پاسخ فعالیت ها و پرسشهای علوم زیستی و بهداشت(فصلهای 6 - 7 - 8 )

فعاليت هاي فصل ششم

فعاليت صفحه 49                                             

1 – قد، رنگ، اندازه بدن، فرم گوشها، فرم دم، شكل صورت و غيره

2 – همه چهار پا دارند، همه پارس مي كنند، بدن همه آنها پوشيده از مو است، همه دندانهاي تيزي دارند و غيره

فعاليت صفحه 50      با توجه به اطلاعات به دست آمده از هر كلاس نمودار رسم مي گردد

فعاليت صفحه 51      با توجه به نتايج حاصل از آزمايش تعيين گروه خوني جواب داده مي شود

فعاليت صفحه 52      2 – بله

فعاليت صفحه 57      1 - زيرا هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد        

                                   2 – از سيتوپلاسم و از غذاهايي كه مي خوريم

فعاليت صفحه 59      هر دو ولي محيط بيشتر موثر است

سوال متن صفحه 59

هردو – بستگي به نوع صفت دارد در بعضي از صفات مانند رنگ چشم، گروه خوني و اثر انگشت فقط وراثت دخالت دارد و در بعضي از صفات مثل ساخته شدن كلروفيل يا رشد بدن، هم محيط و هم وراثت دخالت دارند

پرسش و تحقيق صفحه 61

1 – دانشمندي بنام گريفيت در موقع كار كردن بر روي بيماري ذات الريه كشف كرد كه ماده وراثتي موجودات زنده مولكول DNA مي باشد بعد از آن دانشمندي بنام چارگف كشف كرد كه در مولكولهاي DNA هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد و در نهايت دانشمنداني بنام واتسون و كريك ساختار سه بُعدي مولكول DNA را كشف كردند آنها گفتند كه مولكول DNA همانند نردباني است كه به دور محور فرضي پيچ خورده است

2 – تا اطلاعات وراثتي موجود در مولكول DNA تغيير نكرده و يا از بين نرود

 3 – DNA در افراد مختلف متفاوت است زيرا افراد مختلف از سلولهاي تخم متفاوتي (سلولهاي جنسي متفاوتي) بوجود آمده اند

 دو قلوهاي يكسان DNA يكساني دارند زيرا هر دو از يك سلول تخم (سلولهاي جنسي يكساني) بوجود آمده اند

4 – صفاتي مانند: گروههاي خوني، رنگ چشم، فرم صورت، حالت موها، شكل بيني و غيره

 صفاتي كه تحت تاثير محيط بوجود آمده اند: زبان  و لهجه اي كه با آن صحبت مي كنيم، قد، وزن، تيره بودن يا نبودن پوست و غيره

      عوامل محيطي كه بيشتر بر ماتاثير گذاشته اند عبارتند از: نوع تغذيه، شرايط آب و هوا، فرهنگ و غيره

5 –       الف: 10 كروموزوم                       ب: 5 جفت                    ج: 10 كروموزوم                 

            د: چهار سلول – هر سلول داراي 5 كروموزوم خواهد بود

توجه: در تقسيم ميتوز از يك سلول دو سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزمها ثابت مي ماند

         در تقسيم ميوز از هر سلول چهار سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزومها نصف مي شود.

6 –            الف: ريبوزومها                   ب: به كمك مولكولي بنام RNA

فعاليت هاي فصل هفتم

فعاليت صفحه 63  

1 –      اولا خورشيد موجود زنده نيست و ثانيا خورشيد غذا نيست

2 –        يونجه              كفشدوزك            گنجشك           مار          عقاب              

                                               گندم          مرغ            انسان

سوال زير شكل صفحه 63         

       14 زنجيره

 

فعاليت صفحه 64 

 مي توانيد در مورد زنجيره هاي غذايي موجود، نوع موجودات و محل زندگي آنها، نحوه گرفتن گازها از هوا، محيط زيست موجودات زنده و غيره صحبت كنيد

 

فعاليت صفحه 71

1 –    اولا: تا باد آنها را خشك نكند و آنها را پراكنده نكند       

         دوما: تا خورشيد آنها را خشك نكند و همچنين باعث مرگ تجزيه كنندگان موجود در بر گها نشود

2 – آب باران مي تواند مواد حاصل از پوسيدگي را شسته و با خود ببرد همچنين خيس شدن سبب مي شود برگها به هم چسبيده و در نتيجه نفوذ هوا به لابه لاي آنها كاهش يابد و به عبارت ديگر زيرا خيس شدن مانع از پوسيدگي مي شود

3 – تا اكسيژن كافي به تجزيه كنندگان برسد

 4 – در خاك ميكروبهاي زيادي زندگي مي كنند با افزودن خاك، ميكروبهاي موجود درخاك مي توانند سبب پوسيدگي كودبرگ شوند

5 – تا اسيد توليد شده در موقع پوسيدگي را خنثي كند

6 – زيرا ساقه هاي كلم سفت هستند و دير پوسيده مي شوند كوبيدن سبب مي شود عمل پوسيدگي با سرعت بيشتري انجام گيرد

7 – تا هوا بتواند لابه لاي آنها نفوذ كند

 8 – زيرا رطوبت براي پوسيدگي لازم است ولي خيس شدن سبب چسبيدن برگها به يكديگر و در نتيجه  مانع از پوسيدگي مي شود

9 – زيرا اين مواد يا تجزيه نمي شوند و يا با سرعت كمتري تجزيه مي شوند و از طرف ديگر بعضي از اين مواد مي توانند سبب مرگ تجزيه كنندگان شوند

10 – تا پوسيدگي در همه جاي آن بصورت يكنواخت انجام گيرد

فعاليت صفحه 72

1 – گرما، نور، ساييدگي، انجماد

2 – براي پوسيدگي وجود رطوبت لازم است چون جسد فرد خشك شده است لذا ميكروبها نتواسته اند روي آن فعاليت كرده و آن را تجزيه كنند

3 – در روز اول چون تعداد باكتريهاي موجود در برگها كم است لذا ميزان گرماي توليد شده نيز كم بوده و دماي برگها پايين است از روز اول تا روز هفتم به تدريج بر تعداد باكتريها افزوده شده در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز افزايش يافته و دماي برگها بالا مي رود در روز هفتم به دليل افزايش دما و مواد اسيدي و سمي، تعداد زيادي از باكتريها از بين رفته و تعداد آنها كاهش مي يابد در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز كاهش يافته و دماي برگها پايين مي آيد

 

4 – الف: يا جانوران ديگر آنها را خورده اند و يا اينكه پوسيده شده اند           

      ب: زيرا اين مواد تجزيه پذير نيستند

      ج: خير زيرا روزنامه قابل تجزيه است و تجزيه مي شود (البته به شرطي كه شرايط لازم براي پوسيدگي فراهم باشد)

5 – به محض ذوب شدن يخ غذاها، ميكروبهاي موجود در آنها شروع به فعاليت كرده و غذا را فاسد مي كنند از طرف ديگر انجماد سبب مي شود تا غذا ها انسجام خود را از دست دهند در نتيجه اگر چنين غذايي را دوباره يخ زده بكنيم احتمال فعاليت باكتريها در آن زياد تر خواهد بود

 

اكسيژن

فعاليت صفحه 76                                                                                                      

تنفس

 

فتوسنتز 

                                                                                             

1 – اين چرخه، اكسيژن مورد نياز براي

دي اكسيد كربن

 تنفس جانوران را فراهم مي كند                                                                

 

 

 

2 – هنگامي كه ريشه اين گياهان در خاك پوسيده و تجزيه مي شود پروتئين هاي موجود در آنها توسط باكتريهاي شوره گذار به نيترات تبديل مي شود و باعث حاصلخيزي خاك مي شود

3 – اولا بطور مرتب خاك را شخم بزنند تا اكسيژن به داخل خاك نفوذ كند و باكتري هاي تجزيه كننده، شوره گذار و تثبيت كننده نيتروژن فعاليت كنند دوما خاك را بصورت غرقابي آبياري نكنند زيرا در اينصورت اكسيژن به داخل خاك نفوذ نمي كند و باكتريهاي شوره زدا فعاليت مي كنند

 

 فعاليت صفحه 77

1 – در فصل پاييز و زمستان به دليل اينكه اكثر گياهان در خواب زمستاني هستند 2CO مصرف نمي كنند از طرف ديگر به دليل سردي هوا مردم از سوختهاي فسيلي براي گرم كردن خانه هاي خود استفاده مي كنند لذا اين دو عامل (مصرف نشدن 2CO و توليد 2CO) سبب افزايش تدريجي 2CO هوا مي شوند و به اين ترتيب در فروردين ماه مقدار 2CO هوا به بيشترين مقدار خود مي رسد  در فصل بهار و تابستان برعكس، گياهان فتوسنتز انجام مي دهند لذا 2CO مصرف مي شود و از طرف ديگر به دليل گرم شدن هوا مردم كمتر از سوختهاي فسيلي استفاده مي كنند و به اين ترتيب رفته رفته تا اوايل پاييز مقدار 2CO هوا كاهش يافته و در مهر ماه به كمترين مقدار خود مي رسد

خير، زيرا در اين مناطق تغييرات دما و در نتيجه تغييرات ميزان توليد و مصرف 2CO محسوس نيست

 

2 – بلي، تهيه كردن آب، خاك، نور و جاي مناسب براي گياهان در داخل سفينه مشكل مي باشد

 

 

3 – الف: نمودار مقابل             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: تغييرا ت شدت فتوسنتز در طول شبانه روز به دليل تغييرات ميزان نور

 ج: برعكس ميزان دي اكسيد كربن، يعني در روز افزايش يافته و در شب كاهش مي يابد

 

4 – استفاده از انرژي نور خورشيد، باد، آب، انرژي هسته اي و غيره

 - استفاده از وسايل نقليه عمومي، فرهنگسازي در مصرف سوخت، تنظيم موتور ماشينها، استفاده از ماشينهاي كم مصرف و غيره

 - ايجاد فضاهاي سبز، ايجاد جنگل هاي مصنوعي، درختكاري و غيره

 

 

 

فعاليت صفحه 80

1 – با توجه به غذاهاي خورده شده رسم شود

2 – قيمت هاي داده شده فرضي هستند.

     الف:            گوشت گاو    3500 تومان   گوشت گوسفند  4000 تومان      گوشت مرغ 1500 تومان

      ب:                هويج 100 تومان              سيب زميني 150تومان              كاهو 200 تومان

براي محاسبه قيمت هر گرم، قيمت يك كيلو را به 1000 تقيسم مي كنيم

ميانگين مواد گوشتي:                3000 = 3 : (1500 + 4000 + 3500 )           

ميانگين سبزيجات:                        150 = 3 : (200 + 150 + 100)

بلي هرقدر ماده غذايي به ابتداي زنجيره نزديكتر باشد قيمت آن پايين تر خواهد بود

بلي، هزينه صرف شده براي توليد، هزينه لازم براي نگهداري و فروش،  ميزان عرضه و تقاضا، ارزش غذايي، فصل هاي مختلف، ميزان بارندگي يا خشكسالي و ...

گرانترين گوشت: گوسفندي، هزينه توليد آن بالا است ارزش غذايي و مقبوليت بيشتري دارد

ارزانترين سبزي: هويج، زيرا به ميزان زيادي توليد مي شود و هزينه توليد آن پايين است

گرانترين سبزي: كاهو، زيرا نگهداري آن مشكل بوده و هزينه توليد آن زياد تر است

3 – الف: ارزش غذايي، هزينه صرف شده براي توليد، ميزان مقبوليت غذا در ميان مردم، بيماريهايي كه از هر زنجيره مي تواند به انسان منتقل شود و غيره

      ب: در زنجيره الف اولا احتمال انتقال بيماريهاي مشترك ميان گاو و انسان وجود دارد و دوما زنجيره الف بيشتر از زنجيره ب سبب آلودگي محيط زيست مي شود

4 – مشورت با متخصصين در امر كشاورزي، آبياري به موقع، استفاده از كودهاي كشاورزي به ميزان لازم، شخم زدن مناسب خاك، استفاده از آفت كشها در حد لازم و غيره

5 –  اولا: گاو جانوري خونگرم است و مقداري از انرژي را صرف گرم نگه داشتن بدن خود مي كند درحاليكه ماهي خونسرد است و نيازي به مصرف انرژي براي گرم نگه داشتن بدن خود ندارد  دوما: براي حركت كردن در خارج از آب انرژي بيشتري نسبت به حركت در آب لازم است (ماهي در آب زندگي مي كند و گاو در خشكي) سوما:  احتمالا مقدار مواد دفعي در گاو بيشتر از ماهي است لذا مقدار انرژي هدر رفته در ماهي كمتر از گاو مي باشد و به عبارت ديگر بازده تبديل انرژي در ماهي بيشتر از گاو است

6 – پنج درصد انرژي نور خورشيد (05/0) در برگ ذخيره مي شود و 4 درصد انرژي علف خورده شده (04/0) در بدن گاو ذخيره مي شود لذا مقدار انرژي نور خورشيدي كه  به بدن گاو مي رسد برابر است با 2/0 درصد يعني:

                                      2/0%   = 100 * 002/0                      002/0 = 04/0 * 05/0

 

 

 

فعاليت صفحه 85

1 - زيستگاه به محل زندگي جاندار گفته مي شود ولي محيط زيست به مجموعه عوامل زنده و غير زنده محيط زندگي جاندار گفته مي شود

2 - - توانايي بالا رفتن از درخت

 - توانايي استتار خود در ميان شنها

- توانايي محافظت از خود در برابر آنزيمهاي گوارشي، توانايي گرفتن غذاي خود از روده، توانايي چسبيدن به روده

- داشتن برگهاي بد مزه – داشتن تيغ و خار

- توانايي تنظيم آب بدن خود – توانايي تنظيم ميزان املاح بدن خود

3 – پرستوها: براي پيدا كردن جاهاي گرم و غذا            بعضي ماهيها: براي توليدمثل

4 – الف: بوجود آمدن علف ها و بوته ها         

      ب: بوجود آمدن درختچه ها و درختان كوچك          

      ج: بوجود آمدن درختان بزرگ

 

فعاليت صفحه 87               

  دانش آموزان بايد بطور عملي انجام دهند

فعاليت بالاي صفحه 88       

جمعيت شامل افراد متعلق به يك گونه است و بنابراي نوزادان قورباغه نيز بايد جزو جمعيت حساب شوند

فعاليت پائين صفحه 88      

 1 – با متعادل نگه داشتن ميزان تولد و مرگ و مير         2 – غذا

 

فعاليت صفحه 89

1 – براي محاسبه تراكم جمعيت در هر سال، بايد تعداد افراد جمعيت در آن سال را به مساحت كره زمين تقسيم كنيم به اين ترتيب تراكم جمعيت در سالهاي مختلف بصورت زير مي باشد:      سال 1980 =  79/32          

سال 1985 =  76/35     سال 1990 =  00/39      سال 1993 =  91/40      سال 1994 =  55/41

فعاليت صفحه 91      خاك، نفت، فلزات، آب، جنگلها و غيره

فعاليت صفحه 92     معمولا در كشورهاي صنعتي مشكلاتي مانند آلودگي هوا، آلودگي صوتي، كمبود مسكن، مشكلات ترافيك و غيره وجود دارد ولي در كشورهاي در حال توسعه كمبود غذا، سوء تغذيه، افزايش بي رويه جمعيت، كمبود بهداشت، گسترش بيماريهاي انگلي و ميكروبي و غيره وجود دارد

 

 

فعاليت صفحه 93

نصب فيلترهاي مختلف براي كارخانه ها و اتومبيل ها، استفاده از وسايل نقليه عمومي، عدم تخريب جنگلها، روي آوردن به استفاده از سوختهايي كه آلودگي توليد نمي كنند يا آلودگي كمتري توليد مي كنند، تصفيه فاضلابهاي كارخانه ها، استفاده از روشهاي زيستي براي مبارزه با آفت ها به جاي استفاده از سموم شيميايي و غيره

 

پرسش و تحقيق صفحه 94

1 - تجزيه كنندگان              

2 – الف: نور   ب: به شكل مواد غذايي

3 – زيرا مقداري از انرژي در اثر فعاليتهاي زيستي و نيز بوسيله ادرار و مدفوع در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود

4 – بلي، زيرا در اين صورت مقدار انرژي كه در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود كاهش مي يابد

5 – آلود كننده هاي خانگي مثل: زباله هاي خانگي، فاضلاب هاي خانگي، پاك كننده ها، ظروف يكبار مصرف، دود وسايل گرم كننده و غيره

      آلوده كننده هاي صنعتي مثل: مواد شيميايي، فاضلابهاي كارخانه ها، فلزات سنگين، دودكارخانه ها، آلودگي صوتي، لاستيك ها و غيره

       آلوده كننده هاي كشاورزي مثل: سموم كشاورزي، كودهاي شيميايي، دود و صداي ماشين آلات كشاورزي و غيره

       آلوده كننده هاي جامد مثل: پلاستيك، لاستيك، ظروف يكبار مصرف و غيره

      را ه حل: استفاده از ظروف چند بار مصرف، استفاده از مواد قابل تجزيه به جاي پلاستيك، بازجذب دوباره مواد، استفاده صحيح و به اندازه از مواد مختلف و غيره

6 – الف: ده هزار برابر  

      ب: انباشته شدن مواد در زنجيره هاي غذايي  

      ج: اين آلودگي ها مي توانند از طريق زنجيره هاي غذايي به انسان رسيده و سبب بيماري او شوند

7 – براي پيدا كردن جاهاي گرم در فصل زمستان و جاهاي خنك در تابستان و همچنين براي پيدا كردن مكان مناسب براي چراي دامهاي خود

 


فعاليت هاي فصل هشتم

 

فعاليت صفحه 97    بلي، زيرا براي توليد مثل بايد وارد سلولهاي ديگر شوند

فعاليت صفحه 99

اين كار براي بقاي ويروس اهميت زيادي دارد زيرا در طي اين مدت ويروس همراه با سلولها تكثير پيدا كرده و تعداد خودش را افزايش مي دهد

ايدز زيرا درمان ندارد و همچنين احتمال انتقال بيماري از افراد بيمار به افراد سالم بسيار زياد مي باشد

فعاليت صفحه 101        گياهي، زيرا داراي ديواره سلولي است

فعاليت صفحه 102 

زيرا با افزايش تعداد باكتريها اولا مقدار غذاي موجود در محيط كاهش مي يابد و ثانيا مقدار مواد سمي و مضر در محيط افزايش مي يابد كه اين دو عامل باعث مرگ و مير باكتريها و درنتيجه كاهش تعداد آنها مي شود

 

فعاليت صفحه 106

منحني نشان مي دهد كه در اولين تزريق، مدت زمان لازم براي توليد پادتن ها زياد ولي ميزان پادتن توليد شده كمتر مي باشد درحاليكه در دومين تزريق مدت زمان لازم براي توليد پادتن ها كمتر ولي ميزان پادتن توليد شده بيشتر مي باشد

فعاليت صفحه 107

1 – قطر باكتري 2000 نانومتر و اندازه ويروس فلج اطفال 28 نانومتر است بنابراين باكتري 43/71 برابر اندازه يك ويروس فلج اطفال است

2 – دوري از بيماري هاي ويروسي با رعايت بهداشت و استفاده از واكسن ها

3 – باكتريهاي تجزيه كننده سبب تجزيه مواد مي شوند، باكتريهاي شوره گذار و شوره زدا و باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن در چرخه نيتروژن دخالت دارند و ...

     فايده باكتريها بيشتر از زيان آنها است زيرا زندگي بدون وجود باكتريها ممكن نيست

4 – فعاليت گلبولهاي سفيد (زيرا بدن اعضاي پيوند شده را بيگانه تلقي كرده و سعي مي كند با ترشح پادتن با آنها مبارزه كند)

5 – الف: ميكروب ضعيف شده يا كشته شده و يا سم بي اثر شده ميكروبها

      ب: با ضعيف كردن يا كشتن يا بي اثر كردن سم ميكروبها توسط حرارت يا مواد شيميايي

       ج: زيرا اولا علت همه بيماريها ميكروبي نيست و دوما بعضي از ميكروبها دائما در حال تغيير هستند و نمي توانيم براي آنها واكسن بسازيم

       د: به عهده دانش آموز

6 – قارچها (بيماريهايي مانند كچلي، برفك دهان و غيره را ايجاد مي كنند)، كرمها (مانند كرم كدو كه انگل روده اي است)، تك سلوليها (مثل عامل بيماري مالاريا) و غيره

7 – شور كردن (با گرفتن آب ميكروبها آنها را از بين مي برد)، دودي كردن (مواد موجود در دود سبب كشته شدن ميكروبها مي شود)، ترشي انداختن (خاصيت اسيدي ترشي سبب مرگ ميكروبها مي شود)، خشك كردن (با گرفتن آب مواد غذايي از فعاليت و رشد ميكروبها جلوگيري مي كند)، حرارت دادن (گرما سبب مرگ ميكروبها مي شود)، منجمد كردن (سبب كاهش رشد ميكروبها مي شود)

8 – به عهده دانش آموز

9 – زيرا آنتي بيوتيك ها بر روي ويروس ها تاثيري ندارند علاوه بر اين بعضي از ويروسها به سرعت تغيير مي يابند بطوريكه نمي توانيم بر عليه آنها واكسن يا داروي موثري درست كنيم

10 – لوله كشي آب: از آنجايي كه لوله كشي آب گستردگي زيادي در شهرها دارد لذا آلودگي آن مي تواند سبب شيوع بيماريهاي واگير در يك شهر شود

پاستوريزه كردن: با از بين بردن ميكروبهاي بيماريزا سبب ممانعت از انتقال بسياري از بيماريهاي واگيردار از حيوان به انسان مي شود و در عين حال طعم و مزه غذا ها را نيز تغيير نمي دهد

واكسيناسيون: سبب مي شود تا بدن ما در مقابل بيماريهاي واگيردار مصونيت پيدا كند و به اين ترتيب واكسيناسيون تاكنون توانسته است جان ميليون ها نفر را نجات دهد

آنتي بيوتيك ها: موادي هستند كه باكتري ها را از بين مي برند و بنابراين براي بهبودي افرادي كه در بدن آنها عفونت (باكتري) وجود دارد بسيار مفيد هستندمطالب مشابه :


نمونه سوالات علوم زیستی اول دبیرستان

اروم زیست - نمونه سوالات علوم زیستی اول دبیرستان - وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی یک

اروم زیست - نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی یک - وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی
مجموعه سوالات تشريحي(طبقه بندي شده) متن كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هفتم

اروم زیست - مجموعه سوالات تشريحي(طبقه بندي شده) متن كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هفتم
دانش آموزان در نقش كروموزوم هاي انساني در فرايند ميتوز و ميوز

اروم زیست - دانش آموزان در نقش كروموزوم هاي انساني در فرايند ميتوز و ميوز - وبلاگ علمی
شپش در مدارس

اروم زیست - شپش در مدارس - وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه
سوالات مفهومی متن کتاب علوم زیستی و بهداشت فصلهای 6 - 7 - 8

اروم زیست - سوالات مفهومی متن کتاب علوم زیستی و بهداشت فصلهای 6 - 7 - 8 - وبلاگ علمی - آموزشی زیست
معرفی سایتهای زیست شناسی منبع

اروم زیست - معرفی سایتهای زیست شناسی منبع - وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه
مقاله ای درباره ملاتونین

اروم زیست - مقاله ای درباره ملاتونین - وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه
پاسخ فعالیت ها و پرسشهای علوم زیستی و بهداشت(فصلهای 6 - 7 - 8 )

اروم زیست - پاسخ فعالیت ها و پرسشهای علوم زیستی و بهداشت(فصلهای 6 - 7 - 8 ) - وبلاگ علمی - آموزشی
پاسخ فعالیت ها و پرسشهای علوم زیستی و بهداشت(فصلهای 1 - 2 - 3 - 4 - 5 )

اروم زیست - پاسخ فعالیت ها و پرسشهای علوم زیستی و بهداشت(فصلهای 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) - وبلاگ علمی
برچسب :