لیست اسامی اعضای هیأت علمی گروه های زبان و ادبیات عربی

تنظیم شده در چهارمین همایش سراسری مدیران گروه های عربی دانشگاه های ایران در دانشگاه رازی � تیرماه 1388


 

دانشگاه: اراک

مدیر گروه: دکتر قاسم مختاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر قاسم مختاری

استادیار

 

09183614700

2

دکتر ابراهیم اناری

استادیار

ادبیات معاصر آموزش زبان

 

3

دکتر حسن مقیاسی

استادیار

 

09188622240

4

دکتر محمد جرفی

استادیار

 

09183628901

5

دکتر سید ابوالفضل سجادی (معاون گروه)

استادیار

نحو- بلاغت

 

6

فرهاد رجبی

مربی

 

09194351187

7

محمود شهبازی

بورسیه

 

09183686250

8

احمد امیدعلی

بورسیه

 

09189641595

 

دانشگاه: اصفهان

مدیر گروه:  دکتر جعفر دلشاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر عبدالغنی ایروانی زاده

استادیار

ادب قدیم

 

2

دکتر محمد خاقانی

دانشیار

زبانشناسی- بلاغت

 

3

دکتر نصراله شاملی

دانشیار

ادب قدیم

 

4

دکتر منصوره زرکوب

استادیار

ترجمه و نحو تطبیقی

 

5

دکتر نرگس گنجی

استادیار

ادب معاصر

 

6

دکتر سیدرضا نجفی

استادیار

صرف و نح- بلاغت

 

7

دکتر محمدرضا ابن الرسول

استادیار

صرف و نحو- بلاغت

 

8

دکتر سردار اصلانی

استادیار

ادب معاصر

 

9

دکتر حمید احمدیان

استادیار

ادب معاصر

 

10

دکتر جعفر دلشاد

استادیار

ادب معاصر

 

 


 

دانشگاه: بین المللی امام خمینی قزوین

مدیر گروه:  احمد پاشا زانوس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

احمد پاشا زانوس

استادیار

صرف و نحو- بلاغت

 

2

دکتر عبدالعلی آل بویه

استادیار- رئیس دانشکده

متون معاصر- ترجمه- متون عباسی- روش تحقیق

 

3

دکتر سید محمود میرحسین

استادیار

صرف و نحو- بلاغت- متون قدیم

 

4

دکتر علیرضا شیخی

استادیار

متون معاصر- متون انحطاط- اندلس

 

 

 

 

دانشگاه: ایلام

مدیر گروه:  محمد رضا شیرخانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر علی دودمان کوشکی

استادیار

قدیم- ادبیات تطبیقی

 

2

دکتر محمدرضا شیرخانی

استادیار

صرف و نحو- ادبیات معاصر- بلاغت

 

3

خانم پیرزاد نیا

دانشجوی دکتری- بورسیه

 

 

 

 


 

دانشگاه: بو علی سینا

مدیر گروه:  دکتر زهرا افضلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر زهرا افضلی

استادیار

آموزش زبان- مهارتهای زبانی

 

2

دکتر فرامرز میرزایی

دانشیار

ادبیات معاصر- بلاغت- ادبیات تطبیقی- نقد ادبی

 

3

دکتر علی باقر طاهری نیا

دانشیار

ادبیات اندلس- عباسی- بلاغت- نقد ادبی

 

4

دکتر مرتضی قائمی

استادیار

بلاغت- ادبیات قدیم

 

5

دکتر صلاح الدین عبدی

استادیار

ادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- مهارتهای زبانی

 

6

دکتر سید مهدی مسبوق

استادیار

صرف و نحو- ادبیات اندلس

 

7

دکتر سید حسن فاتحی

مربی

صرف و نحو- ادبیات قدیم (جاهلی)

 

8

دکتر ناصر قره خانی

مربی

ادبیات قدیم- صرف و نحو

 

9

دکتر صدیقه زودرنج

استادیار

ادبیات معاصر

 

10

هادی نظری

بورسیه دکتری

ادبیات تطبیقی

 

 

 

دانشگاه: شهید بهشتی

مدیر گروه:  دکتر عباسعلی بهاری اردشیری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

عباسعلی بهاری اردشیری

استادیار

ادبیات- صرف ونحو

 

2

حجت رسولی

دانشیار

ادبیات تطبیقی- نقد- ادبیات

 

3

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

استادیار

صرف و نحو- عروض- بلاغت

 

4

عبدالعلی فیض اله زاده

استادیار

ادبیات قدیم و جدید

 

5

محمد علی بزرگان نیا

استادیار

ادبیات و علوم قرآنی

 

6

ابوالفضل رضایی

استادیار

ادبیات معاصر

 

7

ضیاء الدین العسکری

مربی

علوم قرآنی

 


 

 

 

دانشگاه: تربیت مدرس

مدیر گروه: عیسی متقی زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر خلیل پروینی

دانشیار

ادبیات تطبیقی- نقد ادبی

 

2

دکتر کبری روشنفکر

استادیار

متون نظم و نثر- ادبیات معاصر

 

3

دکتر عیسی متقی زاده

استادیار

صرف و نحو- علوم بلاغی- آموزش زبان عربی

 

 

 

 

دانشگاه: تربیت معلم- تهران

مدیر گروه:  دکتر حامد صدقی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر حامد صدقی

استاد

نقد ادبی- روش تحقیق-

ادبیات معاصر

 

2

دکتر محمدعلی جعفری

استادیار

مکالمه- زبان تخصصی- فقه اللغه

 

3

دکتر علی پیرانی شال

استادیار

آزمایشگاه- معانی و بیان

 

4

دکتر سعید شیبانی

دانشیار

مکالمه- ادبیات اندلس

 

5

دکتر صغری فلاحتی

استادیار

متون نظم و نثر- معانی و بیان

 

6

دکتر سودابه مظفری

استادیار

صرف و نحو- متون عرفانی

 

7

دکتر حسین ابویسانی

استادیار

متون نظم و نثر- ادبیات داستانی- تاریخ ادبیات

 

8

دکتر محمد صالح شریف

استادیار

تاریخ ادبیات- نقد ادبی- فقه اللغه

 

 

 

 

دانشگاه: تربیت معلم آذربایجان

مدیر گروه:  دکتر حمید ولی زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر حمید ولی زاده

استادیار

صرف و نحو- متون نظم ونثر (قدیم و جدید)

 

2

دکتر علی قهرمانی

استادیار

صرف و نحو- بلاغت- ادبیات قدیم- متون نظم و نثر قدیم

 

3

دکتر موسوی

استادیار

ادبیات تطبیقی

 

4

دکتر اسلامی

استادیار

متون قدیمی و اسلامی (نهج البلاغه)

 

5

دکتر حاجی زاده (مهین)

استادیار

زبان شناسی- روش تحقیق- ادبیات معاصر

 

6

دکتر غیبی

استادیار

تاریخ ادبیات قدیم- صرف و نحو

 

7

آقای مقدم

مربی

علوم بلاغی- متون نظم و نثر

 

8

آقای دامادی

مربی

انشاء- نامه نگاری- متون نظم و نثر- نقد ادبی- تاریخ ادبیات معاصر- مهارتهای زبانی

 

 


 

دانشگاه: تهران

مدیر گروه: دکتر عبدالحسین فقهی

تلفن گروه و فاکس:  66491434- 61113297

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر محمد علی آذرشب

استاد

ادب معاصر- تاریخ ادبیات

 

2

دکتر غلامعباس رضایی

دانشیار

صرف و نحو � علوم بلاغی

 

3

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دانشیار

ادب معاصر- تاریخ و متون ادبیات فترت

 

4

دکتر حسن فوادیان

دانشیار

علوم قرآنی- معاجم- صرف و نحو

 

5

دکتر عدنان طهماسبی

استادیار

ادب معاصر- ترجمه

 

6

دکتر محمد دزفولی

استادیار

تاریخ و متون قدیم (جاهلی، اموی، عباسی، فترت)

 

7

دکتر شهریار نیازی

استادیار

فقه اللغه- ادب معاصر

 

8

خانم دکتر عزت ملا ابراهیمی

دانشیار

تاریخ و متون ادبیات عرب

 

9

خانم دکتر معصومه شبستری

استادیار

تاریخ و متون عربی در ایران

 

10

دکتر امیر محمود کاشفی

استادیار

علوم قرآنی- قراءات

 

11

دکتر عبدالحسین فقهی

استادیار

علوم قرآنی- تئوریهای ترجمه- فقه اللغه- تصحیح نسخه خطی

09121128921

 

 

دانشگاه: خلیج فارس- بوشهر

مدیر گروه:  دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

استادیار

ادبیات تطبیقی- عروض و قافیه و قالب های شعری در ادب عربی و فارسی

 

2

دکتر حیدر فرع شیرازی

استادیار

ادب اهل بیت- علوم بلاغی

 

3

دکتر مسلم زمانی

استادیار

ترجمه0 فن ترجمه

 

4

دکتر محمدجواد حصاوی

استادیار

ادبیات معاصر (شعر)

 

 

دانشگاه: شهید چمران

مدیر گروه:  دکتر محمود آبدانان مهدی زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

محمود شکیب انصاری

استاد

ادبیات معاصر

 

2

حسن دادخواه تهرانی

دانشیار

نقد ادبی

 

3

علیرضا محکی پور

استادیار

ادبیات عربی در ایران

 

4

غلامرضا کریمی فرد

استادیار

صرف و نحو � بلاغت

 

5

صادق سیّاحی

استادیار

ادب متعهد

 

6

ولی ا... شجاع پوریان

استادیار

متون تفسیری

 

7

جواد سعدون زاده

استادیار

ادبیات جاهلی

 

8

خیریه  عجرش

استادیار

ادبیات اندلس- معاصر

 

 

دانشگاه: رازی کرمانشاه

مدیر گروه:  دکتر علی سلیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر وحید سبزیان پور

دانشیار

ادبیات تطبیقی- قدیم

 

2

دکتر علی سلیمی

استادیار

ادبیات معاصر � روش تحقیق

 

3

دکتر یحیی معروف

دانشیار

ترجمه

 

4

دکتر شهریار همتی

استادیار

صرف ونحو

 

5

دکتر تورج زینی وند

استادیار

 

 

6

دکتر جهانگیر امیری

استادیار

 

 

7

دکتر علی اکبر محسنی

استادیار

 

 

8

آقای عبدالستار قمری

مربی

 

 

9

محمد نبی احمدی

بورسیه دکتری

 

 

 


 

دانشگاه: الزهراء

مدیر گروه: بتول مشکین فام

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر بتول مشکین فام

استادیار

قدیم- زیباشناسی قرآن

 

2

دکتر انسیه خزعلی

استادیار

قدیم- ادبیات متعهد

 

3

 دکتر مینا جیگاره

استادیار

صرف ونحو- متون علمی اسلامی

 

4

 دکتر زینه  عزت پور

استادیار

ادبیات معاصر- نثر معاصر

 

5

 دکتر رقیه رستم پور

استادیار

ادبیات معاصر- ادبیات مقاومت

 

 

 

دانشگاه: سبزوار

مدیر گروه:  دکتر محمد علی طالبی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر محمدعلی طالقانی

استادیار

تاریخ ادبیات- نقد ادبی

 

2

دکتر حسین میرزایی

استادیار

متون نظم و نثر- تاریخ ادبیات- روش تحقیق

 

3

دکتر مهدی خرمی

استادیار

صرف و نحو- بلاغت

 

4

دکتر حسین شمس آبادی

دانشیار

ترجمه

 

5

دکتر حسن مجیدی

استادیار

تاریخ ادبیات- مکالمه- آزمایشگاه - ترجمه

 

6

دکتر حجت اله فسنقری

استادیار

متون نظم ونثر- ادبیات متعهد- انشاء

 

7

دکتر هادی شعبانی

استادیار

صرف و نحو- بلاغت- متون تفسیری- صرف و نحو

 

8

دکتر عباسعلی گنجعلی

استادیار

مکالمه-آزمایشگاه- عروض و قافیه

 


 

دانشگاه: سمنان

مدیر گروه:  دکتر صادق عسکری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر صادق عسکری

استادیار

نقد ادبی و ادبیات تطبیقی و روش تحقیق

 

2

دکتر احسان اسماعیل طاهری

استادیار

صرف و نحو

 

3

دکتر محمود خورسندی

استادیار

علوم بلاغی و صرف و نحو

 

4

دکتر شاکر عامری

استادیار

متون نظم و نثر -  ادبیات معاصر

 

5

دکتر سید محمد موسوی

استادیار

متون نظم و نثر- صرف و نحو

 

6

دکتر بهنوش اصغری

استادیار

صرف ونحو- متون نظم و نثر

 

7

دکتر زهره ناعمی

استادیار

تاریخ ادبیات- ترجمه

 

 

 

دانشگاه: شیراز

مدیر گروه:  دکتر سید فضل الله میرقادری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر سید فضل الله میرقادری

دانشیار

ادبیات تطبیقی- ادیبات معاصر

 

2

دکتر اسحق رحمانی

استادیار

صرف و نحو و آموزش زبان عربی

 

3

دکتر مسلم زمانی

استادیار

ترجمه و بررسی متون

 

4

دکتر آفرین زارع

استادیار

ادبیات ملتزم و نهج البلاغه و حدیث

 

5

دکتر حسین کیانی

استادیار

ادبیات تطبیقی و نقد ادبی و علوم بلاغت

 

 

 

 


 

 

دانشگاه: علامه طباطبایی

مدیر گروه:  دکتر حمید رضا میرحاجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

سعید نجفی اسداللهی

دانشیار

مباحث زبانی

 

2

خلیل باستان

دانشیار

تاریخی- دینی

 

3

بیژن کرمی

استادیار

تاریخی- مهارت های زبانی

 

4

مجید صالح بک

استادیار

ادبیات تطبیقی

 

5

علی گنجیان خناری

استادیار

نقد- ادبیات معاصر

 

6

رضا ناظمیان

استادیار

ترجمه

 

7

محمد هادی مرادی

استادیار

مباحث زبانی- عروض

 

8

جلال مرامی

استادیار

سبک شناسی- تاریخی

 

9

صادق خورشا

استادیار

نقد- ادبیات معاصر

 

10

ربابه رمضانی

استادیار

تاریخی

 

 


 

دانشگاه: فردوسی

مدیر گروه:  دکتر حسن عبدالهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر سید محمدباقر حسینی

دانشیار

صرف و نحو

 

2

دکتر سید حسین باقری

دانشیار

فقه اللغه- ادبیات تطبیقی

 

3

دکتر نجمه رجایی

دانشیار

ادبیات تطبیقی- ادبیات معاصر

 

4

دکتر عباس عرب

دانشیار

متون قدیم عربی

 

5

دکتر عباس طالب زاده

استادیار

تاریخ ادبیات- متون از سقوط بغداد- متون عرفانی

 

6

دکتر مرضیه آباد

استادیار

بلاغت- تاریخ ادبیات و متون عصر عباسی

 

7

دکتر علی نوروزی

استادیار

صرف و نحو

 

8

دکتر محمد نگارش

استادیار

متون معاصر- مکالمه- آزمایشگاه

 

9

دکتر حسین ناظری

استادیار

متون معاصر

 

10

دکتر حسن عبداللهی

دانشیار

صرف و نحو- تاریخ ادبیات جاهلی- متون تفسیری- ادبیات اهل بیت

 

 


 

دانشگاه: کاشان

مدیر گروه:  دکتر علی نجفی ایوکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر عباس اقبالی

استادیار

ادبیات جاهلی و ترجمه

 

2

دکتر امیرحسین رسول نیا

استادیار

صرف و نحو

 

3

دکتر عبدالرسول غفاری

استادیار

بلاغت

 

4

دکتر محسن سیفی

استادیار

ادبیات معاصر

 

5

دکتر روح الله صیادی نژاد

استادیار

ادبیات صدر اسلام

 

6

سید رضا میر احمدی

دانشجوی دکتری

قرآن پژوهشی

 

7

حسین ایمانیان

دانشجوی دکتری

ادبیات عباسی

 

8

دکتر علی نجفی ایوکی

استادیار

ادبیات تطبیقی و نقد ادبی

 

 

 

 

دانشگاه: کردستان

مدیر گروه:  دکتر جمیل جعفری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر محسن پیشوایی علوی

استادیار

ادب معاصر و قدیم و نقد ادبی

 

2

دکتر عبداله رسول نژاد

استادیار

ادب معاصر و قدیم

 

3

دکتر هادی رضوان

استادیار

صرف و نحو- بلاغت

 

4

دکتر حسن سرباز

استادیار

ادب معاصر

 

5

دکتر احمد نهیرات

استادیار

ادب معاصر

 

6

دکتر محمدرضا عزیزی پور

استادیار

ادب معاصر

 

7

دکتر جمیل جعفری

استادیار

صرف و نحو- بلاغت

 


 

 

دانشگاه: گیلان

مدیر گروه:  اکرم روشنفکر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

اکرم روشنفکر

استادیار

ادبیات معاصر- تاریخ ادبیات

 

2

رحمت پور محمد

استادیار

صرف و نحو

 

3

محمدرضا هاشملو

استادیار

تاریخ ادبیات جاهلی و عباسی

 

4

محمدرضا دیوسر

استادیار

گفت و شنود - تاریخ ادبیات

 

5

سید اسماعیل حسینی اجداد

استادیار

متون- بلاغت

 

6

سیده اکرم رخشنده نیا

بورسیه دکتری

 

 

 

 

 

دانشگاه: لرستان

مدیر گروه:  دکتر سید محمود میرزایی الحسینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

سید محمود میرزایی الحسینی

استادیار

ترجمه- مباحث بین رشته ای- معنا شناسی و بلاغت- زبانشناسی

09166639501

2

دکتر علی نظری

استادیار

ادبیات تطبیقی- بلاغت- معاصر

 

3

علی اکبر مرادیان

بورسیه

 

 

4

حسین چراغی وش

بورسیه

 

 

5

کبری خسروی

بورسیه

 

 

6

مریم سیاوشی

بورسیه

 

 


 

 

 

دانشگاه: یزد

مدیر گروه: دکتر فاطمه قادری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر رضا افخمی

استادیار

ادبیات جاهلی- ادبیات عباسی

 

2

دکتر وصال میمندی

استادیار

صرف ونحو- بلاغت

 

3

دکتر محمدعلی سلمانی

استادیار

صرف ونحو- ادبیات معاصر

 

4

دکتر محمد مهدی سمتی

استادیار

تاریخ ادبیات دوره های مختلف

 

5

دکتر فاطمه قادری

استادیار

ادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- نقد ادبی

 

 

 

 

پزوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

( وزارت علوم، تحقیات و فناوری)

1-مدیر گروه:  دکتر قیس آل قیس

2- اسامی اعضای هیات علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر قیس آل قیس

دانشیار

تاریخ ادبیات عربی

 

2

دکتر سید حمید طبیبیان

استاد

 

 

3

دکتر علی رضا  میرزا محمد

دانشیار

 

 

 


 

 

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد بابل

مدیر گروه:  دکتر علیرضا فرقانی اوزرودی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

علیرضا فرقانی اوزرودی

استادیار

نقد ادبی- بلاغت (زبان شناسی) ادبیات تطبیقی- فقه اللغه

 

2

سید محمد حسینی

استادیار

متون نظم و نثر

 

3

یوسف ربیعی

استادیار

صرف و نحو

 

4

بهروز افشار

استادیار

متون عرفانی و قرآن و حدیث

 

5

عباس رنجبر

مربی- دانشجوی دکتری

انگلیسی تخصصی

 

6

رمضانعلی نامدار پور

مربی- دانشجوی دکتری

صرف و نحو- متون

 

7

مهدی مجیدی

مربی

متون قرآنی و حدیث فقهی

 

8

سید مصطفی محمد زاده

مربی

صرف و نحو

 

 

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد فلاورجان

مدیر گروه:  دکتر ماجد نجاریان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

ماجد نجاریان

استادیار

آواشناسی و معنی شناسی

 

2

سهیلا پرستگاری

استادیار

ادبیات تطبیقی

 

3

اکرم السادات میر ممتاز

مربی

تاریخ ادبیات

 

4

جعفر دلشاد

استادیار

ادبیات معاصر

 

5

سید رضا سلیمانزاده نجفی

استادیار

صرف و نحو

 


 

 

دانشگاه: پیام نور

مدیر گروه:  دکتر حدیدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

شماره تماس

1

دکتر حدیدی

استادیار

 

 

2

خانم دکتر جلیلیان

استادیار

 

 

3

دکتر مصطفی جوانرودی

استادیار

ادبیات معاصر و ادبیات تطبیقی

 

4

دکتر میرزانیا

استادیار

 

 

 

 


 

  اطلاعات موجود دراین لیست توسط مدیران گروه های شرکت کننده در چهارمین همایش سراسری ( تیرماه 1388- دانشگاه رازی)  تکمیل شده است.  فقط تنظیم وساماندهی آن به عهده دبیر هملیش بوده است.

 


مطالب مشابه :


گزارش ایرانیوز از اسامی اصلاح طلبان داوطلب نمایندگی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

دکتر غلامرضا انصاری نماینده طاهره رضازاده از حوزه انتخابیه شیراز محمود ربیعی
گزارش ایرانیوز از اسامی اصلاح طلبان داوطلب نمایندگی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

دکتر غلامرضا انصاری نماینده طاهره رضازاده از حوزه انتخابیه شیراز محمود ربیعی
اسامی کاندیدا های اصلاح طلب مجلس هشتم سراسر کشور

شیراز : دکتر سپهر رییس شاخه سازمان مجاهدین فارس، قاسم مرادی علی ربیعی بیژن شهبازخانی
لیست اسامی اعضای هیأت علمی گروه های زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه: دکتر قاسم شیراز. مدیر گروه: دکتر سید فضل الله بیژن کرمی
اسامی ۳۲۰۰ نفر از آزادگان سراسر کشور موافق عزل مادامیون و فروش اموال منتشر می شود

دهقانی از شیراز بیژن ناصری از دزفول تهران ؛ محمود ربیعی از آستانه اشرفیه
برچسب :