل (6ساخت)

واژه هاي متشابه (2)

سال قمري و شمسي

عناصر داستان، توصيف

ضمير (با اسم) شخصي گسسته

 

بقيه پنجم دبستان

جمله هاي : خبري، پرسشي، تعجبي، امري

حذف اركان(به ويژه فعل)

سوال هاي هر قسمت نقطه چين است

دو درس آزاد + روان خواني

شعرها (باز هم بخوانيم امتحاني است)

نكته ها:

ارتباط افقي و عمودي درس ها و پايه ها

فرق روان خواني و با هم بخوانيم

مقدمه ها

فهرست هاي ابتداي كتاب

متن درس ها (با دقت)

فعاليت ها (از هر نوع)

شعرها و متون قديم

واژه نامه ها و اعلام

كتاب اضافي مناسب پايه

درس هاي آزاد

تمرين هاي اختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خردمند بخرد نواز

دانش هاي زباني و ادبي فارسي راهنمايي

پايه

سال اول

سال اول

سال دوم

سال دوم

***

نكته زباني

نكته ادبي

نكته زباني

نكته ادبي

1

زمان فعل

زبان و خط

مرور (گزاره و فعل)

زبان و انديشه

2

مترادف

زبان و ادبيات

هم نويسه

تلميح

3

انواع جمله(خبري و …)

نثر ساده

كسره اضافه

شعارها

4

واژه ساده و غيرساده

سجع

وند

بيت الغزل

5

بدل

واژگان هماهنگ

مفعول

امثال و حكم

6

بن فعل

فرهنگستان

جمع

تشبيه

7

هم آوا

تشخيص

صفت نسبي

نوشته زباني - ادبي

8

دو تلفظي

تشبيه

واژه هاي دخيل

قصيده

9

شناسه ماضي

نشانه نگارشي

ترادف و تضاد

ترجيع بند

10

شناسه مضارع

مراعات نظير

گذرا و ناگذر

تضمين

11

تكرار

زاويه ديد

مخفف

ادبيات تعليمي

12

پسوند – ك

بازگرداني

انواع مضارع

كوتاه نويسي

13

فعل امر و نهي

رباعي

تحول معنايي

جناس

14

نشانه هاي اختصاري

نامه نويسي

گسترش واژگان

شرح حال

15

زمان آينده

قطعه

-

-

16

مسند

خاطره نويسي

ماضي ساده و استمراري

نامه هاي بزرگان

17

ضميرجداوپيوسته

توصيف

واژه ساده و غيرساده

تكرار حرف

18

واژه مركب

تخيل

-

-

19

-

-

واژه سازي

قلاب

20

-

داستان نمادين

-

ادبيات پايداري

21

-

ترجمه

-

ترجمه

 


مطالب مشابه :


تحقیق درباره بهار و طبیعت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

yahoo - تحقیق درباره بهار و طبیعت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو) -
انشا درباره ي كوير

انشا درباره ي اي كوير، اي طبيعت بكر و دست نخورده، اي طبيعت تنها و عريان، اي ابريشم سوخته
مقاله درباره روز طبیعت

•.•.•دنیـــــای ایـــن روزای مـــن•.•.• - مقاله درباره روز طبیعت - ای کسی که هنوزم باعث
بر امد باد صبح و بوی نوروز

انشا - بر امد توصيف طبيعت و حيات دوباره آن يك نمونه‌ از شگفتي‌هاي طبيعت در قرآن است
انشادرباره ي طبيعت

بندرمقام - انشادرباره ي طبيعت درباره وب. بندرمقام موضوع انشا:
حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید

انشا - حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید - انشا درباره ی همه چی
پايه چهارم ابتدايي - انشاء

معلم : چند نفر نظر خود را درباره يك موضوع بگوييد . معلم : چه كسي موضوع طبيعت را انتخاب كرد ؟
نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی

انشا - نمونه درباره ي مفهوم اين بيت يك بند بنويسيد. 2- يكي از مناظر زيباي طبيعت را توصيف
انشایی در مورد انشاء

انشایی برای خواهرت بنویسی، رفتم دیدم خواهرم دوباره برگه‌هایی از انشا در درباره وبلاگ
انشا اول

ادبیات زیبای من - انشا اول درباره وب طبيعت: 1. 10.
برچسب :