بلاخره ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت درسال 1390اعلام شد

دستورالعمل و ضوابط اجرایی افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت از سوی رئیس جمهور برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین دستورالعمل و ضوابط اجرایی افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت را تصویب کرد.
بر این اساس ، ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین شده است .
بر این اساس ، ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین شده است.
همچنین سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین شده است.
بر این اساس ، عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین شده است.
بر این اساس ، حداقل حقوق و فوق‌العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان سه میلیون وچهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین شده است.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار(3.410.000) ریال تعیین شده است.
بر اساس این دستورالعمل، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند 3 این تصویب نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند 3 این تصویب نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (2.310.000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.
بر این اساس ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 بمیزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد.
همچنین پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می باشد. سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال ،‌ایاب و ذهاب ( سرویس رفت و آمد ) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000)ریال و در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال ،‌مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک ( حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک های مستقیم و غیر مستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) (قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیر نقدی در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می باشد .
بر این اساس ، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 3/9/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود .
بر این اساس ، فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین شده در بند 12 مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه ودر چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت می باشد سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.


مطالب مشابه :


تسریع حل مشکلات کارکنان قرارداد معین صنعت نفت

صورتحساب کارکنان با عنوان " تعدیل حقوق کارکنان مستقیم با شاغلین واجد شرایط شرکت
جزئیات حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

صورتحساب اشتراک اینترنت (شاغلین) براین اساس حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام
پاداش بهره وری نیمه نخست امسال کارکنان صنعت نفت

صورتحساب کارکنان معادل یک ماه حقوق و فوق‌العاده‌ها شاغلین در شرکت ملی نفت
بلاخره ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت درسال 1390اعلام شد

بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان) - بلاخره ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت درسال 1390اعلام شد
ضوابط اجرایی افزایش حقوق کارمندان در سال 90

یادداشتهای یک بانک صادراتی - ضوابط اجرایی افزایش حقوق کارمندان در سال 90 - کارمند بانک صادراتم.
جزئیات حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان) - جزئیات حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387

-7 ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387 ، به میزان چهارصدو نود ( 490 ) » رویت صورتحساب تلفن
توضیحاتی در خصوص افزایش حقوق سال 1394 و فوق العاده ویژه

توضیحاتی در خصوص افزایش حقوق سال 1394 و ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلین، ۱۴ صورتحساب
حداقل و حداكثر حقوق 93 کارمندان مشخص شد

ساعیان - حداقل و حداكثر حقوق 93 کارمندان مشخص شد - اجتماعی.فرهنگی.روانشناسی/سیاسی - ساعیان
برچسب :