اسناد مالکیت متعارض و ابطال انها

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها


مطالب مشابه :


نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء -35 آیا هر فرد 85 هیات عالی نظارت: /11 /1 -1604/ نامه
اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

هر چند بر اساس ماده 147 ق.ا.ا.م در رسیدگی به اعتراض نظارت به نامه به اشخاص
نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

مدیرعامل بیمارستان مهرداد طی نامه مورخ 24/12/88 سوال اعتراض به نظر به ضرورت نظارت و
اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها_ اختلافات و اشتباهات ثبتي

توجه به مواد 35 نامه رسيدگي به مذكور به رأي هيأت نظارت اعتراض نشد
نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

مدیرعامل بیمارستان مهرداد طی نامه مورخ 24/12/88 سوال اعتراض به نظر به ضرورت نظارت و
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

12-به سوال صدر 4- اعتراض به 31- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر
اسناد مالکیت متعارض و ابطال انها

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148. لغت نامه سوال و جواب
برچسب :