آئین دادرسی مدنی 2

برای تقدیم دادخواست اعصار از پرداخت هزینه دادرسی بدواً خواهان نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان و خواسته اعصار از پرداخت هزینه دادرسی به طور مستقل و جداگانه یا به همراه دعوای اصلی تقدیم دفتر دادگاه می نماید و به پیوست ضمائم استشهادیه ای که نام دو نفر شاهد با ذکر مشخصات دقیق و شغل آن ها درج یا قید می نماید پس از وصول پرونده مدیر دفتر آن را ( دادخواست ) ره نظر قاضی دادگاه ( رئیس یا دادرس ) رسانده تا چنانچه حضور شهود لازم باشد در وقت مقرر آن ها را دعوت نماید .

مدیر دفتر وقت رسیدگی تعیین ، طرفین دعوت و در وقت مقرر رسیدگی قاضی دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و استماع ایرادات و اظهارات خوانده و ادله موجود در پرونده چنانچه معصر بودن خوانده و عدم تمکن و بضاعت مالی ایشان را احراز نماید حکم به اعصار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت صادر می نماید . اگر محکوم له بعداً تمکن مالی پیدا کرد یا حکم به نفع ایشان صادر گردید هزینه دادرسی اخذ خواهد شد . البته حکم اعصار نیز مانند سایر دعاوی غیر مالی در مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

چنانچه شرایط مندرج در بندهای 2 تا 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد که این موارد هفته قبل توضیح داده شده بعلاوه اگر خواهان هزینه دارسی را پراخت نکرده باشد مدیر دفتر ظرف دو روز اخطاریه رفع نقص برای خواهان ارسال تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . چنانچه ظرف ده روز پس از ابلاغ اخطاریه خواهان رفع نقص ننماید قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر و در غیاب وی جانشین ایشان صادر می گردد که این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه می باشد .

در بعضی از موارد ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست می باشد . چنانچه محل اقامت خواهان نام و مشخصات ایشان مشخص و در دادخواست درج نشده باشد دادخواست توسط مدیر دفتر رد می شود و قطعی است . توضیحاً این که در برخی از موارد قانونگذار ضمانت اجرایی تعیین ننموده است از جمله این موارد

1.       دادخواست به زبان فارسی نباشد

2.       بر روی فرم های چاپی نباشد

3.       تاریخ نداشته باشد

4.       امضاء نداشته باشد

در چنین مواردی اصولاً اخطاریه رفع نقص استحضاری ارسال می شود لیکن رویه بر این است که مدیر دفتر از پذیرش چنین دادخواست هایی خودداری می نماید .

 


مطالب مشابه :


ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای امنیتی – اقتصادی آن برای ایران

انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری - ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای امنیتی – اقتصادی آن
تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد واحد امارات در نيمسال اول 93 - 92

تماس حاصل نموده یا با آدرس [email protected] مکاتبه نمایید. تمام اطلاعات در سایت دانشگاه آزاد واحد
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 92-1391

حقوقی ها در دانشگاه آزاد جزیره هرمز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره
حقوق جزای عمومی 3

حقوقی ها در دانشگاه آزاد جزیره هرمز. می شود ولی جزای نقدی همیشه با واحد ریالی اعلام و
آئین دادرسی مدنی 2

حقوقی ها در دانشگاه آزاد جزیره هرمز. آئین دادرسی مدنی 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز
حقوق اداری 1

دولت و بخش غیر دولتی به شکل مشارکتی مانند دانشگاه آزاد . 3. آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز
گنبد های نمکی جنوب ایران

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان از مهرماه 1387 فعالیت خود را سازند هرمز .
خليج فارس منطقه اي استراتژيک

در تنگه هرمز متوسط عمق آب 100 متر، در و استادان جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
برچسب :