بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور       شماره : 55588/200

                                                                                 تاریخ :   27/10/1389

                                                                                 پیوست : 5 صفحه

                                       بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 15/6/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

                                                          لطف الله فروزنده دهکردی

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:

1ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 5 ارتقاء می‌یابند.

2ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 6 ارتقاء می‌یابند.

3ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 7 ارتقاء می‌یابند.

4ـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 8 ارتقاء می‌یابند.

5ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشدف به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 10 ارتقاء‌ می‌یابند.

6ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 11 ارتقاء می‌یابند.

7ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 12 ارتقاء می‌یابند.

8ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 13 ارتقاء می‌یابند.

تبصره 1 ـ کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره‌های آموزش شغلی مربوط، از توانایی‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر از شغل فعلی خود برخوردار می‌شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در آن شغل نمی‌باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می‌شوند.

تبصره 2 ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.

تبصره 3 ـ کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.

تبصره 4 ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 5- کارمندانی ک بعد از 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در آمده‌اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود

تبصره 6- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه مشار ه76294/36095 هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت) ، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند

ب- نحوه ارتقای کارمندان در رتبه‌های جدول حق شغل:

شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:

1-    مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول زیر می باشد:

2-    مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر

 

            رتبه‌ها

مدت تجربه

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی

0

8 سال

20 سال

---

---

مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر

0

6 سال

12 سال

18 سال

24 سال

 

تبصره 1- مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطلاق می شود که به رشته‌های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند

 

تبصره 2 ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، 2 سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

2ـ عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

عوامل

امتیاز

1

میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله

20 تا 0

2

میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله

20 تا 0

3

انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی

20 تا 0

4

آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل

20 تا 0

5

میزان جلب رضایت ارباب رجوع

20 تا 0

تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

3ـ برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای 1 و 2 قسمت «ب»، تحقق شرایط زیر الزامی است:

1ـ3ـ برای ارتقای به رتبه پایه

1ـ کسب حداقل 60 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2

2ـ گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

2ـ3ـ برای ارتقای به رتبه ارشد

1ـ کسب حداقل 70 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2

2ـ گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

3ـ3ـ برای ارتقای به رتبه خبره

1ـ کسب حداقل 80 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2

2ـ گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

3ـ کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند 5 فصل سوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود.

4ـ3ـ برای ارتقای به رتبه عالی

1ـ کسب حداقل 90 درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 2

2ـ گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

3ـ کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.

تبصره 1ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50، 60،70 و 80 درصد امتیازات موضوع جدول بند 2 می‌باشند.

تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.

پیوست یک :

شماره : 14593/200
تاريخ : 21/2/1388
"بسم الله الرحمن الرحيم"
«صلوات بر محمد و آل محمد»
بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوبات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول مذكور و همچنين دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم كه در جلسه مورخ 9/2/1388بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اختيار حاصل از جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور و ماده (67) قانون مديريت خدمات كشوري تصويب و به تاييد رييس جمهور محترم رسيده است ، براي اجرا ابلاغ مي گردد.
كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول مكلفند اقدامات لازم را براي تطبيق كارمندان خود با قانون مزبور و اجراي دستورالعمل هاي پيوست و صدور احكام كارگزيني آنان از تاريخ اجرايي شدن فصل دهم (1/1/1388) معمول و ليست حقوق و مزايا و ساير اطلاعات لازم را ، حداكثر تا تاريخ 25/2/1388 به خزانه داري كل كشور ارسال نمايند تا حقوق فروردين و ارديبهشت ماه كارمندان حداكثر تا تاريخ 28/2/1388 بر اين اساس پرداخت شود.
ابراهيم عزيزي
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

بند 5 فصل سوم

5- به منظور تطبيق وضعيت كارمندان با اين مصوبه كميته اي تحت عنوان كميته اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاههاي مشمول اين قانون با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:
الف- معاون توسعه مديريت و منابع انساني دستگاه و يا ساير عناوين مشابه
ب- بالاترين مسؤول پرسنلي دستگاه
پ- بالاترين مسؤول طبقه بندي مشاغل دستگاه
ت- بالاترين مسؤول تشكيلات و بودجه دستگاه
ث- نماينده واحد استاني بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه
6- هر گونه تغييرات جداول موضوع اين مصوبه موكول به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
7- هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي باشد.

تبصره 2 :

ماده 3 - جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي‌شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 4 - دولت مي‌تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد:
‌الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامي.
ج - رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‌اند.
‌د - مديران
ه - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.

پیوست  3 :

گروههاي تشويقي ايثارگران ،  گروههاي تشويقي مديران ، مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده اند ،  گروههاي تشويقي شهدا
 گروه ارفاقي گردان هاي عاشورا و الزهرا و  گروههای تشویقی فرزندان شاهد
 

براساس تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ هر كارمند در طول خدمت مى‏تواند از دو گروه تشويقى استفاده كند. گروههاى تشويقى شامل: تشويقى مديران و كارمندان برجسته مى‏باشد. و ايثارگران كه از يك الى دو گروه تشويقى اضافه برخوردار خواهند گرديد. به اعضاء گردان‏هاى عاشورا براى برادران و الزهرا براى خواهران، علاوه بر موراد فوق يك گروه ارفاقى نيز به ازاى هر 4 سال سابقه عضويت تعلق خواهد گرفت.
گروههاى تشويقى ايثارگران:
براساس مفاد بخشنامه 2727/د مورخ ././1372، و به موجب بند 2 بخشنامه، آزادگان، اسرا و مفقودان تا حداكثر 3 سال سابقه اسارات يا مفقوديت، جانبازان تا حداكثر 40% از كارافتادگى، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدمت متوالي در جبهه و يا 9 ماه غيرمتناوب (يا 8 ماه و پانزده روز طبق تصميم كميته تخصيص) در فاصله زمانى آغاز جنگ تحميلى (3././1359) تا تاريخ آتش بس (2././1367)، همواره از يك گروه تشويقى بالاتر از گروه استحقاقى خود (براساس نظام هماهنگ) برخوردار مى‏شوند.
در بند 3 بخشنامه آزادگان، اسرا و مفقودان با بيش از 3 سال اسارت يا مفقوديت، جانبازان با بيش از 40% از كارافتادگى و رزمندگان با بيش از 3 سال سابقه خدمت از دو گروه تشويقى بالاتر از گروه استحقاقى خود برخوردار مى‏شوند.
در ضمن تاريخ احتساب گروه تشويقى از ././70 مى‏باشد. و در مورد كاركنانيكه كه بعد از ././70 استخدام گرديده‏اند از تاريخ استخدام آزمايشى ميباشد.
 گروههاى تشويقى مديران:
براساس مفاد بخشنامه شماره 4090/42 مورخ ././1372 سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور و در اجراى ماده 17 آئين‏نامه اجرايى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، ضوابط گروههاى تشويقى به مديران موضوع بند د تبصره 4 ماده 3 قانون مذكور كه در جلسه مورخ ././1372 شوراى امور ادارى و استخدامى كشور مورد تصويب قرار گرفته و از تاريخ ابلاغ ././72 بشرح ذيل قابل اجراء مى‏باشد.
الف - شرايط لازم جهت برخوردارى از گروههاى تشويقى مديران:
1- انجام فعاليتهاى مؤثر در جهت نيل به اهداف دستگاه متبوع
2- داشتن بينش و آگاهى سياسى و اجتماعى و شركت مؤثر در فعاليتهاى فوق برنامه
3- توجه به نيروى انسانى تحت سرپرستى و فراهم نمودن موجبات ارتقاء كمى و كيفى آن
4- آموزش و آماده سازى جانشين مناسب براى خود
5- داشتن شهرت حرفه‏اى در رشته شغلى پست مورد تصدى در سطح دستگاه متبوع
6- صرف وقت جهت انجام وظايف و مسئوليتها علاوه بر اوقات ادارى
7- انجام خدمات برجسته يا ارائه طرحهاى ارزنده
8- داشن معدل ارزشيابى 27 و بالاتر براساس فرمهاى ارزشيابى مصوب در سنوات مديريت مورد نظر
توضيح:
شرايط مندرج فوق در صورتى ملاك عمل قرار مى‏گيرد كه ارزيابى مدير در حد انتظار باشد.
شرايط اعطاء:
1- متصديان پست‏هاى سازمانى، تحت عناوين رؤسا و معاونان سازمانهاى مستقل، مديران كل و مديران با احراز شرايط مندرج در بند الف در صورت 2 سال تصدى پست مديريتهاى مذكور از يك گروه تشويقى برخوردار خواهند شد.
(حسب تصميمات جلسه مورخ 2././76 شوراى امور ادارى و استخدامى كشور موضوع بخشنامه شماره 1270././2 مورخ ././76 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور در صورتيكه مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت مدت 2 سال مقامات مزبور را تصدى نموده يا بنمايند مشمول استفاده از گروه تشويقى موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون مذكور پس از بركنارى مقامات مزبور خواهند بود)
2- معاونان مديران و شاغلان ساير پست‏هاى مشمول طرح ارزيابى مديران موضوع تبصره‏هاى 1 و 2 مشمولان طرح ارزيابى مديران، با احراز شرايط مندرج در بند الف و حداقل 4 سال تصدى مشاغل مورد نظر از يك گروه تشويقى برخوردار خواهند شد.
تبصره 1:
در صورتيكه متصديان پستهاي مديريت بدليل فعاليتهاى فوق‏العاده و استثنايى و عملكرد مطلوب مورد تشويق رياست جمهور، وزيران يا مقامهاى همتراز قرار گرفته باشند يا قرار بگيرند (بعد از تاريخ ././1370)، با يك سال تصدى پست مديريت از يك گروه تشويقى برخوردار خواهند شد.
تبصره 2:
گروه تشويقى بعدى متصديان پست‏هاى مذكور در صورت داشتن شرايط مندرج در بند الف و عملكرد مطلوب و مناسب 4 سال بعد از دريافت اولين گروه تشويقى. از گروه تشويقى بعدى برخوردار خواهند شد.
حسب تصميمات شوراى امور ادارى و استخدامى كشور (موضوع بخشنامه شماره 296././2 مورخ ././76 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور) اعطاء گروه تشويقى به مستخدمين موضوع تبصره 2 ماده 134 و ماده 144 قانون استخدام كشورى به عنوان مأمور و با سمت مدير در مؤسسات غيرمشمول به خدمت اشتغال داشته يا دارند و قبل از اينكه مجددا در مؤسسات مشمول به خدمت مشغول شوند بازنشسته گرديده يا گردند حسب نظر دستگاه متبوع آنان (مشروط بر اينكه داراى حداقل 4 سال سابقه مديريت باشند) بلا اشكال است.
گروههاى تشويقى كاركنانى كه خدمات برجسته انجام داده‏اند:
براساس بند 4 تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، به آن بخش از كاركنان كه خدمات برجسته‏اى ارائه دهند يك و حداكثر دو گروه تشويقى كاركنان برجسته به يكى از دو طريق ذيل اعطاء خواهد شد.
 خدمات برجسته:
بهره‏گيرى از نتايج ارزشيابى:
كسب بالاترين امتياز ارزشيابى به مدت 3 سال متوالى يا 5 سال غيرمتوالى در واحد محل خدمت.
- از ././75 در صورت كسب 3 سال بالاترين امتياز در يك مجموعه 50 نفره يك گروه دريافت خواهند نمود.
- از ././78 در صورت كسب 6 سال بالاترين امتياز در يك مجموعه 50 نفره 2 گروه دريافت خواهند نمود.
- از ././77 در صورت كسب 5 سال بالاترين امتياز بصورت غيرمتناوب در يك مجموعه 50 نفره يك گروه دريافت خواهند نمود.
توضيح مهم:
به هر حال جمع گروههاى تشويقى از تمام موارد فوق منحصراً دو گروه است و به هيچ وجه از 2 گروه تجاوز نمى‏نمايد مگر در موارد ايثارگران مشمول بندهاى بخشنامه مربوط كه مجموع گروههاى تشويقى آنان تا 4 گروه خواهد بود.
ساير گروههاى تشويقى:
گروه تشويقى شهدا:
براساس مفاد بخشنامه شماره 3000/د مورخ ././71 سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور كه به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد 8 و 18 آئين‏نامه اجرايى آن، تطبيق وضع مستخدمانى كه به درجه رفيع شهادت نائل شده‏اند بشرح ذيل مى‏باشد.
1- پرونده پرسنلى شهيد در كميته موضوع ماده 21 آئين‏نامه قانون نظام هماهنگ پرداخت مطرح، طبقه و گروه استحقاقى وى براساس آخرين پست سازمانى زمان اشتغال (پستى كه مبناى تنظيم حكم برقرارى حقوق وضع شده است) و رعايت ضوابط مقرر در بخشنامه 6912/د مورخ 15/11/1380 و آئين‏نامه اجرائى طرح طبقه‏بندى مشاغل ضميمه بخشنامه تعيين مى‏شود.
در تعيين طبقه و گروه استحقاقى و افزايش سنواتى دوره استفاده از حقوق وظيفه (روز شهادت تا تاريخ ././1370) بعنوان سابقه خدمت قابل قبول مورد محاسبه قرار مى‏گيرند.
2- دو گروه ارفاقى به گروه تعيين شده افزوده مى‏شود.
3- در ستون 3 قبل از ذكر نام، كلمه شهدا قيد مى‏گردد.
4- ارتقاء گروه شهداء باحفظ تداوم دو گروه ارفاقى همانند مستخدمين شاغل و مطابق مقررات طرح طبقه‏بندى مشاغل تحقق خواهد يافت.
5- در هيچ مورد گروه شغلى اين قبيل مستخدمين از گروه 20 تجاوز نخواهد كرد.
6- عنوان پست سازمانى مستخدمين شهيد، عنوان پست زمان شهادت وى است كه در مجموعه تشكيلات دستگاههاى ذيربط وجود داشته است و تا رسيدن مستخدمين شهيد به شرايط عمومى بازنشستگى (30 سال) براى آنان در مجموعه مزبور حفظ مى‏گردد.
7- ارتقاء گروه شهدا موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به گروههاى 12 الى 16 بدون استفاده از برگ تشخيص و ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى و نياز به كسب حدنصاب امتياز تنها برمبناى سنوات خدمت مورد قبول آنان خواهد شد.
8- شهدايى مشمول اين قانون شناخته مى‏شوند كه داراى عائله تحت تكفل برابر ماده 7 قانون برقرارى حقوق وظيفه ازكارافتادگى و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى و پرداخت حقوق و مزاياى مجرومين جنگ تحميلى و انقلاب اسلامى مصوب 2././1361 بوده و مى‏بايست پس از شهادت حقوق وظيفه درباره آنان برقرارى نمود از اين رو مقتضى است از صدور احكام مربوط به اجراى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در مورد شهداى محترم غيرواجد شرايط خوددارى فرمايند.
در ضمن تاريخ احتساب گروههاى ياد شده از ././70 مى‏باشد.
گروه ارفاقى گردانهاى عاشورا و الزهرا:
براساس بخشنامه شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/75 سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور به بسيجيانى كه از تاريخ 2././73 حداقل داراى 4 سال عضويت فعال و مستمر در گردان عاشورا (براى برادران) و يا الزهرا (براى خواهران) مى‏باشند و مراتب عضويت آنها به تائيد فرماندهى نواحى نيروهاى مقاومت بسيج در شهرستانها رسيده باشد. علاوه بر گروههاى تشويقى مورد اشاره در فوق يك گروه ارفاقى نيز تعلق خواهد گرفت. گروه مذكور صرفاً براى يكبار در طول خدمت به افراد ذيربط تعلق خواهد گرفت. تاريخ اعطاء گروه ارفاقى از 2././77 زودتر نخواهد بود.
 طرح ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى‏(روند ارتقاء گروه 12 به بالا براى كاركنان داراى مدرك تحصيلى فوق‏ديپلم و بالاتر):
- كاركنان فوق‏ديپلم براى ارتقاء به گروه 12 بايد علاوه برداشتن 25 سال سابقه كار، 75 امتياز از طرح ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى كسب كنند.
-كاركنان ليسانس براى اخذ گروه 12 علاوه بر 16 سال سابقه كار، و 8سال تجربه در مشاغل مربوط، بايد 75 امتياز از طرح ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى كسب نمايند. اين كاركنان بايد براى اخذ گروه 13 علاوه بر 20 سال سابقه كار و 10سال تجربه در مشاغل مربوط، 100 امتياز و براى اخذ گروه 14 علاوه بر 24 سال سابقه كار و 12 سال تجربه در مشاغل مربوط، 125 امتياز از طرح ارزيابى كسب نمايد.
- كاركنان فوق‏ليسانس براى اخذ گروه 13 علاوه بر 16 سال سابقه كار و 8 سال تجربه در مشاغل مربوط، بايد 75 امتياز از طرح ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى كسب نمايند. اين كاركنان براى اخذ گروه 14 بايد علاوه بر 20 سال سابقه كار و 10سال تجربه در مشاغل مربوط، 100 امتياز و براى اخذ گروه 15 علاوه بر 24 سال سابقه كار و 12 سال تجربه در مشاغل مربوط 125 امتياز از طرح ارزيابى كسب نمايند.
- كاركنان دكترا ( كه از ابتدا با دكترا استخدام شده‏اند) براى اخذ گروه 14 علاوه به 16 سال سابقه كار و 8 سال تجربه در مشاغل مربوط، بايد 75 امتياز از طرح ارزيابى مشاغل تخصصى و تحقيقى كسب نمايند. اين كاركنان براى اخذ گروه 15 بايد علاوه بر 20 سال سابقه كار و 10 سال تجربه در مشاغل مربوط، 100 امتياز و براى گروه 16 علاوه بر 24 سال سابقه كار و 12 سال تجربه در مشاغل مربوط، 125 امتياز از طرح ارزيابى كسب نمايند.
ضمناً نحوه محاسبه سنوات خدمت و تجربه جهت گروههاى 12 و بالاتر براى كاركنانى كه در حين خدمت مدارك تحصيلى ليسانس و بالاتر ارائه مينمايند طبق ضوابط و مقررات طبقه‏بندى مشاغل بوده و متفاوت خواهدبود
لازم به ذكر است درموارد فوق گروه استحقاقي فرد . مورد نظر ميباشد و گروههاي تشويقي دراين روند مورد محاسبه قرار نميگيرد. 

گروههای تشویقی فرزندان شاهد

براساس بند (ع) تبصره 20 قانون بودجه سال86 به فرزندان شاهد که در سازمانهای دولتی شاغل می باشند با ارائه تائیدیه بنیاد شهید و جانبازان از تاریخ 1-1-86 یک گروه تشویقی اعطا می گردد.

پیوست شماره 4:

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته

وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند «1» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
       1ـ دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر « پـیوست تصویب‌نامه هیئـت وزیران» است، ملاک پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته موضوع بند «1» ماده (68) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب 1386ـ می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق‌العاده یادشده نخواهد داشت.
       تبصره1ـ چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می‌یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.
       2ـ نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ 1/1/1388، بر مبنای جدول درصد پرداختی خواهد بود که بر اساس جزء « ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
       3ـ فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستانهای مذکور در بند (1) پرداخت می‌گردد. کارکنان سایر روستاهای کشور (که در تابعیت دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند)، از حداقل میزان مربوط که در جدول موضوع بند (2) مشخص خواهد شد، بهره‌مند می‌گردند.
       4ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور و سالهای بعد، از محل اعتبار هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تأمین و پرداخت می‌گردد.
       5 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوسـت را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

 

 


مطالب مشابه :


معلمان چگونه رتبه بندی می شوند

همچنین معلمان با مدرک کاردانی و داشتن 12 سال تجربه و شرایط اخذ رتبه مربی معلم مشمول اخذ
تقسیم بندی معلمان در نظام رتبه بندی

همچنین معلمان با مدرک کاردانی و داشتن ۱۲ سال تجربه و شرایط اخذ رتبه مربی معلم مشمول اخذ
روند ارتقاء رتبه های شغلی

مدارک لازم جهت اخذ (رتبه خبره وعالی): 4- مستند سازی تجربیات با شرایط زیر: 4-1 :
بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول -كاركنان ليسانس براى اخذ گروه 12 علاوه بر 16 سال سابقه
شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان/در کدام رتبه قرار میگیرید ؟؟؟

شرایط کسب رتبه ها 3- معلمان با مدرک کاردانی و داشتن 12 سال تجربه و شرایط اخذ رتبه مربی
اما و اگرهای لایحه ارتقاء رتبه بندی فرهنگیان

همچنین معلمان با مدرک کاردانی و داشتن ۱۲ سال تجربه و شرایط اخذ رتبه مربی معلم مشمول اخذ
مصوبه شماره 72880/ت49302 ه مورخ 28/3/92 هيأت وزيران در خصوص رتبه بندی حرفه ای معلمان و سازماندهی و ت

3- معلمان با مدرک کاردانی و داشتن 12 سال تجربه و شرایط اخذ رتبه مربی معلم، مشمول اخذ رتبه
برچسب :