پایان نامه و رساله خانه کودک

پایان نامه معماری:طراحی خانه کودک

The Home Child

طراح : آ.ش                                                                                                      Architects: A.sh

استاد:دکتر علی مددی                                                                               Master:  dr.Alimamdadi

مدل سازی و رندر : جعفر صیدی                                                       Modeling & Rendering : jafar sydi

تاریخ تحویل پروژه : تابستان 91                                                         Date of Delivery : Summer 2012


The-Home-Child

siteplan-Home-Child


The-Home-Child

The-Home-Child

The-Home-Child

The-Home-Child

The-Home-Child

The-Home-Child


The-Home-Child

The-Home-Child
o     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

پیشگفتار   ...............................................................................................             7                                                            

چکیده    .................................................................................................              9

فصل اول : مطالعات اقلیمی استان کرمانشاه

1-1-1  فرآیند روش اقلیمی    ...................................................................                 11  

1-1-2  اقلیم گرایی،فضا،گونه و شکل     .....................................................                 12      

1-2  مطالعات اقلیمی استان کرمانشاه     .....................................................              13

1-2-1  مشخصات کلی و ویژگیهای استان کرمانشاه    ...................................                 13     

 1-3  تقسیمات اقلیمی استان کرمانشاه    .....................................................             16   

   1-4  ویژگیهای خاک شناسی شهرستان کرمانشاه    ......................................             16

1-4-1  خاکهای کولوویال (خاک دامنه ای )      ............................................                16         

1-4-2  خاک قهوه ای    ...........................................................................                17      

1-4-3  خاکهای آبرفتی    ..........................................................................               17     

1-4-4  خاکهای ریگوسل    .......................................................................               17

1-4-5  خاکهای قهوه ای آهکی     ..............................................................            17          

1-5  رودخانه ها     .................................................................................              18

1-6  سراب ها         .................................................................................            18

1-7  منابع و نحوه تامین آب شهر کرمانشاه     ............................................                18

 1-8  آبهای روزمینی      ..........................................................................               19

1-9  منابع و نحوه تامین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود   ....................                     19

1-10  مسائل هوا شناسی ( حرارت،رطوبت،باد و ...)    ............................                   19

1-11  سیستم حرکت آبهای سطحی ( باران ) و موقعیت مسیل ها در شهر  ...                    20

1-12  نحوه دفع آبهای سطحی در شهر و معایب آن   ...............................                     20

  

فصل دوم : معرفی استان کرمانشاه

2-1 جغرافیای تاریخی و فرهنگی       ................................................................            23 

2-1-1 تاریخچه    ................................................................................                      23     

23  2-2  خصوصیات فیزیکی و کاربری اراضی شهری کرمانشاه   ....................                    23

2-2-1  بافت شهر            .........................................................................                 23               

2-2-2 عوامل محدود کننده توسعه شهر     ................................................................    24

2-2-3  عوامل توسعه شهر            ..................................................................          24          

2-3 آثار تاریخی استان کرمانشاه  ...........................................................................      25   

2-3-1 طاق بستان   .............................................................................                     25

  معبد آناهیتا    ...........................................................................                      252-3-2

2-3-3  محوطه تاریخی بیستون    ..........................................................                       25

2-4  جمعیت    ....................................................................................                        29

2-4-1 بررسی مسائل جمعیتی     ............................................................                      29

2-4-2 رشد جمعیت     .........................................................................                        29  

2-4-3  تراکم نسبی جمعیت    ................................................................                       29

2-4-4  وضعیت خانوار     ....................................................................                           30

2-4-5  چشم انداز برآورد جمعیت    .......................................................                          30

2-5  وضعیت سواد      .........................................................................                        31

2-6  وضعیت اشتغال     .......................................................................                         31

 

فصل سوم : مبانی نظری پروژه

3-1  عناصر معماری    .. ......................................................................                    32

3-1-1  جهت یابی و شناسایی      ...........................................................                 33

3-1-2  فرم عام و فرم خاص     .............................................................                     34

3-1-3  زبان نمادها     ..........................................................................                   34 

3-1-4   ساختار فضا     .......................................................................                    35 

3-1-5   تداوم فضایی مثبت    ...............................................................                    35

3-2   کودک کیست؟     ........................................................................                    36

3-2-1  روانشناسی کودک   .................................................................                     37

3-2-2   سرگرمیهای کودکان      ..........................................................                       39

3-2-3   رنگها در زندگی کودک    ........................................................                        39

3-2-4   کودکان و روانشناسی رنگها     ...............................................                        40   

3-3   درک کودک از فضا،فرم و محیط       ............................................                         41

3-3-1  عملکرد کیفی فضاهای مورد علاقه کودک   .................................                        42

3-3-2  مکان مناسب برای کودک         .......................................................                 43 

3-4   تعریف بازی            ..........................................................................                   44

3-4-1   کودک و بازی           ......................................................................                   44

3-4-2   ویژگیهای بازی        ....................................................................                      45

3-4-3   انواع بازی         ..........................................................................                     47

3-5   محوطه و وسایل بازی و تاثیرات آن        .............................................                      48  

3-6  اسباب بازیهای مناسب برای کودکان         ............................................                      51

3-6-1  اسباب بازیهای دیجیتالی وذهن خلاق کودکان               ...........................                 53

3-6-2  استفاده از اسباب بازی با توجه به جنسیت کودک  ..........................                          54

3-6-3  رنگ و تاثیرات آن در وسایل بازی           ..........................................                        54

3-6-4  نکات اساسی در طراحی وسایل بازی           ........................................                  58

3-6-5  استانداردها در وسایل بازی    .....................................................                          60

 

فصل چهارم : معرفی پروژه (مفاهیم کلی )

4-1  فضای معماری    ..............................................................................              62     

4-1-1  فضای معماری،معیار ارزش بین معماری خوب و بد   ..........................                 63 

4-1-2  معماری مسیرها     .......................................................................             63 

4-1-3  ادغام و یکپارچگی فضایی     .........................................................               63  

4-2  معماری تناسب       ..........................................................................            64   

4-3  کودک و معماری    ..........................................................................               65       

4-3-1  درک حسی و هوشی کودک از فضای معماری    ................................              66

4-3-2  ویژگیهای ذهنی و روانی کودکان در معماری    ..................................                66   

4-4  انواع معماری برای کودکان   .............................................................               68 

 

4-5  تاثیرات رنگ در طراحی فضای کودک   .................................................             69   

4-6  برنامه ریزی شهری،کودک محور طراحی فضا   .....................................               70

4-7  طراحی اتاق کودک   ..........................................................................            71       

4-8  طراحی فضاها با توجه به نیازهای کودک     ..........................................             74

4-9  احکام طراحی برای کودکان    .............................................................            76

4-10  ویژگیهای کلی معماری برای کودکان    ...............................................             77

4-11  نمونه های جهانی   ..........................................................................         78

4-11-1  کودکستان توبین گن   ....................................................................         78

4-11-2  مهد کودک لیپا جاروی   ................................................................           81

 

 

فصل پنجم : مطالعات عملکردی و برنامه ریزی فیزیکی

5-1  مبانی فکری وایده طراحی      ............................................................             85

5-2  دلایل انتخاب موضوع و اهداف طرح   ................................................                 85

5-2-1  وظایف کلی خانه کودک     ............................................................              86

5-3  کودک و طبیعت    ...........................................................................              86

5-4  ضوابط مکان خانه کودک    ..............................................................                87

5-4-1  تحلیل سایت    .............................................................................            88 

5-5  استانداردها در طراحی فضاها      .......................................................             92 

5-5-1  فضاهای آموزشی   ......................................................................              92 

5-5-2  کتابخانه     .................................................................................              92

5-5-3  آمفی تاتر     ...............................................................................              93

5-5-4  سینما      ....................................................................................            94  

5-5-5   نمایشگاه       .........................................................................                 94

5-5-6  سالن ورزشی       ....................................................................                95

5-5-7  استخر شنا     .........................................................................                 96 

5-5-8  سالن غذا خوری       ................................................................                 97 

5-5-9  زمین بازی    ..........................................................................                  97

5-5-10  فضاهای اداری       .................................................................                 98 


       فهرست منابع و ماخذ        

 فهرست منابع

1- اردلان،نادر- حس وحدت – ترجمه : شاهرخ،حمید – اصفهان : چاپ نشر خاک – 1380

2- بیکر،جوفری هوارد – اندیشه و تدبیر در طراحی معماری (ره یافتی در تجزیه و تحلیل فرم) ترجمه : بزرگ گرایلی،سیروس – تهران : چاپ اهورا – 1381

3- جغرافیای استان کرمانشاه – تالیف کتب درسی

4- حیدریان،مسلم- باقریان،محمد صابر – پروژه شهر پاک – مرکز برنامه ریزی شهر کرمانشاه

5- شرفی،علیرضا – تربیت کودکان – 1381

6- ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی – ناشر،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – 1382

7- فصلنامه فرهنگ کرمانشاه – شماره 8 و 9

8- فصلنامه مدرسه نو – شماره 36 – زمستان 1384

9- فصلنامه معماری محوطه – شماره 3 – تابستان 1386

10- فصلنامه معماری محوطه – شماره 4 – تابستان 1386

11- کاظمی،مهرانگیز – دانشکده معماری – پایان نامه کارشناسی معماری،کرمانشاه

12- کرونر،والتر – معماری برای کودکان – ترجمه : خوشنویس،احمد- میر رحیمی،المیرا- قزوین : انتشارات سایه گستر- 1382

13- ماتلاک،جان – آشنایی با طراحی محیط و منظر (جلد اول) – ترجمه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران – تهران : سازمان پارکها و فضای سبز – 1379

14- مجله آبادی – شماره 51 – تابستان 1385

15- مجله معمار – شماره 17 – تابستان 1381

16- مجله معماری و فرهنگ – شماره 20 – زمستان 1383

17- مطالعات هوا شناسی جهاد سازندگی استان کرمانشاه

18- معماریان،غلامحسین – سیری در مبانی نظری معماری – تهران : انتشارات سروش دانش – 1384

19- نویفرت،ارنست و پیتر – اطلاعات معماری – ترجمه : مظفری ترشیزی،حسین – آخرین ویرایش – 2007

20- هدهدی،بهزاد – ویژگی عمومی استان کرمانشاه و روند تغییرات آن در دوره 20 ساله اطلاعات آماری

 

سایت های اینترنتی :

www.memaran.com

www.fekreno.org

 

مقدمه:

هدف معماری خلق فضایی متناسب با شأن انسان است.معمار در هر پروژه ای با شناخت نیازهای مخاطب خود فضایی را طراحی میکند.در طراحی خانه کودک ، کودک محور اصلی است.فضا باید طوری طراحی شود که بتواند نیازهای روحی و جسمی کودک را برطرف کند و آنها را به رشد و تعالی برساند.به طور کلی اهداف این مجموعه را میتوان به موارد زیر خلاصه کرد:

  • فراهم آوردن محیط و امکاناتی برای آموزش غیر مستقیم ، ارتقاء سطح دانش و درک عمومی از علوم به مدد تجربه و آزمایش به زبانی ساده و در قالبی که اشتیاق و میل آموختن را در مخاطب برانگیزد.در این زمینه کوشش میشود تا آموزش و پرورش توأما و در پوشش تفریحی و سرگرمی ارائه شود.
  • فراهم کردن محیطی که بتواند به عنوان فضای گذراندن اوقات فراغت کودکان ایفاب نقش نماید و با انتخاب بستری که دسترسی مناسبی به شریانهای ارتباط شهری داشته باشد تا اهالی شهر بتوانند از امکانات فراهم آمده استفاده ببرند.
  • فراهم آوردن محیطی برای فعالیت هنری و فرهنگی کودکان،بطوریکه در ایام تعطیل اوقات فراغت  نیروی مفید ایشان را مصروف فعالیتی مفید نماید.(پرورش و رشد خلاقیت کودکان)
  • پاسخگویی به نیازهای فرهنگی کودکان امروز
  • به تصویر کشیدن افکار کودکان در اوج سادگی برای برقرار کردن با کودک
  • فضای بهتر که بتواند تخیل را به واقعیت تبدیل کند.
  • استقلال کودکان
  • این مجموعه پل ارتباطی کودک با جامعه است.ایجاد فضای خلاق،لذت بخش و دلخواه کودک.
  • رسیدن به کمال معنوی با تکیه بر پشتوانه کهن فرهنگی خودی.

در این رساله:

فصل اول:برسی بستر طرح از نظر جغرافیایی،تاریخی، فرهنگی و اجتماعی.

فصل دوم:برسی مفهوم خانه از لحاظ تعریفی و ساختار و مقایسه خانه سنتی با مدرن.

فصل سوم:شناخت کودک.تا بر مبنای آن نیازهای کودکان را بشناسیم تا در جهت رفع نیازها گام برداریم.

فصل چهارم:برسی چند نمونه از خانه کودک تا برنامه فیزیکی طرح را از قیاس ابن نمونه ها بدست آوریم.

فصل پنجم:مشخص کردن ضوابط و استانداردهای مربوطه به فضاهایی که از برنامه فیزیکی به دست آمده.

فصل ششم:تعیین جداول همجواریها و عرصه فضاهاو سپس با ترکیب دوبعدی و سه بعدی احجام معماری روند طراحی آغاز شده و در نهایت با ترسیم نقشه های دوبعدی(پلانها،نماها،مقاطع و جزئیات)و سه بعدس طراحی معماری را به پایان میرسانیم.

پس از انجام مراحل بالا و برپایه لکه گذاری ها،اسکیسهای اولیه از (concept)مفهوم طرح انجام شده است و اسکیس برتر به عنوان پایه طراحی انتخاب و در مراحل بعد کار بر روی آن آغاز شده است.پس از آن سایت پلان،پلانها،نماها و مقاطع پرسپکتیوهای مختلف خارجی و داخلی ترسیم شده و تمامی این اطلاعات به کمک ماکت طراحی ما را در شناخت بهتر زوایا و نکات پنهان طرح یاری میکند.


مطالب مشابه :


انتخاب موضوع پايان نامه براي رشته هاي معماری

طرح نهایی و پایان نامه معماری پروژه تمام درسهای معماری و عمران مرمت ابنیه معماری پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO پروژه روستا ( 2 ) معماری پروژه روستا ( 1 ) معماری
پایان نامه و رساله خانه کودک

پایان نامه و رساله معماری - پایان نامه و رساله خانه کودک - خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax - پایان نامه و رساله
پایان نامه فرووم معماران ایران

پایان نامه و رساله معماری - پایان نامه فرووم معماران ایران - خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax - پایان نامه و رساله
پایان نامه معماری در باره موزه

دانلود رایگان آسان و بدون عضویت - پایان نامه معماری در باره موزه - دانلود رايگان بدون عضویت، ساده و آسان انواع فایل"کتاب،مقاله،نرم افزار،سخنرانی،و..."
دانلود پایان نامه معماری خانه کودک

دانلود پایان نامه معماری خانه کودک. نقل قول: شاید واسه خیلی از دانشجویان معماری پایان نامه مثل یه کابوس باشه واسشون و حتی خیلی ها رو یه مدت از خورد و خوراک میندازه.
پایان نامه بررسی اقليم معماری شهر دزفول

دانلود پروژه و مقالات دانشجویی - پایان نامه بررسی اقليم معماری شهر دزفول - دانلود پروژهای کارآموزی، پروژه کارشناسی، پروژهای برنامه نویسی.
انتخاب مبحث معماری سرویس گرا برای موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات(IT) در مورد انجام پایان نامه در حوزه معماری سرویس گرا و عنوان مناسب آن از من می پرسند، در این
برچسب :