طرح درس ریاضی

   

به نام خدا

نام درس: رياضي        پايه : اول         كلاس : اول الف        مدرسه: شكرزاده         سال تحصيلي 91-90

تعداددانش آموزان :15                  موضوع : طرح درس سالانه        

ماهها

هفته

تاريخ

صفحه

عنوان تم

هدف هاي كلي

ملاحظات

مهر

اول

3/7

.......

..............

................................................

آشنا شدن با دانش آموزان

4/7

1

رزق وروزي

چپ ،راست،بالا ،پايين،قبل وبعد اشكال ساده هندسي

 

5/7

2

رزق وروزي

شمارش اعدادتا5،بكارگيري مفهوم شمارش در محيط پيراموني .

 

6/7

3

رزق وروزي

شمارش اعدادتا5،آشنايي بااشكال هندسي ،درك تفاوت ها وشباهتها ي اشكال هندسي

 

              دوم

9/7

4

رزق وروزي

توانايي كپي برداري از يك الگوي ارائه شده،توانايي ساخت الگوهاي متناظرباالگو هاي داده  شده،درك الگوهاي پيراموني وبيان آنها .

كشيدن الگوهاي متفاوت در زنگ نقاشي

10/7

5

رزق وروزي

تشخيص دسته هايي كه داراي الگو هستند يا نه.بيان اين كه چرا يك دسته تشكيل الگو مي دهند ويك دسته نه.،ساخت الگوهاي متناظر .

 

11/7

6

رزق وروزي

تقويت خواندن سريع اعداد ،درك كارديناليتي يك مجموعه ،استفاده از ابزار خط كش ،بكارگيري شمارش درمحيط پيراموني .

 

12/7

7

رزق وروزي

استفاده از انگشتان دست براي ارائه نمايش هاي مختلف يك مفهوم ،برقراري ارتباط بين نمايش هاي مختلف يك مفهوم ،تشخيص الگو وادامه دادان آن ،برقراري ارتباط بين ادراك كلامي-تصويري –دست ورزي

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

13/7

8

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

بالا،پايين،راست،چپ،رديف،ستون،جلو،عقب،

پشت،اشكال ساده هندسي

 

سوم

16/7

9

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

برقراري تناظر يك به يك ،بكارگيري مفهوم تناظردرمحيط پيراموني بااستفاده از اشيا در دسترس ،استفاده از فعاليتهاي تكرارشونده (مربع سودوكو)

 

17/7

10

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

بيان اشيا كمتر از 4بدون شمارش ،درك كارديناليتي يك مجموعه ،ادامه دادن الگو.

 

18/7

11

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

نمايش كارديناليتي اشيا باانگشتان دست،درك عملي جهت هاي راست وچپ،برقراري ارتباط نمايش هاي يك مفهوم ، برقراري ارتباط بين ادراك كلامي-تصويري –دست ورزي

 

19/7

12

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

آشنايي بامفهوم اوليه جمع،تقويت شمارش بدون شمارش ،آشنايي باواژه اضافه كردن واستفاده از آن دريك مفهوم رياضي ،ادامه دادن الگو

 

20/7

13

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

آماده شدن براي الگوهاي شطرنجي،تقويت ذهني وبالا رفتن دقت،ارائه طرح هاي مختلف در يك مدل شطرنجي،انجام فعاليت تكرارشونده

 

چهارم     

23/7

14

امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

يكي قبلويكي بعد،درك كلامي-تصويري يك عدد، تقويت بيان كارديناليتي اشيابدون شمارش، مفهوم اوليه جمع وتفريق بااضافه كردن يابرداشتن.ادامه دادن الگو.آشنايي بامفهوم اوليه صفر

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

24/7

15

قانون در قالب رفتن به مدرسه

احترام به قوانين،توقف قبل از خط عابر پياده ،شمارش اعدا،تقويت قدرت دقت

 

25/7

16-17

قانون در قالب رفتن به مدرسه

ادامه بيان عددهردسته بدون شمارش،درك مفهوم جمع دوشكل بااشياء ديگر،برقراري ارتباط كلامي ،توانايي استدلال كردن بااستفاده از واژه ي اضافه كردن . برقراري ارتباط بين نمايش هاي مختلف يك عدد،توانايي كارباانگشتان هردودست،ادامه دادن الگو،مفهوم اوليه جمع.

جلسه توجيهي با والدين

26/7

18-19

قانون در قالب رفتن به مدرسه

آشنايي بانمايش هاي مختلف عدد،اشنايي اوليه با مفهوم اوليه ضلع،توانايي ساخت اشكال با ابزار داده شده،بكارگيري مربع 4در4،بيان عددهردسته بدون شمارش،درك مفهوم اضافه كردن دوشي به اشياءديگر به صورت انتزاعي ،برقراري ارتباط كلامي، توانايي استدلال كردن بااستفاده از واژه ي اضافه كردن

 

27/7

30/7

20-21

قانون در قالب رفتن به مدرسه

توانايي تجزيه كردن يك شكل بزرگ،اشكال كوچكتر ،رشدتفكر استقرايي از جزءبه كل .توانايي درك ارتباط منطقي اشيادر محيط پيراموني ،درك يك كل بااجزاء داده شده،توانايي حركت از گسسته به پيوسته وبالعكس ،توانايي درك تجزيه وتركيب اشيادرمحيط پيراموني . 

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

آبان

اول

1/8

 

22-23

ارتباطات اجتماعي

بيان داستان،درك اوليه نسبت به ضلع وزاويه،آشنايي اوليه با اشكال هندسي توانايي ساختن اشكال هندسي بااستفاده از ابزار ميله،رشدتفكر هندسي وارتباط آن باتفكرعددي،كسب مهارت الگويابي وارتباط آن با تفكرعددي،درك اوليه نسبت به مفهوم جمع .

 

2/8

24

ارتباطات اجتماعي

توانيي سرشماري اشياءاستفاده از ابزار چوب خط ورنگ كردن جهت نظم دادن به اطلاعات .توانايي ديدن جزء از كل .

 

3/8

25

ارتباطات اجتماعي

بيان نمايش هاي مختلف عدد،توانايي انتقال عدد انگشتاندست به يكديگر،رشد ادراك كلامي،رشد استدلال دردانش آموزان، توانايي ادامه دادن يك الگو ي شطرنجي،تشخيص وتعيين الگوي تكرارشونده،درك اوليه نسبت به مفهوم جمع

 

4/8

26

ارتباطات اجتماعي

كسب مهارت استفاده از شابلون وتوانايي دردست گرفتن آن ،رسم اشكال هندسي باشابلون .

 

دوم

7/8

27

ارتباطات اجتماعي

توانايي استفاده از ابزار چوب خط براي سرشماري،نظم دادن به اطلاعات داده شده،خلاصه كردن اطلاعات به كمك چوب خط،توانايي سر شماري اشكال واشياء،تشخيص جزءاز كل.

 

8/8

28

ارتباطات اجتماعي

درك به صورت طول،درك جزء از كل،رفتن ازگسسته به پيوسته وبرعكس،درك اوليه نسبت به واحد،درك اوليه نسبت به جمع،استفاده از مربع شگفت انگيز (سودوكو)

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

9/8

29

قانون در قالب نشستن در ماشين .

آشنا شدن با قوتنين نشستن در ماشين ،ارتباط اجتماعي،حفظ محيط زيست

 

10/8

30

قانون در قالب نشستن در ماشين

استفاده از چوب خط براي سرشماري،آشنايي بامفهوم جمع،درك مجموع اشياونمايش آنها بااستفاده از چوب خط.

 

11/8

31

قانون در قالب نشستن در ماشين

آمادگي براي آموزش تفريق بااستفاده ازانگشتان دست،استفاده از انگشتان دست براي نمايش تفريق ،استدلال كردنجهت فرآيند تفريق وچرايي جواب ،برقراري ارتباط كلامي،ارتباط برقراركردن بين نمايش هاي يك عدد .

 

سوم

14/8

32

قانون در قالب نشستن در ماشين

انجام الگوي شطرنجي،درك الگوي تكرار شونده،توانايي ساخت الگوهاي تكرارشونده،ديدن نمايش هاي مختلف الگوهاي تكرارشونده درمحيط هاي پيراموني،

 

15/8

33

قانون در قالب نشستن در ماشين

درك مفهوم تفريق ،نمايش حاصل تفريق بااستفاده از چوب خط،برقراري ارتباط بين نمايش هاي مختلف يك عدد، برقراري ارتباط بين نمايش هاي حاصل يك تفريق ،رشداستدلال در دانش آموزان، بكارگيري ابزار انگشتان دست براي بيان استدلال مربوط به حاصل عمليات تفريق .

 

16/8

34

قانون در قالب نشستن در ماشين

پيداكردن قانون مربوط به الگو،ادامه دادن الگو،بيان كلامي الگوي شطرنجي شده ،پيداكردن الگويي درمحيط پيراموني دربيان قانون در مورد آن .

 

17/8

35

قانون در قالب نشستن در ماشين

درك اوليه نسبت به مفهوم ضلع وراس،تشخيص اشكال هندسي براساس تعداداضلاع ورئوس،توانايي ساختن اشكال هندسي با استفاده از ابزاري مانند شابلون،توانايي استفاده از ابزاري نظير قيچي براي ساختن اشكال هندسي ،تشخيص اشكال هندسي از يكديگر براساس ضلع وراس.

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

18/8

36

دوست در قالب بازي با دوستان

رعايت ادب واحترام دربرخورد با دوستان،

 

چهارم

21/8

37

دوست در قالب بازي با دوستان

مفهوم كلامي جمع باابزار چينه،بتوانددسته ي 5تايي درست كند .

 

22/8

38

دوست در قالب بازي با دوستان

آماده كردن دانش آموزان براي مفهوم تفريق وهمچنين چوب خط براي نشان دادنباقيمانده تفريق.

 

23/8

39

دوست در قالب بازي با دوستان

الگويابي ،الگو كشيدن،راهبردهاي حل مساله:ال:درك مساله، ب:طراحي نقشه،ج:اجراي نقشه،د:بازبيني واصلاح

 

24/8

40

دوست در قالب بازي با دوستان

مفهوم كاهشي تفريق به كمك چينه وچوب خط

 

25/8

41

دوست در قالب بازي با دوستان

از طريق بيان داستان با حل مساله آشنا مي شوند،تقويت مهارت كلامي توسط داستانگويي واستفاده از شمارش در داستان،

 

پنجم

28/8

42

دوست در قالب بازي با دوستان

مهارت كارباابزار ،خط تقارن واستفاده از شابلون، تقويت مهارت كشيدن وتشخيص خط تقارن در خط هاي عمودي وافقي

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

29/8

43-44

هديه درقالب جشن تولد

رعايت ادب ونظم در برگزاري جشن تولد، تفريق بااستفاده از كلام،ساختار 5تايي ،آمادگي جهت معرفي نماد تفريق

 

30/8

45

هديه درقالب جشن تولد

معرفي نماد يك،نوشتن يك به درستي

 

آذر

اول

1/9

46

هديه درقالب جشن تولد

.انتقال الگو به سمت راست

 

2/9

47

هديه درقالب جشن تولد

معرفي نماد 2،مفهوم ورسم الخط 2

 

دوم

5/9

48

هديه درقالب جشن تولد

ارزشيابي از اعداد 1و2،للگويابي

 

6/9

49

هديه درقالب جشن تولد

كارباشابلون،تكراروتمرين،كارباابزار،آمادگي براي خط تقارن

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

7/9

50

نمازوعبادت درقالب نماز خواندن

اهميت نماز در زندگي ،مراحل نماز خواندن

 

8/9

51

نمازوعبادت در قالب نماز خواندن

آشنايي بامفهوم كاهشي وافراز،تمرين نماد3،

 

آذر

 

9/9

52

نمازوعبادت در قالب  نماز خواندن

معرفي نماد 3،معرفي رسم الخط عدد 3

 

سوم

12/9

53

نمازوعبادت در قالب نماز خواندن

تشخيص والگويابي الگوها،الگويابي طرح فرش

 

13/9

54

نمازوعبادت در قالب نماز خواندن

معرفي مفهوم ونماد 4

 

14/9

15/9

55

نمازوعبادت در قالب نماز خواندن

آشنايي با مفهوم طولي عدد،آشنايي بامفهوم شمارش عدد

 

16/9

56

نمازوعبادت در قالب نماز خواندن

كارباابزار

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

چهارم

19/9

57

مباحثه در قالب كلاس درس

رعايت قوانين كلاس ، آشناشدن با چگونگي شركت در بحث كلاسي ،

 

20/9

58

مباحثه در قالب كلاس درس

نمايش مختلف يك عدد بااستفاده از چوب خط،ارزشيابي ، بيان نمادهاي مختلف

 

21/9

59

مباحثه در قالب كلاس درس

مفهوم ومعرفي نماد عدد5

 

22/9

60

مباحثه در قالب كلاس درس

آشنايي باتقارن،آشنايي باتقارن محوري،شكل ها رااز جزءبه كل بشناسد.

 

23/9

61

مباحثه در قالب كلاس درس

يافتن حاصل جمع از طريق ارتباط كلامي وتصويري،نوشتن عدد صحيح در هرقسمت .

 

پنجم

26/9

62

مباحثه در قالب كلاس درس

يافتن مفهوم باقي مانده درتفريق از طريق ارتباط كلامي وتصويري،معرفي نمادصفر،مفهوم ورسم الخط صفر

 

27/9

63

مباحثه در قالب كلاس درس

ترتيب اعداد0تا5، سرشماري اعداد.

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

28/9

64-65

كارگروهي در قالب حياط مدرسه

چگونگي انجام كار گروهي،رعايت احترام ديگران،آمادگي براي مفهوم عدد6باشكل وبه كمك انگشتان وچوب خط، تشكيل دسته هاي 5 تايي

 

29/9

66-67

كارگروهي در قالب حياط مدرسه

معرفي نماد1تا7به كمك انگشتان وچوب خط ،معرفي نماد6 به عنوان 5و1،مفهوم ورسم الخط عدد6

 

30/9

68

كارگروهي در قالب حياط مدرسه

تمرين براي مفهوم تقارن،تقارن عمودي

 

دي

اول

3/10

69

كارگروهي در قالب حياط مدرسه

معرفي نماد 7،مفهوم ورسم الخط عدد7

 

4/10

70

كارگروهي در قالب حياط مدرسه

معرفي مفهوم بيشتري،مقايسه ونوشتن عدد،معرفي الگو.

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات قبل

5/10

71-72

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

آشنا شدن با قوانين در هنگام تعطيل شدن مدرسه،آشنايي با مفهوم كارديناليتي عدد،تقارن افقي،مقدمه براي تساوي

 

6/10

73

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

معرفي نماد ومفهوم تساوي

 

7/10

74

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

معرفي نماد ومفهوم 8

 

دوم

10/10

75

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

تمرين وتکرارنمادتساوي،طراحي باشابلون طراحي فرش

 

11/10

76

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

آشنايي بيشتربانماد اعداد،سرشماري وچوب خط

 

12/10

77

قانون مدرسه در قالب تعطيل شدن

تکميل جدول سودوکو،تکميل طرح فرش،مدل سازي درمحيط شطرنجي،استفاده ازخط کش وابزار درمحيط شطرنجي

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

13/10

78-79

تفريح در پارک

آشنا شدن با مفهوم کمتر ي ،بيشتري

 

14/10

80

تفريح در پارک

معرفي دسته هاي کمتري ومساوي  

 

سوم

17/10

81

تفريح در پارک

معرفي نماد 9 مفهوم ورسم الخط عدد 9

 

18/10

82

تفريح در پارک

ارزشيابي نمادهاي کمتري بيشتري ،الگويابي

 

19/10

83

تفريح در پارک

جدول سودوکو،تقارن محوري

 

20/10

84

تفريح در پارک

مفهوم طولي عدد به صورت سطري وستوني

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

21/10

85-86

تفريح در قالب رستوران

معرفي نمادها ،معرفي جمع وتوجه به حاصل جمع

 

چهارم

25/10

87

تفريح در قالب رستوران

شمارش وسرشماري با چوب

 

26/10

88

تفريح در قالب رستوران

معرفي نماد عدد10بدون جدول

 

27/10

89

تفريح در قالب رستوران

تقارن عمودي ،جدول سودوکو

 

28/10

90-91

تفريح در قالب رستوران

مفهوم ترکيبي عدد،الگويابي طرح فرش، الگويابي،استفاده از ابزار،توجه به الگوومدل،بزرگ کردن

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

بهمن

اول

1/11

92-93

احترام به همسايگان

بيان داستان،فعاليت با انگشتان دو دست،نماد تفريق

 

3/11

94

احترام به همسايگان

مفهوم تفريق

 

5/11

95

احترام به همسايگان

راهبرد رسم شکل براي حل مساله ،جدول سودوکو،

 

دوم

8/11

96

احترام به همسايگان

مقايسه طول ،مفهوم تفريق،تخمين وتقريب

 

9/11

97

احترام به همسايگان

جمع 3عدد ومشخص کردن حاصل جمع،

 

10/11

98

احترام به همسايگان

کارباشابلون،مفهوم تقارن،طراحي فرش

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

11/11

99-100

مسجد در قالب نماز در مسجد

آشنايي بامسجد،آشنايي بامفهوم دسته بندي اعداد،ايجادآمادگي براي مفهوم ارزش مكاني

 

12/11

101

مسجد در قالب نماز در مسجد

اشنايي با مفهوم جدول ارزش مكاني ،

 

سوم

15/11

102

مسجد در قالب نماز در مسجد

استفاده از جدول ارزش مكاني براي اولين بار ،استفاده ازابزار مثل چينه وچوب خط

 

16/11

103

مسجد در قالب نماز در مسجد

ادامه جدول ارزش مكاني  ،جدول سودوكو ،

 

17/11

104

مسجد در قالب نماز در مسجد

الگويابي وتقارن،تخمين

 

18/11

105

مسجد در قالب نماز در مسجد

ترسيم اشكال هندسي،استفاده ازابزار خط كش

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

19/11

106-107

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

رعايت ادب در هنگام خواندن قرآن،نمايش تعداد دسته ها با چوب خط،نمايش باجدول،مقدمه براي نوشتن اعداد دورقمي

 

چهارم

23/11

108

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

معرفي محور اعداد،تمرين اعدادبزرگ تر از 10،

 

24/11

109-

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

تقارن،جدول سودوكو ،

 

25/11

110

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

جمع كردن اعدادبا استفاده از 5،

 

 

 

26/11

111

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

وصل كردن عددها واستفاده ازابزار خط كش ،معرفي اعداد به صورت يكي ،ده تايي

 

پنجم

 

29/11

112-

گوش دادن به قرآن درحياط مدرسه

معرفي ساعت،بيان اعداد روي ساعت ونوشتن آن

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

30/11

113-114

صله رحم در قالب احترام به بزرگترها

بيان داستان ،جمع اعدا با دسته هايي 5تايي با استفاده از چينه ،استفاده از چينه جهت معرفي طولي عدد

 

اسفند

اول

1/12

115

صله رحم در قالب احترام به بزرگترها

مفهوم جمع،جمع سه عدد با چوب خط ،

 

2/12

116-117

صله رحم در قالب احترام به بزرگترها

جمع وتفريق سه عدد،مقايسه اعدا د،كارباشابلون،توجه به تقارن عمودي وافقي ،جدول سودوكو

 

3/12

118

صله رحم در قالب احترام به بزرگترها

آشنايي بامفهوم تقريب زدن در اندازه گيري طول بايك واحد مشخص

 

دوم

6/12

119

صله رحم در قالب احترام به بزرگترها

جمع وتفريق به كمك محور اعداد

ارزيابي از مطالب اموخته شده در صفحات

7/12

مطالب مشابه :


طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی - برنامه ی سالانه سرگروه طرح درس: 23/10/92-24/10/92-93.
طرح درس روزانه و سالانه ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی از سطح ابتدایی بيان مفهوم كلي درس به طرح درس سالانه: صفحه سوم.
طرح درس سالانه قرآن

طرح درس سالانه قرآن دبستان شكرزاده پايه اول ابتدايي عنوان درس. هدف كلي. سوم. سوم . سوره
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم كند.به طور كلي كاربرد که در این طرح درس ، فقط صفحه ی سوم یعنی صفحه
بازخورد در ارزشيابي تحصيلي

طرح درس و آخرین روش های تدریس دروس بودجه بندی سالانه پایه سوم ابتدایی. از كلي گويي
طرح درس ریاضی

طرح درس سالانه هدف هاي كلي. به فعالیتها وموارد مربوط به پایه اول ابتدایی می
طرح درس: فارسي ( بخوانيم)اول

طرح درس: فارسي مشخصات كلي. گام سوم : به شرح تفكرات خود بپردازند
طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر سه پایه

طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر يك امتحان كلي از ديكته از درس سوم- تدريس مكالمه
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی2

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم آموزش ابتدایی سوم. 1. 73. ارزشيابي كلي دانستني هاي
نمونه طرح درس روزانه و سالانه

آموزان بيان مفهوم كلي درس به صورت طرح درس سالانه: صفحه سوم. ( ابتدایی ،راهنمایی
برچسب :