پروانه اشتغال

گواهینامه پروانه اشتغال افراد زیر آماده شده است لطفاً جهت دریافت آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دزفول مراجعه نمایید .

1. محمد آراسته نیا

2. رضا تدین نژاد

3. محسن کرمی

4. علیرضا وطن خواه

5. محسن فیض اللهی

6. بهمن گچی نیا

7. اصغر منصوری

8. زینب عدالتی زاده

9. نرگس قنادنیا

10. عبدالکریم عباسی

11. محمد رکای ساز


مطالب مشابه :


استخدام موسسه جهاد نصر

نظام مهندسی کشاورزی به استحضار می رساند موسسه جهاد نصر مجری طرح احیای دشت های خوزستان
پروانه اشتغال

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دزفول سایت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان سایت
پروانه اشتغال

جهت دریافت آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و منابع طبیعی خوزستان
اطلاعیه برگزاري آزمون كارشناسان رسمي(نوبت هفتم )

وبلاگ تخصصی نظام مهندسی کشاورزی نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان.
برچسب :