سوالات فصل ششم علوم هشتم با جواب

فصل ششم علوم هشتم

1-دستگاه هورمونی چیست؟

 گروهی از غدد یا سلول هایی هستند که هورمون ها را تولید می کنند

2-هورمون چیست؟

ترکیبات شیمیایی در بدن هستند که از غدد خاصی ترشح و وارد خون می شوند .از طریق خون به اندام یا اندام هاي هدف خود می رسند و فعالیت آن ها را تنظیم (کم یا زیاد )می کنند.

3-اندام هدف چیست؟شامل مجموعه خاصی ازسلول های حساس به یک هورمون است.

4-غدهای مهم بدن رانام ببرید وبنویسید هریک درکجاقرار دارند.

 غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفته و هورمونهای زیادی ترشح می کند.

 غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوی نای زیر حنجره قرار دارد

 غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دارد

 غده پانکراس در زیر کبد چسبیده به ابتدای روده ی باریک

غده فوق کلیه دربالای کلیه وچسبیده به آن قراردارد.

غددجنسی درمردان دربیضه ها ودرزنان درتخمدان ها قراردارد.

5-اعمال(نقش) هورمون ها در بدن رابیان کنید.

تنظیم رشدبدن ، تنظیم سوخت وساز؛ تنظیم قندخون ؛ تنظیم کلسیم بدن؛تولید مثل ومقابله با فشارهاي روحی و جسمی

6-هورمون رشد چیست؟

هورمون رشدیکی ازهورمونهایی است که در تنظیم رشد بدن ما دخالت دارد و ازغده هیپوفیز ترشح می شود و این غده درزیرمغز قرار دارد و هورمون هاي مختلفی را ترشح می کند

7-هورمون رشدبررشد استخوانها تاثیر دارد؟

هورمون رشد با تاثیر براستخوان ها باعث رشد قد ما می شود .این هورمون با اثر بر استخوان ها جذب کلسیم و تبدیل غضروف به استخوان را افزایش می دهد .

رشد قد تا حدود 20سالگی ادامه دارد .ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در دوران رشد باعث ایجاد ناهنجاري هایی مثل کوتاه قدي و بلند قدي می شود

8-تنظیم سوخت وساز(متابولیسم)دربدن چگونه انجام می شود؟

هورمون هاي غده تیروئید(تیروکسین)فرایندهایي را که منجر به تولید و ذخیره انرژي در سلول هاي بدن ما می شوند را کنترل می کنند و با این عمل انرژي مورد نیاز سلول ها را در موا قع

مختلف تأمین می کنند.هورمون هاي این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري می شوند .

نکته: هورمون هاي این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري می شوند .

9-علائم کم کاری غده تیرئیدرابنویسید.

خستگی ، خواب آلودگی و کمبود انرژي

10- علائم کم کاری غده تیرئیدرابنویسید.

اختلال در خواب ، کاهش وزن وعرق کردن زیاد

نکته:در ساخته شدن هورمون هاي غده تیروئید ید به کار می رود که تیروئید آن را از خون جذب می کند.بنابراین مصرف غذاهایی یددار یا نمک ید دار به اندازه کافی در کارکرد این غده موثر است

11-عواملی که با عث کم شدن ید نمک می شوندرانام ببرید.

گرما – رطوبت  - نور -  ماندن -  با عث کم شدن ید نمک می شود

12-تنظیم قندخون دربدن چگونه انجام می شود؟

غده پانکراس (لوزالمعده)با دو نوع هورمون کاهنده (انسولین )وزیاد کننده قند(گلوکاگون) در تنظیم قند خون نقش اساسی دارد

13- انسولین چگونه قند خون را تنظیم می کند؟

وقتی قندخون بالا می رودانسولین روی سلول های کبد اثر می کندوآنها را واداربه جذب گلوکز ازخون می کند. سلول های کبد گلوکز رابرای استفاده...........ادامه صفحه48

نکته:کاهش انسولین باعث افزایش قندخون وبروز علائم دیابت می شود

14-مقابله بافشارهای روحی وجسمی(استرس) دربدن چگونه انجام می شود؟

در شرایط فشارهای روحی مثل ترسیدن،مرگ عزیزان ، تصادف ، شرکت در امتحان با آمادگی کم ، ناراحت شدن از رفتار دیگران و ....تغییراتی در رفتارو بدن ما اتفاق می افتد که ابتدا شدت آن بیش تر ولی بعد از مدتی شدت آن کاسته می شودو ضربان قلب و تنفس زیاد می شود رنگ چهره تغییر می کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می شود .

در این گونه موارد هورمون ها یی از غدد فوق کلیوي ترشح می شوند که به بدن کمک می کنند .

مثلاقندخون ، فشارخون و ضربان قلب را بالا می برند.

چون بالا رفتن این ها در مدت طولانی خطرناك است پس از مدتی ترشح این هورمون ها خود به خود کاهش می یابد

15-نقش کلسیم در بدن چیست؟

کلسیم در استحکام استخوان ها و دندان ها و عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه هاي بدن نقش دارد

16- تنظیم کلسیم خون چگونه صورت می گیرد.

ازغده هایی که در پشت تیروئید (پاراتیروئید) قرار دارند هورمونی ترشح می شود.که با تأثیرروي کلیه ها،روده واستخوان ها  باعث افزایش یون کلسیم درخون می شوند همچنین غده تیروئید نیز با ترشح هورمونی با عث کاهش کلسیم خون می شود .

17- تغییرات جنسی(بلوغ)توسط کدام غدد انجام می شود؟

توسط غدد جنسی که در مردان بیضه ها و در زنان تخمدان ها هستند.

18- بروز صفات ثانویه جنسی دربدن چگونه انجام می شود؟

 با دخالت هورمون هاي جنسی مردانه وزنانه انجام می شود .

نکته:تغییرات جنسی(بلوغ)منجر به صفات ثانویه جنسی می شود.

19-وظایف غددجنسی رابنویسید.

ساختن هورمون هاي جنسی و سلول هاي جنسی

20-نفش بیضه هادربدن چیست؟

تولید تعداد زیادي سلول هاي جنسی نر (اسپرم )وتولیدهورمون جنسی مردانه (تستوسترون )

21- علائم ترشح هورمون جنسی مردانه (تستوسترون )چست؟

تحریک رشد اندام هاي مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها باعث بروز صفات ثانویه در مردان ( مثل بم شدن صدا ، روئیدن مو در صورت و قسمت هاي دیگر بدن)

22- نفش تخمدان هادربدن چیست؟

تخمدان ها در زنان در محوطه شکم و کنار رحم قرار دارند.

تولید سلول جنسی ماده (تخمک )؛ تولید هورمون هاي جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون )

23-علائم ترشح هورمون جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون )چست؟

ضمن رشد و نگهداري اندام هاي مختلف باعث بروز صفات ثانویه جنسی در زنان مثل رشد سینه ها ، رشد استخوان لگن و رویش مو در بعضی از قسمت هاي بدن

24- هورمون هاي جنسی رانام ببرید.

تستوسترون؛ استروژن و پروژسترون

25-کدام غده فعالیت سایر غدد بدن رابه عهده دارد؟

غده هیپوفیز نیز با ترشح بعضی از هورمون ها در کنترل غدد دخالت دارد .این غده هم تحت نظارت مغز قرار دارد .

26-تنظیم وهماهنگی کارهای بدن توسط کدام دستگاه ها انجام می شود؟

 دستگاه عصبی و هورمونی

27- با توجه به اینکه مقدار ترشح هورمون ها بسیار کم است باید به طور دقیق کنترل شود .(چرا)

زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماري می گردد .

28-خودتنظیمی چیست؟

بسیاري از غددمقدار هورمون تولیدي خود را بر اساس تغییر ترکیب خون تنظیم می کند که به آن خود تنطیم گویند .

29-جدول زیرراکامل کنید.

 

ماندگاری

 ماهیت

سرعت

نوع تنظیم

ج

پ

الف

عصبی

چ

ت

 

ب

هورمونی

 

 

هورمونی

ج-کم

پ-الکتریکی

الف-زیاد

چ-زیاد

ت-شیمیایی

 

ب-کم

 


مطالب مشابه :


جدول مخصوص کودکان (جدول کودکانه) با جواب

سوالات بخش یازدهم علوم دوم جدول مخصوص کودکان (جدول کودکانه) با جواب.
جدول مخصوص کودکان - جدول کودکانه - با جواب

جدول مخصوص کودکان - جدول کودکانه - با جواب - آوای خوزستان(سوالات اول تا ششم ابتدایی)
جواب جدول صفحه ی 72 کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی

جواب جدول صفحه ی 72 با توجه به تصاویر جدول زیر کتاب کاروفناوری جواب تمام سوالات
سوالات همراه با جواب از درس 1 تا هفتم تاریخ معاصر سوم

سوالات همراه با جواب از تعهد کرد حکمیت انگلیس را در اختلافات با روسیه سوالات تاریخ
سوالات فصل ششم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل ششم علوم هشتم با سوالات فصل ششم علوم هشتم با جواب. 29-جدول زیرراکامل
جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری هفتم

جواب تمام جدول های کتاب با سلام وبلاگ کار و برای دیدن جواب تمام جدول ها و سوالات
سوالات تستی قرآن پایه ششم با جواب

سوالات تستی قرآن پایه ششم سوالات تستی قرآن پایه ششم با جواب. جدول حروف الفبا با شعر
جواب جدول های کار کلاسی کتاب کار و فناوری هفتم

جواب جدول های کار کلاسی مطالب مرتبط با این موضوع: جواب کار کلاسی • نمونه سوالات
برچسب :