مقیاس

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
 
 
پرسشنامه های، تحصیلی شغلی+پرشنامه های سری
 
پرسش نامه فعالیت کسب و کار خانگی  های علمی در
پرسش نامه خود کارآمدی کسب و کار خانگی  های علمی در
پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی  های علمی در
پرسش نامه رفتار کارآفرینی  های علمی در
پرسش نامه نگرش کارآفرینی  های علمی در
پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی  های علمی در
پرسش نامه استعداد شناختی کار آفرینی  های علمی در
پرسش نامه فعالیت های کاریابی  های علمی در
پرسشنامه خودکار آمدی کاریابی  های علمی در
پرسشنامه باور های کاریابی  های علمی در
پرسشنامه افکار ناکار آمد حرفه ای  های علمی در
پرسش نامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی  های علمی در
پرسشنامه تصمیم گیری شغلی  های علمی در
پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی  های علمی در
شاخص تیپ انیگرام-هادسون  های علمی در
پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز  های علمی در
تست بررسی ارزش های آلپورت شخصیت  های علمی در
پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای  های علمی در
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  های علمی در
پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه  های علمی در
پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند  های علمی در
پرسشنامه رغبت استرانگ  های علمی در
 
مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج
 
تمایل به مقابله نوجوان بمشکلات تجربه شده(A-COPE) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
مقیاس درک مسئولیت فرزندی(RFR) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
مقیاس سوگ پیش از تولد(PGS) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
مقیاس مهرورزی والدین(PNS) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
مقیاس منبع کنترل والدینی(ploc) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
ابزار پیوند خانوادگی(PBI) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
پرسشنامه اقتدار والدینی(PAQ) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
ارزیابی رابطه والد- فرزند (PCRS) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
گزارش والدین(PR) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
تست عاطفه والدینی(PAT) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه(MBPC) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس رضایت والدینی کانساس(KPS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس(KFLS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص نگرش های والدینی(IPA) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص ارتباطات خانواده(IFR) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص ارتباطات برادری و خواهری(ISR-IBR) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس منبع کنترل جنینی(FHLC) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سنت های خانواده(FTS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
فهرست روال روزمره زندگی و خط مشی های خانواده(FTRI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی(FRI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه رویدادهو تغییرات زندگی خانوادگی(FILE) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص سرسختی خانواده(FHI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس عملکرد خانواده(FFS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس توانمند سازی خانواده(FES) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس های ارزیابی شخصی بحران های خانوادگی(F-Copes) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه مقابله خانوادگی(FCI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص جشن های خانوادگی(FCEL) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس آگاهی خانوادگی(FAD) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس آگاهی خانوادگی(ّFAD) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
ابزار سنجش خانواده(FAD) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
فهرست سنجش محیطی(EAI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
فهرست سنجش محیطی(EAI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس مقابله ببیماری فرزند توسط والدین(CHIP) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس های تاکتیک های تعارض(CT) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سنجش هم وابستگی(codi) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سنجش هم وابستگی(codi) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
نگرش نسبت به آمادگی در باره مراقبت طولانی مدت(ATPLTC) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان(AAPI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه حوادث و تغییرات زندگی نوجوان-خانواده(A-FILE) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر(STMI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر(SSII) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه توانبخشی همسر(SEI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس رویدادهای ارتباطی(RES) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سنجش رابطه(RAS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه ارتباطات اولیه(PCI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه احساس مثبت(PFQ) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سو رفتار فیزیکی بهمسر(همسر آزاری فیزیکی)(PAPS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس عشق پر حرارات(PLS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سوء رفتار بهمسر:فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی)(PASPH) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سوء رفتار بهمسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی)(PASNP) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سوء رفتار فیزیکی بهمسر(همسر آزاری غیر فیزیکی)(NPAPS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر(MMLOC) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص عدم ثبات زناشویی(MII) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس شادمانی زناشویی(MHS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس پیروی از سنت های زناشویی(MSC) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
فهرست سطح مقایسه ی زناشویی(MCLI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس تعارض زناشویی کانزاس(KMS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس رویدادهای فرضی حسادت برانگیز(HjPE) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس برابری/عدم برابری(E/I) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سازگاری دوتایی(DAS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل(DCFS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس سازگاری زوجین شاغل(DECS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
شاخص رضایت زناشویی(IMS) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ-DQ انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
مقیاس رقابت جویی(cs) انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spss- خانواده-
پرسشنامه رضایت مراجع+Csq-8  
پرسشنامه قاطعیت+ai  
پرسشنامه پرخاشگری+aq  
مقیاس صمیمت+Is  
پرسشنامه وابستگی به دیگران+IDI  
حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده+Pss-fa  
حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان+Pss-fr  
پرسشنامه فرایند جدشدن-فردیت یافتن+S-IPI  
مقیاس تاکتیک های تعارض  
پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان+YA-FIles  
آزمون عاطفه خود آگاه+Tosca-2  
ابزار پیوند والدینی+pbi  
مقیاس رابطه ولی-فرزندی+pcrs  
مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر+caf+cam  
پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی+PCSSI  
شاخص روابط برادر و خواهری+IBR+ISR  
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده+MFAI  
شاخص احقاق جنسی هالبرت+HISA  
مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی+P-D  
مقیاس رویداد های رابطه نامزدی+Res  
پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر+Pfq  
مقیاس تمایز یافتگی خود+DsI  
مقیاس خانواده اصلی+Fos  
پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق+MII  
آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس+LWMAT  
پرسشنامه تعارضات زناشویی+تجدید نظر شده+MCQ-R  
پرسشنامه تعارضات زناشویی+MCQ  
شاخص رضایت زناشویی+Ims  
مقیاس سازگاری زن و شوهر+Das  
مقیاس خرسندی زناشویی+mhs  
مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده+faces-III  
پرسشنامه انریچ:پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط و خشنودی +enrich+پرسشنامه رضایت مندی زناشویی  
پرسشنامه ابزار سنجش خانواده  
 
 
پرسشنامه های روانشناسی مثبت
 
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم بهداشت جهانی+26 سوالی  
آزمون سخت رویی کوباسا
پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت +چارلز. لي . شيفر  
پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد  
مقياس خوشکامی اسنيت-هميلتون  
پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستانی  
پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ويژه مردان  
پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ويژه زنان  
پرسشنامه سازگاری  
پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان  
assertiveness+پرسشنامه  
آزمون هوش هیجانی+«بار– اُن»+۹۰ سوالی  
آزمون هوش هیجانی+20 سوالی  
پرسشنامه سلامت عمومي  
پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات  
پرسشنامه شکیبایی  
پرسشنامه خود شناسی  
پرسشنامه استرس  
پرسشنامه کنترل خشم  
چک لیست بهداشت روانی+دانلود  
 
پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی
 
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس خود پنداره ی کودکان +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسش نامه خود پنداره +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس های استرس کودرون +نمره گزاری+روایی+پایایی
هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس) +نمره گزاری+روایی+پایایی
چک لیست بهداشت روانی +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون تحمل ناکامی (ERTO) +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون افسردگی کودکان ماریاکو +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه افسردگی بک +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس عزت نفس آیزنک +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس عزت نفس روزنبرگ +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت)) +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه اضطراب امتحانTAI +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون خودسنجی اضطراب زانک +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون اضطراب وجودی گود +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون اضطراب کتل +نمره گزاری+روایی+پایایی
مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون بررسی ارزش ها +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P +نمره گزاری+روایی+پایایی
فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90) +نمره گزاری+روایی+پایایی
فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90) +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI) +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون شخصیت+نوع A +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون شخصیت نوع A وB +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان +نمره گزاری+روایی+پایایی
پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری +نمره گزاری+روایی+پایایی
آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2 +نمره گزاری+روایی+پایایی در
پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر +نمره گزاری+روایی+پایایی در
آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل +نمره گزاری+روایی+پایایی در
پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه پرخاشگری+AGQ روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
مقیاس خودپنداره پیرز-هریس روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه شخصیتی وودورث روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در -پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه اضطراب کتل +مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی-پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R +مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی-پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان +مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی-پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی +مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی-پروژه spss-فصل 4
پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند +مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی-پروژه spss-فصل 4
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


مطالب مشابه :


تست های روانسجی کاربرد آزمون های روانی (سایت تخصصی روانسنجی)

روانشناسی - تست های روانسجی کاربرد آزمون های روانی (سایت تخصصی روانسنجی) - - روانشناسی
مقیاس

گروه روانسنجی نوین - مقیاس گزارش والدین(PR) انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spss- خانواده-
تست روانسنجی

دریا - تست روانسنجی - دریا. تست روانسنجی اولین سایت تخصصی فارسی تست های روان
سوالات آزمون دکتری سال 92

روانسنجی - سوالات آزمون دکتری سال 92 - روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی سایت سازمان
نظریه سوال پاسخ برای سوالات چند گزینه ای(نحوه گزارش دهی)

روانسنجی - نظریه سوال پاسخ برای سوالات چند گزینه ای(نحوه گزارش دهی) سایت سازمان
آزمون دکترای دانشگاه علامه طباطبایی -اردبیل -شهید بهشتی-تربیت مدرس-دانشگاه تبریز

روانسنجی - آزمون و گرایش های مختلف آن در روی سایت دانشگاه های فوق قرار دارد.لطفا به سایت
تست های روانسنجی

اگر می خواهید با تست های روانسنجی سروکله بزنید این وب سایت مناسبی است. ِتست و کلید آن
لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی و سایر رشته های علوم انسانی

روانسنجی - لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی و سایر رشته های علوم انسانی - روانشناسی
برچسب :