ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1393

روزانه................................228 (گرايش حسابداري) + 35 (گرايش حسابرسي) + 20 (حسابداري مديريت)

شبانه ...............................99 (گرايش حسابداري) + 33 (گرايش حسابرسي) + 20 (حسابداري مديريت)

پیام نور..................................91 (گرايش حسابداري)

مجازی..................................135 (گرايش حسابداري)

غیرانتفاعی.......................580 (گرايش حسابداري) + 145 (گرايش حسابرسي) + 60 (حسابداري مديريت)

بین الملل(پردیس خودگردان).......184 (گرايش حسابداري) + 15 (گرايش حسابرسي)

نیمه حضوری............................9 (گرايش حسابداري)

جمع....................................1654

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری در سال 93:

گرایش حسابداری

روزانه (ارومیه:۹ نفر/ اصفهان: 3 نفر/ الزهرا: 15 نفر + 4 نفر آموزش محور/ همدان: 3 نفر / بین الملل قزوین:7 نفر/ تربیت مدرس: 8 نفر / تهران: 8 نفر (محل تحصیل پردیس قم)/ تهران: 9 نفر/ کرمانشاه: 3 نفر/ سمنان: 9 نفر/ زاهدان: ۸ نفر/ کرمان: ۱۰ نفر/ بهشتی: ۱۲ نفر/ اهواز:۸ نفر / شیراز: 7 نفر/ علامه طباطبایی: 5 نفر زن و 5نفر مرد/ علوم اقتصادی: ۱2 نفر/ فردوسی مشهد: 7 نفر/ قم: ۵ نفر زن و 5 نفر مرد/ کردستان: 7 نفر + 6 نفر آموزش محور/ لرستان: 6 نفر/ بابلسر: ۱8 نفر/ رفسنجان: ۳ نفر/ یزد: 6 نفر/ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران: 20 نفر (پذیرش نهایی منوط به موفقیت در مصاحبه تخصصی است و 3 سال سابقه كار در بانك.))

شبانه (ارومیه:3 نفر/ اصفهان: ۳ نفر/ الزهرا: 9 نفر + 6 نفر آموزش محور/ همدان:1 نفر/ قزوین:3 نفر / تهران: 7 نفر (محل تحصیل پردیس قم) / تهران: 9 نفر/ سمنان:۲ نفر/ کرمانشاه: ۲ نفر/ زاهدان: ۴ نفر/ کرمان: ۵ نفر/ شیراز: 2 نفر/علامه طباطبایی: 5 نفر زن و 5 نفر مرد / علوم اقتصادی: 8 نفر / فردوسی مشهد: 5 نفر/ رفسنجان: 2 نفر/ بابلسر: 16 نفر/ یزد: 2 نفر)

نیمه حضوری (ارومیه: 9 نفر)

پیام نور (ابوموسی: ۱۵ نفر (آموزش محور)/ بندر عباس واحد قشم: ۱۵ نفر (شیوه آموزش محور) / بهشهر: ۱۵ نفر (آموزش محور) + 8نفر / عسلویه: ۱۵ نفر (آموزش محور)/ تهران واحد ری: 8 نفر + ۱۵ نفر (آموزش محور) )

غیر انتفاعی (امام رضا مشهد: ۱۵ نفر + ۱۰ نفر (آموزش محور)/ آمل: ۱۵ نفر/ ادیب مازندران- ساری: ۱۵ نفر/ ارشاد دماوند: ۷ نفر زن+ ۸ نفر مرد/ البرز قزوین: ۱۵ نفر/ المهدی اصفهان: ۱۵ نفر زن/ امین- فولادشهر اصفهان: ۱۵ نفر/ برایند شاهرود: ۱۵ نفر/ بصیر آبیک: ۱۵ نفر/ بینالود مشهد: ۱۵ نفر/ پرندک پرند: ۱۵ نفر/ تاکستان قزوین: ۱۵ نفر/ حافظ شیراز: ۱۵ نفر/ حکیمان بجنورد: ۱۵ نفر/ خاتم تهران: ۱۵ نفر/ راه دانش بابل: ۱۵ نفر/ رجا قزوین: ۱۵ نفر/ روزبهان ساری: ۱۵ نفر/ زند دانش گستر شیراز: ۱۵ نفر/ سمنگان آمل: ۱۵ نفر/ سهروردی قزوین: ۱۵ نفر/ شاندیز مشهد: ۱۵ نفر/ شفق تنکابن: ۱۵ نفر/ اشرفی اصفهان اصفهان: ۱۵ نفر/ صبح صادق اصفهان: ۱۵ نفر/ عطار مشهد: ۱۵ نفر/  علامه محدث نوری- نور: ۱۵ نفر/ غزالی قزوین: ۱۵ نفر/ فروردین قائمشهر: ۱۵ نفر/ قشم: ۱۵ نفر/ کار قزوین: ۱۵ نفر/ کاویان مشهد: ۱۵ نفر/ کوشیار رشت: ۱۵ نفر/ گرگان: ۱۵ نفر/ مازیار- رویان نور: ۱۵ نفر/ مهر کرمان: ۱۵ نفر/ هراز آمل: ۱۵ نفر/ هشت بهشت مشهد: ۱۵ نفر)

مجازی (بهشهر: ۲۵ نفر- آموزش محور/ تهران: ۴۰ نفر- آموزش محور- شرایط انتهای دفترچه/ تهران: ۴۰ نفر (آموزش محور محل تحصیل قم)/ بهشتی: ۳۰ نفر- آموزش محور)

پردیس خودگردان (ارومیه: ۹ نفر/ اصفهان: ۳ نفر/ تهران: ـ محل تحصیل کیش ـ ۱۵ نفر / تهران: ـ محل تحصیل ارس جلفا ـ ۱۵ نفر / تهران: ـ محل تحصیل البرز کرج ـ ۹ نفر/ کرمانشاه: ۳ نفر شرایط انتهای دفترچه/ سمنان: ۲۰ نفر/ کرمان: ۱۰ نفر/ زاهدان: ۱۵ نفر/ اهواز: ۱۵ نفر/ علامه طباطبایی: ۷ نفر زن+ ۸ نفر مرد/ قم : ۲۰ نفر/ مشهد: ۷ نفر/ قم: ۲۰ نفر زن+ ۱۰ نفر مرد/ بابلسر: ۱۸ نفر/ یزد: ۱۵ نفر)

گرایش حسابرسی

 روزانه (تهران: ۹ نفر/ علامه طباطبایی: ۵ نفر زن+ ۵ نفر مرد / علامه طباطبایی- نیمسال دوم: ۵ نفر زن آموزش محور+ ۵ نفر آموزش محور مرد/ مشهد: ۶ نفر )

شبانه (تهران: ۹ نفر/ علامه طباطبایی: ۵ نفر زن+ ۵ نفر مرد / علامه طباطبایی- نیمسال دوم: ۵ نفر زن آموزش محور+ ۵ نفر آموزش محور مرد/ مشهد: ۴ نفر )

غیر انتفاعی (امام رضا مشهد: ۱۵ نفر+ ۱۰ نفر آموزش محور/ پرندک پرند: ۱۵ نفر/ تاکستان قزوین: ۱۵ نفر/ خاتم تهران: ۱۵ نفر/ رجا قزوین: ۱۵ نفر/ سمنگان آمل: ۱۵ نفر/ سهروردی قزوین: ۱۵ نفر/ فروردین قائمشهر: ۱۵ نفر/ کار قزوین: ۱۵ نفر)

پردیس خودگردان (علامه طباطبایی- نیمه دوم: ۷ نفر زن+ ۸ نفر مرد)

گرایش حسابداری مدیریت

روزانه(علامه طباطبایی: ۵ نفر زن+ ۵ نفر مرد/ علامه طباطبایی- نیمه دوم- آموزش محور: ۵ نفر زن + ۵ نفر مرد)

شبانه (علامه طباطبایی: ۵ نفر زن+ ۵ نفر مرد/ علامه طباطبایی- نیمه دوم- آموزش محور: ۵ نفر زن + ۵ نفر مرد)

 


مطالب مشابه :


منابع ازمون ورودی و نام دانشگاهها و ظرفیت پذیرش برای رشته های مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسي مشهد. 5- اینترنت و اخیرأ هم دوره مجازی کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

کنند، ممکن است مثلا داوطلبی در رشته محل فیزیک که در تهران و مشهد کارشناسی ارشد مجازی
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1393

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری در ۱۵ نفر/ هشت بهشت مشهد: ۱۵ نفر) مجازی
کارشناسی ارشد اجرایی سال 92

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392 ۱۴ نفر/ فردوسی مشهد: مجازی (بهشهر:
پذیرش دانشجو در دانشکده مجازی علوم حدیث در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این پس دانشکدۀ مجازی کارشناسی ارشد
برچسب :