قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سرویس ایاب ذهاب دانشگاه در ایام امتحانات

نیم ساعت قبل از هر ساعت امتحانی از ایستگاههای مشخش شده حرکت خواهد کرد.


مطالب مشابه :


دانشگاه پیام نور شبستر+سیستم گلستان+ فرمانداری شبستر+پیام نور تبریز+پورتال دانشگاه پیام نور+پیام نور

سیستم گلستان+ فرمانداری شبستر+پیام نور تبریز+پورتال دانشگاه استان آذربایجان شرقی
هفته بسیج:

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد هادیشهر
برگزاری جلسه شورای پایگاه بسیج دانشجویی در دانشگاه پیام نور

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع دانشگاهی های مربوط به دانشگاه حضور فعال داشته
قابل توجه دانشجویان محترم:

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع دانشگاهی می رساند سرویس ایاب ذهاب دانشگاه در
قابل توجه دانشجویان محترم:

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع دانشگاهی گلستان | بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور هادی
قابل توجه دانشجویان محترم:

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع دانشگاهی گلستان | نمازخانه دانشگاه پیام نور واحد
برنامه کلاسی رفع اشکال رشته مدیریت ترم دوم 94-93

( آذربایجان شرقی) سیستم جامع دانشگاهی گلستان | بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور هادی
تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 93

( آذربایجان شرقی) جامع دانشگاهی گلستان یا الکترونیکی در سیستم جامع دانشگاهی
برچسب :