بیمه تأمین اجتماعی

هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و همچنین سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخائر سازمانی به نام سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354 تأسیس شد

ارکان سازمان تأمین اجتماعی

شورای عالی تأمین اجتماعی

هیئت مدیره

مدیر عامل

مشمولین قانون تأمین اجتماعی

الف: افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

ب: صاحبان حرف و مشاغل آزاد

ج: دریافت کنندگان مستمریها (بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت)

د: اتباع بیگانه طبق شرایطی

هـ: روستائیان

و: بافندگان قالی، قالیچه، گلیم، زیلو به نحو خاصی از بخشی از مزایای قانونی بهره مند می شوند.

مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که بنحوی قانون خاصی داشته باشند و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان که مشمول قانون خاص خود هستند از شمول این قانون خارج هستند.

تعهدات قانونی که در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی ذکر شده به دو گروه تقسیم می شود:

الف: تعهدات قانونی کوتاه مدت

ب: تعهدات قانونی بلندمدت

تعهدات قانونی کوتاه مدت

1- حوادث

2- بیماریها

3- بارداری

4- هزینه سفر و اقامت

5- غرامت دستمزد

6- کمک ازدواج

7- کمک عائله ­مندی

8- بیمه بیکاری

9- هزینه کفن و دفن

10- پروتز و اروتز

1- حوادث:

حادثه: اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه شده می شود.

-حوادث از نظر قانون تأمین اجتماعی:

الف: حوادث ناشی از کار ب: حوادث غیر ناشی از کار

2- بیماریها:

تعریف: وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که موارد زیر را ایجاب می کند.

الف- انجام خدمات درمانی

ب- عدم توانایی موقت اشتغال بکار

3- بارداری:

ماده 67 قانون تأمین اجتماعی: بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یک سال قبل زایمان سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 قانون می باشد.

4- هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه:

الف- هزینه اقامت

در صورتیکه معالجه بیمار نیاز به انتقال او از محل زندگی خود به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال در موارد زیر از طرف سازمان فراهم می شود.

هر گاه بیمه شده جهت معالجه به شهرستان دیگری اعزام شود اگر درمان وی بصورت سرپایی باشد مبلغی معادل غرامت دستمزد روزانه بابت هزینه هر روز اقامت توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه پزشک معالج و شورای پزشکی سازمان تشخیص دهد که بیمار نیاز به همراه داشته باشد معادل 50% حقوق روزانه بیمه شده به ازای هر روز اقامت به همراه بیمار پرداخت می شود.

ب- هزینه سفر:

نرخ وسیله نقلیه زمینی اتوبوس طبق بلیط ارائه شده

نرخ سواری عادی- هر نفر بر اساس سه برابر بهای بلیط اتوبوس عادی

نرخ سواری دربست- بر اساس بهای 12 برابر بلیط اتوبوس عادی

نرخ وسیله نقلیه هوایی- بر اساس بلیط هواپیما جهت بیمار و همراه برای رفت و برگشت توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

5- غرامت دستمزد:

بیمه شدگانی می توانند از غرامت ایام بیماری استفاده کنند که واجد شرایط زیر باشند.

عدم اشتغال به کار در هنگام بیماری

عدم دریافت مزد یا حقوق در طول مدت بیماری

در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

زمانیکه استراحت بیمه شده بیمار و یا حادثه دیده توسط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی تأئید شده باشد.

-غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل می باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت
می گردد.

-غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل نمی باشد به میزان دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت
می گردد.

-غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی معادل صد درصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان می باشد.

6- غرامت نقص عضو:

مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص پرداخت می شود.

میزان غرامت نقص عضو36 برابر مستمری استحقاقی× درصد از کارافتادگی

سنوات× متوسط دستمزد 720 روز قبل از وقوع حادثه

------------------------------------------------------=مستمری استحقاقی

30

7- کمک هزینه ازدواج:

به بیمه شده زن و مرد با رعایت شرایط زیر کمک ازدواج پرداخت می گردد.

ازدواج برای بار اول باشد.

در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

ظرف 5 سال گذشته قبل از عقد 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

عقد ازدواج دائم بوده و در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد.

کمک هزینه ازدواج به مقرری بگیران بیمه بیکاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت نمی گردد.

8- کمک عائله مندی:

مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود که معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر عادی برای هر فرزند در هر ماه می باشد.

کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد.

سن فرزند از 18 سال کمتر باشد و یا منحصراً اشتغال به تحصیل داشته باشد.

9- هزینه کفن و دفن:

هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن از طرف سازمان به همسر یا فرزند یا پدر و مادر و یا وراث تعیین شده در انحصار وراثت پرداخت می شود. که مبلغ آن معادل حداقل دستمزد کارگر ساده از زمان فوت می باشد. (3350000ریال)

- افرادی که بابت فوت آنان هزینه کفن و دفن پرداخت می شود.

1- بیمه شدگان اجباری

2- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی

3- مقرری بگیران بیمه بیکاری

4- بیمه شدگان اختیاری از 1/8/85 به بعد و رانندگان حمل بار و مسافر

10- پروتز و اروتز:

طبق بند 10 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی وسایل کمک پزشکی پروتز و اروتز وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی با تقویت یکی از حواس به کار می روند.

الف- مشمولین:

بیمه شدگان اجباری و افراد تبعی

بیمه شدگان اختیاری و رانندگان و افراد تبعی

مشمولین موارد خاص بیمه ای که نرخ حق بیمه 27% بود و مشمول کمک دولت می باشند.

مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری و افراد تبعی

ب: غیرمشمولین:

بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان (مشاغل آزاد)

11- بیمه بیکاری

بیکار از نظر قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر می باشد:

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

سابقه پرداخت حق بیمه

مجرد

متأهل

از 12 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تعهدات قانونی بلندمدت

1- از کار افتادگی جزئی: عبارت است از کاهش قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط درآمد خود را بدست آورد.

2- از کارافتادگی کلی: عبارت است از کاهش قدرت بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

بازنشستگی:

طبق بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون

مواد قانونی در مورد بازنشستگی:

دارای 60 سال سن و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه

داشتن 30 سال سابقه با 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای خانم ها

داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی

افرادی که در کارهای سخت و زیان آور مشغول به کار باشند با پرداخت 20 سال حق بیمه بصورت متوالی و 25 سال متناوب بازنشسته می شوند.

زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند.

جانبازان با دارا بودن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارا بودن 50 سال سن برای مردان و 45 سال برای زنان می توانند از بازنشستگی پیش از موعد جانبازان استفاده کنند. در صورتیکه جمع سوابق و سابقه ارفاقی به 30 سال برسد نیازی به رعایت شرط سنی نمی باشد.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر
می باشد:

-میزان مستمری همسر بیمه شده معادل 50% مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد.

-میزان مستمری هر فرزند معادل 25% مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد.

-میزان مستمری هر یک از پدر و مادر معادل 20% مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد.


مطالب مشابه :


انواع حق بیمه

کار و بیمه - انواع حق بیمه - تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی کار و بیمه . تخصصی در
بیمه تأمین اجتماعی

هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی. به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و
قوانین بیمه بیکاری

مشاوره بیمه تامین اجتماعی انواع شالهای زیبا دررنگها وطرحهای جذاب بدون حساسیت
بیمه تکمیلی بازنشستگان

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز بیمه تامین اجتماعی يكي از انواع پوششهاي بيمه
مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمروسرمایه گذاری

اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی
انواع بیمه نامه

انواع بیمه بیمه های پایه شما اگر از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنید کافی است
مشاهده لیست سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

ملی و شماره سریال شناسنامه لیست سابقه بیمه تامین اجتماعی خود را از طریق - انواع متره
برچسب :