روش نوشتن تغییرات شرکت در اینترنت 1394

بسمه تعالی          

در تغییرات اینترنتی شرکتها توجه شود

1-     در صفحه پذیرش صورتجلسه تغییرات (اطلاعات شرکت ) بایستی فردی که در ردیف نام درخواست کننده معمولا نام مدیر عامل نوشته میشود (و یا کسی نوشته میشود که در صورتجلسه زیر مجمع نام او نوشته میشود ولی بایستی هم از مدیر عامل و هم درخواست کننده و زیر مجمع وکالت داشته باشم) یعنی میشود هرسه (زیر مجمع – درخواست کننده – و مدیر عامل) وکالت باشد یی هرسه یک نفر باشد - اگر  درخواست کننده وکیل داشته باشند(وکالت داشته باشد ) در محل نام امضا کننده دفتر در همین صفحه نام وکیل نوشته میشود و در سمت وکیل نوشته میشودو در وضعیت توکیل و لو کرارا انتخاب میشود

2-     در صفحه اطلاعات جلسه بایستی تصمیماتی که در صورتجلسه قید شده(مجمع عمومی فوق العاده) مثلا انتقال سهام – افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره و سایر تصمیمات قید شود

3-     در سهام اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد سرمایه  نقدی و در ارزش سهام 1000000 ریال انتخاب گردد ولی اگر سهامی خاص باشد با نام عادی انتخاب میشود

4-     در صفحه اشخاص حاضر در جلسه در محدود کلیه اعضای جدید و نام وکیل و سهامدار نوشته میشود

5-     در صفحه تغییرات  اشخاص شرکت: در گزینه نوع تغییر در شخص: افرادی که وارد شرکت میشوند (سهم گیرنده جدید) گزینه جدید انتخاب و سپس گزینه (صفحه )جدید باز میشود که افراد جدید نوشته میشود   اما اگر نفر قبلی شرکت سهام خود را به کسی ندهد در آن موقع ویرایش انتخاب میشود (وکیل اینجا نوشته نمی شود)

توضیح:در جدول باز شده موقع انتخاب گزینه جدید برای اعضا شرکت  گزینه گواهی سوء پیشینه ندارد و گزینه گواهی اقرار دارد انتخاب شود (چون اقرار در صورتجلسه قید میشود) – در وکیل هردو ندارد انتخاب میشود

 

6-     در صفحه سهام اشخاص: سهم اعضا و سهامدار درج میشود- تعداد سهام نوشته نمیشود و فقط ارزش سرمایه برای هرشخص (فقط افراد دارای سهم یا درصد )چه عضو و چه سهامدار و شریک

7-     درصفحه سمت اشخاص حاضر در جلسه : کلیه اعضاء و سهامدار (شریک) و وکیل با سمت شان در شرکت نوشته میشوند مگر در انتخاب مدیر عامل به عنوان عضو هیئت مدیره عضو اصلی(سمت دوم) گزینه سمت در جلسه سهامدار و برای وکیل علاوه در سمت در شرکت(نماینده قانونی) سمت در شرکت نیز( وکیل سهامدار) انتخاب شود

توضیح: برای مدیر عامل دو بار انتخاب میشود اول مدیر عامل دوم عضو هيئت مديره - عضو اصلي

8-     در تغییرات سمت  اشخاص شرکت: کلیه اعضا و سهامدار و وکیل با سمت شان نوشه میشود و برای اعضا اگر خارج از شرکا نباشد کلمه خیر انتخاب شود و برای همه آنها گزینه مدت محدود  نوشته میشود(اگرسمت ها برابرآگهی قبلی ثابت نباشد به سمت ثابت ویرایش و برای سمت جدید (جدید)انتخاب میشود

9-     در صفحه ارتباط اشخاص خاضر در جلسه : نام وکیل(فصیحی) انتخاب میشود در اعطاء کننده نام فردی که وکالت دارد نوشته میشود و نوع ارتباط اشخاص وکیل قید شو

10- در تغییرات ارتباط اشخاص شرکت :در این صفحه چیزی انتخاب نمیشود

11- در قسمت تایید صحت ورود اطلاعات و مدارک :گزینه تایید اطلاعات وارد شده تیک زده شود

12- درصفحه متن جلسه : دریافت متن پیشنهادی رایانه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده(تنظیمی )را کپی و پیست میکنیم اگر اشکالی نداشت  پذیرش نهایی را می زنیم

13- از برنامه گزینه پذیرش تغییرات را انتخاب همه مراحل را مجددا ادامه با این تفاوت صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده انتخاب و تصمیمات آن و مشخصات مثل قبلی تنظیم گردد و پس از انتها مجددا صورتجلسه هیئت مدیره انتخاب و تصمیمات آن نوشته میشود در نهایت هرکدام صورتجلسه تایید نهایی را می زنیم و کد هگیری هر سه صورتجلسه را می نویسیم برای پیگیری بعدی


مطالب مشابه :


روش نوشتن تغییرات شرکت در اینترنت 1394

روش نوشتن تغییرات شرکت در پذیرش صورتجلسه تغییرات را می نویسیم برای پیگیری
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

ثبت شرکت ها نسبت شود و پیگیری شود نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در
نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

اداره ثبت شرکت ها نسبت به قید شود و پیگیری شود که صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در
فرمها و صورتجلسات ثبت شرکت

به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت اداره ثبت شرکتها، صورتجلسه به تغییرات اعلام
صورتجلسه شورای بهداشتی اردیبهشت ماه88شهرستان چالوس

صورتجلسه شورای گزارش از تغییرات شورای بهداشت و بیمارستان ها برای پذیرش
صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره

کلیات شرکت ها از در اجرای پیگیری اصلاح و تغییرات مورد نیاز یافته و صورتجلسه
صورتجلسه مورخ 93/03/11 هیات مدیره

مدیره شرکت پروانه ها و نیز تنظیم صورتجلسه و تغییرات
نمونه فرم های اداره ثبت برای تغییرات در شرکت هاي سهامي خاص

نمونه فرم های اداره ثبت برای تغییرات در شرکت هاي سهامي خاص ( اسکریپ ها و تغییر شکل
اقدامات پس از ثبت شرکت - پلمپ دفاتر قانونی - تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری و شرکت ها پیگیری قانونی صورتجلسه تغییرات
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری

واحدهای تجاری و شرکت ها پیگیری ضمانتنامه ها و شرکتها و صورتجلسه تغییرات
برچسب :