فرمت قرارداد EPC

 

 

 

 

 

شرايط خصوصي پيمان

 

 

فهرست مندرجات :

ماده4-                               شرايط خصوصی

ماده 6-                              کارفرما

ماده 9-                              دستگاه نظارت مهندس مشاور و مهندس ناظر

ماده 10-                            رئيس کارگاه

ماده 13-                            مصالح ، تجهيزات

ماده 14-                            برآورد هزينه اجراي کار،مبلغ پيمان

ماده 16- و 16- ز                تائيدات پيمانکار

ماده 17-                            کارکنان

ماده 18 -                           مسئوليت حسن اجرای کار، برنامه کار، ...

ماده 18ب                          برنامه زماني تفصيلي

ماده 18- هـ                        گزارش پيشرفت کار

ماده 18- ح                        آزمايشات

ماده 19 -                           کنترل نقاط نشانه ، پياده کردن نقشه ها، اندازه گيريها

ماده 19- ب                        امتناع پيمانکار از انجام مجدد کار معيوب

ماده 20-                            تجهيز کارگاه ، تدارک مصالح، تجهيزات و ماشين آلات و خدمات

                                       کالا

ماده 20- الف                      امکانات و تسهيلات تجهيز کارگاه به عهده کارفرما

ماده 20- ب و 20- ز            تامين مصالح، تجهيزات و ماشين آلات : به عهده کارفرما

ماده 20- هـ                        مشخصات ماشين آلات

ماده 20- ح                        دفاتر کارگاهي براي کارکنان کارفرما،مشاور و آزمايشگاه و

                                      خدمات کالا

ماده 21-                            حفاظت از کار و شخص ثالث، بيمه کار،مراقبتهاي لازم

ماده 21- ج                        بيمه

 

ماده 21- و                         هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي

ماده 21- ي                        رعايت مسائل ايمني

ماده 22-                            ترتيب گردش مدارک و ابلاغ دستور کارها

ماده 22- الف                      شماره نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني تحويلي به پيمانکار

ماده 22- ح                        شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي نقشه هاي

                                       چون ساخت

                                   

ماده 22- ط                        نقشه هاي چون ساخت

ماده 24-                            واگذاري ، پيمانکاران جزء

ماده 24- ب                        پيمانکاران جزء

ماده 28-                            تحويل کارگاه

ماده 29-                            تغيير مقادير کار، قيمتهاي جديد، تعديل نرخ پيمان

ماده 32-                            نظارت بر اجراي کار

ماده 32 - ج                       هزينه آزمايشات به عهده پيمانکار

ماده 35 -                           تضمين حسن انجام کار

ماده 36-                           پيش پرداخت

ماده 37- الف                      پرداخت ها

ماده 37- د                         صورت وضعيت

ماده 39-                            تحويل موقت

ماده 39- ب                        اولويت تکميل کارها

ماده 47                             اقدامات فسخ پيمان

ماده 47- د                         ماشين آلات اختصاصي

ماده 49-                            تعليق

ماده 49- ب                        هزينه بالاسري پيمانکار در دوران تعليق

ماده 50                             هزينه تسريع در کار، خسارت تاخير در کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ششم : شرايط خصوصي پيمان

 

شرح ذيل، توضيح و تکميل موادي از شرايط عمومي پيمان است که تعيين تکليف برخي از موارد به منظور تصحيح و تاکيد بر آن مواد يا مفاد ساير اسناد و مدارک پيمان در آنها به شرايط خصوصي موکول شده است و چنانچه مواردی در اين بخش موجود نباشد يا به ابهام يا اجمال برگزار شده باشد به شرايط عمومی و سپس ساير منابع طبق موافقتنامه ويا اسناد ديگرپيمان رجوع خواهد شد . لذا اين شرايط خصوصي مکمل و يا متمم شرايط عمومي پيمان بوده و در صورت لزوم بعضي از مواد شرايط عمومي پيمان ( که در متون ذيل بطور اختصار ش.ع.پ. درج شده است) بشرح ذيل نقض ويا اصلاح و پاره اي از مواد به آن اضافه گرديده است. اين شرايط جزو لاينفک اسناد و مدارک پيمان و مقدم و حاکم بر شرايط عمومي پيمان مي باشد .

تغييرات مذکور به روشنی بيانگر حذف يا اصلاح ويا اضافه نمودن عبارات شرايط عمومي پيمان ميباشد و نيازی به ذکر نوع آن در هر مورد نميباشد وهيچ تفسير شاذ و غير معقولی پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده4- شرايط خصوصی

متن زير جايگزين ذيل ماده4 ش.ع.پ ميگردد:

موارد درج شده در شرايط خصوصی پيمان حاکم بر مواد شرايط عمومی پيمان بوده و در صورت تناقض دارای اولويت و ناقض شرايط عمومی پيمان خواهد بود .

 

ماده 6- کارفرما

متن ذيل جايگزين ماده 6ش.ع.پ مي گردد :

کارفرما عبارتست از " شرکت ..........    (سهامي خاص) " که يک طرف امضاء کننده پيمان مي باشد و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان به پيمانکار واگذار مي‌نمايد . نمايندگان و جانشينان قانوني که کتبا" از سوي کارفرما معرفي مي شوند در حکم کارفرما مي باشند .

 

ماده 9- دستگاه نظارت ، مهندس مشاور و مهندس ناظر

متن زير ، ذيل ماده 9 ش.ع.پ اضافه گردد :

ج)  " دستگاه نظارت " شخص يا اشخاصي است حقوقي يا حقيقي که جهت نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان از طرف کارفرما تعيين و به پيمانکار اعلام مي گردد.کارفرما اختيار دارد زماني که لازم باشد دستگاه نظارت را تغيير داده و در آنصورت مراتب را کتبا" به پيمانکار اطلاع خواهد داد .

اين اشخاص در كليه موارد فوق بر اساس تعيين و تشخيص كارفرما داراي سمت بوده و با توجه به نياز و صلاحديد كارفرما ممكن است اشخاص، وظايف ، سمتها ، نمايندگان يا ساير موارد مربوطه به آنها تغيير نمايد و به هرحال تعيين و تفسير اين امور دراين پيمان ازجمله صلاحيتهاي اختصاصي كارفرما ميباشد.

 

 

ماده 10- رئيس کارگاه

متن زير جايگزين ماده 10 ش.ع.پ مي گردد :

رئيس کارگاه شخص حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم، با اختيارات کافی است که پيمانکار ، او را به کارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي کند تا اجراي موضوع پيمان در کارگاه را سرپرستي کند .

 

ماده 13- مصالح ، تجهيزات، ...

متن زير،ذيل ماده 13 ش.ع.پ اضافه مي گردد:

ز)    منظور از مصالح و تجهيزات اصلي و اختصاصي طرح ، آن دسته از اقلام اجناس و موادي است که در مدارک پيمان تحت عنوان " صورت مصالح در تعهدات کارفرما " درج گرديده است و تامين آنها به عهده کارفرما بوده و بصورت رايگان در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد. منظور از اجناس و مصالح عمومي آن دسته از اجناس و مصالحي است که در فهرست مصالح در تعهدات کارفرما نيامده ، اما بمنظور اجراي کامل و اتمام عمليات پيمان مورد نياز باشد و اعم از آنكه در فهرست اجناس ومصالح در تعهدات پيمانكار ذكرشده و يا ذكر نشده باشد، تامين آنها کلا" به عهده و هزينه پيمانکار بوده و پيمانکار با آگاهي کامل از اين مطالب هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود منظور نموده و در قيمت کل پيمان نيز منظور شده است و هيچگونه هزينه اضافي تحت هيچ عنوان ، بابت تامين اجناس و مصالحي که بنحو فوق الذکر در زمره تعهدات پيمانکار قرار گرفته است به اين پيمان تعلق نخواهد گرفت .

اشاره به عناوين اختصاصی و عمومی در اسناد مدارک بمنظور سهولت در ذکر مراتب فوق بيان گرديده و هر گونه تعبير و تفسير ديگر از عناوين مذکور بی مورد خواهد بود .

 

ح) کليه اجناس ، مصالح و تجهيزاتي که از طرف کارفرما طبق اسناد پيمان در طول مدت پيمان در اختيار پيمانکار گذاشته خواهد شد بصورت رايگان و بدون دريافت هزينه خواهد بود.

ماده 14- برآورد هزينه اجراي کار، مبلغ پيمان

متن زير ، ذيل ماده 14 ش.ع.پ اضافه ميگردد:

لازم به ذکر است که کليه پروژه هاي مرتبط با طرح واحد ................... در قالب طرحهاي غير عمراني دولت جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود و پرداخت کليه کسور قانوني از جمله ماليات،حق بيمه تامين اجتماعي و صندوق کارآموزی و غيره متعلق به پيمان حاضر بر اساس ضوابط طرحهاي غير عمراني بعهده و هزينه پيمانکار مي باشد .

 

 

ماده 16- تائيدات پيمانکار

متون زير ، ذيل ماده 16 ش.ع.پ اضافه مي گردد :

و )    مبلغ کل پيشنهادي که از سوي پيمانکار اعلام گرديده  و فهرست  تفکيکي آن تحت عنوان   " فهرست مقادير و بهاي واحد " ( بخش چهاردهم اسناد مناقصه ) مشخص شده است شامل کليه هزينه هاي اجرايي پيمانکار و ديگر هزينه هاي تامين كليه مواد و مصالح  ، خدمات و امکانات  مورد نياز ( بجز آنچه  طبق صورت "   مصالح در تعهد کارفرما  " و ساير مدارک منضم به پيمان در تعهد کارفرما مي باشد ) و نيز هزينه هاي جانبي از بابت اتلاف مصالح و مواد مصرفي، کارکرد ماشين آلات ، نيروي انساني مورد نياز، خدمات عمومي ، مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم ، بيمه هاي تامين اجتماعي ، صندوق کارآموزي، عوارض و غيره و نيز لوازم و ابزارآلات و استهلاک آنها، سود پيمانکاري ، ريسک و ساير هزينه هاي ديگر از قبيل سختي و صعوبت اجراي کار در ارتفاع ، نحوه تدارکات کالا و تجهيزات ، ضريب آلودگي محيط کار و ساير ضرايبي که به نظر پيمانکار جهت انجام کار موثر است و به نحوي از انحاء در انجام عمليات موضوع پيمان دخيل بوده و براي تکميل ، بازرسي، آزمايشات، کليه عمليات پيش راه اندازي و رفع مشکلات در دوره تضمين طبق مدارک پيمان ميباشد . بنابر اين پيمانکار قيمت پيشنهادي خود را با توجه به جميع جهات ، از جمله مراتب فوق و همچنين با مطالعه دقيق شرح کار، نقشه ها ، مشخصات فني ، شرايط خصوصي و ساير مدارک بر اساس مقادير کار که مورد محاسبه قرار گرفته است ، اعلام نموده است.

ز) پيمانکار تعهد مي نمايد که در ازاء قيمت قبول شده از طرف کارفرما کارهاي موضوع اين پيمان را با رعايت کليه شرايط و بنحو احسن، در مدت مذکور در ماده 4 موافقتنامه انجام داده و به اتمام برساند.

ماده 17- کارکنان

بندهاي الف،ب وج ماده17 ش.ع.پ به شرح ذيل جايگزين ميگردند:

الف ) پيمانکار موظف است براي آن بخش از عمليات اجرايي پيمان که مي بايست توسط افراد با تجربه کافي و داراي مهارت و صلاحيت لازم انجام پذيرد به تشخيص کارفرما، قبل از به کار گماردن افراد مذکور ، آنان را به کارفرما معرفي نموده تا پس از تائيد صلاحيت و کارآيي آنان توسط کارفرما، جهت اجراي عمليات به کار گرفته شوند. پيمانکار موظف است از به کار گماردن افراد فاقد تائيديه صلاحيت مذکور امتناع ورزيده و به محض اطلاع يافتن از مردوديت يکي از افراد خود درآزمايشات ، فرد جديدي را جهت انجام آزمايش به کارفرما معرفي نمايد .

         بديهي است اخذ آزمايش پرسنل پيمانکار توسط کارفرما و تائيد صلاحيت آنها، نافي مسئوليتهاي پيمانکار در اجراي صحيح  و بدون نقص عمليات موضوع پيمان نبوده و در هر صورت مسئوليت عدم

 

اجراي صحيح کار و جبران خسارت ناشيه از ناحيه عمل پيمانکار و يا کارکنان وی بطور کامل  بعهده و هزينه خود پيمانکار مي باشد .

هرگاه كارفرما ، يا دستگاه نظارت ، تشخيص دهند كه يك ، يا عده اي از كاركنان پيمانكار صلاحيت لازم براي انجام امور مربوطه را ندارند حق دارند بدون الزام به ارائه دليل، تعويض آن فرد يا افراد را از پيمانكار بخواهند و  پيمانكار ملزم به انجام آن ظرف مدت حداكثر يك هفته خواهد بود، بدون آنكه اين امر تعهدي براي كارفرما ايجاد كند يا از مسئوليتهاي پيمانكار بكاهد.

 

ب) انجام عمليات راه اندازي و بهره برداري به عهده کارفرما مي باشد. پيمانکار موظف است در طول اين دوران بر اساس درخواست کارفرما نيروي انساني ، ماشين آلات ، تجهيزات و ابزارآلات مورد نياز اجراي کار را در اختيار کارفرما قرار دهد. مبناي پرداخت در اين دوران بر اساس نرخهاي روزانه مطابق جداول نرخهاي واحد نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده از سوي پيمانکار مي باشد که مورد تائيد کارفرما قرار گرفته است. ضمناً هيچگونه ضريب ويا تعديلي خارج از موارد مصرح و برابر اولويت های اين پيمان به اين نرخها(حتی در صورت تطويل) تعلق نمي گيرد.

 

ج ) پيمانکار موظف است در صورت صلاحديد کارفرما، کارمندان و کارگران خود را به ترتيبي که کارفرما يا دستگاه نظارت مقرر ميدارد جهت شرکت در دوره هاي آموزش ايمني کوتاه مدت که درمراکز مورد تائيد کارفرما تشکيل مي گردد ، اعزام دارد . لازم به توضيح است که شرکت در اين دوره هاي آموزشي الزامي بوده و هزينه هاي مربوطه را کارفرما عيناً به حساب بدهکاري پيمانکار منظور و از مطالبات پيمانکار کسر خواهد نمود.

 

ماده 18- مسئوليت حسن اجراي کار، برنامه کار ...

متون زير ، ذيل ماده 18 ش.ع.پ اضافه مي گردد :

ماده 18- ب

پيمانكار ميبايست ظرف مدت حداكثر5 روز از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين يا دريافت اولين قسط پيش پرداخت(هركدام زودتر باشد)نسبت به تهيه و ارائه برنامه زمان بندي 6هفته اول عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد .

آخرين مهلت پيمانکار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي کار 30 روز از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام کردن آن به شرح زير است :

 

 

1.  پيمانکار بايد برنامه زمان بندي را به روش مسير بحراني (Critical Path Method ) بر اساس نرم افزارPrimavera(p3)   در شروع عمليات اجرائي تهيه و به تاييد نظارت و کارفرما برساند. هر گونه تغيير در برنامه زمان بندي ماهيانه، بايستي حداقل 15 روز قبل به اطلاع و تائيد نظارت و کارفرما برسد .

2.     ساختار شکست کار (WBS) تا سطح 4 بر اساس ترتيب ذيل انجام پذيرد :

      الف- سطح 1 :  بر اساس شرح مختصر کار

      ب – سطح 2 : Discipline هاي کاري ( بر اساس فهرست بهاء قرارداد )

       ج – سطح 3 :  بخشهاي مختلف

       د – سطح 4 : Job Phase

3.     اولويت ها در برنامه زمان بندي بر اساس نظر کارفرما عبارت است از :

4.  کليه روابط پيش نيازي و پس نيازي فعاليت ها در جهت شناخت صحيح شناوري مجاز ، به طور صحيح و اصولي تعريف گردد .

5.  وزن بندي فعاليت ها مي بايست بر اساس مقادير احجام کار (B.O.Q) انجام گيرد كه از سوي پيمانکار به تفکيک هر فعاليت جهت تاييد نظارت و كارفرما ارسال ميگردد .

 

6.  هيستوگرام منابع ( ماشين آلات و نيروي انساني و غيره )  مي بايست بر اساس جداول منضم به قرارداد ويا جداولي كه در طول اجراء پروژه مورد نياز كارفرما باشد ، تهيه و ارسال گردد .

7.  پس از تاييد برنامه زمان بندي توسط نظارت و کارفرما، اولين گزارش ماهيانه با تبعيت از برنامه اصلي، بيست و پنجم هر ماه تهيه و به تاييد نظارت و کارفرما برسد .

            شرايط فوق الذکر ممکن است بنابه نظر کارفرما تغيير پيدا کند که در آن صورت در شروع پروژه بـــــــه پيمانکار ابلاغ خواهد شد .

 

 

 

 

 

ماده 18 هـ

گزارش پيشرفت کار پيمانکار بايد داراي جزئيات زير باشد :

 

       الف- گزارش هفتگي و روزانه :

       پيمانکار موظف است در پايان هر روز کاري و همچنين در پايان هر هفته، گزارش کار روزانه و هفتگي مشتمل بر ليست ماشين آلات و نيروي انساني شاغل درکارگاه و شرح کار انجام شده در روز و هفته  مورد گزارش را در سه نسخه تنظيم و به تاييد نظارت مقيم برساند و يک نسخه از گزارش مزبور را به نظارت مقيم تسليم نموده و يک نسخه را براي کارفرما ارسال نمايد .

 

 

        ب – گزارش ماهيانه :

        در طول پيشرفت کار در پايان هر دوره ، پيمانکار موظف است گزارش پيشرفت کار را در پنج نسخه همراه با فايلهاي رايانه اي مربوطه تهيه، و همراه حداقل 30 قطعه عکس رنگي ديجيتالي با كيفيت مناسب از قسمت هاي مختلف کار تسليم دستگاه نظارت نمايد، گزارش بايد به طرز مناسبي صحافي شده و حاوي پيشرفت در محل کار و خارج از محل کار( تهيه مصالح ، حمل و غيره) در عرض ماه باشد و پيشرفت کلي نيز با در نظر گرفتن برنامه زمان بندي، مشخص شده باشد. اين گزارش به ضميمه مدارک لازم مانند، منحني ها و جداول و ساير اطلاعات درخواستي كارفرما علاوه تسليم خواهد شد.

 

        علاوه بر موارد ذکر شده فوق ، گزارشات ماهيانه بايستي حاوي اطلاعات زير باشد :

  1 – شرح مختصر پروژه

2   - جداول ضروري د رمورد مقادير عملياتي و مقادير انجام شده.

3- نمودار عملکرد ماهيانه بايستي با تبعيت از برنامه اصلي که هر دو مورد طرح (Planned) و                      

      کارکرد واقعي (Actual) را نشان مي دهد تهيه گرديده، به نحوي که در صد هر فعاليت و مقدار

      پيشرفت در آن منظور شده باشد.

4-   تهيه و تدوين منحني S پيشرفت کار بر اساس اوزان مندرج در نمودار ذکر شده در بند 3 فوق .

5- نمودار نيروي انساني و ماشين آلات اصلي که هر دو مورد طرح (Planned) و حضور واقعي (Actual) را نشان مي دهد بايستي گزارش شود .

6- وضعيت اجناس به تفکيک بر اساس آخرين اطلاعات و مشکلات کار گزارش شود.

7- منحني تغييرات دما براي هر روز (Max & Min) در طول يک ماه .

8-   آمار و کارکرد نيروي انساني در طول يک ماه، به تفکيک تخصص هاي مختلف.

9-آمار و کارکرد ماشين آلات کارگاه در طول يک ماه، به تفکيک تجهيزات و ماشين آلات، مشکلات اجراي کار.

ج – فايل رايانه اي گزارشات و برنامه زمان بندي

به همراه گزارش ماهيانه و برنامه زمانبندي CD حاوي اطلاعات آنها نيز ارسال گردد.

 

 

 

 

 

ماده 18- ح- انجام کليه آزمايشات موضوع قرارداد و هزينه آن بعهده پيمانکار مي باشد.

پيمانکار مي بايست کليه آزمايشات مربوطه را بر اساس و مطابق دستورالعمل ها ، روشها، و ضوابط ارائه شده و مذکور در اسناد و مدارک مناقصه و همچنين آزمايشات مجدديکه جهت اطمينان بيشتر حين اجراي کار از

طرف کارفرما درخواست مي گردد، انجام دهد  در اين صورت تعلق هزينه هاي مربوطه بر اساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه مد نظر قرار خواهد گرفت .

پيمانکار موظف است سازمانی مجزا از سازمان اجرائی جهت کنترل کيفيت (Quality Control ) و حسن اجرای کار که مستقيماً به مدير عامل شرکت پيمانکار يا نماينده او گزارش می نمايد تشکيل دهد. کارهائيکه بر اساس دستورالعمل ها در مراحل اجرائی و در مرحله نهائی برای تائيد به دستگاه نظارت ارائه ميشود تنها از طريق اين سازمان قابل ارائه خواهد بود .

 

ماده 19 – کنترل نقاط نشانه، پياده کردن نقشه ها ، اندازه گيريها

متن زير ، ذيل ماده 19 ش.ع.پ اضافه مي گردد:

ماده 19-ب

تبصره زير به بند ب ماده 19 اضافه مي گردد:

هر گاه پيمانکار از انجام مجدد کاري که به نظر ناظر مقيم معيوب تشخيص داده شد و کتبا" دستور تخريب و اصلاح آن صادر گرديده است، استنکاف ورزد، کارفرما حق خواهد داشت به صلاحديد خود انجام آن قسمت از کار را به پيمانکار ديگري واگذار نمايد و يا خود رأسا" انجام دهد. در اين صورت کارفرما کليه هزينه ها و خساراتي را که از اين بابت متحمل شده است، مطابق نرخ هاي پيمان به اضافه پانزده درصد بعنوان بالاسري ، از وجوهي که بايدبه پيمانکار پرداخت شود يا از محل ضمانتنامه هاي پيمانکار کسر مي نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراض و يا ادعائي در اين مورد ندارد .

 

ماده 20 – تجهيز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات و خدمات کالا

متن زير به موارد مربوطه ش.ع.پ اضافه مي شود:

ماده 20- الف

 علاوه بر آنچه تحت عنوان مصالح در تعهد پيمانكار وجود دارد ، تأمين کليه امکانات و تسهيلات مورد نياز جهت تجهيز و اداره کارگاه بنحو مطلوب در طول مدت زمان اجراء كار، از قبيل ساختمان، راه ، آب، برق، مخابرات و سوخت و نيز جمع آوري و دفع زباله ، فاضلاب و موارد ديگر از اين قبيل بعهده و هزينه پيمانکار خواهد بود .

 

ماده 20- ب  و 20 – ز

کارفرما، به شرح زير، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي کند.

ليست تفصيلي مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات ونحوه تامين آن در بخش نهم و دهم اسناد مناقصه آورده شده است .

 

ماده 20- هـ

پيمانکار بايد مشخصات تعييين شده  زير را در تأمين ماشين آلات رعايت کند:

1.  نوع و تعداد ماشين آلات پيمانکار بايد بر اساس ليست منضم به ليست ماشين آلات پيمانکار  ( بخش دهم اسناد مناقصه ) تامين شود .

2.     کيفيت و توانايي انجام کار ماشين آلات بايد به تاييد دستگاه نظارت  برسد.

 

ماده 20 – ح

1-    آزمايشگاه راديو گرافي :

شامل يک اتاق 12 متر مربعي و يک اتاق 4 متر مربعي ( تاريکخانه با تجهيزات مناسب ،آب ، سيني شستسو و نور مناسب ، درب بدون منفذ يک ميز و 3 عدد صندلي ، کمد و قفسه و ملزومات دفتري .

2-    محل تحويل اجناس :

محل تحويل مصالح و اقلام در تعهد کارفرما ( منضم به بخش نهم اين اسناد ) انبارهاي پروژه در محل كارگاه يا در فاصله حداکثر حدود ده کيلومتري کارگاه بوده و کارهاي تخليه کالا در انبار ( و همچنين تخليه اقلامي که کارفرما پايکار تحويل پيمانکار مي نمايد.)، بارگيري، حمل، باراندازي و تخليه در پاي کار و محل اجرا به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد. علاوه بر موارد فوق به طور کلي مسئوليت انبارداري کليه اجناس تحويل شده از طرف کارفرما و تامين و کاربرد سيستم نرم افزاري انبار به عهده و هزينه پيمانکار است و نيز پيمانکار مسئول آسيب وارده و يا از بين رفتن کامل آنها در حين حمل و نقل مي باشد. وظايف پيمانکار در قبال کالاي تحويلي بشرح ذيل مي باشد.

 

الف – پيمانکار  موظف است کالاها، اقلام و مصالح فله ، اصلي و حجيم در تعهد کارفرما را به محض ورود به مجتمع و بر اساس MRS تحويل گرفته و با  نظر کارفرما به محل انبار خود يا محل نصب حمل نمايد.

        مسئوليت حمل ، تخليه ، نگهداري و انبارداري صحيح اجناس تحويلي کارفرما در مقابل آتش سوزي ، باران ، هواي مرطوب ، زنگ زدگي و هر گونه عوامل تخريبي ديگر در تمام مدت توقف اجناس در انبار پروژه ، تمهيدات لازم را بينديشد.

       اين موضوع هر زمان که لازم تشخيص داده شود مورد بازديد کارشناسان /بازرسان کارفرما قرار خواهد گرفت.

 

ب – مسئوليت ساير اجناس و تجهيزات ( بجز اقلام مورد اشاره در بند الف ) که بصورت بسته بندي ( جعبه دربسته ) تحويل انبار کارفرما مي گردد تا زمان باز کردن و تحويل به پيمانکار            ( طي مراحل مربوطه ) به عهده کارفرما مي باشد.

         جعبه هاي دربسته ( محتوي اقلام مورد نياز نصب ) در زمان لازم با حضور نمايندگان کارفرما / دستگاه نظارت /پيمانکار بازگرديده و پس از طي مراحل ( تعيين کمبودها، آسيب ديدگي ، تطبيق مشخصات، بازرسي کالا ) فرم OSI & D تهيه و به امضاي مسئولين ذيربط خواهد رسيد. ( نمونه فرمها در محل کار موجود ميباشد.) همچنين پيمانکار موظف است پس از اتمام کار، مازاد  مصالحي را که از طرف کارفرما تحويل گرديده است، دسته بندي نموده و طي صورتمجلس ، به نماينده کارفرما و در محل کار تحويل داده و رسيد دريافت نمايد.

        بديهي است پرداخت صورت وضعيت نهائي منوط به ارائه برگ تحويل مازاد مصالح خواهد بود .

ج – پيمانکار مجاز به استفاده از قطعات يدکي پروژه نمي باشد و در صورت نياز به استفاده از اين وسايل قبلاً ميبايست مجوز کتبي کارفرما اخذ گردد.

د – در زمان مصرف کالا در سايت ، با تائيد دستگاه نظارت ، پيمانکار موظف است فرم درخواست کالا از انبار (MIV) را تکميل و پس از اخذ تائيديه هاي لازم ، کالا را از انبار جهت مصرف  و يا نصب خارج نمايد . پيمانکار به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطی حق ندارد هيچ نوع کالايي را بدون طي مراحل پيش بيني شده از انبار خارج نمايد .

هـ - در مورد هر گونه کسري اجناس ، مطابق روش Material Reconciliation عمل خواهد نمود. در صورتيکه در اجناس تحويل داده شده به پيمانکاربه علت بي دقتي در مصرف آنها و يا مفقود شدن و يا صدمه ديدن به اين اجناس توسط پيمانکار کمبود و کسري بوجود آيد، تامين کليه کمبودها و جبران خسارات وارده و همچنين جبران تاخير در اجراي کار ناشي از اين موضوع کلا" به عهده و هزينه پيمانکار خواهد بود .

و – کارفرما سعي خواهد نمود اجناس و اقلام اصلي و اختصاصي را بموقع در اختيار پيمانکار قرار دهد. چنانچه در تحويل بعضي از اقلام تاخير روي دهد پيمانکار حق توقف کار را نخواهد داشت و بايد برنامه کاري خود را طوري تنظيم نمايد که بتواند با اقلامي که تا آن تاريخ در اختيار پيمانکار قرار گرفته است عمليات پيمان را انجام دهد .

        اعتراضات و ادعاهاي پيمانکار در اين مورد پذيرفته نخواهد شد، مگر آنکه به تشخيص کارفرما ادعائي موجه و قابل بررسي باشد .

 

ز – چنانچه کارفرما به درخواست پيمانکار يا بعلت تاخير ناشي از قصور پيمانکار در تامين مصالح بر حسب تشخيص کارفرما، مصالح و ماشين آلاتي را که در تعهد او نيست تهيه و در اختيار پيمانکار قرار دهد، كليه هزينه هاي آن بر اساس نرخ روز محاسبه و بعلاوه 15% بعنوان بالاسري از مطالبات و صورت وضعيت بعدي پيمانکار کسر خواهد شد .

ح – هزينه تأمين آن دسته از اقلام ، تجهيزات ، قطعات يدکي و مصالحي که تهيه آنها طبق صورت مصالح در تعهد کارفرما، جزء تعهدات کارفرما بوده و بنا به دستورکتبی کارفرما توسط پيمانکار تامين گردد، بر اساس هزينه تمام شده ( با ارائه مدارک مثبته و قابل قبول کارفرما ) بعلاوه 15% بعنوان هزينه بالاسري و پس از کسر کسورات قانونی متعلقه به کل هزينه ، به پيمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – کليه هزينه هاي جاري مربوط به اين ماده از قبيل نفرات و عوامل اجرائی، خودرو ، هزينه سوخت ، برق ، آب ، تلفن ، و ساير موارد مشابه و مصرفي کلاً به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

 

ماده 21 – حفاظت از کار و شخص ثالث ، بيمه کار، مراقبتهاي لازم

متن زير ، به ذيل بند ج ماده 21 اضافه گردد :

ماده 21 – ج

علاوه بر مواردي که بر اساس مفاد بند ج ماده 21 در مورد بيمه کارکنان در تعهد پيمانکار قرار گرفته ، پيمانکار موظف مي باشد که برا ي تعداد پنج نفر از کارکنان بدون ذکر نام براي مدت اجراي قرارداد به هزينه خود بيمه عمر و حادثه تهيه نمايد .

ماده 21 – و

چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانکار ، به شرح زير است :

احداث و نگهداري راههاي انحرافي براي اين پروژه مطرح نمي باشد.

ماده 21 – ط

شرح زير ، به ماده 21 ش.ع.پ اضافه مي گردد :

ط - پيمانکار موظف است به منظور پيشگيري از حوادث و اتفاقات درمحوطه کارگاه ، اقدامات زيررا انجام دهد :

جهت اطمينان از صحت عملکردهاي ايمني و نظارت و هماهنگي موارد ايمني و رعايت دقيق قانون کار وکليه مقررات ودستورالعملهای ايمنی و حفاظتی قانونی ديگر ، يک نفر مسئول ايمني به ناظر معرفي نمايد .

براي پيشگيري از حوادث و اتفاقات جهت کارکنان خود و عابرين ، به مقدار کافي علائم حفاظتي از قبيل تابلوهاي هشدار دهنده و پرچم هاي پايه دار با نظر و تائيد ناظر ، تهيه و نصب خواهد شد.

 

کارگران خود را به وسائل ايمني از قبيل کلاه، کفش، دستکش ، عينک ايمني و گوشي هاي مناسب                    ( در صورت استفاده از دستگاههايي مانند مخلوط کن يا کمپرسور ) مجهز نمايد .

کپسول آتش نشاني به تعداد کافي و در انواع مختلف و متناسب با نيازهای گوناگون مورد نياز تهيه نمايد.

در هنگام پرتونگاري ، حداقل فاصله را از منبع تشعشع براي خود و عابرين رعايت نمايد.

به تعداد کافي جعبه کمکهاي اوليه دارای تجهيزات لازمه استاندارد و متناسب با نياز کارگاه  تهيه نمايد به گونه اي که همواره در دسترس باشد.

در نقاط لازم براي عابرين و وسائل نقليه ، پل و وسائل عبور موقت مطمئن فراهم نمايد به گونه اي که در هنگام شب نيز موجب ايجاد حادثه و خطر نگردد.

در معابرو مکانهايی که احتمال سقوط اشياي سنگين وجود دارد از حفاظ توري در ارتفاع مناسب استفاده شود.

محل استراحت و خوابگاه کارگران فاصله مناسبي با محل کارگاه داشته باشد تا اتفاقاتي مانند تخريب بنا يا انفجار ، موجب مرگ و آسيب ديدگي کارگران نگردد.

ادوات و تجهيزات لازم به منظور تامين برق اضطراري وجود داشته باشد .

در صورت کار به هنگام شب ، تمام محوطه کارگاه به صورت مناسب از نور برخوردار باشد و کارگران حتما به وسائل ايمني براي جلوگيري از سقوط مانند کمربندهاي ايمني مجهز باشند

 

ماده 22 – ترتيب گردش مدارک و ابلاغ دستورکارها

متون زير ، به ذيل مواد مربوطه در ش.غ.پ اضافه ميگردد :

ماده 22 – الف

شماره نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني که بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد، به شرح زير است :

پس از ابلاغ کار ، يک نسخه CD(در صورت امکان) و دو نسخه کپي از کليه نقشه هاي پروژه ، به جاي نسخ مندرج  در بند 22 – الف شرايط عمومي پيمان ، طبق فهرست منضم به پيمان در اختيار پيمانکار قرار خواهد گرفت. تهيه و چاپ نقشه هاي مورد نياز مهندس مشاور و دستگاهاي نظارتي در طول زمان قرارداد به عهده و هزينه پيمانکار خواهد بود .

در روي برخي از نقشه ها ، قسمت هايي از نقشه ، نشان داده نشده و بر روي نقشه عبارت (Hold) ذکر گرديده ، ليکن کار مورد نظر به نحوي در شرح کار قيد شده است .

نقشه هاي تکميلي مربوط به اين موارد، در حين اجرا، به پيمانکار برنده مناقصه ابلاغ مي گردد و انجام آنها بدون هيچگونه ادعايي در تعهد وي مي باشد.

 

ماده 22 – ح

شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعمل هاي پيش راه اندازي ، تعمير ، نگهداري و راهبري ، نقشه هاي چون ساخت که پيمانکار تهيه مي کند به شرح زير است .

 

1.  پيمانکار بايستي قبل از شروع عمليات اجرائي ، کليه نقشه ها را کنترل نموده و در صورت وجود هر گونه تناقض ، موضوع را جهت کسب تکليف به دستگاه نظارت گزارش نمايد. در اين رابطه هيچ گونه عذري ازپيمانکار مسموع نخواهد بود و پيمانکار مسئول جبران خساراتي که به دليل عدم گزارش تناقضات ايجاد مي شود خواهد بود .

2.  پيمانکار مي بايست قبل از شروع به کار، نقشه هاي کارگاهي مربوط به هر قسمت را به منظور انجام دقيق کارها ، از روي نقشه هاي اجرايي تهيه و به تاييد دستگاه نظارت برساند . شروع عمليات اجرائي، منوط به تائيد نقشه هاي کارگاهي از طرف دستگاه نظارت خواهد بود.

3.  لازم است پيمانکار قبل از شروع به کار، جداول مربوط به آرماتوربندي و بتن ريزي ها را از نظر ابعاد  و مقادير ، کاملا" کنترل نموده و از صحت آنها اطمينان حاصل نمايد.

4.  پيمانکار موظف است حين پيشرفت کار، نقشه هاي اجرائي را به مرور اصلاح و تکميل نمايد  بطوريکه ، هر زماني که دستگاه نظارت بخواهد، نقشه هاي چون ساخت ( بصورتRedmark ) کارهاي انجام شده براي بررسي در اختيار او قرار گيرد. پيمانكار موظف است قبل از تحويل موقت پروژه ،نسخه نرم افزاري نقشه هاي چون ساخت را براساس نقشه هاي REDMARK  اصلاح و تهيه كرده  و به تائيد دستگاه نظارت برساند. نسخه نرم افزاري نقشه ها به انضمام دو سري كپي ميبايست قبل از تحويل موقت به كارفرما تحويل گردد.

 

ماده 22- ط

ماده ط ذيل ماده 22 ش.غ.پ اضافه مي گردد :

      الف)  نقشه هاي عمومي و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارک پيمان موجود است که بايد به مهر و امضاي پيمانکار برسد، ساير نقشه ها ، همراه با پيشرفت طراحي توسط مشاور تهيه و از طريق نماينده کارفرما به پيمانکار داده خواهد شد . همزمان با دريافت نقشه ها، پيمانکار ميبايست دو نسخه از نقشه ها را امضا نموده و تحويل کارفرما نمايد.

               پيمانکار ميبايست قبل از شروع هر قسمت از عمليات پيمان تائيديه نقشه ها با آخرين اصلاحات (Revision) مربوط به آن قسمت را از نماينده کارفرما اخذ نمايد. کارفرما سعي خواهد نمود تا

 

جايي که امکان دارد حداکثر نقشه هاي اجرائي آماده را در اختيار پيمانکار قرار دهد معهذا لازم به ذکر است بر اساس طبيعت کار نقشه هاي اجرايي بتدريج آماده شده و با مهر تائيد براي ساخت ممهور گرديده و جهت اجرا به پيمانکار تحويل خواهد گرديد.پيمانکار ميبايست برنامه کار خود را بر اساس وصول نقشه ها تنظيم نمايد. پيمانکار هيچگونه حق شکايت و ادعائي از بابت دير رسيدن نقشه ها نخواهد داشت و جبران هر گونه ضرر و زيان احتمالي پيمانکار در نتيجه عدم هماهنگي نيروي کار با وصول نقشه ها صرفا" بعهده پيمانکار مي باشد. بديهي است تعهدات پيمانکار در جهت تهيه پاره اي از نقشه ها مانند لوله هاي با قطر کمتر از 2 اينچ و همکاري در تهيه نقشه هاي (As Built) مطابق مفاد شرح و محدوده کار ( بخش هشتم اسناد) ميباشد .

ب‌)   شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت که پيمانکار تهيه مي کند، به شرح زير است :

   تهيه نقشه هاي عين ساخت (As Built) به تعداد يک نسخه نرم افزاري و دو نسخه كپي        بعهده و هزينه پيمانکار است .

        نقشه هاي کارگاهي (Shop Drawing) در يک نسخه اصل و دو نسخه كپي به عهده وهزينه پيمانکار بوده  و به کارفرما تسليم خواهد شد .

 

ماده 24 – واگذاري ، پيمانکاران جزء

متن زير ، جايگزين بند الف ماده 24 ش.غ.پ خواهد شد.

پيمانکار نميتواند بدون موافقت کتبی وقبلی کارفرما پيمان را جزئاً يا کلاً به غير واگذار نمايد. پيمانکار ميتواند با تائيد دستگاه نظارت وتصويب کارفرما به منظور تسهيل و تسريع در اجرای قسمت يا قسمتهايی از پروژه موافقت نامه هايی با پيمانکاران فرعی منعقد نمايد مشروط به آنکه آنان را از واگذاری به غير بطور مطلق ممنوع نمايد. اين واگذاری به غير به هيچ وجه از پيشرفت کار طبق برنامه تفصيلی نميکاهد و از مسئوليتها و تعهدات پيمانکار نيز کاسته نخواهد شد و در هر صورت پيمانکار اصلی خود ضامن صحت و حسن اجرای کار مورد پيمان ميباشد و بنا به تشخيص بالمباشره کارفرما در صورت انجام کار به نحو غير مطلوب جريمه مناسبی از پيمانکار اصلی اخذ و نسبت به ادامه کارتصميم مقتضی گرفته خواهد شد.

 

ماده 24- ب

متن زير ، ذيل بند ب ماده24 ش.ع.پ اضافه ميگردد:

پيمانکار موظف است که در انتخاب پيمانکاران جزء موارد زير را رعايت کند :

 

پيمانکاران جزء اعم از  پيمانکاران دست دوم اجرايي و سازندگان و توليد گنندگان مصالح و تجهيزات در تعهد کارفرما و با اطلاع و هماهنگي کارفرما انتخاب شوند.

توانايي آنها ، نفرات و ماشين آلات ، تجهيزات و شرح کار آنها به تائيد نظارت و کارفرما برسد.

تعهدات لازم جهت صحت اجرا و ضمانت تکميل کار دريافت شود.

تعهدات لازمه جهت رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي وبخصوص ايمني و ساير الزامات عهده پيمانكار اصلي از آنها اخذ گردد.

ترتيبات لازمه جهت تسويه حساب بموقع از لحاظ مالي وغير آن توسط پيمانكار اصلي با آنها بعمل آيد.

يک چارت سازماني (علاوه بر چارت پيمانکار اصلي ) براي کليه پيمانکاران جزء تهيه و ارائه شود.

 

ماده 28 – تحويل کارگاه

متن زير به بند الف ماده 28 ش.غ.پ اضافه مي گردد:

تأمين محل مورد نياز براي تجهيز کارگاه از طرف کارفرما محدود به محل دفاتر و انبار کالا ميباشد .

پيمانکار موظف است کمپ خود رادر خارج از محل اجراي کار ( محدوده کارگاه ) احداث نمايد. ضمنا" پيمانکار مي بايست امکانات درمان و بهداري جهت کارکنان خود را در کارگاه فراهم نمايد. هزينه احداث و تجهيز کامل غذاخوري جهت کارکنان پيمانکار بعهده پيمانکار مي باشد.

احداث ساختمان تسهيلات بهداشتي در محلهايي که توسط کارفرما تعيين خواهد شد بعهده و هزينه پيمانکار بوده و براي اين منظور بايد حتي الامکان از سيستم تصفيه فاضلاب و يا حداقل از سپتيک تانک Septic Tank) ( استفاده نموده و رعايت کامل بهداشت و حفاظت محيط زيست را بنمايد.بديهي است كليه              هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اين تأسيسات بعهده وهزينه پيمانكار خواهد بود.

پيمانکار ميبايستي طبق نظر کارفرما حصار موقت در اطراف کارگاه خود احداث نمايد . نمايندگان  مسئول تعيين شده توسط کارفرما و ناظر مجاز خواهند بود در هر زمان به داخل محوطه محصور و غير محصوريکه بطور موقت در اختيار پيمانکار قرارداده شده است وارد شده و اقدام به بازرسي بهداشتي ، ايمني و امنيتي نمايند و پيمانكار موظف به انجام همكاريهاي لازمه در اين موارد خواهد بود .

 

ماده 29 – تغيير مقادير کار، قيمتهاي جديد ، تعديل نرخ پيمان

متن زير جايگزين ماده 29ش.ع .پ مي گردد:

رديفهاي کاري و نيز احجام كاري مربوطه  مندرج در جدول مقادير و آحاد بهاي منضم به پيمان تقريبي بوده و مي تواند به هر ميزان کسر يا اضافه گردد بنحويکه تاثير ريالي اين امر بر جمع جبري  آنها از حد  25% مبلغ اوليه پيمان تجاوز ننمايد .

 

نحوه تعيين نرخ براي محاسبه کارهاي اضافي مازاد بر 25 درصد کل کار بر اساس توافق طرفين قرارداد خواهد بود ، ضمن آنكه پيمانكار موظف به انجام كارهاي اضافي ارجاعي ميباشد .

اضافه يا کسر هر يک از اقلام کار مورد پيمان فقط با اجازه کتبی و قبلی کارفرما يا نماينده قانونی و مختار مستقر در کارگاه مجاز خواهد بود .

کارفرما مي تواند حين اجراي عمليات موضوع پيمان انجام کارهاي جديدي را که قبلا" در مقادير کار مندرج در شرح کار، نقشه ها و ساير اسناد فني منضم به پيمان پيش بيني نشده است تا سقف 25% مبلغ پيمان به پيمانکارابلاغ و پيمانکار موظف است آن را ( با نرخ پيمان ) انجام دهد. بديهي است قبل از شروع به انجام      ( بيش از 25% مبلغ پيمان ) کارهاي جديد هر گونه موافقت نامه براي تعيين نرخ کار جديد ميبايست قبلا" تنظيم وبه امضاء طرفين قرارداد رسيده باشد. واحد بهاي کارهاي جديد در محدوده 25% و بالاتر مبلغ پيمان بر اساس چهارچوب و ترتيب اولويت ذيل تعيين خواهد شد.

الف ) در صورتيکه کار جديد چه از نظر نوع مصالح و چه از نظر نحوه اجراء با کارهايي که در جدول مقادير و آحاد بهاء پيشنهادي پيمانكار ( نرخهاي منضم به قرارداد ) داراي قيمت مي باشند مشابهت و نزديکي داشته باشد در اينصورت قيمت کار جديد بر اساس قيمت موجود تعيين مي گردد.

 

ب ) در صورتيکه با استفاده از روش ميانيابي(درون يابي) يا برون يابي Interpolate) يا Extrapolate) بتوان از قيمتهاي موجود در جدول مقاديرو آحاد بهاء منضم به قرارداد ( يا کلا" نرخهاي منضم به قرارداد ) به قيمت کار جديد رسيد، قيمت کار جديد بر آن اساس محاسبه مي گردد.

 

ج ) در صورتيکه قيمت کار جديد در آخرين فهرست بهاي مورد استفاده وزارت نفت يا سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موجود باشد و بتوان با استفاده از نسبتهاي رديفهاي کاري موجود در فهرست بهاي مزبور و اعمال آن در قيمتهاي موجود در جدول مقادير و آحاد بها منضم به قرارداد قيمت کار جديد را بدست آورد، قيمت کار جديد بدين روش محاسبه مي گردد.

 

د‌)   عليرغم اينکه عمده قيمتهاي جديد با استفاده از روشهاي سه گانه بالا محاسبه و تعيين خواهد گرديد، معذلک در صورتيکه قيمت کار جديد با روشهاي سه گانه بالا قابل محاسبه و يا تعيين نباشد، قيمت کار جديد بر اساس نرخ عوامل تشکيل دهنده در فهرست بهاي وزارت نفت يا فهارس بهاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور با اعمال ضرايب مربوطه محاسبه و تعيين خواهد شد .

 

تبصره1-  درصورت استفاده از فهارس بهاء وزارت نفت ( كليه فهارس بهاء تأسيسات نفت وگاز سال 1381) ويا ساير فهارس بهاي مرتبط  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص بندهاي" ج"  و  " د"  ؛ نرخهاي ملاك عمل بر اساس فرمول ذيل محاسبه خواهد شد.

 

C = F × O × M × L × I × K

 

C = قيمت كارهاي جديد

F= قيمت كارجديد براساس آيتمهاي فهرست بهاء

O = ضريب بالاسري معادل

M = ضريب تجهيز كارگاه معادل

 

L = ضريب منطقه اي معادل

I  = ضريب بيمه معادل

K= ضريب پلوس يا مينوس پيشنهادي پيمانكار

ضريب

 


 

فهرست بهاء

 

O

M

L

I

K

فهارس بهاء سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

30/1

04/1

18/1

1

......

فهارس بهاء نفت و گاز

40/1

06/1

15/1

069/1

.......

 

 

پيمانكار موظف است ضريب پيمان فوق الذكر را در برگ پيشنهاد قيمت جداگانه اعلام نمايد.

تبصره 2- استخراج قيمت آيتمهاي جديد از فهارس بهاي تأسيسات نفت وگاز، درصورت وجود ابتدا  از فهرست مربوط به رشته نصب پالايشگاههاي نفت وگاز و سپس رشته مخزنهاي نفت ودر غير اينصورت  كمترين قيمت استخراج شده از ديگر فهارس بهاي مرتبط ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 

تبصره 3-  در ارتباط با بند " د" چنانچه نرخ عوامل تشکيل دهنده قيمت کار جديد در فهرست نرخ عوامل مربوط به فهرست بهاي وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه و برنامه ريزي كشور موجود نباشد، نرخ مورد نظر در درجه اول از قيمتهاي روز عوامل تشکيل دهنده نرخ و درجه دوم ( در صورت عدم امکان آناليز دقيق کار و دستيابي به نرخ روز عوامل تشکيل دهنده نرخ ) از قيمتهاي تمام شده کار در داخل کشور که از نظر ضرايب با ضرايب بالاسري ، منطقه اي و حق بيمه مورد اشاره در اين بند تطبيق داده شده باشد، استفاده خواهد شد .

تبصره 4 – هر گاه درباره نحوه محاسبه واحد بهاي جديد ميان کارفرما و پيمانکار موافقت حاصل نشود، پيمانکار موظف است کارها را با واحد بهاي محاسبه شده توسط کارفرما اجرا نموده و چنانچه اعتراضي داشته باشد نظر خود را کتبا" تسليم نموده و تقاضاي رسيدگي طبق مفاد ماده 53 بنمايد .

ها ) تعديل نرخهاي  پيمان : اين قرارداد تا پايان مدت پيمان مشمول هيچگونه تعديلي قرار نمي گيرد. در صورتيکه در طول زمان اجراي کار تاخيري بوجود آيد با توجه به ماده 30 شرايط عمومي پيمان و دلايل پيمانکار مدت تاخير مجاز و غير مجاز تعيين گرديده و به شرح زير محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

 

1.     تاخير غير مجاز

در صورت تاخير غير مجاز آحاد بهاء پيمان مشمول هيچگونه تعديلي قرار نمي گيرد وبرابر پيمان حاضر جريمه متعلقه از پيمانکار اخذ خواهد شد .

2.     تاخير مجاز

چنانچه پيمانکار در طول مدت اجراي کار بر اساس مفاد شرايط عمومي پيمان به دلايلي تاخير مجاز قرار داشته باشد، در اينصورت فقط قيمتهاي واحد به بهاء به شرح زير تعديل مي گردد .

-  تا 4 ماه پس از پايان مدت قانوني قرارداد ( طبق ماده 4 پيمان ) قيمتهاي پايه همچنان ثابت  ميماند.

در چهار ماهه دوم تاخير مجاز ، قيمت ها ( آن بخش از کارها که در دوره چهار ماهه دوم انجام  ميشود ) به ميزان 10% ( ده درصد ) نسبت به آحاد بهاي پيمان تعديل خواهد شد .

در چهار ماهه سوم تاخير مجاز ، قيمت ها ( آن بخش از کارها که در دوره چهار ماهه سوم انجام  مي شود ) به ميزان 15% ( پانزده درصد ) نسبت به آحاد بهاي پيمان تعديل خواهد شد و تا پايان کار ثابت خواهد ماند .

 

ماده 32 نظارت بر اجراي کار

متن زير ، ذيل ماده 32 ج  ش.ع.پ اضافه گردد :

 

ماده 32 ج

هزينه انجام  كليه آزمايشها از جمله آزمايشهاي زير به عهده پيمانکار است :

1.     پيمانکار روشهاي آزمايش (Test Procedures) را تهيه و به تائيد مه


مطالب مشابه :


فرمت قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره در خصوص مسائل مربوط به اراضی کارخانه و کلیه املاک آن این قرارداد بین کارخانه
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
فرمت قرارداد EPC

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد epc - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
فرمت قرارداد بازرسی فنی

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد بازرسی فنی - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده تا اجراء
نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

شهر من خلخال - نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره - برای استفاده بهتر از وبلاگ ، از
فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرمت قرارداد كار1388. نمونه فرم قرارداد كار موقت و دائم اداره كار و امور اجتماعی و
فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات

طرح و ایده کارآفرینی - فرمت قرارداد تغییرات و تعمیرات - مشاوره و ارائه طرحهای صنعتی از ایده
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
برچسب :