مشاعره دانش آموزي مدارس راهنمايي شهرستان بوشهر

     مشاعره دانش آموزي                 سالن كانون كوثر     سه شنبه 10/2/1387<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

     سروزلف توجانا لام وميم است       چوبسم الله الرحمن الرحيم است

 

دومين دوره ي مسابقات مشاعره ي دانش آموزي مدارس راهنمايي شهرستان بوشهربرگزار شد.

دراين دوره مدارس حضرت معصومه ازچغادك ونمونه ي اتحاد،نمونه ي جوادالائمه شاهد دخترانه،فرزانگان وشهيدبهشتي ازبوشهرحضور داشتندكه درسالن كانون دانش آموزي كوثر درروز سه شنبه 10/2/1387با حضور گروه انبوهي ازدانش آموزان ،مديران ومعلمان مدارس ذكر شده به رقابتي زيبا وپرشور بايكديگر پرداختند.

  اين دوره نسبت به سال پيش بسيار باشكوه تر به اجرا درآمد.تعداد زيادي از دانش آموزان مدارس مذكور درسالن حضور داشتند وبا تشويق هاي پر شور خويش دوستانشان را همراهي مي كردند.

  وقتي پيشنهاد برپايي آن را درگروه هاي آموزشي مطرح كرديم اعتقاد براين بود كه به صورت فراگير برگزار گردد.ما كه تاحدودي بامشكلات برگزاري آشنا بوديم بادلايلي كه آورديم سايرين را تااندازه اي راضي كرديم كه امسال نيزبه شكل محدود كار رابه انجام برسانيم تا ببينيم سال هاي آينده چه بايد كرد؟

  باهمفكري اقاي احمدي ديگر عضو گروه ادبيات شهرستان و همكارم در مدرسه ي جوادالائمه مقدمات كار آماده شد.دراين جا الحق بايد بگويم كه ايشان يك تنه بار تمام مراسم ازآماده سازي تا اجرا را به دوش كشيدند كه دراينجا نهايت سپاس خويش رااز تلاش هاي بي شائبه ي وي به عمل مي آورم.

   به علت رسيدن به روزهاي پاياني سال ،سالن هاي مورد نظر دراختيارمان قرار نگرفت. دست به دامن مسولان كانون كوثر شديم وآن ها هم نهايت همكاري را دراين زمينه با ما به عمل آوردند كه جاي تقدير وتشكر دارد.درصبح روزموعود( سه شنبه 10/2/87)مقدمات برگزاري به اجرا درآمد.بعداز ظهر ساعت سه به سالن رفتيم وتامراسم آغاز شود به بقيه ي كارها رسيديم.

   دوسالي است كه به مناسبت تولد حضرت امام رضا (ع) يكسري فعاليت هاي فرهنگي درسراسر كشور برپا مي شود كه بخش مشاعره ي رضوي نصيب استان بوشهر شده است. چون سال پيش به چند تن ازدانش آموزان مدرسه اجازه شركت درآن مسابقه خارج از رقابت اصلي داده شده بود آن ها از همان آغاز سال درمدرسه بسيارمشتاقانه مشاعره را دنبال مي كردند. كتاب هاي فراواني ميانشان ردوبدل مي گرديد؛ اشعار زيباتر ومناسب تري دركلاس ها مي خواندندوشور وشوقشان بس مضاعف شده بود.

   مشاعره كلاسي را چندين مرحله برگزار كرديم تا توانستيم نفرات برتر رابرگزنيم.انتخاب نهايي را به سال جديد واگذاشتيم. بعد از تعطيلات روزي نبود كه موردسؤال قرار نگيريم تاسرانجام درهفته ي پاياني فروردين مسابقات بين كلاسي ودرروزهاي اوليه ي اردي بهشت مسابقه ي انفرادي رابه اتمام برسانيم.

   با صحنه هاي مختلفي رو به روبوديم.كساني كه ناباورانانه صحنه ي مسابقه را ترك مي كردند . بچه هايي كه فكر مي كردند نفر اول خواهند بود سر از سومي درمي آوردند به گريه مي افتادند وسايرين سعي مي كردند آن ها را دلداري دهند.كسي كه دركلاس اول نفر ممتاز شده بود چون احساس مي كردكه شايد درمسابقات بين مدرسه اي نتواند خوب ظاهر شود ومدرسه از ساير مدارس عقب بيفتد مخلصانه جايش را به نفر سوم داد ووقتي كه تيم مدرسه توانست خودي نشان دهد بسيار خوشحال بود.

  ازهمكاراني كه درمدارس ذكر شده تدريس مي كردند براي داوري در اين دوره ياري گرفتيم.جادارد اززحمات تك تك آن ها  تشكر وامتنان را به عمل آورم. پس ازهمفكري باهيئت داوران درباره ي نحوه برگزاري مسابقه وقرعه كشي براي مشخص شدن گروه ها، مراسم با تلاوت آياتي از قرآن به وسيله ي مزارعي يكي ازبچه هاي مدرسه وپخش سرود ملي (باهمراهي پرشورحاضران درسالن) آغاز شد.

  اولين گروه كه درجايگاه قرارگرفتند،كلاس هاي مدارس نمونه ي اتحاد ،شهيدبهشتي ونمونه ي جوادالائمه بودند.درجايگاه هيئت داوران باكمك سه تن ازهمكاران از مدارس دخترانه مسابقه را پس از يادآوري معيارهاي رقابت به شركت كنندگان وحاضران درسالن،بابيتي ازفايزكه درآغازكلام آورده ام ،شروع كرديم. مسابقه به خوبي مديريت شد.هرجاكه لازم بود،تذكراتي مطرح مي شد.دراين گروه نمونه ي اتحاد نتوانست به مرحله ي بعد راه يابد.نكته ي قابل ذكر ،آمادگي شركت كنندگان بود واين امرباعث مي شد كه ازطرف حاضران درسالن به خوبي مورد تشويق قرار گيرند.

 دومين گروه ،مدارس فرزانگان، شاهد دختران وحضرت معصومه ازچغادك بودند.نسبت به گروه پيشين رقابت چندان تنگاتنگ نبود.ازحضرت معصومه تنها يك نفر شركت كرده بود كه ازكيفيت رقابت مي كاست.دراين گروه هم فرزانگان يك سروگردن از بقيه برتر بود .هرچند كه دومدرسه ي ديگر هم رقابت خوبي بافرزانگان داشتند.

 پس از اتمام مسابقه ي كلاس هاي اول جايم را به آقاي زارعي از شهيد بهشتي دادم تاهم استراحت كنم وهم سايرين دراين امر مشاركت فعال داشته باشند.دومين گروه كلاس هاي دوم بودند. داوري سعي كرد براساس معيارهاي تعيين شده به قضاوت بپردازد كه همين مورد، آغازاعتراضات را به همراه داشت. اولين گروه كه قرباني شد نمونه ي جوادالائمه بود . ضمن تشكر از مسئولان آن مدرسه كه نهايت احترام را دراين زمينه نسبت به راي هيئت داوران ازخود بروز دادند. ازاين گروه نمونه ي جوادالائمه نتوانست به مرحله ي بعد راه يابد.دانش آموزاني كه درسالن بودند به سختي به راي صادره اعتراض كردند ولي ازجانب مسئولين مدرسه به آرامش دعوت شدند.

 در دومين گروه ، باز هم اين فرزانگان بود كه تفوق خويش را ثابت كردهرچند مدارس ديگر هم پابه پاي اوپيش رفتند وباعث گرمي وحرارت سالن شده بودند.چغادك با وجود تك نفربودن به خوبي از عهده ي كار خويش برمي آمدورونق خوبي به اين مرحله بخشيده بود.

  اوج اعتراضات درمسابقه ي بين كلاس هاي سوم بود كه مجبور شديم تصميمي ناخواسته بگيريم. گروه اول كه قبلا نام آن ها ذكر كردم ،رقابتي تنگاتنگ داشتند.از آن جا كه مدارس نمونه درمراحل قبل ازمدارس تيزهوشان عقب افتاده بودند،مي خواستند دراين مرحله جبران نمايند.پابه پاي يكديگر پيش مي رفتند كه شهيد بهشتي درخواندن بيتي خطا نمودند.پس از فرصت دوباره باز اشكال داشتند.صداي اعتراض دوگروه ديگر بلند شد.سالن داشت به هم مي ريخت ، سعي كرديم تااندازه اي آرامش رابرگردانيم كه مدير شهيد بهشتي وقتي احساس كرد راي صادره برخلاف نظر اوست به هيجان آمد وداشت تمام رشته هاي مارا پنبه مي كرد . دخالت كرديم وتوانستيم تاحدودي او وبقيه ي حاضران آرام نماييم .حاضران درسالن از برخورد نامبرده باراي بهت زده بودند .برخورداورا با مسئولين مدارس ديگر قياس مي كردند بر تعجب آن ها بيشتر افزوده مي شد. اگر به سال پيش هم برگرديم،اين مدرسه تلاشمان را دربرپايي مشاعره كم رنگ كرد.

  به خاطر اين كه تاحدودي ازفضاي پيش آمده فاصله بگيريم،پذيرايي رادردستور كارقرارداديم.درهمين فاصله ازمديران مدارس فوق دعوت كرديم براي مشورت بالاي سن بيايند .ازآن ها درباره ادامه ياقطع مسابقه نظر خواستيم ،به اجماع نظر دادند كه بااهداي جوايز به اين مرحله خاتمه دهيم.

  جوايزي كه اقاي احمدي زحمت تهيه ي آن را كشيده بودند،به وسيله ي مديران مدارس به دانش آموزان شركت كننده وهيئت داوران اهدا گرديد وتقديرنامه ي بچه هارا به مديران داديم تادرمراسم صبحگاه مدارس به بچه ها بدهند.وختم مراسم را درساعت هفت وبيست دقيقه اعلام كرديم.

  ازنكات جلب عدم شركت مسئولان دعوت شده ي سازمان ومديريت آموزش وپرورش شهرستان بوشهر بود.معلوم نيست يك گروه آموزشي چه كاري را بايدانجام دهد تا به مذاق مسئولين خوش آيد .درهرصورت ازتمامي كساني كه دراين امر به ياري ما شتافتند وباعث ادامه ي راه شدند سپاسگزاريم. هرچند كه به طورقطع دراين راه دچارلغزش هايي هم شده ايم.

   به اميد راهي روشن براي كساني كه سعي دارند گامي هرچند كوتاه درعرصه ي رونق بخشي به فرهنگ اين مرزوبوم داشته باشند


مطالب مشابه :


مشاعره دانش آموزي مدارس راهنمايي شهرستان بوشهر

ناحيه اي باستاني درجنوب بوشهر ي اتحاد،نمونه ي در مدرسه ي
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه 2 بوشهر اتحاد نام مدرسه کد مدرسه
اسامی پذيرفته شدگان پايه ششم به اول راهنمايي آزمون ورودي استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی بوشهر

آزمون ورودي استعدادهاي درخشان و نمونه دولتی بوشهر اتحاد بوشهر. محتاج راهنمایی
سلام نمونه ایا...

بروبکس نمونه ای {بوشهر.اتحاد پایگاه ادبیات دوره راهنمایی شما چی فک میکنین؟مدرسه امام
ویژگی ها وشاخص های مدارس کارآمد و اثر بخش و موفق در دورة ابتدایی و راهنمایی چیست ؟

نمونه سوالات ضمن خدمت ، طرح درس و نمونه در دورة ابتدایی و راهنمایی اتحاد بین
نمونه سوالات علوم تجربی پایه هفتم (اول متوسطه اول)

آزمون فصل 1و2 مدرسه نمونه اتحاد استان بوشهر- مهر93 : نمونه انیمیشن های علوم سوم راهنمایی.
53) برگزاری مسابقات سرود مدارس شهرستان دیر

مسابقات سرود مدارس مقطع ابتدایی، راهنمایی مدرسه نمونه بوشهر نیوز××× اتحاد
برچسب :