طرح پرو‍ژه علمي جشنواره (جابر بن حيان ) دوره ابتدايي

 

اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان

«سال همت مضاعف كار مضاعف گرامي باد»

از : اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان

به :اداره آموزش و پرورش شهرستان / مناطق

 

موضوع: طرح پرو‍ژه علمي جشنواره (جابر بن حيان ) دوره ابتدايي

 

سلام عليكم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ؛ با احترام به پيوست شيوه نامه طرح پرو‍ژه هاي علمي ( جشنواره جابر بن حيان) ويژه كليه پايه هاي دوره ابتدايي به شماره 292/2746/200 تاريخ 25/7/89 معاونت آموزش ابتدايي وزارت متبوع جهت اطلاع و لقدام ارسال مي گردد ، شايسته است اقدامات لازم به عمل آيد.

 

 

ماكنعلي

مدير كل آموزش و پرورش

از طرف ندري

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

 

 عنوان طرح

 

پروژه علمی دانش آموزان

(جشنواره جابربن حیان)


 

معاونت آموزش ابتدايي

دفتر آموزش دبستاني

كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي

سال تحصيلي 90-1389

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

  آيا آنان، به شتر نمي‏نگرد كه چگونه آفريده شده است؟

  n<Î)ur Ïä!$uK¡¡9$# y#ø2 ôMyèÏùâ ÇÊÑÈ  و به آسمان نگاه نمي‏كنم، كه چگونه برافراشته شده‏ايم،

 n<Î)ur ÉA$t6Ågø:$# y#øx. ôMt6ÅÁçR ÇÊÒÈ  و به كوهي كه چگونه در جاي خود نصب گرديده!

 n<Î)ur ÇÚöF{$# y#øx. ôMysÏÜß ÇËÉÈ و به زمين كه چگونه گسترده و هميشگيم)... گشته است؟

   öÏj.xsù !$yJ¯RÎ) |MRr& ÖÅe2xãB ÇËÊÈ   پس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنده‏اي

 فضاي علمي كشور بايد فضاي توليد و ترويج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد.

مقام معظم رهبري

علوم تجربي ظرفيت بي انتهايي در به چالش كشيدن كنجكاوي و خدا جويي انسان دارد و از اينروست كه خداوند متعال بيشترين بهره را از طبيعت در تبين مسئله توحيد – يعني مسئله محوري تمام اديان- جسته است و بارها و بارها در قرآن ذهن انسان را به سرنخ هايي گره مي زند كه انتهاي آن ذات يكتاي الهي است .

اهميت و ضرورت طرح :

اگر حاصل دوره ي تحصيلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش آموزان باشد ، ( سواد به معني سنتي ) با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دست مي رود . به همين سبب ، بايد سعي كنيم علاوه بر مفاهيم پايه ، راهي به دانش آموزان نشان دهيم كه خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نياز خود بگردند و به يك يادگيرنده ي مادام العمر تبديل شوند . به همين منظور علاوه بر كسب دانش بايد راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزيم تا ميل به يادگيري در آنان تقويت گردد.

پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اكتشافي خود،ميل به يادگيري را در دانش آموز تقويت مي كند و به علّت ماهيت فرايندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد بنابراين مي تواند ابزاري بسيار قوي در خدمت تعليم و تربيت به معناي واقعي باشد كه طبق تعريف يونسكو همانا درك و به كارگيري مفاهيم ،مهارت هاي فرايندي ، نگرش ها و ارزش هايي مي باشد كه شخص را قادر مي سازد دانش و فناوري را با زندگي و فرهنگ جامعه ي خويش مرتبط سازد .

اهداف

1)اين طرح در زمينه تحقق اهداف دوره ابتدايي ، مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش را به ويژه در زمينه هاي زير فراهم مي نمايد:

الف)اهداف علمي ، آموزشي نظير:

- دانش آموز نسبت به شناخت پديده ها كنجكاو است.

- در فكر كردن، شنيدن ،گفتن و بيان مقصود ،خواندن و نوشتن و حساب كردن مهارت كافي دارد.

- با زبان فارسي آشنايي دارد و مي تواند از كتاب و روزنامه استفاده كند.

- ارزش علم را در انجام درست كارها تا حدي مي داند .

- با نحوه يادگيري خود تا حدودي آشناست.

ب)اهداف اجتماعي نظير :

- همكاري با ديگران را دوست دارد.

- در بازي ها و فعاليت هاي گروهي شركت مي كند .

- به انجام وظايف و مسئوليت هايي كه بر عهده او مي گذارند پايبند است .

ج)اهداف زيستي نظير:

- از حواس خود به خوبي محافظت و استفاده مي كند .

- در حفظ محيط زيست كوشا است .

- نكات ايمني را مي داند و رعايت مي كند .

علاوه بر اهداف فوق مي توان هدف هاي زير را براي اجراي اين طرح ذكر نمود :

2)كمك به تحقق اهداف مهارتي درس علوم تجربي نظير: مشاهده – طراحي تحقيق – برقراري ارتباط – پيش بيني – فرضيه سازي – كاربرد ابزار – اندازه گيري – تفسير يافته ها و نتيجه گيري

3) تقويت مهارتهاي زندگي در دانش آموزان نظير : تصميم گيري – حل مسئله – برقراري اتباط با ديگران – دوست يابي – سخنراني و دفاع از كار خود در جمع و ...

4) تحقق اهداف نگرشي درس علوم تجربي نظير : كنجكاوي و جستجو گري علمي – نيروي خلاقيت و ابتكار – پشت كار – تمايل به همكاري و تحمل يا احترام گذاشتن به عقايد و نظرات ديگران – فكر باز و روشن بيني – خود انتقادي و بازنگري نقادانه – آمادگي براي پذيرش عدم قطيت – احساس مسئوليت – احساس اعتماد به نفس و ...

5- شناسايي و تقويت استعدادهاي فردي دانش آموزان و ايجاد زمينه اي مناسب براي كار آفريني :

بسياري از توانايي ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در كلاس هاي معمولي نمود پيدا نمي كنند و لذا قابل شناخت و پرورش نيستند . پروژه ي علمي ، فرصت مناسبي به وجود مي آورد كه مي توان اين استعداد ها را مشاهده ، شناسايي و تقويت كرد . بنابراين پروژه ي علمي مي تواند راهبرد بسيار مناسبي در تحقق يكي از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش يعني ايجاد زمينه كار آفريني دانش  آموزباشد.

 6- ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده:

موضوعاتی که برای پروژه های علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و در واقع میان رشته ای باشد و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت های متعدد خود استفاده کنند.

7- ایجاد موقعیت مناسبی برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان

براي رفع نيازهاي اطلاعاتي مربوط به پروژه هاي علمي خود.ICTوتشويق آنان به استفاده از IT8- افزايش توانمندي

 

معرفی طرح پروژه های علمی

الف) تعریف پروژه ی علمی

پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان درباره یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی؛ کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می کنند . یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند، سوال بپرسند، جمع آوری اطلاعات کنند،فرضیه بسازند، آزمایش کنند و نتایج کار علمی حود را جمع بندی و ارائه نمایند.

ب) موضوع پروژه و پایه های تحصیلی تحت پوشش

در این طرح، یک پروژه دارای ماهیت علمی و تجربی بوده و دانش آموزرا با روش علمی آشنا می نماید و موضوع آن از محتوای کتاب های درسی منشا گرفته و یا آزاد می باشد. دانش آموزان در همه پایه های تحصیلی به صورت انفرادی یا گروهی پروژه انتخاب نموده و در نمایشگاه علمی آموزشگاه شرکت می کنند. دانش آموزان بهتر است در زمینه های مورد علاقه خود، موضوع انتخاب کنند و به پژوهش بپردازند . بطور مثال دانش آموز می تواند در مبحث گیاهان بسته به علاقمندی خود یکی از انواع 5 گانه پروژه را انتخاب و اجرا نماید .

ج) انواع پروژه علمی

1- جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی

یک پروژه جمع آوری شامل مجموعه ای از اشیاء می شود که بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه بندی شده و بر چسب خورده باشند .

مثال: جمع آوری و طبقه بندی مجموعه ای از برگ ها

2- دستگاه ( مدل)

یک پروژه مدل سازی شامل ساخت اشیاء برای توضیح چرایی یا چگونگی  ساختمان آنهاست .

مثال: ساخت مدلی از دانه و معرفی اجزای آن ( پوسته،اندوخته و گیاهک)

3- نمایش

یک پروژه نمایش شامل استفاده از اشیاء برای نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد یک دستگاه و تبیین اصول علمی حاکم بر آنهاست.

مثال: نمایش حرکت مواد درون ساقه کرفس با استفاده از محلول های رنگی

4- تحقیق

یک پروژه تحقیق شامل بررسی جزئیات بیشتر درباره موضوع پروژه و توضیح و تفسیر جوانب مختلف آن می شود . این جزئیات را می توان از طریق مشاهده مستقیم و یا از طریق منابع مختلف اطلاعاتی به دست آورد.

مثال: تحقیق در مورد گیاهان دارویی ایران و محل رویش آنها

5- آزمایش

یک پروژه آزمایش ، طرح و آزمودن سوالی است که شما هنوز جواب آن را نمی دانید لذا به کار گیری روش علمی و انجام آزمایش برای کشف جواب آن سوال از ضروریات این نوع پروژه است .

مثال : آیا نورهای رنگی مختلف به یک اندازه بر رشد گیاه موثرند ؟

د) ارائه پروژه علمی (نمایشگاه)

دانش آموزان محصول فعالیتهای علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوری می گذارند و طی مراحل بعد ، پروژه های برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه ، پروژه های برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه های برتر استان به نمایشگاه علمی کشوری راه خواهند یافت .

ه) عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه

هر پروژه برای ارائه به نمایشگاه باید شامل سه عنصر تابلوی نمایش، مواد نمایشی و گزارش کتبی باشد.

تابلوی نمایش: تابلوی نمایش باید حالت سه دیواره ای داشته و از یک جنس محکم به ابعاد 90*120 سانتیمتر تهیه شده باشد . نوشته ها، نمودارها و تصاویر باید محکم روی تابلوی نمایش چسبانده شوند.

مواد نمایش : شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد.

گزارش کتبی:شامل صفحه عنوان، فهرست،طرح مسئله،تحقیق،فرضیه،شرح آزمایش،داده ها، جمع بندی و نتیجه گیری ،سپاسگزاری و ذکر منابع می شود .

و) طبقه بندی پروژه ها در نمایشگاه

پروژه یک نمایشگاه علمی بر اساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندی ووارد رقابت می شوند . دانش آموزمی تواند پروژه خودرابه صورت انفرادی،تیمی ویاکلاسی در مدت زمان معین( برنامه زمانی پیشنهادی درسايت  موجود مي باشد ) به انجام رسانده و به نمايشگاه ارائه نمايد.WWW.pre.medu.ir

پایه اول تا سوم........................... انفرادی – تیمی (حداکثر 3 نفره ) – کلاسی

پایه چهارم و پنجم ........... انفرادی – تیمی (حداکثر 3 نفره)

ر) شرایط  پذیرش پروژه ها در نمایشگاه محلی

1- مرحله آموزشگاهی:

دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدویتی از نظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد .

2- مرحله منطقه ای :

در این مرحله سهمیه هر مدرسه برای شرکت در نمایشگاه منطقه با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و با صلاحدید مجریان منطقه ای تعیین می گردد.

در نمایشگاه مرحله منطقه ای نیز انواع پروژه ها در کلیه پایه ها پذیرفته می شوند.

3- مرحله استانی :

در این مرحله سهمیه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزی با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و صلاحدید مجریان استانی تعیین می گردد.

لازم به ذکر است پروژه هایی که از نوع جمع آوری هستند در مرحله استانی پذیرفته نمی شوند.

4- مرحله کشوری:

دراین مرحله سهمیه هر استان براساس  آمار دانش آموزی با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و با صلاحدید مجریان کشوری معین میگردد.

لازم به ذکر است در مرحله کشوری تنها پروژه هایی پذیرفته می شوند که از نوع آزمایش باشند .

 

ح) بر پایی و داوری نمایشگاه

1- مرحله آموزشگاهی:

شورای معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و آنان بر اساس فرم داوری که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه ها را داوری می کنند .

2- مرحله منطقه ای :

هر مدرسه موظف از بین معلمان توانمند حداقل یک داور جهت داوری به نمایشگاه علمی منطقه معرفی نماید و منطقه از بین داوران معرفی  شده ، هیئت داوران منطقه ای را تشکیل می دهد .

3- مرحله استانی :

هر منطقه موظف است به ازای هر 10 پروژه ای که به نمایشگاه استانی ارسال می کند یک نفر داور جهت کمک به داوری پروژه های علمی نمایشگاه استانی معرفی نماید .

4- مرحله کشوری:

کمیته هدایتگر کشوری داوران را بر اساس ضوابط معین ، انتخاب و معرفی می نماید .

و) تقدیر از برگزیدگان

دانش آموزان پایه های اول تا پنجم ابتدایی پروژه های خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام می دهند . سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می گیرد و کارهای برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شده ( در این مرحله دانش آموزان برگزیده و معلم راهنما توسط مدیر مورد تقدیر قرار می گیرند) و به مرحله منطقه ای راه پیدا می کنند و نمایشگاهی برای

بازدید عموم دانش آموزان در سطح منطقه برگزار می گردد و گروههای برتر انتخاب شده و به همراه دست اندرکاران (مدیر،معلم راهنما) از طرف منطقه مورد تقدیر قرار گرفته و به استان معرفی می گردند و در مرحله ی استانی با همان مراحل کاری پس از داوری ، انتخاب و معرفی می شوند و دانش آموزان و دست اندرکاران از طرف استان مورد تقدیر قرار می گیرند و در مرحله کشوری نیز دانش آموزان و سایر دست اندرکاران پروژه های منتخب از طرف وزارتخانه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

ساختار اجرایی طرح

طرح در طول سال تحصیلی و در چهار مرحله الف)آموزشگاهی ب) منطقه ای ج) استان  د) کشوری  با تشکیل کمیته هایی طراحی و اجرا می گردد . جهت اجرای کامل این طرح نیاز به همکاری تعداد زیادی از همکاران در سطوح مختلف می باشد. سازماندهی عوامل اجرایی طرح به شرح زیر می باشد .

 

   اعضای کمیته ها و شرح وظایف آنها

شورای معلمان آموزشگاه

بر اساس بند 4 از ماده 15 آئین نامه اجرایی مدارس « چاره اندیشی برای تامین مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش» برعهده شورای معلمان می باشد.لذا اجرای مرحله آموزشگاهی این طرح زیر نظر شورای معلمان مدرسه صورت می گیرد .

شرح وظایف

1)شرکت نماینده شورا در جلسات توجیهی کمیته منطقه ای

2) تشکیل به موقع گروه های دانش آموزی در مدرسه و تعیین پروژه مناسب برای آنها

3) هدایت گروههای دانش آموزی و تامین اعتبارهای لازم از بودجه تخصیص یافته برای طرح

4) تشکیل نمایشگاه آموزشگاهی،داوری و انتخاب پروژه های برگزیده و ارسال آن ها به نمایشگاه منطقه ای

اعضای کمیته اجرایی منطقه

1)رئیس آموزش و پرورش ناحیه / منطقه

2) معاون آموزش ابتدایی

3) معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

4) کارشناس گروههای آموزش ابتدایی

5) کارشناس مسئول / کارشناس  آموزش ابتدایی

6- سرگروههای درسی / پایه (هیئت علمی)

 

شرح وظایف کمیته منطقه ای

1)تهیه و ارسال دستورالعمل منطقه ای  به آموزشگاهها در ابتدای هر سال تحصیلی

2) تشکیل کمیته های علمی و داوری از بین اساتید ،سرگروههای درسی و معلمان برجسته ی منطقه

3)تشکیل پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی وایجاد تعامل الکترونیکی دانش آموزان بابانک های اطلاعاتی منطقه ای،استانی،کشوری وجهانی

4) نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته های آموزشگاهی

5) تشکیل نمایشگاه پروژه های علمی در سطح منطقه طبق تقویم اجرایی

6) داوری و انتخاب پروژه های برگزیده منطقه ای

7) تقدیر از دانش آموزان، معلمان،مدیران و رابطین منتخب در پروژه های علمی

8)ایجاد کتاب الکترونیکی از پروژه های برگزیده و امکان دسترسی تمام دانش آموزان ایران و جهان به این منبع از طریق وب سایت منطقه

9) ارسال گزارش ازنتیجه کار به ادره کل

اعضای کمیته پشتیبانی و نظارت استان

1-مدیر کل آموزش و پرورش استان

2- معاون آموزش ابتدایی

3- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

4- رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی  ابتدایی

5- رئیس گروه آموزش ابتدایی

6- کارشناس مسئول و کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی

7- سر گروههای درسی/ پایه (هیئت علمی طرح)

شرح وظایف کمیته استانی

1)تهیه دستورالعمل اجرایی و ارسال آن به مناطق تابعه در ابتدای هر سال تحصیلی

2) تخصیص و اعطای اعتبارات لازم به منطق مطابق با تقویم اجرایی طرح

3) اطلاع رسانی درباره فعالیتهای علمی دانش آموزان به رسانه های جمعی

4) نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته های منطقه ای

5) پیش بینی دوره های آموزشی لازم برای معلمان و تامین مدرسان مناسب

6) انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری نمایشگاه استانی

اعضای کمیته برنامه ریزی ستاد

1-معاون آموزش ابتدایی

2- مدیر کل دفتر آموزش دبستانی

3- معاون دفتر آموزش دبستانی

4- کارشناس مسئول تکنولوژی و گروه های درسی

5- کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

6- سرگروه های درسی/پایه

شرح وظایف کمیته ستادی

1)دستورالعمل طرح

2) برنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی ( کارشناسان ، مدیران و معلمان)

3) تصمیم گیری جهت تامین اعتبار لازم

4) تصمیم گیری جهت اجرای نمایشگاه پروژه های علمی در مرحله کشوری

5) برنامه ریزی برای تشویق دانش آموزان و معلمان در اجرای طرحهای موفق در طول سال تحصیلی

6) انتخاب هیئت داوران مرحله کشوری

7) ثبت و نگهداری کارهای موفق در سایت یا کتابچه

 

گستره اجرای طرح :

 

در گام نخست این طرح به صورت داوطلبانه و متناسب با علاقه و توانمندی مجریان در 2 مدرسه( به تفکیک جنسیت از مدارس دولتی و شاهد) از هر منطقه اجرا می شود .

 

اعتبارات مورد نیاز طرح :

 

اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی اجرای طرح پروژه های علمی دانش آموزان در سال تحصیلی 90-89

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

ماه

عنوان

ردیف

 

 

 

 

مهر

تهیه و تدوین شیوه نامه طرح و تشکیل کمیته برنامه ریزی ستاد

 

1

 

 

 

 

آبان

ارسال شیوه نامه اجرایی به کمیته مستند سازی و انجام مراحل اداری

 

2

 

 

 

 

آبان

ارسال شیوه نامه اجرایی به استان ها

 

3

 

 

 

 

آبان

تشکیل کمیته استانی و ارسال دستورالعمل به مناطق

 

4

 

 

 

 

آذر

تشکیل کمیته منطقه ای و ارسال دستورالعمل به مدارس

 

5

 

 

 

 

آذر

تشکیل شورای معلمان آموزشگاه

 

6

 

 

 

 

آذر

برگزاری جلسه توجیهی معلمان راهنمای پروژه ، مدیران و کارشناسان

7

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

دی

انتخاب موضوع پروژه و آغاز فعالیت های علمی دانش آموزان

 

8

 

 

 

 

بهمن

بازدید از فرآیند اجرای طرح توسط کمیته منطقه ای و استانی

 

9

 

 

 

 

اسفند

برگزاری نمایشگاه آموزشگاهی و داوری و انتخاب پروژه های برتر

 

10

 

 

 

 

اسفند

تقدیر از دانش آموزان و معلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح آموزشگاه

11

 

 

 

 

اسفند

برگزاری نمایشگاه مرحله منطقه ای داوری و انتخاب پروژه های برتر

12

 

 

 

 

اسفند

تقدیر از دانش آموزان ،رابطین،مدیران و معلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح منطقه

13

 

 

 

 

اردیبهشت

برگزاری نمایشگاه مرحله استانی و داوری و انتخاب پروژه های برتر

14

 

 

 

 

اردیبهشت

تقدیر از دانش آموزان،مدیران،رابطین و معلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح استان

15

 

 

 

 

تیر

برگزاری نمایشگاه مرحله کشوری و داوری و انتخاب پروژه های برتر

16

 

 

 

 

تیر

تقدیر از دانش  آموزان،مدیران،رابطین و معلمان راهنمای پروژه های بر تر در سطح کشور

17


مطالب مشابه :


معرفی و دانلود کتاب آموزش اسکیس

معرفی و دانلود کتاب هستش و همه مشغول آماده کردن پروژه متن رو مستقيماً از
طرح پرو‍ژه علمي جشنواره (جابر بن حيان ) دوره ابتدايي

پروژه یک نمایشگاه علمی بر اساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندی ووارد رقابت می
۲۰ روش برای افزایش خلاقیت

برای تقویت مهارت‌های خلاقانه خود، باید آماده نوع پروژه و ازت سپاسگذاری میکنم
Supraiz In Vblag

نرم افزار هاي متن قالب و نمونه های آماده ی ضمن قدردانی و سپاسگذاری از این اقدام با
انواع شخصیتها ( شخصیت خودت رو بشناس)

را برای آنها آماده مانند یک پروژه و ازت سپاسگذاری میکنم اگه یه
برچسب :